ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як визначити вплив зміни собівартості на загальну суму валового прибутку підприємства?1. порівнянням фактичної собівартості реалізованої продукції з плановою, перерахованою на фактичний обсяг реалізації

2. порівнянням планової собівартості реалізованої продукції з плановою,

3. перерахованою на фактичний обсяг реалізації

4. порівнянням фактичної та планової собівартості реалізованої продукції

14. Оборотність кредиторської заборгованості (кількість оборотів) -це:

1. відношення суми закупівель до середньорічної кредиторської заборгованості

2. відношення середньої кредиторської заборгованості до виручки від реалізації

3. відношення виручки від реалізації, помноженої на кількість днів аналізованого періоду, до середньої кредиторської заборгованості

4. немає правильної відповіді

15. Надходження коштів від дебіторів необхідно відображати у складі:

1. операційної діяльності 2.інвестиційної діяльності

3.фінансової діяльності 4.немає правильної відповіді

16. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує:

1. середню тривалість одного обороту

2. розмір реалізованої продукції, який припадає на одну гривню оборотних фондів

3. величину оборотних коштів за відповідний звітний період

4. немає правильної відповіді

Який коефіцієнт ліквідності характеризує відношення грошових коштів та їх еквівалентів і дебіторської заборгованості до короткострокових зобов’язань?

1. коефіцієнт швидкої ліквідності 2. коефіцієнт абсолютної ліквідності

3.загальний коефіцієнт ліквідності 4. немає правильної відповіді

Як розраховується коефіцієнт зносу основних засобів?

1. це відношення зносу основних засобів до первісної їх вартості

2. знос основних засобів ділиться на залишкову вартість основних засобів

3. це відношення суми первісної вартості основних засобів до суми амортизації

4. це відношення нарахованих сум амортизації до первісної вартості основних засобів

Економічний зміст показника - частка оборотних виробничих активів в активах?

1. це частка мобільних виробничих фондів у валюті балансу

2. вартість оборотних виробничих активів сприяє покращенню фінансового стану

3. скільки припадає виробничих запасів на 1 гривню валюти балансу

4. вартість виробничих запасів сприяє покращенню виробничих можливостей

Економічний зміст показника оборотності активів?

1. це скільки припадає коштів активу на одиницю чистої виручки

2. скільки оборотів оборотних коштів за рік

3. скільки отримано чистої виручки на одиницю коштів інвестованих в активи

4. це ресурсовіддача

Що таке вертикальний аналіз?

1. це досліджування, що визначені у відсотках структури аналізованого об"єкта

2. він зменшує вплив на вартість показників об’єктивних факторів

3. це аналіз відносних показників

4. це прагнення мінімізувати валив інфляційного фактора

22. Напрямок позитивної зміни показник "частка основних засобів в активах"

1. зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації

2. зменшення

3. збільшення

4. зростання, якщо є інфляція

23. Як розрахувати показник - частка оборотних виробничих активів (фондів) в активах?

1. це відношення оборотних виробничих фондів до загальної суми активів

2. це процентне відношення поточних виробничих активів до фондів обігу

3. це відношення суми активів до суми виробничих фондів

4. це відношення вартості виробничих запасів до суми оборотних засобів

Які фактори впливають на зміну показника - коефіцієнт оборотності оборотних коштів за аналізуємий період?

1. це зміна оборотних коштів за досліджуваний період

2. це зміна суми обороту за аналізований період

3. це зміна чистої виручки та вартості оборотних активів за досліджуємий період

4. це зміна розміру чистого доходу за період, що досліджується

Що таке горизонтальний аналіз?

1. він формалізує розрахунки

2. дає можливість визначити узагальнюючий показник фінансового стану підприємства

3. з його допомогою порівнюють темпи зміни показника

4. він має на меті дослідити зміну показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних показників

26. Фінансовий стан підприємства характеризується :

1. системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів

2. формуванням та використанням фінансів підприємства

3. системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів

4. немає правильної відповіді

27. Коефіцієнт фінансової стабільності означає:

1. перевищення позикових коштів над власними

2. перевищення власних коштів над позиковими

3. різниця між власними і позиковими коштами

4. немає правильної відповіді

28. Коефіцієнт концентрації власного капіталу має бути :

1. більше 0,5 2.більше 1 3. рівний 2 4. немає правильної відповіді

29. Що включається в статтю "Незавершене виробництво"?

1. обладнання для будівництва 2.затрати незавершеного виробництва

3.капітальні вкладення 4.незавершені капітальні вкладення та обладнання

30. Позитивним є зменшення суми балансу за звітний період:

1. коли відбувається зачистка балансу, а виробництво валової продукції збільшується

2. коли зменшуються витрати на виробництво

3. коли зростає рентабельність

4. якщо збільшується рівень рентабельності

31. Відстрочені податкові активи- це:

1. податок на прибуток, що підлягає відшкодуванню в майбутньому періоді

2. різниця між обліковою і податковою оцінкою

3. активи і їх збільшення є позитивним

4. недотримання строків погашення платежів

Напрямок позитивної зміни показника - коефіцієнт оновлення основних фондів

1. збільшення за умов виключення інфляційного фактора

2. зменшення за умов доброго фізичного стану наявної техніки

3. зростання

4. збільшення , якщо збільшуються інфляційні процеси

Для чого порівнюють структуру активів, що склалася з пороговим значенням?

1. щоб визначити, чи є вона оптимальною

2. відмітити, чи сприяє вона фінансовій стабільності підприємства

3. для того, щоб визначити чи є зміни в складі активів

4. щоб визначити чи правильно використовуються оборотні і необоротні ресурси

34. Відношення власного капіталу до пасивів характеризує:

1. коефіцієнт маневреності власного капіталу 2.коефіцієнт фінансової стійкості

3.коефіцієнт фінансової незалежності 4.немає правильної відповіді

35. Якщо запаси і витрати менші за суму власного оборотного капіталу та кредитів банку, можна стверджувати про:

1. абсолютну фінансову стійкість 2.кризовий фінансовий стан

3.нестійкий фінансовий стан 4. немає правильної відповіді

36. Позитивною тенденцією зміни значення коефіцієнта фінансової залежності є його:

1. збільшення 2.більше 0,5 3.зменшення 4. немає правильної відповіді

37. Якщо на підприємстві сума дебіторської заборгованості більша за суму кредиторської заборгованості, а темпи зростання кредиторської заборгованості нижчі за темпи підвищення дебіторської заборгованості, то це:

1. призводить до неплатоспроможності підприємства

2. посилює фінансову стійкість підприємства

3. сприяє фінансовій незалежності підприємства

4. немає правильної відповіді

38. Рентабельність власного капіталу визначається:

1. відношенням чистого прибутку до середньої вартості капіталу

2. відношенням прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг до середньорічної

3. вартості амортизованого майна і матеріальних поточних активів

4. відношенням валового прибутку до середньорічної вартості амортизованого майна і матеріальних поточних активів

39. Середній період оплати дебіторської заборгованості покупцями - це:

1. відношення дебіторської заборгованості до обсягу продажу за розрахунковий період

2. відношення добутку дебіторської заборгованості та кількості календарних днів в аналізованому періоді до обсягу продажу за цей період

3. відношення дебіторської заборгованості до обсягу кредиторської заборгованості

4. немає правильної відповіді

40. При визначенні ліквідності балансу підприємства необхідно співставляти:

1. підсумки розділів активів та пасивів

2. підсумки валюти балансу на початок і на кінець звітного періоду

3. підсумки відповідних груп активу та пасиву

4. підсумки валют балансу

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.232.96.22 (0.01 с.)