Проходження військ урочистим маршемМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Проходження військ урочистим маршем238. Війська проходять урочистим маршем у строях та в послі-
довності, визначеній у наказі по гарнізону.

Для проходження урочистим маршем командувачпараду подає
команди: "СТРУНКО", "До урочистого маршу, поротно (побатальйонне,
подивізіонно), на одного лінійного (двох лінійних) дистанції, перша рота
(батальйон) прямо, решта право-РУЧ", "На пле-ЧЕ", "Рівняння праворуч,
кроком - РУШ".

239. За командою "До урочистого маршу" командири підрозді-
лів виходять із строю та стають перед фронтом своїх підрозділів, а ко-
мандири військових частин (з'єднань) та їх заступники - попереду ко-
мандирів головних підрозділів (військових частин) на визначених диста-
нціях.

Прапороносці та асистенти також виходять вперед і стають на
встановлених дистанціях.


 

 

Призначені сигналісти-барабанщики виходять наперед і стають
за 15-20 кроків попереду командира головного з'єднання (військової ча-
стини).

Лінійні, призначені для позначення лінії проходження військ
урочистим маршем, бігом (стройовим кроком) стають на свої місця
вздовж цієї лінії на відстані 15-20 кроків один від одного.

За командою командира військової частини "На плече" військо-
вослужбовці, озброєні карабінами, беруть їх у положення "на плече" (по-
ложення автоматів "на груди" не змінюється); прапороносці піднімають
Бойові прапори, вставляють нижній кінець древка Бойового Прапора в
циліндрик черезплічника і підтримують древко руками.

240. Подавши команду для проходження урочистим маршем,
командувач параду рухається за ЗО кроків попереду командира головного
з'єднання (військової частини), попереду сигналістів-барабанщиків. Не
доїжджаючи одного-двох лінійних до особи, яка приймає парад, коман-
дувач параду прикладає руку до головного убору і повертає голову у йо-
го бік. Минувши особу, яка приймає парад, він залишає машину і стає
праворуч й трохи позаду.

241. За командою командувача параду "РУШ" головний підроз-
діл починає рух стройовим кроком під бій малих барабанів. Інші підроз-
діли доходять до місця, де стояв головний підрозділ, за командою своїх
командирів повертаються ліворуч (заходять плечем), вирівнюються, на-
бирають визначені дистанції та за командою "ПРЯМО" йдуть за підроз-
ділом, що попереду.

Правофлангові у підрозділах рухаються вздовж лінії, позначе-
ної лінійними, за один крок від них.

242. Під час проходження з'єднання урочистим маршем перед
серединою фронту підрозділу, що рухається попереду головної військо-
вої частини, йде командир з'єднання, через три кроки за ним - його за-
ступники (в одній шерензі), через два кроки за заступниками - прапоро-
носець із Бойовим Прапором з'єднання та асистенти, через чотири кроки
за Бойовим Прапором - військові частини (підрозділи) з'єднання одна за
одною на визначених дистанціях.

243. Коли головний підрозділ наблизиться до особи, яка при-
ймає парад, на відстань чотирьох-п'яти лінійних, зведений оркестр почи-
нає грати марш; барабанщики, які йдуть попереду колони, припиняють
бити в барабани і рухаються у вказаному напрямку.

244. Для проходження урочистим маршем з карабінами "на ру-
ку" зброя береться в положення "на руку" за командою (сигналом) своїх


 

 

командирів на відстані трьох-чотирьох лінійних до особи, яка приймає
парад.

245. Під час руху урочистим маршем командири з'єднань, вій-
ськових частин і підрозділів, не доходячи одного-двох: лінійних до осо-
би, яка приймає парад, прикладають руку до головного убору й поверта-
ють голову в його бік; усі, хто перебуває в строю, крім правофлангових,
одночасно повертають голову в той самий бік. Коли остання шеренга
підрозділу мине особу, яка приймає парад, командири опускають руку
від головного убору і повертають голову прямо.

Якщо підрозділи проходили з карабінами в положенні "на ру-
ку", то за командою (сигналом) своїх командирів вони беруть зброю в
положення "на плече".

Прапороносці та асистенти під час проходження урочистим ма-
ршем голову в бік особи, яка приймає парад, не повертають.

246. Командири з'єднань (військових частин), минувши особу,
яка приймає парад, виходять із строю і зупиняються за п'ять кроків пра-
воруч від командувача парадом.

247. Командири з'єднань і військових частин, які проходять
урочистим маршем на машинах, пересуваються попереду своїх з'єднань і
частин, стоячи в башті (відкритому верхньому люці) танків, бойових
машин піхоти, бронетранспортерів, самохідних гармат, і на відстані
двох-трьох лінійних до особи, яка приймає парад, прикладають руку до
головного убору з одночасним поворотом голови в її бік.

Люки решти танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів
і самохідних гармат мають бути зачинені.

Військовослужбовці, які під час проходження урочистим мар-
шем перебувають в кабінах автомобілів (тягачів), військове вітання не
виконують.

Військовослужбовці, які знаходяться у відкритих кузовах ма-
шин, виконують військове вітання поворотом голови в бік особи, яка
приймає парад, на відстані двох-трьох лінійних до неї.

248. Кожне з'єднання (військова частина), пройшовши перед
особою, яка приймає парад, прямує в тому ж строю до вказаного місця,
звідки після необхідного перешиковування відбуває до місця свого роз-
ташування.

249. Коли остання військова частина мине особу, яка приймає
парад, зведений оркестр припиняє грати, повертається праворуч і вихо-
дить у вихідне положення, звідки проходить урочистим маршем, вико-
нуючи на ходу марш.


 

 

Почесні варти

250. Для зустрічі Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Головно-
командувача Збройних Сил України, які прибувають у розташування га-
рнізону, почесна варта з Бойовим Прапором шикується в розгорнутому
двошеренговому строю. Прапороносець та асистенти стають на відстані
двох кроків від правого флангу варти, оркестр - праворуч від Бойового
Прапора на відстані трьох кроків.

Під час наближення на 40 - 50 кроків особи, яку зустрічають,
начальник почесної варти, озброєної карабінами, командує "Варта - РІВ-
НЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Для зустрічі праворуч (ліворуч, з фронту), збро-
єю - ЧЕСТЬ", а озброєної автоматами: "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУН-
КО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕРЕДИНУ)".

За цими командами почесна варта бере зброю в положення
"зброєю - ЧЕСТЬ" або тільки повертає голову в бік особи, яку зустрічає;
оркестр грає "Зустрічний марш"; начальник почесної варти бере шаблю
"сторч", стройовим кроком наближається до особи, яку зустрічає, зупи-
няється за три кроки, салютує шаблею і доповідає, наприклад: "Товари-
шу Президенте. Почесна варта на честь Вашого прибуття вишикувана.
Начальник варти майор Шевченко".

Коли начальник варти зупиниться для доповіді, оркестр припи-
няє грати. Закінчивши доповідь, начальник варти робить крок лівою
(правою) ногою вбік з одночасним поворотом праворуч (ліворуч).

Оркестр виконує Державний Гімн України.

Після виконання оркестром Державного Гімну України началь-
ник варти супроводжує особу вздовж фронту варти, йдучи за ним на
один-два кроки позаду із зовнішнього боку строю та тримаючи шаблю
опущеною.

Після привітання та обходу фронту варти начальник варти ко-
мандує: "До но-ГИ", вкладає шаблю у піхви і перешиковує варту в коло-
ну по три (по чотири); тоді варта проходить урочистим маршем повз
особу, яку зустрічають.

251. Під час відкриття пам'ятника почесна варта шикується у
дві шеренги перед ним, фронтом до нього. Начальник варти виставляє до
пам'ятника дві пари чатових, які приймають стройове положення, маючи
автомати у положенні "на груди" (карабіни - "до ноги").

З наближенням на 40 - 50 кроків особи, уповноваженої відкрити
пам'ятник, начальник варти, озброєної автоматами, командує "Варта -
РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО", "Рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, НА СЕ-


 

 

РЕДИНУ)", а озброєної карабінами: "Варта - РІВНЯЙСЬ", "СТРУНКО",
"Для зустрічі праворуч (ліворуч, з (фронту), зброєю - ЧЕСТЬ", бере шаб-
лю "сторч", стройовим кроком наближається до особи, уповноваженої
відкрити пам'ятник. Зупиняється за три кроки, салютує шаблею і допові-
дає, наприклад: "Товаришу генерал-лейтенанте (або називає посаду упо-
вноваженої особи). Почесна варта на честь відкриття пам'ятника (такому-
то) вишикувана. Начальник варти капітан Дмитрук".

Закінчивши доповідь, начальник варти робить крок лівою (пра-
вою) ногою вбік з одночасним поворотом праворуч (ліворуч), пропускає
особу, уповноважену відкрити пам'ятник, і супроводжує її, йдучи за нею
за один-два кроки позаду із зовнішнього боку строю, тримаючи шаблю
опущеною. За вказівкою уповноваженої особи начальник варти подає
команду "ВІЛЬНО V стає на своє місце в строю.

Якщо особою, уповноваженою відкрити пам'ятник, є військово-
службовець, то на її вітання особовий склад почесної варти відповідає
так, як викладено у статті 84 цього Статуту, а на вітання решти осіб - за
окремою вказівкою.

Перед зняттям із пам'ятника чохла начальник варти командує:
"Варта - СТРУНКО", "Рівняння на - СЕРЕДИНУ", а якщо варта озброєна
карабінами, то командує "Варта - СТРУНКО", "Рівняння на - СЕРЕДИ-
НУ, зброєю - ЧЕСТЬ"; почесна варта, озброєна карабінами, бере їх у по-
ложення "зброєю - ЧЕСТЬ", оркестр виконує Державний Гімн України.

Після виконання оркестром Державного Гімну України началь-
ник варти подає команду "ВІЛЬНО" (для озброєних карабінами - "До но-
ГИ", а тоді "ВІЛЬНО").

Після закінчення мітингу почесна варта за командою начальни-
ка варти перешиковується в колону по три (по чотири) і проходить уро-
чистим маршем перед пам'ятником. Чатові почесної варти знімаються за
окремою вказівкою.

2. Сигнальний прапорець складається з прямокутного полот-
нища розміром 32 х 22 сантиметри, прикріпленого до древка завдовжки
40 сантиметрів. Замість прапорця жовтого кольору можна використову-
вати прапорець білого кольору.


 

 

ДОДАТКИ

Таблиця сигналів управління строєм.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Додаток 2 до Стройового статуту (стаття 18)

ТАБЛИЦЯ СИГНАЛІВ УПРАВЛІННЯ МАШИНОЮ

Увага

Вперед (до мене) Стій

Зменши хід Глуши двигун

Заводь Ліворуч Задній хід

 

Примітка. Командир для управління машиною стає не ближче як за 5 м від неї.


 

 

Додаток З

до Стройового статуту (стаття 190)

Стройова записка

Примітки: 1. У стройовій записці батальйону на звороті зазначаються військові
звання та прізвища командирів рот, починаючи з першої роти, а в стройовій
записці полку, крім того, - військові звання та прізвища командирів батальйо-
нів.

2. Стройова записка після заповнення зберігається як документ для службового
користування і у разі потреби знищується у встановленому порядку.

 


 

 

Додаток 4

до Стройового статуту (стаття 212)

ОПИС ЧЕРЕЗПЛІЧНИКА
ДЛЯ НОСІННЯ БОЙОВОГО ПРАПОРА

Черезплічник для носіння Бойового Прапора прапороносцем скла-
дається з довгого та короткого плечових ременів і шкіряного циліндрика
для встановлення нижнього кінця древка Бойового Прапора. Плечові шкі-
ряні ремені, завширшки 80 мм обтягуються блакитною шовковою ткани-
ною, краї обшиваються золотистим галуном завширшки 12-15 мм.

Черезплічник для асистентів такий самий, як і для прапороносця,
але замість шкіряного циліндрика пришивається китиця золотистого ко-
льору.


 

 

Додаток 5
до Стройового статуту

ПРАВИЛА ДЛЯ РОТНИХ
СИГНАЛІСТІВ-БАРАБАНЩИКІВ

1. Сигналіст-барабанщик у строю тримає барабан підвішеним
на барабанному ремені через ліве плече, нижньою шкірою барабана до
правого стегна. Палички знаходяться у гніздах барабанного
ременя тонкими кінцями донизу. Сурма (сигнальна труба) - на
шнурі через плече з прикріпленням до поясного ременя за кільце
труби біля лівого стегна, розтрубом донизу (мал. 56).

2. Готуючись до барабанного бою, сигналіст-барабанщик
дістає барабанні палички з гнізд барабанного ременя, переводить
барабан у положення для гри і кладе палички тонкими кінцями на
верхню шкіру барабана (мал. 57). У цьому випадку сурма залишається у
положенні, визначеному в пункті 1.

Для початку та припинення барабанного бою старший сигна-
ліст-барабанщик подає знак змахом паличок.

3. При поворотах барабанщик підтримує барабан рукою за
обруч.

4. Під час руху в строю без гри сигналіст-барабанпщк тримає
барабан, як визначено в пункті 1.

5. Готуючись до гри на сурмі, сигналіст-барабанщик бере
сурму в праву руку й підносить мундштук до вуст (мал. 58). Барабан у
цьому випадку залишається у положенні, визначеному в
пункті 1.


 

 

Додаток 6

до Стройового статуту

СИГНАЛИ ДЛЯ СУРМИ ТА БАРАБАННИЙ БІЙ
ДЛЯ РОТНОГО БАРАБАНА

Сигнали для сурми

1. Увага


 

 

6. Збір начальників

10. Щоденне розведення варт (виконується сигналістом та барабанщиком)


 

 


 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.01 с.)