ТОП 10:

Виконання прийомів із зброєю на місці43. Автомат із положення "на ремінь" береться "на груди" за
командою "Автомат на - ГРУДИ" у три прийоми:

перший прийом - подати праву руку за ременем трохи вгору,
зняти автомат із плеча й, підхопивши його лівою рукою за ложе й ство-
льну накладку, тримати перед собою вертикально магазином ліворуч,
дульним зрізом на висоті підборіддя (малюнок 6а);


 

 

другий прийом - правою рукою відвести ремінь праворуч і пе-
рехопити його долонею знизу так, щоб пальці були напівзігнуті й повер-
нуті на себе; одночасно просунути під ремінь лікоть правої руки (малю-
нок 66);

третій прийом - закинути ремінь за голову; взяти автомат пра-
вою рукою за шийку приклада, а ліву руку швидко опустити (малюнок
6в).

Автомат із складаним прикладом із положення "на ремінь" бе-
реться "на груди" за тією самою командою у два прийоми:

перший прийом - правою рукою зняти автомат із плеча, не ви-
вільняючи ліктя правої руки з-під ременя, і, підхопивши автомат лівого
рукою за ложе та ствольну накладку знизу, тримати його перед собою
магазином донизу, а дульною частиною - ліворуч (малюнок 6г);

другий прийом - закинути правою рукою ремінь за голову на
ліве плече, взяти автомат за ствольну коробку біля ременя, ліву руку
швидко опустити (малюнок 6д).

44. Автомат із положення "на груди" береться "на ремінь" за
командою "На ре-МІНЬ" у три прийоми:

перший прийом - лівою рукою взяти автомат за ложе та стволь-
ну накладку знизу й, подаючи його одночасно трохи вперед угору, виві-
льнити праву руку з-під ременя, взятися нею за шийку приклада і трима-
ти автомат, як зображено на малюнку 7а;

другий прийом - піднімаючи автомат вгору, перекинути ремінь
через голову й тримати зброю перед собою вертикально, магазином лі-
воруч, дульним зрізом на висоті підборіддя (малюнок 7б);

третій прийом - правою рукою взяти ремінь за його верхню час-
тину й закинути автомат за праве плече в положення "на ремінь", а ліву
руку швидко опустити (малюнок 5а).

Автомат з складаним прикладом із положення "на груди" в по-
ложення "на ремінь" береться за тією самою командою у три прийоми:

перший прийом - лівою рукою взяти автомат угорі за ствол та
газову трубку й, піднімаючи його трохи вгору, вивільнити лікоть правої
руки з-під ременя, правою рукою, долонею знизу, взяти ремінь біля
ствольної коробки (малюнок 7в);

другий прийом - повертаючи автомат ствольною коробкою вго-
ру, перекинути ремінь через голову й тримати автомат магазином право-
руч (малюнок 7г);

третій прийом - закинути автомат за праве плече в положення
"на ремінь", а ліву руку швидко опустити (малюнок 5б).


 

 

45. Карабін (ручний кулемет) від ноги в положення "на ремінь"
береться за командою "На ре-МІНЬ" у три прийоми:

перший прийом - правою рукою підняти карабін (ручний куле-
мет), не віддаляючи його від тіла, повернути магазином (ручний кулемет
- пістолетною ручкою) ліворуч; лівою рукою взяти карабін за магазин
(ручний кулемет - за ложе) й тримати його дульним зрізом на рівні очей;
лікоть правої руки притиснути (малюнки 8а, 8б);

другий прийом - правою рукою взяти ремінь і відтягти його лі-
воруч (малюнок 8в);

третій прийом - швидко перекинути карабін (ручний кулемет)
за плече; ліву руку опустити; праву руку опустити за ременем так, щоб
передпліччя було в горизонтальному положенні; карабін (ручний куле-
мет) злегка притиснути ліктем до тулуба (малюнки 8г, 8д).

46. Карабін (ручний кулемет) з положення "на ремінь" у поло-
ження "до ноги" береться за командою "До но-ГИ" у два прийоми:

перший прийом - подаючи праву руку за ременем трохи вгору,
зняти карабін (ручний кулемет) із плеча й, підхопивши його лівою рукою
за ложе, правою взяти карабін за верхню частину ствольної накладки
(кулемет за ствол і сошку вище газової камори) й тримати його перед со-
бою магазином (пістолетною ручкою) ліворуч, дульним зрізом на рівні
очей (малюнки 8а, 8б);

другий прийом - ліву руку швидко опустити, а правою плавно
поставити карабін (кулемет) на землю до ноги (малюнки 5в, 5д).

Ротний кулемет у положення "на ремінь" і "до ноги" береться
якнайзручніше.

47. Карабін від ноги в положення "на плече" береться лише з
примкнутим багнетом за командою "На пле-ЧЕ" у два прийоми:

перший прийом - правою рукою, піднімаючи й повертаючи ка-
рабін затвором уперед, перенести його прямовисно біля тулуба до лівого
боку і одночасно перехопити кистю правої руки за верхню частину ложа
та ствольної накладки, водночас подати кисть лівої руки трохи вперед й
опустити карабін прикладом на долоню лівої руки так, щоб затильник
приклада лежав на долоні, великий палець був попереду, а інші пальці
були притиснуті до лівого боку приклада; карабін тримати прямовисно у
витягнутій руці напроти лівого плеча, гострим кутом приклада торкатися
лівої ноги; лікоть правої руки - на висоті плеча (малюнок 9а);

другий прийом - праву руку швидко опустити, одночасно лівою
рукою підняти карабін так, щоб він спусковою дужкою ліг у виїмку пле-
ча, і тримати його, не нахиляючи вбік; кисть лівої руки тримати трохи


 

 

нижче ліктя, приклад притиснути до пояса, а передпліччя - до боку (ма-
люнки 9б, 9в).

48. Карабін до ноги з положення "на плече" береться за коман-
дою "До но-ГИ" у три прийоми:

перший прийом - швидко опустити ліву руку, одночасно пра-
вою рукою охопити карабін за верхню частину ложа й ствольної наклад-
ки та поставити його в положення, як зображено на малюнку 9а;

другий прийом - перенести правою рукою карабін униз до пра-
вої ноги, повертаючи його затвором на себе; підтримуючи карабін лівою
рукою біля багнетної трубки, тримати його вздовж стегна правої, ноги
так, щоб приклад внутрішнім боком торкався мізинця правої ноги;

третій прийом - швидко опустити ліву руку, правою рукою пла-
вно поставити карабін на землю (малюнок 5в).

49. У разі потреби послабити (підтягти) ремінь подається ко-
манда "Ремінь - ПОСЛАБИТИ (ПІДТЯГТИ)".

За підготовчою командою автомати та ручні гранатомети взяти
в праву руку, карабіни та кулемети - до ноги; в автоматі із складаним
прикладом відкинути приклад. За виконавчою командою зробити пів-
оберта праворуч, одночасно відставити ліву ногу на крок ліворуч, і, на-
хилившись уперед, уперти зброю прикладом у стопу лівої ноги, а ство-
лом покласти на згин правого ліктя; ноги в колінах не згинати; тримаючи
правою рукою пряжку ременя, лівою рукою підтягти (послабити) ремінь
і без команди прийняти стройове положення.

50. Перед поданням команд: "За спину", "На ремінь" і "На гру-
ди" - зброя попередньо ставиться на запобіжник за командою "Запобіж-
ник - СТАВ".

Якщо необхідно відімкнути (відкинути) багнет або примкнути
його, то подаються команди: "Багнет - ВІДІМКНУТИ (ВІДКИНУТИ)" і
"Багнет - ПРИМКНУТИ".

51. Зброя з положення "на ремінь" береться в положення "за
спину" за командою "Зброю - ЗА СПИНУ" в два прийоми:

перший прийом - лівою рукою взяти ремінь трохи нижче право-
го плеча, а правою рукою одночасно взятися за приклад (автомат із скла-
даним прикладом і ручний гранатомет - за ствол біля нижньої антабки);

другий прийом - правою рукою трохи підняти зброю вгору, а
лівою рукою закинути ремінь за голову на ліве плече; зброю та руки
швидко опустити (малюнок 10).

Автомат "за спину" береться без багнета, а карабін - з відкину-
тим багнетом.


 

 

52. Зброя з положення "за спину" береться в положення "на ре-
мінь" за командою "Зброю на ре-МІНЬ" у два прийоми:

перший прийом - лівою рукою взяти ремінь трохи нижче лівого
плеча, правою рукою одночасно взятися за приклад (за ствол, розтруб);

другий прийом - правою рукою зброю трохи підняти, а лівою
рукою перекинути ремінь через голову на праве плече, ремінь узяти пра-
вою рукою, як зображено на малюнках 5а, 5б, 5г і 8г, 8д; ліву руку швид-
ко опустити.

53. Для переведення автомата з положення "на груди" в поло-
ження "за спину" та з положення "за спину" в положення "на груди", а
також карабіна з положення "за спину" в положення "до ноги" зброя по-
передньо береться за командою в положення "на ремінь".

Для переведення автомата із складаним прикладом "за спину" з
положення "на груди" правою рукою взяти автомат за дульну частину
ствола й перевести його в положення "за спину".

Під час виконання прийому "на груди" з положення "за спину"
правою рукою взяти автомат за дульну частину ствола й, підтягуючи йо-
го дульною частиною до лівого плеча, перевести в положення "на груди".

Ручний кулемет у положення "за спину" береться якнайзручні-
ше.

54. За загальною командою "До но-ГИ" карабіни та кулемети
беруться до ноги, а положення автоматів і ручних гранатометів не змі-
нюється.

55. Для виправлення неправильного положення зброї подасться
команда, наприклад: "Поправити - ЗБРОЮ".

Повороти та рух із зброєю

56. Повороти та рух із зброєю виконуються за такими самими
правилами та командами, як і без зброї.

57. Під час поворотів із зброєю біля ноги на місці за попере-
дньою командою зброю трохи підняти й одночасно подати на себе баг-
нет (дульну частину), а праву руку злегка притиснути до правого стегна.
Зробивши поворот, одночасно з приставленням ноги плавно опустити
зброю на землю.

58. Для руху із зброєю біля ноги за підготовчою командою
"Кроком" зброю трохи підняти, а за командою "Бігом", крім того, ліву
руку напівзігнута у лікті.


 

 

Під час руху бігом зброю тримати у злегка зігнутій правій руці
так, щоб дульна частина зброї була трохи подана вперед. Під час бігу в
зімкненому строю багнет прибрати на себе.

59. Під час руху із зброєю біля ноги та у положенні "на плече",
"на ремінь" і "на груди" рукою, що не тримає зброї, а під час руху із
зброєю "за спину" - обома руками вільно робити рухи біля тулуба у такт
кроку.

60. Під час руху з карабіном "на плече" за виконавчою коман-
дою "СТІЙ" зупинитися й без команди взяти карабін до ноги за правила-
ми, визначеними у статті 48 цього Статуту. Під час руху з карабіном в
іншому положенні після зупинки він береться до ноги тільки за коман-
дою.

Виконання прийомів з карабіном під час руху

61. Під час руху карабін від ноги "на плече" береться у два при-
йоми, так само» як на місці (стаття 47 цього Статуту), за командою "На
пле-ЧЕ", яка подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За
виконавчою командою зробити крок правою ногою, потім послідовно з
поставленням лівої ноги на землю виконувати кожний прийом.

62. Під час руху карабін до ноги з положення "на плече" бе-
реться у три прийоми, так само, як на місці (стаття 48 цього Статуту), за
командою "До но-ГИ", що подається одночасно з поставленням ноги на
землю. За виконавчою командою слід зробити крок правою ногою і по-
тім послідовно з поставленням лівої ноги на землю виконувати кожний
прийом.

63. Під час руху карабін із положення "на плече" в положення
"на руку" береться у два прийоми за командою "На ру-КУ", що подається
одночасно з поставленням лівої ноги на землю:

перший прийом - продовжуючи рух, зробити крок правою но-
гою й з поставленням лівої ноги на землю опустити ліву руку з карабі-
ном униз до упору, одночасно правою рукою взяти карабін за шийку ло-
жа разом із ременем;

другий прийом - зробити ще один крок правою ногою й з по-
ставленням лівої ноги на землю швидко перенести карабін правою ру-
кою до правого боку, повернувши його магазином униз і підхопивши лі-
вою рукою за верхню частину ложа й ствольної накладки; притиснути
шийку ложа до правого боку біля пояса, правий лікоть розвернути по лі-
нії плечей, багнет тримати напроти правого ока та на висоті шиї.


 

 

64. Під час руху карабін із положення "на руку" береться "на
плече" у два прийоми за командою "На пле-ЧЕ", яка подається одночас-
но з поставленням лівої ноги на землю:

перший прийом - рухаючись далі, зробити правою ногою крок,
одночасно з поставленням лівої ноги на землю штовхнути карабін лівою
рукою вгору на себе, повертаючи його правою рукою за шийку ложа за-
твором уперед, і поставити вертикально на долоню опущеної лівої руки;

другий прийом - зробити ще крок правою ногою й одночасно з
поставленням лівої ноги на землю взяти карабін "на плече" та опустити
праву руку.

Розділ IIIПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.007 с.)