ТОП 10:

Допуск до вартового приміщення та до об'єкта180. До вартового приміщення допускаються особи, які прибу-
вають для зміни, перевірки варти, розпечатування та зняття об'єктів з-під
охорони або для запечатування і здавання їх під охорону (далі - розпеча-
тування (запечатування) об'єктів).

181. Усі особи, що прибули для перевірки варти, показують ра-
зове посвідчення на право перевірки варти (додаток 9 до цього Статуту),
видане начальником або військовим комендантом гарнізону (команди-
ром військової частини), та посвідчення особи. Без посвідчення варту
можуть перевіряти лише особи, визначені в статті 209 цього Статуту.

182. Особи, що прибули для розпечатування (запечатування)
об'єктів, які охороняються, або для прийняття від варти бойових машин,
що перебувають на стоянці, допускаються лише до тамбура вартового
приміщення. Вони показують допуск для розпечатування (запечатуван-
ня) об'єкта (додаток 11 до цього Статуту), документ, який посвідчує осо-
бу прибулого, та печатку (пломбувальні лещата).

183. Начальник варти перевіряє документи прибулого, допуск
залишає у себе (постійний допуск повертає під час запечатування об'єк-
та), звіряє прізвище й посаду із списком, який зберігають у вартовому
приміщенні, а печатку (пломбувальні лещата) - із зразками; робить запис
у постовій відомості, наприклад: "Такого-то числа, місяця й року, в та-
кий-то час, згідно з допуском N... сховище пально-мастильних матеріалів
(ПММ) розпечатане (запечатане)" і разом з особою, яка прибула для роз-
печатування (запечатування) сховища, ставить підпис під цим записом.

Перевірку документів і звіряння їх із списком та зразками про-
водить начальник варти через тамбур.

Допуск на об'єкт дає начальник варти з точним додержанням
вимог, зазначених у табелі постів.

184. Якщо об'єкт розпечатується не більше як на одну годину,
чатовий із поста не знімається. У разі розпечатування об'єкта більш як на
годину начальник варти діє згідно із вказівками, зазначеними у табелі
постів.

185. Список осіб, які мають право розпечатувати (запечатувати)
ті чи інші об'єкти, оголошується наказом по гарнізону (військовій части-
ні).


 

 

Зразки допусків із справжніми підписами, список осіб, які ма-
ють право розпечатувати ті чи інші об'єкти, а також зразки зліпків із пе-
чаток (відтисків пломб) засвідчує заступник начальника гарнізону (нача-
льник штабу військової частини), й вони мають зберігатися у вартовому
приміщенні.

Перевірка варт

186. Перевірка варт проводиться посадовими особами гарнізону
(військової частини) за графіком, який складається щомісячно з розраху-
нку здійснення перевірки кожної зміни та затверджується начальником
гарнізону (командиром військової частини).

Варти, розташовані на території залізничної (водної) дільниці,
станції (порту), аеропорту, а також варти всіх транспортів із військовими
вантажами, що проходять через станцію (порт), аеропорт, зобов'язаний
перевіряти військовий комендант дільниці, станції (порту), аеропорту.

187. Особи, які прибули для перевірки варт із штабів вищого рі-
вня, зобов'язані показати черговому варт (військової частини) посвідчен-
ня особи та засвідчений печаткою письмовий припис (посвідчення про
відрядження) начальника, за дорученням якого їх призначено здійснити
перевірку.

Черговий варт (військової частини) доповідає про це начальни-
кові та військовому комендантові гарнізону (командирові та начальнико-
ві штабу) і супроводжує осіб, що перевіряють, до вартового приміщення.

Офіцери своєї військової частини перевіряють варту без супро-
воду чергового частини або його помічника.

188. Особи, які перевіряють несення служби чатовими, супро-
воджуються до постів начальником варти або його помічником з одним-
двома озброєними вартовими.

Під час перевірки несення служби чатовими (за винятком осіб,
яким чатові підпорядковані) зауважень ніхто їм не робить; про всі помі-
чені недоліки вони дають вказівки особам, які їх супроводжують. Ре-
зультати перевірки та вказівки записуються до постової відомості.

189. У вартах перевіряється:

наявність особового складу, зброї та боєприпасів;

бойова готовність варти, внутрішній порядок, знання обов'язків
та практичне їх виконання особовим складом варти, несення служби ча-
товими на постах;


 

 

відповідність обладнання вартового приміщення і постів вимо-
Іам, визначеним цим Статутом, справність технічних засобів охорони,
засобів зв'язку, освітлення та протипожежного захисту;

обладнання гауптвахти, кількість заарештованих, порядок їх
охорони та законність тримання.

190. Заборонено перевіряти несення служби чатовими прихова-
ним наближенням до поста, спробами відібрати у чатового зброю та ін-
шими діями, які можуть призвести до нещасних випадків.

Дії варти у разі нападу на об'єкти, які охороняються,
під час стихійного лиха та пожежі

191. У разі нападу на об'єкти, які охороняються, під час стихій-
ного лиха та пожежі варти діють відповідно до інструкцій, які вони ма-
ють. У всіх випадках начальник варти зобов'язаний викликати варту ко-
мандою "За зброю".

За необхідності посилення варти черговим або спеціально при-
значеним підрозділом начальник варти діє згідно з планом посилення
об'єктів, що охороняються.

За потреби начальник варти видає особовому складу бронежи-
лети, каски, відкриває ящики із запасом патронів, з гранатами та запала-
ми.

192. Під час стихійного лиха (повінь, землетрус тощо) началь-
ник варти наказує чатовим переміститись у безпечне місце, звідки вони
могли б далі спостерігати за об'єктом, який охороняють, та вживає захо-
дів до врятування майна, яке охороняють.

193. Гасіння пожежі, що виникла на об'єкті, який охороняють,
або у вартовому приміщенні, начальник варти організовує силами варти,
водночас викликає пожежну команду та начальника об'єкта і вживає за-
ходів до врятування майна.

У разі виникнення пожежі на технічній території об'єкта, що
охороняється, або на об'єкті, який має зовнішню і внутрішню огорожу, а
також біля нього начальник варти доповідає про це черговому варт (вій-
ськової частини) та діє за його вказівками.

194. Про всі надзвичайні події у варті начальник варти зобов'я-
заний негайно доповісти черговому варт (військової частини).


 

 

Застосування фізичної сили та зброї особовим
складом варти

195. Застосуванню фізичної сили, вогнепальної та холодної
зброї, якщо дозволяють обставини, мають передувати попередження про
намір їх використання. Без попередження фізичну силу, зброю можуть
застосовувати у разі виникнення загрози життю або здоров'ю військово-
службовців, нападу на чатового, на об'єкти, які охороняють, вартове
приміщення або зміну, що прямує до постів (з постів).

За неможливості уникнення застосування сили (зброї) це не по-
винно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на ча-
тових обов'язків. У разі заподіяння чатовими шкоди особовий склад вар-
ти забезпечує в найкоротший строк подання потрібної допомоги потер-
пілим.

Про застосування фізичної сили (зброї) чатовий або розвідний
негайно доповідає начальникові варти, а начальник варти - черговому
варт (черговому військової частини).

Перевищення повноважень у застосуванні сили (зброї) має нас-
лідком відповідальність, встановлену законом України.

196. Чатовим застосовується зброя без попередження у разі яв-
ного нападу на нього або на об'єкт, який він охороняє.

197. Усіх осіб, які наближаються до поста або до забороненої
зони, позначеної покажчиками, крім начальника варти, помічника нача-
льника варти, свого розвідного та осіб, яких вони супроводжують, чато-
вий зупиняє вигуком "Стій, назад" або "Стій, обійти справа (зліва)".

За невиконання особою, яка наближається до поста або до забо-
роненої зони, цієї вимоги чатовий попереджає порушника вигуком "Стій,
стрілятиму" й негайно викликає начальника варти або розвідного. Якщо
порушник не виконує цієї вимоги, чатовий досилає патрон у патронник і
робить попереджувальний постріл угору.

Якщо порушник не виконує й цієї вимоги та намагається про-
никнути на пост чи до об'єкта, який охороняють (перетнути заборонену
зону), або якщо він після такої спроби вдається до втечі, то чатовий за-
стосовує зброю.

Чатовий, озброєний багнетом, попереджує порушника вигуком
"Стій, буде застосована зброя", і негайно викликає начальника варти або
розвідного, не послабляючи уваги за об'єктом, що охороняє, стежить за
поведінкою порушника до прибуття резервної групи на чолі з начальни-
ком варти, розвідним.


 

 

198. В умовах поганої видимості, коли з відстані, яку зазнача-
ють у табелі постів, не можна розгледіти осіб, які наближаються до поста
або до забороненої зони, чатовий зупиняє їх вигуком "Стій, хто йде?".
Якщо відповіді немає, то чатовий попереджає: "Стій, стрілятиму"
й затримує порушника або діє відповідно до частин другої й третьої
статті 197 цього Статуту.

Про затримання порушника чатовий повідомляє у вартове при-
міщення, не послабляючи уваги, й далі охороняє об'єкт, який йому дору-
чено, та стежить за поведінкою порушника.

Якщо на вигук чатового надійде відповідь "Іде начальник варти
(помічник начальника варти, розвідний)", чатовий наказує: "Начальник
варти (помічник начальника варти, розвідний), до мене, решта - на міс-
ці"; за потреби чатовий вимагає, щоб особа, яка наближається до нього,
освітила своє обличчя. Переконавшись, що той, хто назвався, справді на-
чальник варти (помічник начальника варти, розвідний), чатовий допускає
до себе всіх осіб, які прибули.

Якщо той, хто назвався начальником варти (помічником нача-
льника варти, розвідним), виявиться невідомим або якщо особи, які пе-
ребувають з ним, не виконують вимогу чатового залишитися на місці,
чатовий попереджає порушників вигуком "Стій, стрілятиму". За невико-
нання порушником цієї вимоги чатовий застосовує до них зброю без по-
переджувального пострілу вгору.

199. Коли необхідно вступити в рукопашний бій для захисту
себе або об'єкта, чатовий повинен рішуче і сміливо діяти багнетом і при-
кладом.

200. У крайніх, невідкладних випадках або за несправності за-
собів зв'язку й сигналізації чатовий може викликати на пост начальника
варти або розвідного пострілом угору.

201. Чатові інших постів, почувши постріл або стрілянину, зо-
бов'язані повідомити про це засобами зв'язку начальника варти і посили-
ти пильність, а за можливості надати вогневу підтримку.

202. Начальник варти має право застосовувати зброю без попе-
редження сам і складом варти у разі явного нападу на об'єкти, які охоро-
няються, на чатових, вартове приміщення, зміну, що прямує до постів (із
постів). Крім того, начальник варти має право застосовувати зброю для
припинення заворушення серед заарештованих за умови виникнення
безпосередньої загрози життю і здоров'ю людей або до заарештованого,
який намагається втекти. У цих випадках до застосування зброї він має
голосом або пострілом угору попередити осіб, проти яких буде застосо-
вано зброю.

 


 

 

Розділ 7Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.55.168 (0.009 с.)