Характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періодіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Характер зміни витрат виробництва у короткостроковому періодіФаза Сукупні витрати, ТС Середні змінні витрати, АVС Середні сукупні витрати, АТС Граничні витрати, МС Критична точка
І Зростають Зменшуються Зменшуються Зменшуються до min Точка перетину кривої МС МС = min
II Зростають Зменшуються до min Зменшуються Зростають МС ≤ АVС МС>АFС Точка перетину кривої АVС АVС = МС, АVС = min
III Зростають Зростають Зменшуються до min Зростають МC>АVС МС ≤ АТС Точка перетину кривої АТС АТС = МС, АТС = min
IV Зростають Зростають Зростають Зростають МС>АVС МС>АТС

 

Динаміка витрат зумовлює поведінку підприємства. За даної технології та організації виробництва підприємство оптимізує свою діяльність, виробляючи продукцію в обсязі, що відповідає мінімальним середнім сукупним витратам. Якщо маркетингові дослідження підтверджують, що фірмі доцільно розширювати виробництво, то саме на третій або навіть на другій фазі слід вжити випереджальних заходів. На рішення підприємця про збільшення обсягу продукції, особливо в умовах невизначеного попиту, впливають саме граничні витрати, оскільки вони показують, як дорого фірмі обійдеться додаткове виробництво одиниці продукції.

 
На динаміку витрат у довгостроковому періоді найбільше впливає характер ефекту від зростання масштабів виробництва. Варіанти кривих середніх витрат підприємства у довгостроковому періоді наведено на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Криві середніх коротко- та довгострокових витрат за сталої
LAC
(а), зростаючої (б) та спадної (в)
віддачі від зміни масштабів виробництва

У деяких випадках у підприємства виникають витрати, які воно не в змозі собі відшкодувати, якщо, приміром, припинить свою діяльність та вийде з даної галузі. В такому разі говорять про незворотні витрати, альтернативна вартість яких дорівнює нулю. Їх не слід брати до уваги при економічному аналізі подальшої поведінки підприємства.

Запитання для самоконтролю:

1. Дайте визначення і наведіть приклади постійних, змінних, незворотних витрат.

2. У чому різниця між короткостроковими й довгостроковими часовими інтервалами?

3. Словесно, аналітично та графічно опишіть „сімейство” витрат підприємства у короткостроковому періоді часу.

4. Побудуйте графік і прокоментуйте типовий характер зміни витрат виробництва у довгостроковому періоді.

5. Розкрийте економічний зміст граничних витрат.

6. Якщо підприємство використовує таке співвідношення праці й капіталу, яке максимізує прибуток, то чи означає це, що таке співвідношення одночасно забезпечує й найменші витрати?

Проблемні запитання:

1. Розкрийте сутність альтернативних витрат.

2. Що характеризують сукупні, середні та граничні витрати для підприємства.

3. Варіанти технологічного вибору підприємства в процесі вироблення довготермінової стратегії розвитку.

 

Тема 9. Ринкова пропозиція

Програмні питання:

9.1. Пропозиція і закон пропозиції.

9.2. Аналіз змін у пропозиції та в обсязі пропозиції.

9.3. Еластичність пропозиції.

9.4. Перехресна еластичність пропозиції.

Розглянемо фактори, що впливають на поведінку підприємства при прийнятті рішення щодо обсягу продукції, який пропонуватиметься для продажу на ринку.

Пропозиція (S) — це кількість товару, яку виробник бажає та може запропонувати на продаж в деякий проміжок часу за певних умов. Обсяг (величина) пропозиції (Qs)— це кількість товару, яку виробник пропонує на продаж за кожним рівнем ціни в одиницю часу за певних умов.

На пропозицію, як і на попит, впливають цінові та нецінові фактори, тобто у загальному випадку пропозиція є функцією багатьох факторів. Залежність пропозиції від факторів, що впливають на неї, виражає функція пропозиції

QSX = f (PX, PY, PZ, K, П, З, С, ...), (9.1)

де QSX — обсяг пропозиції товару Х за одиницю часу; РХ — ціна товару Х; РY — ціни альтернативних (які можуть вироблятися з тих самих ресурсів) товарів; РZ — ціни на ресурси; К — технологія, використовувана при виробництві товару; П— податки і дотації; З — стабільність законодавства та визначеність правового поля; С — специфічні фактори (кліматичні умови, зміна моди, психологічна мотивація тощо); ... — інші можливі фактори (структура ринку, очікування щодо майбутніх економічних умов).

Вважаючи вплив нецінових факторів незмінним, встановимо залежність пропозиції від ціни: QSX = f (PX) — так званий закон пропозиції. Закон пропозиції визначає, що чим вища ціна товару, за інших незмінних умов, тим більше стимулюються виробництво і продаж саме цього товару. Відповідний графік — крива з додатним тангенсом кута нахилу (рис. 9.1).

Зміна ціни (від Р1 до Р2) спричиняє зміну обсягу пропозиції. Рух відбувається вздовж кривої пропозиції. На відміну від цього, зміна нецінових факторів обумовлює зміну пропозиції. Крива пропозиції зміщується праворуч, якщо вона зростає, і ліворуч — у противному разі (рис. 9.2).

 

Рис. 9.1. Крива пропозиції Рис. 9.2. Зміна пропозиції

Еластичність пропозиції характеризує реакцію виробника на коливання ціни товару, що ним виробляється. Коефіцієнт прямої еластичності пропозиції від ціни ЕS показує, на скільки процентів зміниться обсяг пропозиції товару за зміни ціни на 1%:

. (9.2)

Рис. 9.3. Еластичність пропозиції

 

Коли ЕS = 0, пропозиція не реагує на зміну ціни (на рис. 9.3 це зображено вертикальною прямою).

Співвідношення ЕS = ¥ означає, що нескінченно мале збільшення ціни призведе до безмежного росту обсягу пропозиції або до повного її зникнення при зменшенні ціни. У разі ЕS < 1 пропозиція вважається нееластичною, тобто коливання ціни товару не викликає помітного зменшення (збільшення) обсягу випуску товару. Якщо ES > 1, то пропозиція еластична.

Фактори, що впливають на еластичність пропозиції:

¾ мобільність товаровиробника, гнучкість і рівень завантаження виробничої потужності підприємства;

¾ характер застосовуваної технології;

¾ можливості мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел накопичення;

¾ фактор часу. Пропозиція реагує на зміну ціни зазвичай з певним часовим лагом. Тому еластичність пропозиції тим вища, чим більше часу має виробник для зміни обсягу пропозиції.

Перехресна еластичність пропозиції – це зміна пропозиції в залежності від зміни ставки відсотку на капітал, рівня зарплати, цін на сировину, матеріали, енергоносії тощо.

Перехід від індивідуальної до галузевої, або ринкової, пропозиції може відбуватися шляхом горизонтального додавання (рис. 9.4) або через множення обсягу пропозиції товару найбільш типового продавця на загальну кількість продавців на ринку.

Рис. 9.4. Індивідуальна та ринкова пропозиція

Запитання для самоконтролю:

1. Що таке „пропозиція»? Закон пропозиції. Форми представлення пропозиції: аналітична, таблична та графічна.

2. Які фактори впливають на пропозицію? Що відбувається з лінією пропозиції, якщо діє кожен з них?

3. У чому різниця між термінами „зміни обсягу пропозиції” та „зміни в пропозиції”? Наведіть приклади причинно-наслідкових зв’язків.

4. Фактори, що впливають на еластичність пропозиції.

5. Що означають поняття „абсолютно еластична пропозиція” та „абсолютно нееластична пропозиція”? Якого вигляду набуває крива пропозиції в цих випадках.

Проблемні запитання:

1. У чому полягає різниця між зміною пропозиції та обсягу пропозиції?

2. Перехресна еластичність пропозиції та вплив її на стратегію товаровиробника.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.01 с.)