ТОП 10:

Особливі обов'язки начальника чергової зміни на гауптвахті218. Начальник чергової зміни на гауптвахті (додаток 12 до
цього Статуту) зобов'язаний:

приймати за вказівкою начальника гауптвахти (чергового орга-
ну управління Служби правопорядку в гарнізоні) заарештованих під охо-
рону на підставі ухвали чи вироку військового суду, постанови прокуро-
ра або командира військової частини під час проведення дізнання, поста-
нови слідчого;

приймати за вказівкою начальника (чергового) органу управ-
ління Служби правопорядку в гарнізоні під охорону затриманих військо-
вослужбовців і розміщувати їх у камерах;

особисто приймати під час зміни попередньої варти заарешто-
ваних у камерах за іменним списком, підписаним начальником гауптвах-
ти;


 

 

перевіряти стан камер під час зміни варти та несення служби,
звертати при цьому увагу на цілість стін, стелі, підлоги, ґрат, вікон, на-
дійність замків на дверях та справність технічних засобів охорони. У разі
несанкціонованого спрацювання технічних засобів охорони камер із заа-
рештованими особисто встановлювати причину їх спрацювання;

проводити ранковий огляд та вечірню перевірку заарештованих
у камерах, перевіряючи при цьому, чи немає в них зайвих предметів;

стежити за неухильним додержанням заарештованими правил,
встановлених на гауптвахті;

направляти заарештованих на роботи лише за письмовим роз-
порядженням начальника гауптвахти; після повернення заарештованих
перевіряти їх наявність, а також перевіряти наявність у них зайвих пред-
метів; конвоювання заарештованих у дисциплінарному порядку прова-
дити з незарядженою зброєю; під час конвоювання заарештованих, які
перебувають під судом, слідством, а також затриманих за підозрою у
вчиненні злочину особисто перевіряти зарядження зброї конвойними;

призначати у разі потреби на допомогу вивідному вартових із
складу зміни, яка не спить;

зберігати ключі від камер заарештованих;

стежити за вчасним постачанням і забезпеченням їжею заареш-
тованих;

приймати пропозиції, заяви й скарги від заарештованих і пере-
давати їх начальникові гауптвахти;

доповідати начальникові гауптвахти та черговому органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні про всі неполадки у варті
та про вжиті заходи щодо їх усунення; про надзвичайні події негайно до-
повідати черговому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

У разі виникнення заворушень серед заарештованих і для попе-
редження їх втечі начальник чергової зміни викликає чергову зміну ко-
мандою "За зброю", доповідає черговому органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні, вживає заходів до припинення безладдя шля-
хом попередження та нагадування заарештованим вимог, визначених
цим Статутом. Якщо попередження не впливатиме, він має право засто-
сувати силу, а в крайньому разі - і зброю.

 

 

Особливі обов'язки начальника варти з охорони штабів, пунктів
управління та установ

219. Начальник варти з охорони штабів, пунктів управління та
установ, крім виконання загальних обов'язків, визначених цим Статутом,
зобов'язаний:

знати пропускну систему, опис і час дії перепусток, форми до-
кументів, які посвідчують особу, порядок пропуску через пости військо-
вослужбовців, цивільного персоналу, відвідувачів і транспортних засо-
бів;

викликати варту командою "За зброю" у разі проникнення по-
рушника, прориву через пост без перепустки, невиконання вимог чатово-
го;

вживати заходів до затримання осіб, які намагаються проникну-
ти на об'єкт (з об'єкта) з порушенням пропускного режиму.

Помічник начальника варти

220. Помічник начальника варти підпорядкований начальникові
варти.

Помічник начальника варти зобов'язаний:

знати завдання варти, інструкцію начальникові варти, обов'язки
всіх осіб варти, виконувати обов'язки начальника варти за його відсутно-
сті або під час його відпочинку;

прийняти під час зміни варти вартове приміщення та обладнан-
ня, інвентар і майно, що є в ньому, за описом;

відправляти за наказом начальника варти зміни на пости й пе-
ревіряти несення служби чатовими;

складати графік зміни чатових біля входу до вартового примі-
щення та проводити їх зміну;

стежити за чистотою і порядком у вартовому приміщенні й на
прилеглій до нього території, за опаленням печей та освітленням, вчас-
ним харчуванням особового складу варти;

супроводжувати за наказом начальника варти осіб, які переві-
ряють несення служби чатовими.

Помічник начальника варти на гауптвахті повинен не менш як
чотири рази на добу (з них двічі вночі) перевіряти стан камер і виконан-
ня заарештованими встановлених для них правил (додаток 12 до цього
Статуту).


 

 

У разі тяжкого захворювання (поранення) або загибелі началь-
ника варти помічник начальника варти бере на себе виконання його обо-
в'язків і доповідає про це черговому варт (військової частини).

Розвідний

221. Розвідний підпорядковується начальникові варти та його
помічникові й виконує лише їх накази та розпорядження.

222. Розвідний відповідає за правильне несення служби підлег-
лими йому чатовими, вчасну зміну й виставлення їх на пости, правильне
здавання та прийняття чатовими постів.

223. Розвідний має право застосовувати зброю особисто і скла-
дом зміни вартових для відбиття нападу на чатового, на зміну вартових
та на об'єкт, який охороняють.

Розвідний зобов'язаний:

знати характеристику, розміщення та межі своїх постів, марш-
рути до них, умови охорони та оборони й особливі обов'язки чатових на
кожному посту;

прийняти від розвідного попередньої варти зліпки з печаток
(відтиски пломб) і ліхтарі, а під час виставлення чатових на пости - об'-
єкти, що перебувають під охороною згідно з табелем постів;

нагадувати перед відправленням вартових на пости про їх особ-
ливі обов'язки;

стежити, щоб вартові, йдучи на пости, залишали курильні та за-
палювальні речі у вартовому приміщенні;

стежити за правильністю заряджання й розряджання зброї вар-
товими перед рухом до постів та після повернення з них;

доповідати начальникові варти щодо проведення зміни і стану
постів;

перевіряти за наказом начальника варти несення служби підле-
глими чатовими.

Розвідний варти на гауптвахті, крім того, повинен знати кіль-
кість заарештованих, які перебувають під охороною підлеглого йому ча-
тового.

224. Розвідний під час виставлення чатових на пости або їх змі-
ни зобов'язаний:

опитати чатового про все помічене ним під час перебування на
посту;


 

 

перевірити зовнішнім оглядом разом із розвідним попередньої
варти стан об'єктів, що перебувають під охороною, справність освітлен-
ня, огорожі й окопів;

стежити за тим, щоб чатовий та вартовий, який заступає на по-
ст, правильно провели здавання та прийняття поста;

особисто перевірити наявність і стан замків, печаток (пломб),
шнурів, вікон, ґрат, дверей і стін сховищ, кількість бойової техніки, що
перебуває під охороною, а також наявність і стан засобів зв'язку, освіт-
лення, сигналізації, пожежогасіння й постового одягу;

порівняти печатки із зліпками та пломби з відтисками;

нагадати чатовому, який заступив на пост, про особливості не-
сення служби на цьому посту, межі його на місцевості, найнебезпечніші
підступи до об'єкта, розміщення сусідніх постів, засобів зв'язку і сигналі-
зації, перевірити, чи знає чатовий, що він має робити під час нападу на
нього, на об'єкт, який охороняють, або на сусідній пост, а також у разі
пожежі й за тривогою;

перевірити знання чатовим сигналів, установлених для зв'язку з
вартовим приміщенням.

225. За невідповідності печатки (пломби) зліпкові (відтискові)
або зміни кількості машин (літаків, гармат, іншої техніки), що перебува-
ють під охороною, щодо кількості, зазначеної у табелі постів, а також за
виявлення будь-яких неполадок під час приймання (здавання) постів роз-
відний викликає начальника варти.

226. За необхідності розпечатування сховища (складу, стоянки
літаків, ангара, парку) розвідний прибуває на пост із зліпками з печаток
(відтисками пломб) і разом із прибулою для розпечатування особою
оглядає сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк).

Якщо чатовий згідно з табелем постів має залишитися на посту,
розвідний нагадує йому про обов'язки на цей час.

227. Під час зміни чатового біля розпечатаного сховища (скла-
ду, стоянки літаків, ангара, парку) розвідний повідомляє чатовому, який
заступає на пост, хто розпечатав сховище (склад, стоянку літаків, ангар,
парк) і хто допущений до роботи в ньому.

228. Для прийняття сховища (складу, стоянки літаків, ангара,
парку) під охорону розвідний прибуває на пост із зліпками з печаток
(відтисками пломб) й особисто в присутності чатового та особи, яка здає
сховище (склад, стоянку літаків, ангар, парк) під охорону, перевіряє пе-
чатки (пломби), стан вікон, ґрат, дверей, стін; під час приймання під
охорону бойової техніки на стоянках перевіряє кількість машин, літаків,


 

 

гармат, а за наявності на них печаток (пломб) звіряє їх із зліпками (відти-
сками).

229. За неможливості виконання обов'язків начальником варти
та його помічником (захворювання, поранення) у тимчасове виконання їх
обов'язків вступає перший розвідний, про що він доповідає черговому
варт (військової частини).

Чатовий

230. Чатовий підпорядковується начальнику варти, помічнику
начальника варти, своєму розвідному. Він є особою недоторканною. Не-
доторканність чатового полягає:

в особливій охороні законом його прав і особистої гідності;

у підпорядкуванні його лише певним особам - начальникові ва-
рти, помічникові начальника варти та своєму розвідному;

в обов'язку всіх осіб неухильно виконувати вимоги чатового,
які визначені його службою;

у наданні йому права застосовувати зброю у випадках, визначе-
них цим Статутом.

231. Чатового мають право змінити або зняти з поста лише на-
чальник варти, помічник начальника варти й розвідний, якому підпоряд-
кований чатовий.

У виняткових випадках зняти або змінити чатового може черго-
вий варт (військової частини) в присутності командира роти (батареї) або
батальйону (дивізіону), звідки призначений чатовий.

232. Заступаючи на пост, вартовий має в присутності розвідного
(начальника варти або його помічника), чатового, якого змінює, особисто
оглянути й перевірити наявність і цілість усього, що належить взяти під
охорону згідно з табелем постів.

233. Чатовий зобов'язаний:

пильно охороняти та стійко обороняти свій пост, нічим не від-
волікатися, не випускати з рук зброї й нікому не віддавати її, включаючи
осіб, яким він підпорядкований;

під час виконання завдання на посту тримати зброю зарядже-
ною, завжди готовою до застосування (при цьому патрон у патронник не
досилати);

рухаючись визначеним маршрутом, уважно оглядати підступи
до поста й огорожу та доповідати через засоби зв'язку про хід несення
служби у визначені табелем постів строки;

не залишати поста, доки його не буде змінено або знято;


 

 

не допускати до поста ближче, ніж на відстань, визначену в та-
белі постів, та позначки на місцевості нікого, крім начальника варти, по-
мічника начальника варти й свого розвідного та осіб, яких вони супрово-
джують, а також чергового варт (військової частини) у випадку, визначе-
ному в статті 231 цього Статуту;

знати маршрут руху транспортних засобів варти, а також їх
розпізнавальні знаки й сигнали;

уміти застосовувати засоби пожежогасіння, які є на посту;

викликати начальника варти у разі виявлення будь-яких непо-
ладок в огорожі об'єкта (на посту) та за будь-якого порушення поблизу
свого чи сусіднього поста;

почувши сигнал технічних засобів охорони або гавкання варто-
вого собаки, негайно доповісти до вартового приміщення;

віддавати військове вітання начальникам, яким він підпорядко-
ваний, а також іншим начальникам, які прибули на пост в їх супроводі,
згідно з правилами, визначеними Стройовим статутом Збройних Сил
України.

234. Чатовий на посту, за винятком тих, хто несе службу з баг-
нетом, має тримати зброю із примкнутим багнетом (автомат зі складаним
прикладом - без багнета, багнет - у піхвах на поясному ремені); уночі - у
положенні приготування до стрільби стоячи, вдень - у положенні "на ре-
мінь" або в положенні приготування до стрільби стоячи (додаток 13 до
цього Статуту); на внутрішніх постах і на посту біля Бойового Прапора
автомати з дерев'яним прикладом - у положенні "на ремінь", із склада-
ним прикладом - "на груди", карабін - "до ноги"; клапан сумки із споря-
дженим магазином (обоймами) тримати постійно застебнутим.

Під час гасіння пожежі або боротьби із стихійним лихом чато-
вому дозволено тримати зброю в положенні "за спину".

235. Чатовому заборонено сидіти, притулятися до чого-небудь,
спати, курити, розмовляти, їсти, пити, читати, писати, справляти природ-
ні потреби, передавати й приймати будь-які предмети, досилати без по-
треби патрон у патронник, заходити у зону роботи технічних засобів
охорони.

Чатовий повинен відповідати на запитання лише начальника
варти, його помічника, свого розвідного й осіб, які прибули з ними для
перевірки.

236. У разі виникнення пожежі на посту чатовий негайно допо-
відає до вартового приміщення й, не припиняючи спостереження за об'-
єктом, який охороняють, вживає заходів до гасіння пожежі.


 

 

У разі пожежі на технічній території об'єкта, який охороняють,
або на об'єкті, що має зовнішню та внутрішню огорожі, а також поблизу
поста він передає повідомлення про це до вартового приміщення й далі
несе службу на посту.

237. У разі раптового захворювання (поранення) чатовий повід-
омляє про це до вартового приміщення й далі несе службу на посту.

238. Чатовий на посту біля Бойового Прапора виконує свої обо-
в'язки, стоячи в положенні "Вільно".

Під час віддання військовослужбовцями військового вітання
Бойовому Прапорові чатовий стає в положення "Струнко".

Приймаючи Бойовий Прапор під охорону, чатовий зобов'язаний
перевірити цілісність чохла (шафи) та печатки на ньому. Видачу Бойово-
го Прапора проводять згідно з наказом начальника варти та в його при-
сутності.

Якщо посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (поже-
жа, стихійне лихо), чатовий виносить Бойовий Прапор у безпечне місце
й викликає начальника варти.

239. Чатовий біля розпечатаного сховища (складу, парку) чи під
час проведення робіт на місці стоянки машин (літаків, гармат або іншої
бойової техніки) виконує обов'язки, зазначені в табелі постів.

Чатовий біля вогненебезпечного сховища, крім того, зобов'яза-
ний:

не допускати куріння, розведення вогню, стрільби, а також ко-
ристування біля об'єкта охорони освітлювальними приладами, не перед-
баченими табелем постів, ближче від зазначеної в ньому відстані;

не допускати до сховища (складу) осіб у взутті та з ліхтарями,
не передбаченими табелем постів, а також із холодною та вогнепальною
зброєю.

240. Чатовий біля входу до вартового приміщення зобов'язаний
охороняти вартове приміщення й не допускати до нього нікого без до-
зволу начальника варти. У разі наближення осіб, яким варта підпорядко-
вана, та осіб, яких вони супроводжують, чатовий сповіщає начальника
варти певним сигналом та безперешкодно пропускає їх у вартове примі-
щення. Інших осіб, які наближаються до вартового приміщення, чатовий
зупиняє біля входу на його територію й викликає начальника варти або
його помічника. Про всі надзвичайні події поблизу вартового приміщен-
ня та про все помічене, що може заважати виконанню вартою свого за-
вдання, а також про почуті сигнали з інших постів чатовий негайно до-
повідає начальникові варти або його помічникові.


 

 

241. Чатовий, який охороняє заарештованих на гауптвахті, зо-
бов'язаний:

знати кількість заарештованих осіб, які перебувають під його
охороною;

перебувати ззовні біля дверей камер і стежити через оглядові
вікна, щоб заарештовані не порушували визначених для них правил,
стежити за діями й поведінкою заарештованих, не допускати псування
заарештованими обладнання камер;

стежити за тим, щоб у нічний час у камерах із заарештованими
було ввімкнуто освітлення;

не випускати заарештованих із камер і не допускати до них ні-
кого без особистого розпорядження начальника чергової зміни, помічни-
ка начальника чергової зміни або свого розвідного;

не розмовляти із заарештованими, нічого не передавати їм і ні-
чого не брати від них;

не допускати розмов заарештованих із сторонніми особами; не-
гайно викликати начальника варти, його помічника або розвідного у разі
невиконання заарештованими його вимог;

прийнявши прохання заарештованого про виклик вивідного,
доповісти про це своєму розвідному (начальникові варти або його поміч-
никові);

попереджувати заарештованого при його спробі втекти вигуком
"Стій, стрілятиму", а у разі невиконання цієї вимоги застосовувати зброю
для його затримання.

Під час перевезення заарештованих з одного пункту в інший, а
також під час пересування їх поза гауптвахтою обов'язки чатового з охо-
рони заарештованих виконує конвойний.

Водій транспортного засобу

242. Водій транспортного засобу підпорядковується начальни-
кові варти та його помічникові. Він відповідає за постійну готовність
транспортного засобу для перевезення складу варти.

Водій транспортного засобу повинен:

доставляти за наказом начальника варти та його помічника до
постів та з постів зміну й осіб, які перевіряють несення служби чатови-
ми, за маршрутами, зазначеними в схемі розміщення постів;

виконувати команди розвідного під час виїзду на пости й пове-
рнення з постів;


 

 

вмикати під час виїзду для зміни чатових встановлені сигнальні
вогні на транспортному засобі.

243. Водію заборонено використовувати транспортний засіб з
мстою, не пов'язаною з виконанням завдань вартою, а також передавати
керування ним іншим особам, включаючи тих, яким він підпорядкова-
ний.

Вивідний

244. Вивідний підпорядковується начальнику варти та його по-
мічникові. Він відповідає за охорону заарештованих під час супроводу їх
v межах гауптвахти.

Вивідний зобов'язаний:

охороняти за наказом начальника варти або його помічника за-
арештованих під час проведення ранкового й вечірнього туалету, справ-
ляння природних потреб і на прогулянці, а також під час прибирання ка-
мер та приміщень гауптвахти;

стежити, щоб заарештовані не курили й не спілкувалися із сто-
ронніми особами;

попереджувати заарештованого за його спроби втекти вигуком
"Стій, стрілятиму", а у разі невиконання цієї вимоги - застосовувати
зброю.

245. Вивідному під час конвоювання заарештованих заборонено
вступати з ними в розмову, будь-що брати від них або передавати їм, а
також їсти, пити, курити, співати, сидіти, справляти природні потреби та
Іншим способом відволікатися від виконання службових обов'язків.

Для конвоювання заарештованих вивідний вишиковує їх у ко-
лону по одному і рухається услід за ними на відстані двох-трьох кроків
позаду зліва (справа) заарештованих (заарештованого). Усі команди по-
дає вивідний.

Порядок конвоювання заарештованих, а також особливі обов'я-
зки конвойних визначені в додатку 12 до цього Статуту.


 

 

Розділ 8

ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ ТЕХНІЧНИХ
ЗАСОБІВ ОХОРОНИ

Загальні положення

246. Технічні засоби охорони та засоби пожежної сигналізації
застосовують для підвищення надійності охорони військових об'єктів та
скорочення кількості особового складу варт.

Охорона та оборона об'єктів із застосуванням технічних засобів
охорони є виконанням бойового завдання і може здійснюватися вартою з
охорони об'єктів, обладнаних технічними засобами охорони, шляхом
чергування контрольно-охоронних груп з виставленням чатових.

247. Об'єкти, які обладнані технічними засобами охорони від-
повідно до діючих вимог, можуть охоронятись чергуванням контрольно-
охоронних груп без виставлення чатових на пости, якщо наявність чато-
вих на постах не є обов'язковою.

Чергування контрольно-охоронних груп полягає в безперерв-
ному нагляді оператора технічних засобів охорони (помічника начальни-
ка варти з технічних засобів охорони) за апаратурою прийому сигналів і
управлінні технічними засобами охорони та періодичній перевірці конт-
рольно-охоронними групами об'єктів охорони, постійній їх готовності до
дій у випадку спрацювання технічних засобів охорони.

248. Нагляд оператора технічних засобів охорони (помічника
начальника варти з технічних засобів охорони) за апаратурою прийому
інформації та управління технічними засобами охорони за своїм значен-
ням прирівнюється до несення служби чатовим на посту. Під час чергу-
вання йому забороняється без дозволу начальника варти залишати апара-
туру без нагляду та відволікатися від несення служби.

249. Перевірка об'єктів здійснюється контрольно-охоронною
групою за графіком у складі старшого групи й одного-двох вартових.
Контрольно-охоронна група повинна мати зброю, бронежилети та пере-
носну радіостанцію для зв'язку з вартовим приміщенням і діяти пішки
або на автомобілі (БТР, БМП).

250. Для руху маршрутами перевірки заступником начальника
гарнізону (начальником штабу військової частини) складається кілька
графіків, що виключають однаковість руху контрольно-охоронної групи
за часом. Графіки зберігаються у чергового варт (військової частини) у
замкненому ящику.


 

 

Час дії кожного графіка визначається заступником начальника
гарнізону (начальником штабу військової частини). Графік перевірки ко-
нтрольно-охоронної групи доводиться до відома чергового варт (війсь-
кової частини) разом із врученням пароля.

251. Автомобіль (БТР, БМП), на якому пересувається контро-
льно-охоронна група, обладнується розпізнавальними різнокольоровими
вогнями (додаток 15 до цього Статуту), чатові на постах повинні знати
кольори розпізнавальних вогнів.

252. Після прибуття до об'єкта, обладнаного технічними засо-
бами охорони, контрольно-охоронна група проводить обхід і огляд об'єк-
та пішки. Периметрові та об'єктові технічні засоби виявлення при цьому
не вимикаються, а периметрові технічні засоби протидії вимикаються за
командою і під особистим контролем начальника варти у разі необхідно-
сті, якщо контрольно-охоронній групі потрібно обстежити місцевість,
яка входить у зону їх огляду.

Під час перевірки зовнішнім оглядом перевіряються стан ого-
рожі, контрольно-слідової смуги, дверей, вікон, воріт і стін сховищ
(складів), кількість і відповідність печаток, пломб, а також робота техні-
чних засобів охорони.

253. Для зв'язку з контрольно-охоронними групами, підрозді-
лами, що діють на бронетехніці і прибувають для посилення охорони
об'єктів, зміною чатових та чатовими (за рішенням відповідних команди-
рів частин або начальників об'єктів) використовуються радіостанції ма-
лої потужності, що працюють у діапазоні ультракоротких хвиль. Для за-
безпечення зв'язку визначаються основна та запасна частоти з групи до-
зволених для застосування.

Забороняється без дозволу чергового варт (чергового частини)
встановлювати інші частоти та організовувати на них радіозв'язок.

Радіозв'язок застосовується з дозволу чергового частини (об'єк-
та), а також за екстремальних обставин рішенням начальника варти, як
правило, на той випадок, коли відсутній зв'язок із використанням кабе-
льної мережі, а також з об'єктами, що рухаються.

254. Для обміну інформацією із застосуванням засобів радіо-
зв'язку відповідними командирами і начальниками розробляються та за-
тверджуються таблиці сигналів, які зберігаються у начальника варти в
замкненому ящику та в необхідному обсязі повідомляються особовому
складові варти.

255. Радіостанція, яку встановлено у вартовому приміщенні,
має цілодобово не вимикатися і працювати в режимі чергового прийому
(на передачу тільки в разі необхідності).


 

 

256. У разі змішаного способу охорони об'єктів (охорона чато-
вими та за допомогою технічних засобів охорони) чатові повинні нести
службу (патрулювати, вести спостереження з вишок), не заходячи в зону
дії технічних засобів охорони, із зовнішнього боку зони виявлення. Ви-
ставленням чатових охороняють склади із зброєю і боєприпасами та інші
об'єкти, які вимагають постійного нагляду й посиленої охорони.

257. На об'єктах, обладнаних технічними засобами протидії,
знаходження чатових усередині зони, що охороняється, категорично за-
бороняється (за винятком випадків, коли чатові несуть службу в спеціа-
льних вогневих спорудах і не мають змоги вільного виходу на територію,
що охороняється).

258. Апаратура приймання інформації та управління технічни-
ми засобами охорони і допоміжні засоби встановлюються у вартовому
приміщенні, як правило, в окремій, спеціально призначеній та обладна-
ній для цього кімнаті (додаток 3 до цього Статуту).

259. Периметрові технічні засоби охорони на військових об'єк-
тах, що охороняються, повинні працювати цілодобово, за винятком часу,
необхідного для їх ремонту чи технічного обслуговування (як правило -
вдень), відповідно до вимог техніки безпеки та інструкцій з експлуатації,
затверджених начальником об'єкта (командиром частини).

Об'єктові технічні засоби охорони вимикають з дозволу началь-
ника варти (помічника начальника варти з технічних засобів охорони) у
разі виходу з ладу або на час відкриття об'єктів особами відповідно до
вимог, визначених статтями 182 - 185 цього Статуту.

Технічні засоби охорони вимикають також під час стихійного
лиха або пожежі за рішенням начальників варт (чергових частин, черго-
вих об'єктів, варт).

260. Технічні засоби пожежної сигналізації та попередження
про наближення грози повинні працювати цілодобово. Про їх включення
начальник варти робить запис у постовій відомості під час зміни варти.

261. Про вимикання і вмикання технічних засобів охорони та
надходження сигналів помічником начальника варти з технічних засобів
охорони або оператором із технічних засобів охорони робляться відпові-
дні записи в журналах обліку роботи технічних засобів охорони (додаток
16 до цього Статуту).

262. Підтримання у справному стані технічних засобів охорони
здійснюється експлуатаційною групою штатного підрозділу експлуатації
та обслуговування технічних засобів охорони, а за її відсутності - екс-
плуатаційною групою на чолі з офіцером (прапорщиком, мічманом),
призначеним наказом начальника гарнізону (командира військової час-


 

 

тини). Особовий склад групи допускає у вартове приміщення та на пости
начальник варти в порядку, визначеному інструкцією для начальника ва-
рти та інструкцією з техніки безпеки.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.018 с.)