ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТРОЇ ВІДДІЛЕННЯ, ВЗВОДУ, РОТИ, БАТАЛЬЙОНУ ТА ПОЛКУ В ПІШОМУ ПОРЯДКУСтрої відділення

Розгорнутий стрій

92. Розгорнутий стрій відділення може бути одношеренговий
(шеренга) або двошеренговий.


 

 

Шикування відділення в одношеренговий (двошеренговий)
стрій проводиться за командою "Відділення, в одну шеренгу (в дві шере-
нги) - СТАВАЙ".

Прийнявши стройове положення і подавши команду, командир
відділення стає обличчям у бік фронту шикування; відділення шикується
згідно із штатом ліворуч від командира, як зображено на малюнках 14 і
15, за інтервалами і дистанціями, визначеними цим Статутом.

На початку шикування командир відділення виходить із строю і
стежить за шикуванням відділення. Відділення (екіпаж, обслуга) у кіль-
кості чотирьох осіб і менше завжди шикується в одну шеренгу.

93. У разі потреби вирівняти відділення на місці подається ко-
манда "РІВНЯЙСЬ" або "Ліворуч - РІВНЯЙСЬ".

За командою "Рівняйсь" усі, крім правофлангового, повертають
голову праворуч (праве вухо вище від лівого, підборіддя трохи підняте) і
вирівнюються так, щоб кожен бачив груди четвертої особи, вважаючи
себе першим. За командою "Ліворуч - рівняйсь" усі, крім лівофлангово-
го, повертають голову ліворуч (ліве вухо вище від правого, підборіддя
трохи підняте).

Під час рівняння військовослужбовці можуть трохи пересува-
тися вперед, назад або в той чи інший бік.

Під час рівняння з карабінами (кулеметами) в положенні "до
ноги" за виконавчою командою багнет (дульна частина) притискається
до правого боку.

Після закінчення рівняння подається команда "СТРУНКО", за
якою всі військовослужбовці швидко повертають голову прямо, а кара-
біни (кулемети) приводять у попереднє положення.

Під час рівняння відділення після повороту його кругом у на-
ступній команді вказується бік рівняння, наприклад: "Праворуч (ліворуч)
- РІВНЯЙСЬ".

94. За командами "ВІЛЬНО" та "ЗАПРАВИТИСЯ" на місці вій-
ськовослужбовці повинні діяти так, як викладено у статті 28 цього Ста-
туту.

За командою "Відділення - РОЗІЙДИСЬ" військовослужбовці
виходять із строю. Для збору відділення подається команда "Відділення -
ДО МЕНЕ", за якою військовослужбовці бігом збираються до командира
і за його додатковою командою шикуються.

95. Повороти відділення виконуються одночасно всіма військо-
вослужбовцями з додержанням рівняння за командами та правилами, ви-
кладеними у статтях ЗО, 40, 41 і 57 цього Статуту. Після повороту відді-
лення в двошеренговому строю праворуч (ліворуч) командир відділення


 

 

робить півкроку праворуч (ліворуч), під час повороту кругом - крок упе-
ред.

96. Для розмикання відділення на місці подається команда
"Відділення - праворуч (ліворуч, від середини) розім-КНИСЬ" або "Від-
ділення - праворуч (ліворуч, від середини) на стільки-то кроків розім-
КНИСЬ (бігом, розім-КНИСЬ)". За виконавчою командою всі військово-
службовці, за винятком того, від якого здійснюється розмикання, повер-
таються у вказаний бік, одночасно з приставленням ноги повертають го-
лову в бік фронту строю і рухаються прискореним півкроком (бігом), ди-
влячись через плече на того, хто іде позаду, і не відриваючись від нього;
після зупинки того, хто іде позаду, кожен робить ще стільки кроків, скі-
льки їх визначено командою, та повертається ліворуч (Праворуч).

Якщо інтервал не був визначений, розмикання проводиться на
один крок.

Під час розмикання від середини за командою вказується сере-
дній.

Військовослужбовець, названий середнім, почувши своє прі-
звище, відповідає: "Я", витягує вперед ліву руку і опускає її.

Під час рівняння відділення зберігається інтервал, визначений
для розмикання.

97. Для змикання відділення на місці подається команда "Відді-
лення, праворуч (ліворуч, до середини) зім-КНИСЬ (бігом, зім-КНИСЬ)".
За виконавчою командою всі військовослужбовці, за винятком того, до
кого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого при-
скореним півкроком (бігом) підходять на визначений для зімкненого
строю інтервал і з підходом самостійно зупиняються та повертаються лі-
воруч (праворуч).

98. Для руху відділення подаються команди: "Відділення - на
ре-МІНЬ (на пле-ЧЕ)"; "Кроком (стройовим кроком, бігом) - РУШ". У
разі потреби в команді визначається напрямок руху та бік рівняння, на-
приклад: "Відділення - на ре-МІНЬ (на пле-ЧЕ)"; "На такий-то предмет
рівняння праворуч (ліворуч), кроком (стройовим кроком, бігом) - РУШ".

За командою "РУШ" усі військовослужбовці одночасно почи-
нають рух із лівої ноги, додержуючись рівняння й зберігаючи інтервали
та дистанції.

Якщо бік рівняння не визначено, то рівняння здійснюється у бік
правого флангу поглядом без повернення голови.

Для того, щоб зупинити відділення, подається команда "Відді-
лення - СТІЙ".


 

 

99. За наявності у військовослужбовців різних видів зброї та у
разі потреби привести її в інше положення у команді визначається назва
цієї зброї. Наприклад: "Автомати на - ГРУДИ"; "Кулемети на ре-МІНЬ;
"Карабіни на пле-ЧЕ" тощо.

100. Для переміщення на кілька кроків убік в строю на місці
подається команда "Відділення - право-РУЧ (ліво-РУЧ)", а після поворо-
ту строю - "Стільки-то кроків уперед кроком - РУШ". Після того, як вій-
ськовослужбовці зроблять необхідну кількість кроків, відділення за ко-
мандою "Ліво-РУЧ (право-РУЧ)" повертається у вихідне положення.

Переміщення вперед або назад на кілька кроків виконується
так, як викладено у статті 39 цього Статуту. Під час переміщення назад
рух руками не здійснюється.

101. Коли не потрібно йти в ногу, подається команда "ІТИ НЕ В
НОГУ", а для руху в ногу - "ІТИ В НОГУ" (рух в ногу здійснюється за
напрямним або під лічбу командира).

102. Для зміни напрямку заходженням плечем подається ко-
манда "Відділення - правим (лівим) плечем уперед кроком - РУШ" (під
час руху - "РУШ").

За цією командою відділення починає заходження правим (лі-
вим) плечем уперед: військовослужбовець крайнього флангу, який захо-
дить, повернувши голову вздовж фронту, іде повним кро-
ком, узгоджуючи свій рух так, щоб не потіснити інших до нерухомого
флангу; крайній військовослужбовець нерухомого флангу позначає крок
на місці та поступово повертається ліворуч (праворуч), узгоджуючи свій
рух із флангом, який заходить; решта військовослужбовців, додержую-
чись рівняння по фронту поглядом у бік флангу, що заходить (не повер-
таючи голови), і, відчуваючи ліктем сусіда з боку нерухомого флангу,
робить крок настільки менший, наскільки ближче перебуває кожний із
них до нерухомого флангу.

Коли відділення здійснить заходження на скільки потрібно, по-
дається команда "ПРЯМО" або "Відділення - СТІЙ".

103. Для перешикування відділення з однієї шеренги в дві по-
передньо здійснюється розподіл на перший та другий за командою "Від-
ділення - на перший та другий - РОЗПОДІЛИСЬ".

Розподіл починається з правого флангу: кожний військовослу-
жбовець, швидко повертаючи голову до військовослужбовця, який стоїть
ліворуч від нього, називає свій номер і відразу повертає голову прямо;
лівофланговий голову не повертає.


 

 

За таким самим правилом відбувається розподіл за загальною
нумерацією, для чого подається команда "Відділення - за порядком -
РОЗПОДІЛИСЬ".

У двошеренговому строю лівофланговий другої шеренги після
закінчення розподілу за загальною нумерацією доповідає: "Повний" або
"Неповний".

104. Перешикування відділення на місці з однієї шеренги у дві
здійснюється за командою "Відділення - у дві шеренги - ШИКУЙСЬ".

За виконавчою командою другі номери роблять лівою ногою
крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати по-
заду перших номерів, і приставляють ліву ногу.

105. Для перешикування відділення на місці із зімкненого дво-
шеренгового строю в одношеренговий стрій відділення попередньо роз-
микається на один крок, після чого подається команда "Відділення - в
одну шеренгу - ШИКУЙСЬ".

За виконавчою командою другі номери виходять на лінію пер-
ших, роблять лівою ногою крок ліворуч, не приставляючи правої ноги,
крок уперед і приставляють ліву ногу.

106. Зброя кладеться на землю за командою "Відділення - по-
класти - ЗБРОЮ". За підготовчою командою автомати й ручні гранато-
мети беруться у праву руку; карабіни й кулемети - до ноги; у кулеметах,
крім того, відкидаються сошки. За виконавчою командою перша шеренга
робить два кроки вперед, потім обидві шеренги одночасно роблять лівою
ногою крок уперед і кладуть зброю на землю ручкою затвора (затворної
рами) вниз, затильником приклада біля носка правої ноги (права нога в
коліні не згинається), після чого ліву ногу приставляють до правої.

Ручні гранатомети кладуться на землю ручкою ствола ліворуч.
Кулемети ставляться на сошки.

В одношеренговому строю за виконавчою командою здійсню-
ються лише дві останні дії.

107. Для підняття зброї із землі подається команда "Відділення
- ДО ЗБРОЇ", а потім - "ЗА ЗБРОЮ".

За першою командою відділення шикується біля зброї. За дру-
гою - військовослужбовці роблять лівою ногою крок уперед, беруть
зброю у праву руку й, випрямившись, приставляють ліву ногу до правої.
Друга шеренга робить два кроки вперед, після чого обидві шеренги од-
ночасно беруть зброю в положення "на ремінь". У кулеметах попередньо
складаються сошки.


 

 

Похідний стрій

108. Похідний стрій відділення може бути в колону по одному
або в колону по два.

Шикування відділення в колону по одному (по два) на місці
проводиться за командою: "Відділення - в колону по одному (по два) -
СТАВАЙ". Прийнявши стройове положення і подавши команду, коман-
дир відділення стає обличчям у бік руху, а відділення згідно із штатом
шикується, як зображено на малюнках 16 і 17.

Відділення (екіпаж, обслуга) у складі чотирьох осіб і менше
завжди шикується в колону по одному.

109. Перешикування відділення з розгорнутого строю в колону
проводиться поворотом відділення праворуч за командою "Відділення -
право-РУЧ". Під час повороту двошеренгового строю командир відді-
лення робить півкроку праворуч.

110. Перешикування відділення з колони в розгорнутий стрій
проводиться поворотом відділення ліворуч за командою "Відділення, лі-
во-РУЧ". Під час повороту відділення з колони по два командир відді-
лення робить півкроку вперед.

111. Перешикування відділення з колони по одному в колону по
два проводиться за командою "Відділення - в колону по два, кроком -
РУШ" (під час руху - "РУШ").

За виконавчою командою командир відділення (напрямний) іде
півкроком, другі номери, вийшовши праворуч, у такт кроку займають
свої місця в колоні (малюнок 17); відділення рухається півкроком до ко-
манди "ПРЯМО" або "Відділення - СТІЙ".

112. Перешикування відділення з колони по два в колону по од-
ному проводиться за командою "Відділення - в колону по одному, кро-
ком - "РУШ" (під час руху - "РУШ").

За виконавчою командою командир відділення (напрямний) іде
повним кроком, всі інші - півкроком; із звільненням місця другі номери в
такт кроку заходять за перші й рухаються далі повним кроком (малюнок
16).

113. Для зміни напрямку руху колони подаються команди:
"Відділення - правим (лівим) плечем вперед - РУШ" - напрям-
ний (напрямні) заходить (заходять) ліворуч (праворуч) до команди
"ПРЯМО", інші йдуть за ним (ними);

"Відділення - за мною - РУШ (бігом - РУШ)" - відділення йде за
командиром;


 

 

"Відділення - кругом - РУШ" - відділення одночасно поверта-
ється кругом за правилами, викладеними в статтях 40 і 41 цього Статуту.

Виконання військового вітання у строю
на місці та під час руху

114. Для виконання військового вітання у строю на місці, коли
начальник підійде на 10 - 15 кроків, командир відділення командує "Від-
ділення - СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИ-
НУ)".

Військовослужбовці відділення приймають стройове положен-
ня, одночасно повертають голову праворуч (ліворуч) і проводжають на-
чальника поглядом, повертаючи вслід за ним голову.

Під час підходу начальника із тильного боку строю командир
відділення командує "Кру-ГОМ", а потім подає команду для військового
вітання.

115. Подавши команду для військового вітання, командир від-
ділення (якщо він без зброї або із зброєю "за спину", - прикладає руку до
головного убору; якщо він із зброєю "на плече", "на ремінь" або "на гру-
ди", - діє, як викладено у статті 89 цього Статуту, продовжуючи рух ру-
кою, вільною від зброї) підходить стройовим кроком до начальника, зу-
пиняється за два-три кроки до нього й доповідає, наприклад: "Товаришу
лейтенанте. Друге відділення займається... Командир відділення сержант
Мельник".

Начальник, якого вітають, прикладає руку до головного убору
після подання команди для виконання військового вітання.

Закінчивши доповідь, командир відділення, не опускаючи руки
від головного убору, робить лівою (правою) ногою крок убік із одночас-
ним поворотом праворуч (ліворуч) і, пропустивши начальника перед со-
бою, йде за ним на відстані одного-двох кроків із зовнішнього боку
строю.

Після проходження начальника або за командою "Вільно" ко-
мандир відділення командує "ВІЛЬНО" та опускає руку.

Якщо начальник звертається до військовослужбовця, що пере-
буває в строю, назвавши військове звання та прізвище, той відповідає
"Я", а під час звертання тільки за військовим званням військовослужбо-
вець у відповідь називає свою посаду, звання та прізвище. При цьому
положення зброї не змінюється й рука до головного убору не приклада-
ється.


 

 

116. Для виконання військового вітання в строю під час руху за
10-15 кроків до начальника командир відділення командує "Відділення
- СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ)". За командою "Струн-
ко" всі військовослужбовці переходять на стройовий крок, а за командою
"Рівняння - праворуч (ліворуч)" одночасно повертають голову в бік на-
чальника та припиняють рух руками або рукою, не зайнятою зброєю. З
карабінами у положенні "на плече" рух рукою, не зайнятою зброєю, не
припиняється. Командир відділення, якщо він без зброї або із зброєю у
положенні "за спину", повернувши голову, прикладає руку до головного
убору.

Після того, як відділення пройде повз начальника, або за його
командою "Вільно" командир відділення командує "ВІЛЬНО" й опускає
руку.

117. На привітання начальника або під час оголошення подяки
військовослужбовці відповідають гучно, чітко, одностайно. Під час руху
всі військовослужбовці починають відповідати з поставленням лівої ноги
на землю, вимовляючи слова (як викладено у статтях 84, 85) на кожний
крок.


 

 

Строї взводу

Розгорнутий стрій

118. Розгорнутий стрій взводу може бути одношеренговий або
двошеренговий.

Шикування взводу в розгорнутий стрій проводиться за коман-
дою "Взвод, в одну шеренгу (в дві шеренги) - СТАВАЙ".

Прийнявши стройове положення і подавши команду, командир
взводу стає обличчям до фронту шикування; відділення шикуються ліво-
руч від командира, як зображено на малюнках 18 і 19. У двошеренговому
строю останній ряд у кожному відділенні має бути повним.

З початком шикування відділень командир взводу виходить із
строю і стежить за діями підлеглих.

Взвод із складом відділень (екіпажів, обслуг) по чотири й по
три особи шикується у двошеренговий стрій, як зображено на малюнку
20.

119. Рівняння, повороти, перешикування та інші дії взводу в
розгорнутому строю виконуються за правилами та командами, вказани-
ми для відділення.

120. Перешикування взводу з одношеренгового строю у двоше-
ренговий і навпаки проводиться, як викладено у статтях 103-105 цього
Статуту. Під час розподілу взводу у відділеннях на перший і другий ко-
мандири відділень не рахуються.

Похідний стрій

121. Похідний стрій взводу може бути в колону по три (у взводі
з чотирьох відділень - в колону по чотири), в колону по два або в колону
по одному (малюнки 21, 22 і 23).

Шикування взводу на місці в колону по три (по чотири) прово-
диться за командою: "Взвод, в колону по три (по чотири) - СТАВАЙ". За
цією командою відділення шикуються, як зображено на малюнку 21.

Взвод із кількістю відділень (екіпажів, обслуг) по чотири й три
особи шикується в похідний стрій в колону по два, як зображено на ма-
люнку 24.

122. Перешикування взводу з розгорнутого одношеренгового
строю в колону по одному (із двошеренгового строю в колону по два)
проводиться поворотом взводу праворуч.


 

 

123. Перешикування взводу з розгорнутого двошеренгового
строю в колону по одному (із одношеренгового строю - в колону по два)
проводиться за командами: "Взвод, право-РУЧ"; "На ре-МІНЬ (на пле-
ЧЕ)"; "В колону по одному (по два) кроком - РУШ" (під час руху -
"РУШ").

За командою "РУШ" перше відділення під час руху перешико-
вується в колону по одному, як викладено в статті 112 цього Статуту (в
колону по два, як викладено в статті 111); решта відділень, послідовно
перешиковуючись в колону по одному (по два), прямують одне за одним.

124. Перешикування взводу з розгорнутого двошеренгового
строю в колону по три (по чотири) проводиться за командами: "Взвод,
право-РУЧ"; "На ре-МІНЬ (на пле-ЧЕ)"; "В колону по три (по чотири)
кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ").

За командою "РУШ" перше відділення йде півкроком, переши-
ковуючись під час руху в колону по одному, решта відділень виходить
ліворуч на лінію першого відділення на встановлений інтервал, також
перешиковуючись в колону по одному, після чого командир взводу по-
дає команду "ПРЯМО" або "Взвод - СТІЙ".

125. Перешикування взводу з колони по одному в розгорнутий
одношеренговий стрій (з колони по два - у двошеренговий стрій) прово-
диться поворотом взводу ліворуч.

126. Перешикування взводу з колони по три (по чотири) у ко-
лону по два проводиться за командою "Взвод, в колону по два кроком -
РУШ" (під час руху - "РУШ").

За цією командою перше відділення йде прямо, перешиковую-
чись під час руху в колону по два, як викладено в статті 111 цього Стату-
ту, решта відділень позначає крок на місці, потім послідовно виходить за
відділенням, що йде попереду, перешиковуючись в колону по два.

127. Для перешикування взводу з колони по три (по чотири) в
розгорнутий двошеренговий стрій взвод попередньо перешиковується в
колону по два (стаття 126 цього Статуту), а потім - як викладено у статті
125.

128. Перешикування взводу з колони по три (по чотири) в коло-
ну по одному проводиться за командою "Взвод, в колону по одному,
кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ").

За цією командою перше відділення йде прямо, решта відділень
позначає крок на місці і з виходом відділень із колони послідовно за ко-
мандою своїх командирів "ПРЯМО" починає рух повним кроком, рівня-
ючись на відділення, що прямує попереду.


 

 

129. Перешикування взводу з колони по одному в колону по три
(по чотири) проводиться за командою "Взвод, в колону по три (по чоти-
ри) кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ").

За цією командою перше відділення позначає крок на місці,
решта відділень, вийшовши на лінію першого відділення, також позначає
крок на місці до команди командира взводу "ПРЯМО" або "Взвод -
СТІЙ".

130. Перешикування взводу з колони по два в колону по три (по
чотири) проводиться за командою "Взвод, в колону по три (по чотири)
кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ"). За командою "РУШ" взвод пе-
решиковується в колону по три, як це викладено у статті 124 цього Ста-
туту.

131. Для збору взводу подається команда "Взвод - ДО МЕНЕ",
за якою відділення бігом збирається біля командира взводу і за його до-
датковою командою шикується.

132. Зміна напрямку руху взводу в похідному строю проводить-
ся за командами та правилами, визначеними для похідного строю відді-
лення.

Виконання військового вітання у строю
на місці та під час руху

133. Взвод виконує військове вітання у строю на місці та під
час руху за правилами, визначеними для відділення у статтях 114 - 117
цього Статуту.

Заступник командира взводу та командири відділень перебува-
ють у строю на своїх місцях і руки до головного убору не прикладають.

Під час руху за командою для виконання військового вітання
спів припиняється.

Строї роти

Розгорнутий стрій

134. Розгорнутий стрій роти може бути двошеренговий або в
лінію взводних колон (взводи в колонах по три, по чотири; спеціальний
підрозділ - в колону по два).

У разі потреби рота може шикуватися в одношеренговий стрій.


 

 

135. Шикування роти в розгорнутий стрій проводиться за ко-
мандою "Рота, в дві шеренги - СТАВАЙ" або "Рота, в лінію взводних ко-
лон - СТАВАЙ". Шикування роти проводиться за першим взводом.

Прийнявши стройове положення і подавши команду, командир
роти стає обличчям до фронту шикування. Командир першого взводу,
подавши команду "Взвод, в дві шеренги (в колону по три, по чотири) -
СТАВАЙ", шикує свій взвод ліворуч від командира роти. Решта взводів
за командою своїх командирів шикується ліворуч від першого взводу за
порядком своїх номерів (малюнки 25 і 26). З початком шикування пер-
шого взводу командир роти виходить із строю і стежить за діями підлег-
лих.

Спеціальний підрозділ шикується ліворуч від третього взводу, а
група управління - праворуч від командира першого взводу в дві шерен-
ги.

Заступники командира роти стають ліворуч від командира роти;
сигналіст-барабанщик (за розпорядженням командира роти) - ліворуч від
заступників; старшина роти - на лівому фланзі роти: старший технік -
праворуч від групи управління.

Під час шикування роти у двошеренговий стрій взводи, які ма-
ють відділення (екіпажі, обслуги) по чотири і по три особи, шикуються,
як зображено на малюнку 20.

136. Рівняння, повороти, перешикування та інші дії роти в роз-
горнутому строю виконуються за правилами й командами, визначеними
для відділення та взводу.

Похідний стрій

137. Похідний стрій роти може бути в колону по три (по чоти-
ри) або в колону по два (малюнки 27, 28).

Шикування роти на місці в колону по три (по чотири, по два)
проводиться за командою "Рота, в колону по три (по чотири, по два) -
СТАВАЙ".

За цією командою рота шикується, як зображено на малюнках
27 і 28. При цьому взводи за командою своїх командирів шикуються за
порядком номерів у колону по три (по чотири, по два); спеціальний під-
розділ шикується за третім взводом, а група управління - попереду ко-
мандира першого взводу в колону по два.

Під час шикування та перешикування роти в похідну колону за-
ступники командира роти стають на два кроки за командиром роти, на
два кроки за ними за наказом командира роти стає сигналіст-


 

 

барабанщик, старшина роти стає за спеціальним підрозділом, старший
технік - попереду групи управління.

138. Перешикування роти з лінії взводних колон у похідну ко-
лону проводиться за командами: "Рота, на ре-МІНЬ (на пле-ЧЕ)"; "В по-
хідну колону по три (по чотири, по два), за мною (або вказується напря-
мок) кроком - РУШ" або "Рота, на ре-МІНЬ (на пле-ЧЕ)"; "В похідну ко-
лону по три (по чотири, по два), по дорозі, порядок руху: група управ-
ління, перший взвод і таке інше (або вказується інший порядок руху)
кроком - РУШ".

За командою "В похідну колону" командири взводів стають за
два кроки перед своїми взводами, а старший технік - перед групою
управління (малюнки 21 - 23, 27).

За виконавчою командою розпочинає рух група управління або
названий у команді взвод; решта підрозділів позначають крок на місці. У
міру висування групи управління або названого в команді взводу решта
підрозділів за командою своїх командирів "ПРЯМО" починає рух у по-
рядку, вказаному командиром або як зображено на малюнках 27 і 28.

У разі потреби взводи перешиковуються під час руху за коман-
дами своїх командирів, як було вказано командиром роти.

139. Перешикування роти з колони по три (по чотири) в лінію
взводних колон проводиться за командою "Рота, ліворуч в лінію взвод-
них колон кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ").

За виконавчою командою група управління або напрямний
взвод позначає крок на місці, решта підрозділів виходить ліворуч на лі-
нію напрямного. За командою командирів взводів "НА МІСЦІ" взводи,
позначаючи крок на місці, вирівнюються по фронту та в глибину до ко-
манди командира роти "Рота - СТІЙ" або "ПРЯМО". За командою "Рота -
СТІЙ" командири взводів стають на правих флангах своїх взводів, а за-
ступники командира роти і старший технік - на правому фланзі групи
управління.

140. Перешикування роти з розгорнутого двошеренгового
строю в колону по два проводиться поворотом роти праворуч, а з колони
по два в розгорнутий двошеренговий стрій - поворотом ліворуч.

Виконання військового вітання у строю
на місці та під час руху

141. Для виконання військового вітання у строю на місці, коли
начальник підійде на 40 - 50 кроків, командир роти подає команду "Рота,
СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".


 

 

За цією командою всі приймають стройове положення і повер-
тають голови у відповідний бік, а заступники командира роти, команди-
ри взводів і старший технік, які перебувають у строю, крім того, прикла-
дають руку до головного убору.

Командир роти, подавши команду, прикладає руку до головно-
го убору, підходить стройовим кроком до начальника, зупиняється за
два-три кроки до нього і доповідає, наприклад: "Товаришу майоре. Пер-
ша рота займається тим-то. Командир роти капітан Кравченко".

Закінчивши доповідь, командир роти, не опускаючи руки від
головного убору, робить лівою (правою) ногою крок убік з одночасним
поворотом праворуч (ліворуч) і, пропустивши начальника вперед, іде за
ним на один-два кроки позаду із зовнішнього боку строю.

Після того, як начальник мине роту, або за командою "Вільно"
командир роти командує "ВІЛЬНО" і опускає руку.

142. Виконання військового вітання в строю під час руху здійс-
нюється, як вказано для відділення та взводу. При цьому заступники ко-
мандира роти, командири взводів і старший технік прикладають руку до
головного убору.

Коли начальник випереджає колону роти, команда для вико-
нання військового вітання не подається; військове вітання виконують
лише командири підрозділів від взводу і вище, а також старший технік
роти.

Строї батальйону

Розгорнутий стрій

143. Розгорнутий стрій батальйону може бути в лінію взводних
колон, в лінію ротних колон або двошеренговий.

Шикування батальйону проводиться за розпорядженням коман-
дира батальйону або за командою "Батальйон, в лінію взводних (ротних)
колон - СТАВАЙ" або "Батальйон, в дві шеренги - СТАВАЙ".

144. Батальйон в лінію взводних колон шикується, як зображе-
но на малюнку 29: роти на одній лінії по фронту, кожна в лінію взводних
колон; взводи в колону по три (по чотири); інтервал між взводами й ро-
тами - два кроки.

Батальйон в лінію ротних колон шикується, як зображено на
малюнку ЗО: роти на одній лінії по фронту, кожна в колону по три (по
чотири); дистанція між взводами - чотири кроки; інтервал між ротами -
два кроки.


 

 

Порядок шикування батальйону в дві шеренги зображено на
малюнку 31.

145. Під час шикування батальйону в лінію взводних або рот-
них колон артилерійські підрозділи та підрозділи забезпечення баталь-
йону шикуються відповідно у взводні або ротні (батарейні) колони ліво-
руч від рот, головами колон на лінії рот, з інтервалами у два кроки.

146. Заступники командира батальйону та начальник штабу ба-
тальйону в розгорнутому строю стають в одну шеренгу ліворуч від ко-
мандира батальйону, інші офіцери батальйону, не зображені на малюн-
ках 29-31, шикуються з рештою управління батальйону.

147. Рівняння та повороти в розгорнутому строю виконуються у
порядку та за командами, визначеними для відділення та взводу.

Похідний стрій

148. Похідний стрій батальйону (малюнок 32) складається з по-
хідних строїв рот, артилерійських підрозділів і підрозділів забезпечення,
вишикуваних у колони по три (по чотири) один за одним на дистанціях у
два кроки (від останньої шеренги роти, що рухається попереду, до ко-
мандира роти).

149. Батальйон з лінії взводних або ротних колон перешикову-
ється в похідну колону за командами: "Батальйон, в похідну колону, до-
рогою (або вказується інший напрямок руху), за порядком шикування
(або вказується інший порядок руху)"; "На ре-МІНЬ"; "Перша рота -
ВПЕРЕД".

За командою "В похідну колону" командири рот стають перед
своїми ротами за вісім кроків; на два кроки за ними - їх заступники; ко-
мандири взводів - перед своїми взводами за два кроки; старші техніки
рот - за два кроки перед групами управління; сигналісти-барабанщики
стоять на місці, як зображено на малюнку 35.

За виконавчою командою роти, артилерійські підрозділи та під-
розділи забезпечення за командами своїх командирів (стаття 138 цього
Статуту) послідовно перешиковуються в колону і рухаються в порядку,
визначеному командиром батальйону.

Командир батальйону рухається за десять кроків попереду ко-
мандира головного підрозділу, через два кроки за ним в одній шерензі -
його заступники і начальник штабу батальйону, ще через два кроки - ре-
шта складу управління батальйону.

150. Батальйон із похідної колони в розгорнутий стрій переши-
ковується за розпорядженням або за командою командира батальйону.


 

 

У розпорядженні вказуються місце та фронт шикування баталь-
йону, по якій роті і яким строєм шикуватися.

Під час перешикування за командою "Батальйон, ліворуч в лі-
нію взводних (ротних) колон кроком - РУШ" (під час руху - "РУШ") під-
розділи шикуються, як зображено на малюнках 29 і ЗО.

Виконання військового вітання у строю
на місці та під час руху

151. Виконання військового вітання у строю на місці та під час
руху здійснюється, як визначено для роти (статті 141 і 142 цього Стату-
ту).

Під час руху батальйону в колоні команда командира батальйо-
ну для виконання військового вітання послідовно повторюється коман-
дирами рот (крім напрямної), коли середина роти, що рухається попере-
ду, зрівняється з начальником.

Строї полку

152. Розгорнутий стрій полку складається з батальйонів, виши-
куваних у лінію взводних або ротних колон.

У розгорнутому строю полку на правому фланзі шикуються ба-
тальйони в порядку їх номерів, ліворуч від них - артилерійські підрозді-
ли, підрозділи протиповітряної оборони і підрозділи забезпечення.
Управління полку шикується праворуч від батальйонів, заступники ко-
мандира полку стають праворуч від управління, а під час шикування з
Бойовим Прапором - праворуч від нього, інтервали між батальйонами -
три кроки (малюнок 33).

Начальники родів військ і служб та підпорядковані їм офіцери
шикуються з рештою складу управління полку.

153. Для шикування полку командир полку особисто або через
штаб віддає наказ, у якому визначає: мету, місце, час та порядок шику-
вання; форму одягу та спорядження; яку зброю та техніку мати в підроз-
ділах.

154. Шикування полку в похідний стрій (малюнок 34) може
проводитися як безпосередньо в похідну колону, так і шляхом переши-
кування з розгорнутого строю в лінію ротних або взводних колон.

155. Під час шикування на місці в похідну колону батальйони,
артилерійські підрозділи, підрозділи протиповітряної оборони та підроз-


 

 

діли забезпечення в колонах прибувають до місця шикування полку і за-
ймають вказані для них місця.

156. Перешикування полку з розгорнутого строю в похідну ко-
лону проводиться за розпорядженням або за командами, наприклад:
"Полк, у похідну колону, дорогою (або вказується інший напрямок руху),
за порядком шикування (або вказується інший порядок руху)"; "На ре-
МІНЬ"; "Перший батальйон - ВПЕРЕД".

За командою "В похідну колону" командири батальйонів вихо-
дять із строю і стають за десять кроків перед командирами головних під-
розділів своїх батальйонів, заступники командирів батальйонів і началь-
ники штабів батальйонів - в одній шерензі через два кроки за команди-
рами батальйонів, командири рот і взводів виходять із строю і стають, як
викладено у статті 149 цього Статуту.

Командири батальйонів послідовно подають команди для руху
(стаття 149).

Рух полку проводиться в порядку, як зображено на малюнку 34,
або в іншому порядку, вказаному командиром полку; дистанції між бата-
льйонами (дивізіонами) на місці - три кроки, під час руху - десять кроків,
між іншими підрозділами - три кроки.

157. Полк із похідної колони в розгорнутий стрій перешикову-
ється за розпорядженням або за командою командира полку.

У розпорядженні зазначаються місце та фронт шикування пол-
ку, за яким батальйоном та в якому строю шикуватися.

Під час перешикування за командою "Полк, ліворуч у лінію, ба-
тальйони в лінію ротних (взводних) колон кроком - РУШ" (під час руху -
"РУШ") підрозділи шикуються, як зображено на малюнку 33.

Виконання військового вітання у строю
на місці та під час руху

158. Для виконання військового вітання у строю на місці та під
час руху командир полку подає команду "Полк, СТРУНКО, рівняння -
ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".

У строю на місці командир полку, подавши команду, прикладає
руку до головного убору, підходить стройовим кроком до начальника і
рапортує.

Під час руху похідним строєм команда для виконання військо-
вого вітання, подана командиром полку, повторюється послідовно ко-
мандирами батальйонів, коли середина роти, що рухається попереду, зрі-
вняється з начальником.


 

 

РОЗДІЛ V

СТРОЇ ВЗВОДУ, РОТИ, БАТАЛЬЙОНУ
ТА ПОЛКУ НА МАШИНАХ

Загальні положення

159. У розгорнутому строю машини підрозділів і частин шику-
ються на одній лінії по фронту в лінію машин, у лінію взводних або рот-
них колон на визначених цим Статутом або командиром інтервалах і ди-
станціях між машинами й підрозділами. При цьому особовий склад пе-
ребуває на машинах або шикується попереду машин в одношеренговому
або двошеренговому строю в лінію взводних або ротних колон так, щоб
остання шеренга була попереду машин не ближче трьох кроків (малюнки
35 - 38); механіки-водії та водії машин стають у стрій свого підрозділу.

160. У похідному строю машини в підрозділі шикуються в ко-
лону або підрозділи в колонах шикуються один за одним на дистанціях,
установлених цим Статутом або командиром.

161. Перед посадкою в бойові машини піхоти та бронетранспо-
ртери, а також на автомобілі та інші машини в підрозділах у разі потреби
проводиться розподіл військовослужбовців і матеріальної частини за
машинами та визначається спосіб посадки.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.038 с.)