ПЕРЕЛІК ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПЕРЕЛІК ВІЙСЬКОВИХ ЗВАНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

АРМІЙСЬКІ ЗВАННЯ ФЛОТСЬКІ ЗВАННЯ
Рядовий склад
Рядовий Матрос
Старший солдат Старший матрос
Сержантський і старшинський склад
Молодший сержант Старшина 2 статті
Сержант Старшина 1 статті
Старший сержант Головний старшина
Старшина Головний корабельний старшина
Склад прапорщиків і мічманів
Прапорщик Мічман
Старший прапорщик Старший мічман
Молодший офіцерський склад
Молодший лейтенант Молодший лейтенант
Лейтенант Лейтенант
Старший лейтенант Старший лейтенант
Капітан Капітан-лейтенант
Старший офіцерський склад
Майор Капітан 3 рангу
Підполковник Капітан 2 рангу
Полковник Капітан 1 рангу
Вищий офіцерський склад
Генерал-майор Контр-адмірал
Генерал-лейтенант Віце-адмірал
Генерал-полковник Адмірал
Генерал армії України

Примітка. До військових звань офіцерського складу медичної служби і юстиції додаються відповідно слова "медичної служби" і "юстиції". Наприклад, лейтенант медичної служби, майор юстиції' До військових звань сержантського і старшинського складу, складу прапорщиків і мічманів ці слова не додаються.


 

 

Додаток 4

до Статуту внутрішньої служби
(стаття 67)

ПОРЯДОК
РОЗПОДІЛУ ПОПОВНЕННЯ, ЯКЕ ПРИБУЛО
ДО ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ

1. Поповнення, яке прибуло до військової частини з військових комісаріатів і
військових частин з підготовки молодших спеціалістів, розподіляється за підрозділами
після вивчення ділових якостей кожного військовослужбовця (з урахуванням стану здо-
ров'я, характеристики і висновку про придатність до спеціальності)-

2. У призначений час військова частина з оркестром шикується у пішому
строю.

Новоприбуле поповнення разом із старшинами підрозділів шикується за 20 -
40 метрів перед строєм військової частини в дві шеренги фронтом до строю.

Шикування і зустріч командира військової частини проводяться у порядку,
передбаченому Стройовим статутом Збройних Сил України.

3. Після відповіді на вітання командир військової частини стисло розповідає
про бойовий шлях частини, її героїв і нагороди, про успіхи в бойовій підготовці підрозді-
лів і той почесний та відповідальний обов'язок, який покладається на військовослужбов-
ців. Потім слово надається одному-двом військовослужбовцям, термін служби яких за-
кінчився, й одному-двом новоприбулим військовослужбовцям.

4. Начальник штабу військової частини оголошує наказ про зарахування но-
воприбулого поповнення до складу підрозділів.

Командир військової частини вітає особовий склад із новим поповненням, і
оркестр виконує Державний Гімн України.

5. За командою командира військової частини: "Поповненню стати до строю
своїх підрозділів" старшини підрозділів з поповненням стають до строю.

6. Розподіл поповнення завершується проходженням військової частини уро-
чистим маршем.


 

 

Додаток 5

до Статуту внутрішньої служби
(стаття 67)

ПОРЯДОК
ВРУЧЕННЯ ОСОБОВОМУ СКЛАДОВІ ОЗБРОЄННЯ,
БОЙОВОЇ ТА ІНШОЇ ТЕХНІКИ

І Врученню особовому складові озброєння, бойової та іншої техніки переду-
ють заняття з вивчення зразків озброєння і техніки, їх бойових (технічних) можливостей
та значення в сучасному бою.

Командири підрозділів перевіряють справність озброєння, бойової та іншої
техніки, що підлягають врученню, і про готовність до вручення доповідають у порядку
підпорядкованості.

Командир військової частини видає наказ про закріплення озброєння, бойової
та іншої техніки за членами екіпажів (обслуг), водіями (механіками-водіями) та іншими
особами і встановлює час та порядок урочистого вручення озброєння, бойової та іншої
техніки особовому складові. Номер наказу й прізвища осіб, за якими закріплюються
озброєння, бойова та інша техніка, заносяться до формулярів (паспортів). Назва стрілець-
кої зброї, її серія, номер і дата вручення заносяться у документи, які посвідчують особу, а
також у відомості закріплення зброї за особовим складом.

2. У призначений час військова частина шикується у пішому строю зі зброєю
під Бойовим Прапором та з оркестром.

Стрілецька зброя, що підлягає врученню, виноситься до місця шикування й
розкладається на столах за 10 м перед строєм. Інше озброєння і техніка вручаються на мі-
сцях їх зберігання.

3. Командир військової частини нагадує військовослужбовцям вимоги Війсь-
кової присяги й військових статутів щодо майстерного володіння дорученим озброєнням,
бойовою та іншою технікою, утримання техніки у постійній готовності до застосування
для захисту Українського народу.

Оголошується наказ про закріплення озброєння і техніки.

Після оголошення наказу командир військової частини подає команду "Віль-
но" й віддає розпорядження командирам підрозділів вручити стрілецьку зброю.

Командири рот та інших підрозділів викликають із строю військовослужбов-
ців і вручають їм стрілецьку зброю під особистий підпис у відомості закріплення зброї.

4. Після вручення стрілецької зброї командири підрозділів за командою ко-
мандира військової частини розводять особовий склад до місць зберігання озброєння, бо-
йової та іншої техніки.

Особовий склад для прийняття озброєння, бойової та іншої техніки шикується
поекіпажно (по обслугах) і за командою командира підрозділу перевіряє їх стан і компле-
ктність.

Під час прийняття озброєння і техніки, що перебуває на тривалому зберіганні,
зокрема згерметизацією корпусів (об'єктів), допускається їх часткова розконсервація І
розгерметизація.

Командири підрозділів вислуховують доповіді командирів екіпажів (обслуг),
водіїв (механіків-водіїв) або інших осіб, за якими закріплюються озброєння, бойова та
інша техніка, і вручають їм формуляри (паспорти). Військовослужбовці ставлять підписи
у формулярах (паспортах) машин і з цього часу відповідають за закріплене озброєння,
бойову та іншу техніку.


 

 

Після закріплення техніки можуть бути практично показані її бойові (техніч-
ні) можливості з демонстрацією майстерного володіння нею.

Роботи з консервації та відновлення герметизації озброєння, бойової та іншої
техніки після їх вручення повинні бути виконані не пізніше ніж протягом двох днів.

5. Після вручення озброєння, бойової та іншої техніки командири підрозділів
шикують особовий склад у визначеному командиром військової частини місці.

Командир військової частини вітає особовий склад із врученням озброєння,
бойової та іншої техніки.

6. Вручення озброєння, бойової та іншої техніки закінчується проходженням
військової частини урочистим маршем.


 

 

Додаток 6

до Статуту внутрішньої служби
(статті 48 і 65)

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

1. Місце, час, порядок шикування й проведення опитування, форма одягу військо-
вослужбовців встановлюються командиром військової частини (підрозділу) або особою, при-
значеною для керівництва проведенням інспектування (перевірки), за один-два дні до початку
опитування.

Особи, що проводять опитування, повинні попередньо ознайомитися Із записами
у книзі пропозицій, заяв і скарг військової частини та прийнятими за ними рішеннями.

2. Зустріч начальника, який проводить опитування, здійснюється відповідно до
вимог Стройового статуту Збройних Сил України.

3. Опитування кожної категорії військовослужбовців (рядовий склад, сержантсь-
кий і старшинський склад, склад прапорщиків і мічманів, офіцерський склад, військовослуж-
бовці-жінки) проводиться окремо. Опитування офіцерів проводиться за посадами - окремо
командирів взводів, рот, батальйонів та осіб, прирівнених до них. Заступники командирів (від роти і вище) опитуються окремо
від своїх командирів, а офіцери управління частини - окремо від офіцерів підрозділів.
Опитування рядового складу проводиться поротно.

4. Офіцери, прапорщики (мічмани), сержанти (старшини) за командою командира
військової частини виходять на визначені для них дистанції перед строєм своїх підрозділів і за
наступною командою змикаються до середини строю військової частини.

Опитування може проводитися також у приміщенні.

5. Під час опитування командир військової частини (підрозділу) або той, хто про-
водить опитування, запитує окремо кожну категорію військовослужбовців, чи ? в когось з них
заяви або скарги.

Військовослужбовець, який має заяву або скаргу, з наближенням того, хто запи-
тує, називає свою посаду, військове звання і прізвище, виходить із строю й усно викладає за-
яву (скаргу) або подає її письмово.

6. Усі заяви (скарги), подані під час опитування, яке проводить командир військо-
вої частини, реєструються в книзі пропозицій, заяв і скарг військової частини.

Заяви (скарги), подані під час опитування, яке проводить керівник інспектування
(перевірки), до книги пропозицій, заяв і скарг не заносяться.


 

 

Додаток 7

до Статуту внутрішньої служби
(статті 296, 304 і316)

ОБЛАДНАННЯ ПРИМІЩЕНЬ (МІСЦЬ)
ДЛЯ НЕСЕННЯ СЛУЖБИ ДОБОВИМ НАРЯДОМ

1, Приміщення (місця) для несення служби черговим частини, черговим пар-
ку, черговим контрольно-пропускного пункту, черговим їдальні, черговим штабу, черго-
вим (днювальним) роти розташовуються та обладнуються таким чином, щоб забезпечити
зручність для виконання службових обов'язків особами добового наряду. У приміщеннях
(місцях) для несення служби повинні бути:

технічні засоби приймання сигналів та оповіщення підрозділів;

засоби зв'язку (телефон, селектор);

годинник;

аварійне освітлення;

стенд з документацією добового наряду.

Крім того, в приміщеннях (місцях) для несення служби повинні бути:

а) у чергового частини:

пульт керування з робочими місцями чергового частини і його помічника, об-
ладнаний пристроями для приймання сигналів та оповіщення підрозділів, управління й
контролю за їх виходом у пункти збору, а також за прибуттям у разі оголошення тривоги
офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, що проходять службу за контрактом
управління частини, контролю за замиканням кімнат для зберігання зброї в підрозділах;

сейф (металева шафа) для зберігання документів;

металеві шафи (ящики) для зберігання особистої зброї офіцерів і прапорщиків
військової частини, патронів до неї та дозиметрів;

прилади радіаційної та хімічної розвідки;

аварійне живлення системи оповіщення;

комплект ключів від воріт і приміщень парку, а також других екземплярів
ключів від кімнат для зберігання зброї в підрозділах;

зовнішній термометр;

б) у чергового парку:

стіл із шухлядами, які замикаються, стільці;

пристрій, що містить інформацію про місце перебування й технічний стан
машин;

шафа (ящик) із комплектом ключів від замків запалювання та люків бойових
машин, приміщень і воріт парку;

зовнішній термометр;

в) у чергового контрольно-пропускного пункту:
стіл із шухлядами, які замикаються, стільці;
зовнішній термометр;

г) у чергового штабу:

стіл із шухлядами, які замикаються, стільці;

шафа (сейф) для зберігання вхідної кореспонденції та ключів від приміщень
штабу.

2. Для відпочинку чергового частини, його помічника, чергових парку, конт-
рольно-пропускного пункту та їдальні. а у разі погреби - для інших осіб наряду військо
вої частини обладнуються окремі приміщення чи місця в кімнатах чергових.


 

 

У цих приміщеннях (місцях) повинні бути:

стіл і стільці;

напівм'яка кушетка;

графин для води, склянки;

аптечка;

приладдя для догляду за одягом і чищення взуття;

шафа або вішалка для верхнього одягу;

електроплита, кип'ятильник або чайник для підігріву води.

3. У добового наряду повинна бути така документація:

інструкції чергового та його помічника (днювального), у тому числі на випа-
док тривоги, збору й пожежної безпеки; за наявності технічних засобів охорони - інстру-
кція на випадок їх несанкціонованого спрацювання;

розпорядок дня;

список номерів телефонів пожежної команди й чергового частини;

опис документів і майна;

книга прийняття та здавання чергування;

комплект військових статутів Збройних Сил України.

Крім того, обов'язково знаходяться:

а) у чергового частини:

пакети з інструкціями на випадок оголошення бойової тривоги й пакет з паро-
лем для варти;

схема або карта розміщення об'єктів навчально-матеріальної бази для ведення
обліку підрозділів, що перебувають за межами військового містечка;

зведений розклад занять підрозділів частини на тиждень;

план проведення ранкової фізичної зарядки та варіанти форми одягу;

схема території, яка закріплена за підрозділами військової частини для приби-
рання;

витяг з плану пожежної безпеки військової частини;

книга видачі зброї та боєприпасів;

журнал радіаційного й хімічного спостереження;

зразки разових посвідчень на право перевірки варти;

таблиця позивних телефонних станцій і посадових осіб;

книга обліку заарештованих, які тримаються на гауптвахті;

відомість обліку особового складу за підрозділами військової частини;

робочий зошит;

б) у чергового парку:
схема парку;

план виведенняз зпарку озброєння, бойової та іншої техніки у разі оголошення
тривоги;

розпорядок роботи парку;

схема території парку, яка закріплена за підрозділами військової частини для
прибирання;

зразки перепусток до парку, дорожніх листків і пломб (зліпків з печаток);

книги обліку розпечатування паркових приміщень, бойової та іншої техніки,
видачі ключів від замків запалювання та люків бойових машин, приміщень і воріт парку;

журна і реєстрації виходу та повернення в парк машин;

журнал контролю зливання води із систем охолодження двигунів машин;

робочий зошит:

в) у чергового контрольно-пропускного пункту:


 

список осіб, які мають право дозволяти вхід на територію військової частини
та вивезення (винесення) майна;

зразки відпускного квитка, посвідчення про відрядження, записки про звіль-
нення, перепустки, дорожнього листка;

зразки військової форми одягу;

книга обліку видачі одноразових перепусток;

бланки одноразових перепусток;

журнал запису відвідувачів;

г) у чергового штабу частини:

список військовослужбовців управління військової частини, які проживають
за межами військової частини, із зазначенням їх адрес, телефонів і способів виклику;
розпорядок роботи штабу;
книга обліку вхідної кореспонденції, вхідних і вихідних телефонограм;

д) у чергового їдальні:

графік черговості вживання їжі підрозділами, добовим нарядом і заарештова-
ними;

норми виходу готової їжі та відходів після оброблення продуктів;

таблиця тривалості варіння продуктів;

норми видачі хліба, масла й цукру;

книга обліку контролю за якістю приготування їжі;

відомість добового наряду їдальні;

інструкція з техніки безпеки під час роботи на технологічному обладнанні;

е) у чергового (днювального) роти:

перелік типових команд і сигналів, які повинен подавати черговий (днюваль-
ний);

список військовослужбовців роти, які проживають поза казармою, із зазна-
ченням їх адрес, телефонів, способів їх виклику та прізвищ посильних;

зразки форми одягу для ранкової фізичної зарядки;

схема території, яка закріплена за ротою для прибирання;

книги видачі зброї та боєприпасів, запису хворих, звільнених;

комплект ключів від замків запалювання, люків бойових машин та дорожні
листки на випадок тривоги - в опечатаній скриньці.


 

 

ЗРАЗОК

Додаток 8

до Статуту внутрішньої служби (стаття 280)

Листок нарядів

Примітки

1 Цифри (за винятком граф "кількість нарядів за минулі місяці", "усього") означають числа місяця

2 Цифри в графі "кількість нарядів за минулі місяці" означають кількість нарядів з початку періоду

 


 

ЗРАЗОК

Додаток 9

до Статуту внутрішньої служби
(статті 299 і 311)

Книга прийняття та здавання чергування

Примітки

1 У книзі прийняття та здавання чергування по роті зазначається лише те що підлягає прийняттю та
здаванню, а про виявлені недоліки доповідається усно

2 На першій сторінці книги наводиться зразок запису

 


 

 

Додаток 10

ЗРАЗОК

до Статуту внутрішньої служби

(статті 298 і 312)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 1645; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.101.93 (0.008 с.)