ТОП 10:

Охорона озброєння і техніки під час перевезення військ282. Охорона бойової та іншої техніки, матеріальних засобів під
час перевезення військ залізничним і морським (річковим) транспортом
здійснюється вартами, що віднаряджуються від військових частин (під-
розділів), які їх перевозять.

283. Склад варти визначається залежно від складу військового
ешелону та обставин. Залежно від пори року та особливостей несення
служби варта забезпечується відповідним постовим одягом, захисними
окулярами, сигнальними прапорцями та ліхтарями.

284. Варта військового ешелону розміщується у критому вагоні
(корабельному, судновому приміщенні) або в окремих купе пасажирсь-
кого вагона. У цьому ж вагоні (корабельному, судновому приміщенні)
перевозиться і охороняється Бойовий Прапор та ящики з таємними до-
кументами і грошима. З постами налаштовується телефонний зв'язок або
радіозв'язок.

285. Штабом військової частини на кожен військовий ешелон
розробляється відомість наряду варти, табель постів, інструкція началь-
никові варти.

Ці документи затверджуються командиром військової частини і
вручаються начальникові військового ешелону під час підготовки до пе-
ревезення.

286. Начальником військового ешелону визначається порядок,
місце й час розводу варт та порядок зміни чатових.

287. Начальник варти підпорядковується начальникові військо-
вого ешелону, черговому ешелону та його помічникові. Крім виконання
загальних обов'язків, визначених статтями 203 - 213 цього Статуту, він
зобов'язаний:


 

 

прийняти в присутності чергового військового ешелону техніку
й матеріальні засоби (за описом), які підлягають охороні;

перевірити справність кріплення техніки й майна, надійність
зачинення дверей і люків, цілість пломб;

проводити зміну чатових у порядку, визначеному начальником
військового ешелону;

посилювати охорону військового ешелону на зупинках;

не допускати проїзду сторонніх осіб у вагонах, що охороняють-
ся, на палубах і в корабельних (суднових) приміщеннях;

допуск до техніки і майна, що охороняються, здійснювати з до-
зволу чергового військового ешелону;

допускати під наглядом розвідного або чатового працівників
транспорту для огляду, змазування ходових частин і ремонту вагонів, що
охороняються, а на кораблі - для огляду корабельних приміщень, палуб-
них механізмів і кріплення вантажу;

негайно вживати заходів до зупинки поїзда (на кораблі, судні -
повідомляти вахтовому помічникові капітана) у разі виникнення пожежі
або виявлення загрози безпеці руху чи зберіганню техніки та майна, що
охороняється;

після прибуття до пункту призначення здати в присутності чер-
гового військового ешелону (вахтового помічника капітана) техніку й
майно, що охороняються, і надалі діяти за вказівкою чергового військо-
вого ешелону.

288. Чатовий підпорядковується начальникові варти та своєму
розвідному. Під час руху поїзда чатові розміщуються згідно з табелем
постів на гальмових площадках (тамбурах) вагонів, що охороняються,
або тих вагонів, що знаходяться поруч, а за відсутності гальмових пло-
щадок (тамбурів) - на платформах із спеціальною огорожею, у вагоні, де
розміщується варта, або в найближчому вагоні. Під час зупинки чатові
виставляються біля вагонів, що охороняються, з обох боків, причому ко-
жному чатовому доручається охорона одного боку вагонів. Під час руху
корабля (судна) чатові розміщуються біля озброєння, техніки та інших
матеріальних засобів, що охороняються, на палубах (надбудовах) або ко-
рабельних (суднових) приміщеннях, на зупинках - на палубах, біля кож-
ного борту і трапів, а за потреби - і на причалі (березі).

Крім виконання обов'язків, визначених у статтях 230 - 237 цьо-
го Статуту, чатовий зобов'язаний:

перевіряти, приймаючи пост, зовнішнім оглядом згідно з табе-
лем постів наявність техніки і майна, що охороняються, справність кріп-


 

 

лення, укриття й цілість пломб на дверях вагонів (корабельних, суднових
приміщень);

під час руху і на зупинках спостерігати за вагонами (палубами,
корабельними, судновими приміщеннями), які охороняються;

не допускати проїзду у вагонах (на палубах, у корабельних, су-
днових приміщеннях) будь-яких осіб без дозволу начальника варти;

допускати працівників транспорту для робіт тільки з дозволу
начальника варти, під час проведення робіт спостерігати за ними;

у разі пожежі, виявлення загрози безпеці руху або зберіганню
техніки та майна негайно вжити заходів до зупинки поїзда стоп-краном,
при його відсутності - подавати встановлені сигнали, на кораблі (судні) -
повідомити вахтового помічника капітана.

289. Начальник варти відпочиває, як правило, під час руху поїз-
да (корабля, судна) почергово з розвідним або з кимось із вартових. Вар-
тові відпочивають по черзі з дозволу начальника варти.

290. Зміна чатових проводиться на зупинках, якщо це можливо:
влітку - через 2 години, взимку - через 1 годину.

Охорона військових вантажів під час перевезення

291. Охорона транспорту з військовими вантажами здійснюєть-
ся вартами, відрядженими від частин і підрозділів охорони та супроводу
військових вантажів або від інших військових частин.

Варта несе службу без зміни від пункту завантаження (відправ-
лення) до зазначеного начальникові варти пункту.

292. Варта розміщується в обладнаному вагоні супроводу (ко-
рабельному, судновому приміщенні).

293. В одному вагоні (корабельному, судновому приміщенні)
дозволено розміщувати кілька варт, які рухаються в спільному напрямку,
при цьому один з начальників варт призначається старшим. Право на та-
ке розміщення має військовий комендант залізничної (водної) дільниці і
станції (порту).

294. Перед виїздом начальник варти повинен одержати у війсь-
ковій частині:

посвідчення на відрядження;

посвідчення встановленої форми щодо призначення його нача-
льником варти із списком особового складу та зазначенням виду й номе-
рів зброї;

зброю і боєприпаси до неї;

постову відомість;


 

 

продовольство або продовольчі дорожні гроші на дорогу в оби-
два кінці та атестат на продовольство (на кожного);

гроші на миття в лазні та на придбання газет у дорозі;

посуд для приготування й приймання їжі;

натільну білизну з розрахунку один комплект на 7 діб;

металевий ящик для перевезення зброї;

комплект постового одягу та постільні речі на весь склад варти;

військові перевізні документи для повернення до військової ча-
стини (на кожного);

сигнальні червоні прапорці та ліхтарі.

295. Перед відбуттям варти з військової частини командиром
військової частини (начальник штабу) проводиться розвід варти, разом із
заступником із виховної роботи перевіряється її забезпеченість, інструк-
тується начальник варти та забезпечується вчасне прибуття варти до міс-
ця приймання вантажу.

296. Вантажовідправник зобов'язаний зустріти варту, яка при-
була для охорони вантажів у дорозі, і забезпечити розміщення її особо-
вого складу.

297. Начальник варти підпорядковується військовим комендан-
там залізничних (водних) дільниць, станцій (портів), аеропортів, а у до-
розі - офіцеру, прапорщику або мічману, який супроводжує вантаж. На
морському (річковому) кораблі він підпорядковується капітанові корабля
з питань додержання правил морських (річкових) перевезень.

Начальник варти, крім виконання загальних обов'язків, визна-
чених цим Статутом, зобов'язаний:

прибути до відправника вантажу разом із вартою не пізніш як за
З години до навантажування і показати йому посвідчення про своє при-
значення начальником варти;

одержати від відправника вантажу два примірники опису ван-
тажу з поміткою про приведення вантажу в транспортувальний стан, та-
бель постів, інструкції та вказівки про властивості вантажу, умов його
перевезення і здавання;

проінструктувати особовий склад варти про порядок та особли-
вості майбутньої охорони вантажу, додержання заходів безпеки в дорозі;

прийняти від відправника вантажу або від попередньої варти
вантаж за описом, перевіривши зовнішнім оглядом стан вагонів (корабе-
льних приміщень), дверей, люків, бортів і відповідність пломб контроль-
ним відтискам, надійність кріплення вантажів;

стежити за додержанням установлених правил охорони ванта-
жу, що перевозять;


 

 

доповідати військовим комендантам залізничних (водних) діля-
нок, станцій (портів), аеропортів особисто або телефоном (телеграфом)
про випадки порушень правил перевезення, затримок у дорозі, необхід-
ність одержання продовольства, палива, засобів освітлення, прибуття
транспорту до пункту призначення й здавання вантажу вантажоодержу-
вачеві;

приймати від працівників транспорту за описом і під розпис
(після закінчення перевезення здавати) військове обладнання, яке зніма-
ється; не допускати проїзду будь-кого у вагонах, на палубах, у корабель-
них приміщеннях, салонах літальних апаратів, які охороняються;

допускати тільки під наглядом чатового працівників транспорту
для огляду, змащування ходових частин і ремонту вагонів, а на кораблі -
корабельних приміщень, механізмів та кріплення вантажу;

перевіряти у вантажоодержувача документи на право одержан-
ня вантажу й здавати йому за описом вантаж під пломбами відправника;

один примірник опису з підписом вантажоодержувача, завіре-
ним гербовою печаткою, залишити в себе;

стежити під час переформування поїзда, щоб усі вагони, які
охороняються, було включено до поїзда.

298. Під час пожежі, виявлення загрози безпеці руху або збере-
женню вантажу начальник варти зобов'язаний вжити всіх необхідних за-
ходів до ліквідації пожежі або усунення порушення.

299. У разі неполадок вагона, що унеможливлює подальший
рух, увесь транспорт, який знаходиться під охороною варти, затримуєть-
ся до закінчення ремонту або перевантаження вантажу в справний вагон.
Роз'єднання вагонів військового транспорту під час руху забороняється.
У разі перевантажування вантажу в інший вагон начальник варти зобо-
в'язаний вимагати від адміністрації залізниці складання акта у двох при-
мірниках і засвідчити його у військового коменданта або начальника
станції. Прибувши до пункту призначення, начальник варти вручає ван-
тажоодержувачеві під розпис другий примірник акта на вагон, який було
перевантажено.

300. Начальникові варти заборонено показувати опис на вагон
(корабельні приміщення, кабіни літальних апаратів), що охороняються,
будь-кому, крім військових комендантів залізничних (водних) дільниць,
станцій (портів), аеропортів.

301. Начальникові варти (особам, які супроводжують вантаж)
надано право безкоштовного користування засобами зв'язку транспорту
для доповідей і донесень з питань охорони та просування транспорту. У


 

 

телеграмах перед своїм підписом начальник варти (офіцер, який супро-
воджує вантаж) має поставити скорочену телеграфну адресу "НВР" (На-
чальник варти).

302. Чатові розміщуються та виконують свої обов'язки щодо
охорони військових вантажів, визначених у статті 288 цього Статуту.

303. Командир військової частини - вантажоодержувач зобов'я-
заний:

прийняти від начальника варти доставлений вантаж, про що
розписатися в описі начальника варти й завірити гербовою печаткою;

забезпечити збереження зброї та боєприпасів, розміщення та
відпочинок особового складу варти, а за необхідності - миття в лазні;

дозабезпечити варту (за потреби) продовольством і грошима;

замінити варту не пізніш як через 8 годин з часу прибуття й ор-
ганізувати відправку її до своєї військової частини.

304. Заміну варти проводять за розпорядженням начальника то-
го гарнізону, на території якого виникла в цьому потреба.

305. Після повернення до своєї частини начальник варти зобо-
в'язаний:

доповісти командирові (начальникові штабу) військової части-
ни про виконання завдання; здати зброю, боєприпаси, майно, одержані
перед від'їздом; звітувати про витрачання коштів і продовольства; здати
документи для супроводу вантажу.

306. Під час охорони вантажу, який перевозиться автомобілями,
залежно від умов перевезення й важливості вантажу, один пост може
включати не більше 5 автомобілів.

Начальник варти підпорядковується начальникові автомобіль-
ної колони та офіцерові (прапорщикові, мічманові), який супроводжує
вантаж.

307. Чатові під час руху розміщуються у кузовах автомобілів:
один - на головному, другий - на середньому, третій - на останньому.

Під час руху й на коротких зупинках чатові несуть службу од-
ночасно, а на тривалих зупинках - позмінно.

Чатовий зобов'язаний:

стежити за схоронністю вантажів, що перевозяться, під час руху і на зупинках;

не допускати проїзду сторонніх осіб на автомобілях без дозволу начальника варти;

подавати за потреби встановлені сигнали водіям і начальникові варти

на зупинках допускати з дозволу начальника варти до автомо-
білів, що охороняються, осіб для проведення їх ремонту.


 

 

ДОДАТКИ

Додаток І

до Статуту гарнізонної та
вартової служб (статті 26, 59)Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.014 с.)