Покладання вінків до пам'ятників і могил воїнівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Покладання вінків до пам'ятників і могил воїнів85. Покладення вінків делегаціями військових частин до пам'я-
тників і могил воїнів, які полягли в боях за волю та незалежність Украї-
ни, проводиться у дні державних свят, а в інші дні - за рішенням Мініст-
ра оборони України.

86. Під час покладення вінків державними, урядовими та війсь-
ковими делегаціями розпорядженням начальника гарнізону призначаєть-
ся почесна варта з одним або кількома бойовими прапорами військових
частин гарнізону та оркестр.

87. Перед покладенням вінків до пам'ятника (могили) з почесної
варти в призначений час виставляється одна-дві пари чатових. Чатові
стоять у положенні "струнко", тримаючи автомати у положенні "на гру-
ди" або карабіни у положенні "до ноги".

Почесна варта вишиковується в дві шеренги перед пам'ятником
(могилою) фронтом або правим флангом до нього залежно від розташу-
вання пам'ятника (могили).

Бойові прапори ставлять на правому фланзі почесної варти, ор-
кестр - праворуч від прапорів.

88. Делегація з вінком вишиковується у визначеному місці й
рухається до пам'ятника (могили), проходячи перед почесною вартою.
Попереду делегації йде офіцер почесної варти. За ним на відстані двох-
трьох кроків - особи, які несуть вінок, а далі на такій самій відстані - де-
легація по три — п'ять осіб у колоні.

З наближенням делегації з вінком на 40 - 50 кроків до почесної
варти начальник варти командує: "Варта - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рів-
няння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ)". Оркестр виконує жалобно-урочисті
мелодії. Бойові прапори схиляють наперед.

89. З підходом до пам'ятника (могили) делегація кладе вінок.
Оркестр припиняє грати. Хвилиною мовчання вшановується пам'ять за-
гиблих. Після хвилини мовчання виконується Державний Гімн України;

 


 

 

делегація відходить від пам'ятника (могили), вишиковується обличчям
до варти, а почесна варта за командою начальника варти стає в похідну
колону й проходить урочистим маршем повз пам'ятник (могилу) й осіб,
які покладали вінок.

90. Під час покладення вінків делегаціями іноземних держав
жалобно-урочисті мелодії виконуються лише за погодженням із керівни-
ком делегації. Після хвилини мовчання виконується гімн держави, деле-
гація якої покладає вінок, і Державний Гімн України.

Розпорядженням начальника гарнізону під час покладення він-
ків іноземними делегаціями почесна варта й оркестр можуть не призна-
чатися; тоді до пам'ятника (могили) виставляється одна — дві пари чатових
і в разі потреби призначається офіцер з двома військовослужбовцями для
доставки вінка до місця його покладення.

91. Іноземні військові делегації під час покладення вінків до
пам'ятників і могил воїнів супроводжують представник Міністерства
оборони України, начальник органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні.

Залучення військ для боротьби з пожежами,
стихійним лихом

92. Війська залучаються для боротьби з пожежами, стихійним
лихом та для подання допомоги населенню, яке потерпіло від пожежі або
стихійного лиха, розпорядженням командувача військ оперативного ко-
мандування за рішенням Міністра оборони України.

93. Перед військами, призначеними для боротьби з пожежею,
стихійним лихом або для подання допомоги населенню, начальник гарні-
зону ставить завдання, у якому визначає: у підпорядкування якого ко-
мандира (начальника) переходить військова частина (підрозділ), спосіб
пересування, наявні технічні засоби, строк виконання поставленого за-
вдання, озброєння, форму одягу, порядок постачання, порядок підтри-
мання зв'язку.

94. Після прибуття до місця призначення командири військових
частин або підрозділів мають негайно з'явитися до посадової особи, у
розпорядження якої вони переходять, та за вказівкою цієї особи органі-
зувати виконання поставленого завдання.

Командири військових частин (підрозділів) можуть виконувати
завдання самостійно, узгоджуючи свої дії з органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування.


 

 

Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України _ 275

Про виконання завдання командири військових частин (підроз-
ділів) доповідають начальникові гарнізону та своєму безпосередньому
начальникові.

95. Для охорони майна розпорядженням командира військової
частини (підрозділу), призначеної для боротьби з пожежею або стихій-
ним лихом, віднаряджуються тимчасові варти. Ці варти підпорядкову-
ються командирові військової частини (підрозділу), від якої вони відна-
ряджені, начальникові гарнізону та черговому варт (черговому військо-
вої частини) і несуть службу на загальних підставах.

96. Заборонено підпорядковувати військові частини, підрозділи
або команди представникам органів виконавчої влади та органам місце-
вого самоврядування.


 

 

Частина II

ВАРТОВА СЛУЖБА

Розділ 4

Загальні положення

97. Несення вартової служби є виконанням бойового завдання і
вимагає від особового складу точного дотримання всіх положень, визна-
чених цим Статутом, високої пильності, непохитної рішучості та розум-
ної ініціативи.

Особи, винні в порушенні правил несення вартової служби, не-
суть дисциплінарну або кримінальну відповідальність.

98. Для несення вартової служби віднаряджуються варти. Вар-
тою називають озброєний підрозділ, віднаряджений для виконання бойо-
вого завдання з метою охорони та оборони військових об'єктів, бойових
прапорів та осіб, яких тримають на гауптвахті й у дисциплінарній части-
ні (батальйоні).

99. Варти можуть бути внутрішніми (корабельними) або гарні-
зонними, постійними або тимчасовими.

У внутрішні (корабельні) варти для охорони та оборони об'єктів
призначаються військовослужбовці від однієї військової частини гарні-
зону (корабля).

У гарнізонні варти для охорони та оборони об'єктів признача-
ються по черзі військовослужбовці двох або більше військових частин
гарнізону. Гарнізонні варти призначаються, як правило, для охорони та
оборони в гарнізоні військових об'єктів, які не мають своїх підрозділів
охорони.

Для охорони осіб, яких тримають на гауптвахтах Служби пра-
вопорядку, призначаються чергові зміни охорони і конвоювання (далі -
чергові зміни), які відряджаються від підрозділів Служби правопорядку.
Ці чергові зміни є внутрішніми нарядами підрозділів Служби правопо-
рядку. Організація несення служби черговими змінами визначається на-
казами начальника Генерального штабу Збройних Сил України та ін-
струкціями начальника Головного управління Служби правопорядку.
Чергові зміни підпорядковуються черговому органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні, начальникові гауптвахти Служби правопоряд-
ку та начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Постійні варти передбачаються розкладом варт. Тимчасові вар-
ти в розклад варт не включаються, вони призначаються наказом началь-


 

 

ника гарнізону або командира військової частини для охорони та оборо-
ни військового майна під час завантаження (розвантаження), тимчасово-
го складування, супроводу вантажів, які перевозяться різними видами
транспорту, а також для охорони заарештованих.

100. Гарнізонні варти підпорядковуються начальникові гарнізо-
ну, черговому варт та його помічникові.

Внутрішні (корабельні) варти підпорядковуються командирові
військової частини (командирові корабля), черговому частини (корабля)
та його помічникові, якщо помічник чергового військової частини (кора-
бля) за військовим званням рівний з начальником варти або старший від
нього.

Варти переходять у підпорядкування цим особам із моменту
подання під час розводу команди "Струнко" для зустрічі чергового варт
(військової частини, корабля), а виходять із їх підпорядкування з момен-
ту подачі начальником варти команди "Кроком руш" для руху в свою
військову частину (підрозділ) після зміни.

101. До складу варт призначаються: начальник варти, вартові за
кількістю постів і змін, розвідні, у разі потреби помічник начальника ва-
рти, помічник начальника варти з технічних засобів охорони або опера-
тор з технічних засобів охорони, помічник начальника варти із служби
вартових собак, водії транспортних засобів, а у варти при гауптвахті -
вивідні й конвойні.

У варти з охорони штабів (пунктів управління) від бригади і
вище, а також з охорони установ, крім перелічених осіб, можуть призна-
чатися вартові контрольно-пропускних пунктів.

Охорона та оборона об'єктів

102. Для безпосередньої охорони та оборони об'єктів із складу
варти виставляються чатові.

Чатовим називається озброєний вартовий, який виконує бойове
завдання щодо охорони та оборони дорученого йому поста.

Постом називається все доручене для охорони та оборони чато-
вому, а також місце або ділянка місцевості, на якій він виконує свої обо-
в'язки.

До постів також належать об'єкти та ділянки місцевості, що їх
охороняє варта, на яких встановлено технічні засоби охорони або є вар-
тові собаки.

Начальник гарнізону (командир військової частини) несе осо-
бисту відповідальність за стан вартових приміщень гарнізонних (внутрі-


 

 

шніх) варт і постів, наявність і справність технічних засобів охорони, за-
собів зв'язку та освітлення, забезпечення вартових приміщень інвента-
рем, обладнанням, постовим одягом і запасом палива.

Начальник об'єкта, що охороняється, відповідає за стан об'єкта,
справність його огорожі та освітлення.

Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні
несе особисту відповідальність за стан вартового приміщення (примі-
щення чергової зміни), обладнання постів Служби правопорядку в гарні-
зонах та інших підпорядкованих об'єктів, а також за організацію служби
черговими змінами, які віднаряджені від підрозділів Служби правопо-
рядку, взаємодії їх з черговим підрозділом, тримання заарештованих вій-
ськовослужбовців на гауптвахті Служби правопорядку.

103. Пости, залежно від важливості та тривалості несення слу-
жби на них, поділяються на постійні (охороняють протягом доби) та
тимчасові (охороняють протягом частини доби); перші - тризмінні, другі
- двозмінні.

Порядок охорони, розташування та межі постів визначає для
гарнізонних варт начальник гарнізону, для внутрішніх варт - командир
військової частини (корабля) та зазначає в табелі постів (додаток 7 до
цього Статуту).

Для охорони складів тилу, автомобільного, бронетанкового та
інших видів майна, парків військових частин, гарнізонних гауптвахт за
наявності на них тільки військовослужбовців, які заарештовані у дисци-
плінарному порядку, дозволяється озброювати чатових багнетами.

104. Охорона об'єктів чатовими здійснюється шляхом патрулю-
вання (обходу) всередині огорожі або за периметром між внутрішньою і
зовнішньою огорожами, а також стеженням з вишок (з використанням
технічних засобів охорони). Для посилення охорони об'єкта можуть за-
стосовуватися вартові собаки (додаток 17 до цього Статуту). Окремі об'-
єкти можуть охоронятися нерухомими чатовими.

Начальники гарнізонів, командири з'єднань і окремих військо-
вих частин, начальники військових об'єктів, а також їх усі прямі началь-
ники зобов'язані постійно прагнути скорочення чисельності особового
складу, який залучається для охорони та оборони об'єктів. Це досягаєть-
ся:

переходом до оборони постів із використанням технічних засо-
бів охорони і вартових собак;

обладнанням для охорони однією вартою всіх розташованих
поруч сховищ, складів, парків та інших об'єктів, що охороняються, які
мають загальне огородження, але належать різним військовим частинам;


 

 

скороченням кількості постів із нерухомими чатовими;
організацією охорони об'єктів способом патрулювання пішим
порядком і на транспортних засобах.

105. У разі організації охорони об'єктів шляхом патрулювання
чатовому залежно від огородження об'єкта й особливостей місцевості
призначається для охорони та оборони ділянка смуги завдовжки: вдень -
до 2 км, уночі - до 1 км, а для об'єктів, які обладнані технічними засоба-
ми охорони: вдень - до 3 км, уночі - до 2 км. Для посилення охорони об'-
єктів під час негоди (туману, завірюхи тощо) розпорядженням начальни-
ка гарнізону (командира військової частини) можуть віднаряджуватися
додаткові вартові або патрулі. Порядок несення служби додатковими ва-
ртовими й патрулями визначається начальником гарнізону (командиром
військової частини).

Чатові пересуваються за маршрутами руху пішки із швидкістю,
що забезпечує надійну охорону об'єкта, роблячи короткі зупинки для
огляду місцевості, технічних засобів охорони й огорожі, а також для до-
повіді за допомогою засобів зв'язку начальникові варти про несення слу-
жби або подачі визначеного сигналу під час проходження пунктів сигна-
лізації.

За умови хорошої видимості, якщо умови місцевості дозволя-
ють, чатові можуть вести нагляд за об'єктами, які підлягають охороні, і
підступами до них із спостережних вишок цілодобово.

З числа змін вартових створюються резервні групи, які у разі
сигналу тривоги за командою начальника варти, його помічника або роз-
відного прибувають на місце події і діють залежно від обставин.

Для швидкого прибуття цих груп до місця порушення варти у
разі потреби вони забезпечуються транспортними засобами, а в особли-
вих випадках для посилення їх боєздатності - бойовими машинами.

106. Дисциплінарні стягнення на осіб, які входять до складу ва-
рти, за правопорушення, вчинені ними під час несення служби, наклада-
ються у порядку, визначеному Дисциплінарним статутом Збройних Сил
України після зміни варти або заміни їх іншими військовослужбовцями.
Розбір правопорушення проводиться у підрозділі.

Якщо за характером вчиненого правопорушення військовослу-
жбовець не може бути допущений до подальшого несення служби, то він
розпорядженням чергового варт (військової частини) направляється у
військову частину без боєприпасів і зброї для заміни іншим військовос-
лужбовцем, у супроводі командира підрозділу, від якого віднаряджено
варту.


 

 

Озброєння варт

107. Особовий склад варти має бути у вартовій формі одягу
(додаток 14 до цього Статуту), озброєний справною, приведеною до но-
рмального бою зброєю (автоматами або карабінами з багнетами). Вартові
контрольно-пропускних постів, як виняток, можуть бути озброєні пісто-
летами. Начальники варт озброюються своєю штатною зброєю.

Боєприпасами варта забезпечується із розрахунку: на кожний
автомат і пістолет - по два споряджені магазини і на кожний карабін - ЗО
патронів у обоймах.

Особливим розпорядженням начальника гарнізону (командира
військової частини) варти можуть озброюватися кулеметами з трьома
спорядженими магазинами до кожного з них і ручними гранатами на
весь склад варти з розрахунку по дві гранати на кожного, а також поси-
люватися бойовою технікою. Боєприпаси особовому складу варт, крім
осіб, які мають на озброєнні пістолети, видаються на вартовому містечку
після проведення практичного заняття.

108. Розпорядженням начальника гарнізону (командира війсь-
кової частини, начальника органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні - для чергових змін Служби правопорядку) у вартовому примі-
щенні (приміщенні чергової зміни) створюється запас набоїв з розрахун-
ку: на кожний автомат або карабін - по 150 набоїв, на пістолет - по 16 на-
боїв, які зберігаються в герметичних коробках (цинках) у металевому
ящику. У такому ж ящику зберігаються також індивідуальні перев'язува-
льні пакети для всього особового складу варти (чергової зміни).

Ручні гранати й запали до них зберігаються у спеціальних мета-
левих ящиках. Запали зберігають окремо від гранат. Книги обліку запасу
патронів, гранат і запалів, акт закладки (вилучення) боєприпасів і неза-
повнені бланки, а також ключі для відкриття цинків зберігаються в тих
самих ящиках.

109. У гарнізонних вартах ящики з боєприпасами замикаються
та запечатуються сургучевою печаткою військовим комендантом гарні-
зону, у внутрішніх вартах - начальником штабу військової частини. Ци-
ми особами перевіряються наявність і стан запасу патронів (гранат і за-
палів до них) не рідше одного разу на місяць. Результати перевірки запи-
суються до книги обліку запасу боєприпасів (додаток 10 до цього Стату-
ту) і до постової відомості. Іншими посадовими особами перевіряється
наявність і стан запасу патронів (гранат і запалів до них) тільки в прису-
тності військового коменданта гарнізону (начальника штабу військової
частини).


 

 

110. Начальник варти несе особисту відповідальність за збере-
ження ящиків з боєприпасами. Ключі від ящиків, запечатані сургучевою
печаткою заступника начальника гарнізону (начальника органу управ-
ління Служби правопорядку в гарнізоні, начальника штабу військової
частини), та зразок зліпка з печатки зберігаються у сейфі (шухляді стола,
яка замикається на ключ) начальника варти. Передавати ключі іншим
особам забороняється. Ящики включаються до опису майна та інвентаря
варти.

111. Зброя заряджається перед виходом на пости, для конвою-
вання заарештованих, які перебувають під судом, слідством, або для
конвоювання засуджених та для супроводу осіб, які перевіряють варту, а
розряджання та огляд зброї здійснюється негайно після повернення до
вартового приміщення.

Зброя заряджається та розряджається в спеціальному освітле-
ному місці, яке обладнане кулеуловлювачами, перед вартовим примі-
щенням, а під час переїздів змін на машинах - у спеціальних обладнаних
у такому самому порядку місцях, які визначаються в інструкції началь-
никові варти.

Під час зарядження і розрядження ствол зброї має бути направ-
лений вгору (під кутом 45 - 60 градусів) і в бік від оточуючих жилих
приміщень і об'єктів, які охороняються. Якщо поблизу і навколо варто-
вого приміщення розташовані житлові та службові приміщення, заря-
дження і розрядження зброї може проводитися у вартовому приміщенні
в спеціальному місці, обладнаному кулеуловлювачем.

Пістолет заряджається після одержання патронів у чергового
частини в спеціально обладнаному кулеуловлювачем місці, а розряджа-
ється після зміни варти і прибуття начальника варти до чергового части-
ни.

Зарядження та розрядження зброї проводиться за командами
начальника варти та під його безпосереднім наглядом.

У дощову (снігову) погоду зброя протирається від вологи та
проводиться змащування її поверхні. Часткове та повне розбирання зброї
забороняється.

112. Автомат заряджається спорядженим магазином. Перед за-
рядженням він оглядається (при цьому курок спускається) і ставиться на
запобіжник. Затворна рама після приєднання магазину назад не відво-
диться.

Карабін заряджається на повну ємкість магазину. Після заря-
джання карабіну затвор повільно закривається (при цьому патрон у пат-


 

 

ронник не досилається), знімається запобіжник, спускається курок і ка-
рабін ставиться на запобіжник.

Пістолет заряджається спорядженим магазином, затвор під час
зарядження назад не відводиться. Перед зарядженням пістолет ставиться
на запобіжник.

Кулемети та ручні гранати заряджаються безпосередньо перед
їх застосуванням.

Пароль

113. Пароль - це таємне слово, яке служить для начальника вар-
ти (чергової зміни) засобом для переконання, що варта (чергова зміна),
яка прибула для заміни, справді призначена з цією метою.

Крім того, пароль є засобом переконання в тому, що особа, яка
прибула з наказом від начальника гарнізону (командира військової час-
тини) та його заступника або чергового варт (військової частини), нача-
льника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні або чергово-
го органу управління Служби правопорядку (для чергових змін, віднаря-
джених від підрозділів Служби правопорядку), дійсно уповноважена на
те відповідним начальником.

114. Пароль добирається за назвою якогось міста та признача-
ється на кожний день: для гарнізонних варт - заступником начальника
гарнізону, для внутрішніх варт - начальником штабу військової частини.

Для кожної варти добирається окремий пароль.

115. Паролі визначаються не раніш як за 10 днів, заносяться до
книги, яку військова службова особа, зазначена в частині першій статті
114 цього Статуту, зберігає в запечатаній папці в сейфі.

Паролі для нових варт, які заступають у разі оголошення триво-
ги, зберігаються в запечатаному сургучевою печаткою заступника нача-
льника гарнізону (начальника штабу військової частини) пакеті у черго-
вого варт (військової частини).

116. Записки з новими й старими паролями вручаються черго-
вому варт (військової частини), який заступає на чергування, заступни-
ком начальника гарнізону (начальником штабу військової частини) у
призначений час перед розводом варт.

Черговий варт (військової частини) розписується в журналі за
одержання пароля та у разі потреби під час розводу ознайомлює з ним
свого помічника.


 

 

117. Усі особи, яким відомий пароль, зобов'язані зберігати його
в найсуворішій таємниці. Під час опитування пароль повідомляється за-
пискою, без його оголошення, після чого записка негайно знищується.

118. У разі розсекречення пароля його дія негайно припиняєть-
ся, про що доповідається заступникові начальника гарнізону (начальни-
кові штабу військової частини). Начальникові варти новий пароль вруча-
ється черговим варт (військової частини) або його помічником у варто-
вому приміщенні.

Розділ 5

НАРЯД І ПІДГОТОВКА ВАРТ
Наряд варт

119. Наряд варт проводиться на підставі розкладу варт (додаток
5 до цього Статуту).

Варти повинні змінюватися кожну добу. Під час перебування
військової частини на навчаннях наказом начальників, які мають право
затверджувати розклад варт, може призначатися варта на чолі з офіцером
без зміни строком до 7 діб.

Розклад гарнізонних варт складає заступник начальника гарні-
зону, а внутрішніх - начальник штабу військової частини на підставі вка-
зівки начальника гарнізону (командира військової частини) щодо органі-
зації охорони та оборони об'єктів з урахуванням їх важливості і обладна-
ності технічними засобами охорони, наявності огорожі та забезпеченості
надійної охорони якомога меншою кількістю чатових. Складання роз-
кладу варт має передбачати ознайомлення на місцевості з умовами і осо-
бливостями розміщення та охорони об'єктів.

Розклад гарнізонних варт подається на затвердження команду-
вачеві оперативного командування.

Розклад внутрішніх варт вищих військових навчальних закладів
або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів пода-
ється на затвердження начальникові вищого військового навчального за-
кладу або військового навчального підрозділу вищого навчального за-
кладу, а розклад внутрішніх варт військових частин - командирові з'єд-
нання.

Розклад внутрішніх варт військових частин центрального під-
порядкування, а також безпосередньо підпорядкованих видам Збройних


 

 

Сил України, оперативним командуванням і корпусам подається на за-
твердження відповідним безпосереднім начальникам.

До розкладу варт додається схема розміщення постів у кожній
варті.

120. На підставі розкладу варт на кожний місяць складається
відомість наряду варт (додаток 6 до цього Статуту). Для кожної варти
складається табель постів (додаток 6 до цього Статуту), схема розміщен-
ня постів та інструкція начальникові варти, план посилення охорони об'-
єктів варти. Для варт, які змінюються під час тривоги, крім цього, - до-
кументація на випадок оголошення тривоги.

121. У табелі постів (додаток 7 до цього Статуту) визначається
те, що підлягає охороні й обороні на кожному посту; обов'язки чатового
з урахуванням особливостей поста та конкретних умов несення на ньому
служби; порядок допуску на об'єкт і строки доповіді засобами зв'язку;
час, упродовж якого чатовому дозволено вести спостереження з вишки;
відстані, ближче яких чатовому заборонено допускати до поста сторон-
ніх осіб; порядок дії чатового під час нападу на пост, на сусідні пости,
під час пожежі на посту; у яких випадках чатовому дозволено застосову-
вати зброю; порядок несення служби у разі посилення охорони об'єктів;
особливості несення служби чатовими, які озброюються багнетами. Для
постів, які обладнані технічними засобами охорони, зазначається на-
йменування і кількість технічних засобів охорони на кожному посту,
особливості їх функціонування, порядок перевірки поста контрольно-
охоронною групою і порядок застосування нею зброї.

На схемі розміщення постів визначаються: межі постів, межі
заборонених зон, вид огорожі і об'єкти, які обладнані технічними засо-
бами охорони, маршрути прямування змін до постів, маршрути пряму-
вання чатових вдень і вночі, маршрути патрулів на транспортних засо-
бах, маршрути контрольно-охоронних груп вдень і вночі, місця розташу-
вання окопів, захисних стінок, спостережних вишок, засобів зв'язку, сиг-
налізації та пожежогасіння, постів вартових собак, найнебезпечніші під-
ходи до постів.

В інструкції начальникові варти визначаються: завдання варти,
особливі обов'язки начальника варти щодо охорони та оборони об'єктів,
доручених варті; порядок дій посадових осіб варти під час приймання під
охорону і здавання об'єктів (у тому числі обладнаних технічними засо-
бами охорони), графік і порядок їх перевірки контрольно-охоронними
групами; порядок посилення охорони на ніч, у негоду і в загрозливий пе-
ріод, порядок видачі автоматів чатовим, які на постах озброєні багнета-
ми, відкриття ящиків із боєприпасами; дії варти у разі нападу на об'єкти,


 

 

що охороняються, чатових або вартове приміщення, у разі спрацювання і
виходу із строю технічних засобів охорони, під час пожежі і стихійного
лиха, дії за сигналами бойової тривоги.

Документація на випадок оголошення тривоги містить: табель
постів та схему розміщення постів з урахуванням нового складу варти і
можливого її озброєння, інструкцію для начальника варти, бланк посто-
вої відомості та пароль для зміни варти (останні два документи - якщо
варта змінюється). Документація визначає порядок охорони та оборони
доручених варті об'єктів з урахуванням дій військових частин гарнізону
(військової частини) за планом бойової і мобілізаційної готовності та у
разі загрози здійснення противником диверсійних актів, повітряних уда-
рів, застосування ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї. У началь-
ника варти повинен окремо зберігатися план посилення охорони об'єктів
варти черговим або спеціально призначеним підрозділом з пояснюваль-
ною запискою, який застосовується в разі загрози або здійснення нападу
на варту чи об'єкти, які вона охороняє.

Документація начальника варти на випадок оголошення триво-
ги зберігається в начальника варти в пакеті, який знаходиться на інвен-
тарному обліку і запечатується печаткою для пакетів діловодства служ-
бовою особою відповідного штабу військової частини. План посилення
охорони об'єктів варт черговим або спеціально призначеним підрозділом
з пояснювальною запискою знаходяться на інвентарному обліку та збері-
гаються в начальника варти в папці. Пакет і папка зберігаються в за-
мкненій на ключ шухляді стола або сейфі начальника варти.

Другий примірник зазначених документів зберігається в засту-
пника начальника гарнізону. План посилення охорони об'єктів варт вида-
ється під розпис відповідним службовим особам для проведення теоре-
тичних занять з особовим складом варти напередодні дня заступання в
наряд, проведення на місцевості спільних занять особового складу, який
призначається до несення служби у складі варти, з черговим або спеціа-
льно призначеним підрозділом для посилення охорони об'єктів варт.

122. На підставі розкладу варт заступником начальника гарні-
зону (начальником штабу військової частини) на кожний місяць визнача-
ється черговість несення служби у варті військовими частинами (підроз-
ділами), яка відображається у відомостях гарнізонного (добового) наряду
(додаток 6 до цього Статуту) і затверджується начальником гарнізону
(командиром військової частини).

Схема розміщення постів, табель постів (додаток 7 до цього
Статуту) та інструкція начальникові варти разом з витягом із відомості
гарнізонного наряду розсилаються до всіх військових частин гарнізону,


 

 

які залучаються до несення служби в гарнізонному наряді, не пізніш як
за 10 діб до початку нового місяця.

Штаб військової частини за 7 діб до початку нового місяця по-
відомляє командирам підрозділів, від яких призначаються варти, дні за-
ступання їх в наряд і склад варти.

Про кожну зміну на схемі розміщення постів і в табелі постів
заступником начальника гарнізону (начальником штабу військової час-
тини) своєчасно оповіщаються військові частини (підрозділи).

123. Начальником варти призначається офіцер або прапорщик
(мічман), а за наявності менш як 3 постів - сержант (старшина).

Начальником варти, яка охороняє особливо важливий об'єкт,
незалежно від кількості постів призначається офіцер або прапорщик (мі-
чман). У вищих військових навчальних закладах, військових навчальних
підрозділах вищих навчальних закладів начальником варти незалежно
від кількості постів можуть призначатися курсанти старших курсів.

Помічником начальника варти може бути сержант (старшина).
Якщо помічник начальника варти не призначається, його обов'язки вико-
нує перший розвідний.

124. У разі застосування технічних засобів охорони може при-
значатися помічник начальника варти з технічних засобів охорони або
оператор з технічних засобів охорони із складу штатного підрозділу екс-
плуатації та обслуговування технічних засобів охорони.

125. За наявності постів, що охороняються вартовими собаками,
для несення служби призначається помічник начальника варти із служби
вартових собак із числа старших вожатих вартових собак (додаток 17 до
цього Статуту).

126. Розвідні призначаються залежно від кількості і розташу-
вання постів. Кожний розвідний може виставляти чатових не більше ніж
на 4 постах, при цьому час зміни не може бути більшим години.

Розвідним призначається військовослужбовець у званні, не ни-
жчому за звання вартових. У разі призначення у варту кількох розвідних
їм присвоюється найменування: перший розвідний, другий розвідний і
так далі.

Якщо вартою охороняється один пост, розвідний не признача-
ється, його обов'язки виконує начальник варти.

127. Вартові призначаються із солдатів (матросів). Якщо солда-
тів (матросів) не вистачає, вартовими призначаються сержанти (старши-
ни). У такому випадку з них складаються усі зміни поста.

Кількість вартових визначається залежно від кількості постів
для кожної варти, але для охорони поста протягом доби призначаються


 

 

три зміни чатових, а для охорони поста тільки протягом ночі (з початком
темряви і до світанку) або від закриття до відчинення складу, сховища -
дві зміни чатових.

Вивідні і конвойні призначаються залежно від числа заарешто-
ваних і розташування на гауптвахті місць загального користування, з
розрахунку - один вивідний на 10 - 15 заарештованих.

Склад варти, у тому числі і начальник варти, призначається не
пізніше ніж за добу до несення служби в наряді і, як правило, від одного
підрозділу, у крайньому разі - від однієї військової частини.

Гарнізонні варти призначаються від однієї військової частини.

Підготовка варт

128. Командири військових частин і підрозділів, від яких відна-
ряджуються варти, несуть відповідальність за добір і розподіл особового
складу варт, його підготовку до несення служби, за справний стан зброї
та патронів і за вчасне відправлення варт на розвід.

Заборонено призначати до варт військовослужбовців, які не
склали Військової присяги, не засвоїли програми підготовки молодого
солдата, вчинили правопорушення, стосовно якого ведеться розсліду-
вання, хворих та інших військовослужбовців, які в цей час за своїм мо-
рально-психологічним станом не можуть нести вартову службу, а також
тих, хто має відбувати дисциплінарне стягнення.

129. Начальники штабів військових частин за три доби до за-
ступання гарнізонних або внутрішніх варт у наряд зобов'язані вручити
командирам підрозділів, від яких призначаються варти, схеми розташу-
вання постів, табелі постів, інструкції начальникам варт. Після вивчення
зазначені документи повертаються в штаб військової частини.

130. Підготовка особового складу варти організується та прова-
диться особисто командиром роти (батареї), від якої призначено варту;
особисто командиром батальйону (дивізіону), якщо варту призначено від
батальйону (дивізіону), а варти, призначеної від військової частини, - од-
ним із заступників командира військової частини.

Добір і розподіл особового складу згідно з табелем постів варти
здійснюється за два — три дні до заступання в наряд із врахуванням індиві-
дуальних якостей військовослужбовців, їх практичної і фізичної підгото-
вленості та важливості об'єктів, що охороняються.

Теоретичні заняття з вивчення положень статутів і особливих
обов'язків чатових, матеріальної частини стрілецької зброї та заходів
безпеки під час поводження з нею проводяться напередодні дня засту-


 

 

пання в наряд у класі для підготовки варт. На макеті об'єктів, які охоро-
няються, відпрацьовується організація взаємодії між чатовими і резерв-
ними групами варти (підрозділами посилення) та інші питання, пов'язані
з практичним несенням служби.

Практичні заняття проводяться в день заступання в наряд з ура-
хуванням особливостей охорони кожного об'єкта - у вартовому містечку
військової частини (військової комендатури). На заняттях відпрацьову-
ються порядок дій чатового на посту, порядок застосування зброї, від-
биття нападу на вартове приміщення, зміна варти, вивчається об'єкт,
який охороняється, додержання заходів безпеки та інші питання практи-
чного несення служби.

Підготовка помічника начальника варти з технічних засобів
охорони або оператора з технічних засобів охорони здійснюється на що-
місячних заняттях, які організуються військовим комендантом гарнізону
(начальником штабу військової частини).

У разі несення вартової служби особовим складом через одну — дві доби час проведення теоретичної та практичної підготовки варти ви-
значається командиром військової частини з таким розрахунком, щоб
якість підготовки варт не знижувалась.

131. У ніч напередодні заступання в наряд військовослужбовці,
призначені до варти, не повинні нести ніякої іншої служби або залучати-
ся до занять чи робіт.

У день заступання в наряд, у години, зазначені в розпорядку
дня, особовому складові варти надається не менше ніж чотири години
для підготовки до несення служби та перевірки знання обов'язків, з них
дві години на відпочинок (сон).

132. Увесь особовий склад, призначений до варти, перед прове-
денням практичних занять оглядається лікарем частини, про що робиться
запис у постові відомості. Особи, які визнаються лікарем непридатними
до несення служби, за<Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 158; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.019 с.)