СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ45. У разі невиконання (неналежного виконання) військовослу-
жбовцем своїх службових обов'язків, порушення військовослужбовцем
військової дисципліни або громадського порядку командир повинен на-
гадати йому про обов'язки служби, а за необхідності - накласти дисцип-
лінарне стягнення.

За вчинення адміністративних правопорушень військовослуж-
бовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, за винят-
ком випадків, передбачених Кодексом України про адміністративні пра-
вопорушення. За вчинення корупційних діянь чи інших правопорушень,
пов'язаних з корупцією, військовослужбовці несуть відповідальність згі-
дно із Законом України "Про боротьбу з корупцією" та Кодексом Украї-
ни про адміністративні правопорушення. У разі вчинення злочину війсь-
ковослужбовець притягається до кримінальної відповідальності.

Командири, які не порушили кримінальну справу за наявності
ознак злочину, несуть відповідальність згідно із законом.

Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового
звання, накладені на військовослужбовців і не скасовані до дня звільнен-
ня їх у запас чи відставку, втрачають чинність з дня звільнення.

46. З метою громадського впливу на порушників військової ди-
сципліни та громадського порядку до накладення стягнення за порушен-
ня військовослужбовців за рішенням командира можна обговорювати:

рядових (матросів) - на зборах особового складу;

сержантів (старшин) - на зборах сержантів (старшин);

прапорщиків (мічманів) - на зборах прапорщиків (мічманів);

військовослужбовців-жінок - на зборах військовослужбовців-
жінок із військовими званнями (посадами), не нижчими за військове
звання (посаду) військовослужбовця-жінки, правопорушення якої обго-
ворюють;


 

 

офіцерів - на зборах офіцерів, які мають військові звання (обі-
ймають посади) не нижче за військове звання (посаду) офіцера, правопо-
рушення якого обговорюють.

47. Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків,
що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило
загрозу настання таких наслідків, є підставою для усунення військовос-
лужбовців від виконання службових обов'язків.

Рішення про усунення військовослужбовця від виконання слу-
жбових обов'язків приймається прямим командиром (начальником) та
оформляється наказом, про що негайно доповідається в порядку підпо-
рядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.

Тривалість усунення від виконання службових обов'язків не по-
винна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необ-
хідного для прийняття відповідного рішення командиром (начальником),
які визначені цим Статутом.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службо-
вих обов'язків скасовується, якщо за результатами службового розсліду-
вання підстави прийняття такого рішення не підтверджуються або при-
йнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив пра-
вопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

Командир, який усунув підлеглого від виконання службових
обов'язків без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність.

Дисциплінарні стягнення, які накладають на рядових
(матросів), сержантів (старшин)

48. На рядових (матросів) строкової військової служби можуть
бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової
частини чи корабля на берег;

д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший
матрос).

49. На рядових (матросів) військової служби за контрактом,
можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

 


 

 

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів;

є) позбавлення військового звання старший солдат (старший
матрос);

ж) звільнення з військової служби за контрактом за службовою
невідповідністю.

50. На сержантів (старшин) строкової військової служби мо-
жуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) позбавлення чергового звільнення з розташування військової
частини чи корабля на берег;

е) пониження в посаді;

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переве-
денням на нижчу посаду;

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання.

51. На сержантів (старшин) військової служби за контрактом,
можуть бути накладені такі стягнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

е) пониження в посаді;

є) пониження у військовому званні на один ступінь;

ж) пониження у військовому званні на один ступінь з переве-
денням на нижчу посаду;

з) позбавлення сержантського (старшинського) звання;

и) звільнення з військової служби за контрактом за службовою
невідповідністю. —

52. До військовослужбовців-жінок застосовуються дисципліна-
рні стягнення відповідно до їх військових звань (статті 48 - 51, 62, 68, 69
цього Статуту).

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні стягнення на підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) строкової служби і служби за контрактом

53. Командир відділення має право:


 

 

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів) строкової служби чергового
звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу

- на 1 наряд.

54. Заступник командира взводу має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів) і сержантів (старшин) строко-
вої служби чергового звільнення з розташування військової частини чи
корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу

- до 2 нарядів.

55. Старшина роти (команди) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строко-
вої служби чергового звільнення з розташування військової частини чи
корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу

- до 3 нарядів.

56. Командир взводу (групи) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строко-
вої служби чергового звільнення з розташування військової частини чи
корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу

- до 4 нарядів.

57. Командир роти (корабля 4 рангу) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строко-
вої військової служби чергового звільнення з розташування військової
частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу

- до 5 нарядів.

58. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строко-
вої військової служби чергового звільнення з розташування військової
частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу

- до 5 нарядів.

 


 

 

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також ко-
мандир окремої військової частини, який користується відповідно до
статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону
(корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, зазначені
у пунктах "д" - "ж" статті 59 цього Статуту.

59. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану та сувору догану;

б) позбавляти рядових (матросів), сержантів (старшин) строко-
вої військової служби чергового звільнення з розташування військової
частини чи корабля на берег;

в) призначати рядових (матросів) поза чергою в наряд на роботу
- до 5 нарядів;

д) позбавляти військового звання старший солдат (старший ма-
трос);

е) понижувати в посаді сержантів (старшин);

є) понижувати у військовому званні на один ступінь від стар-
шого сержанта (головного старшини) та нижче, в тому числі і з переве-
денням на нижчу посаду;

ж) звільняти з військової служби за контрактом рядових (мат-
росів), сержантів (старшин) за службовою невідповідністю.

60. Командир дивізії, крім прав, наданих командирові бригади,
полку (корабля 1 рангу), має право:

б) понижувати у військовому званні на один ступінь старшин
(головних корабельних старшин), у тому числі і з переведенням на ниж-
чу посаду;

в) позбавляти військового звання сержантів (старшин);

г) звільняти з військової служби за контрактом старшин (голо-
вних корабельних старшин) за службовою невідповідністю.

61. Командувач військ оперативного командування, командувач
корпусу щодо підлеглих рядових (матросів), сержантів (старшин) корис-
туються правом накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі
цього Статуту.


 

 

Дисциплінарні стягнення, які накладають на
прапорщиків (мічманів)

62. На прапорщиків (мічманів) можуть бути накладені такі стя-
гнення:

а) зауваження;

б) догана;

в) сувора догана;

г) попередження про неповну службову відповідність;

д) пониження в посаді

е) пониження старших прапорщиків (старших мічманів) у вій-
ськовому званні на один ступінь;

є) звільнення з військової служби за службовою невідповідніс-
тю;

ж) позбавлення військового звання прапорщик (мічман), стар-
ший прапорщик (старший мічман) із звільненням з військової служби у
запас.

Права командирів (начальників) накладати дисциплінарні
стягнення на підлеглих прапорщиків (мічманів)

63. Командир взводу (групи), роти (корабля 4 рангу) має право
робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

64. Командир батальйону (корабля 3 рангу) має право робити
зауваження, оголошувати догану, сувору догану.

Командир окремого батальйону (корабля 2 рангу), а також ко-
мандир окремої військової частини, який користується відповідно до
статті 8 цього Статуту дисциплінарною владою командира батальйону
(корабля 3 рангу), крім того, мають право накладати стягнення, визначе-
не у пункті "б" статті 65.

65. Командир полку (корабля 1 рангу), бригади має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність.

66. Командир дивізії має право:

а) робити зауваження, оголошувати догану, сувору догану;

б) попереджувати про неповну службову відповідність;

в) понижувати у посаді.

67. Командувач військ оперативного командування, командувач
корпусу щодо підлеглих прапорщиків (мічманів) користуються правом
накладати дисциплінарні стягнення в повному обсязі цього Статуту.


 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 473; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.008 с.)