ТОП 10:

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОСІБ ВАРТИНачальник варти

203. Начальник варти відповідає за охорону та оборону доруче-
них варті об'єктів, бойову готовність особового складу варти, правильне
несення ними служби, за організацію та проведення заходів виховної ро-
боти, збереження та справність огорожі, засобів зв'язку, сигналізації,
транспортних і технічних засобів, засобів пожежогасіння на постах і у
вартовому приміщенні, а також за збереження боєприпасів, документації
та майна, які є у вартовому приміщенні, згідно з описом, додержання
встановленого порядку у вартовому приміщенні.

Начальник варти зобов'язаний:

знати завдання варти, інструкцію начальникові варти, порядок
використання й правила експлуатації наявних технічних засобів охорони,
обов'язки всіх посадових осіб варти;

вимагати від особового складу варти знання й неухильного ви-
конання ним своїх обов'язків;

прийняти за описом від начальника попередньої варти табель
постів, схему розміщення постів, інструкцію начальникові варти та інші
документи, ящики з боєприпасами, печатки на них і ключі до них, а та-
кож засоби зв'язку, сигналізації та пожежогасіння;

перевірити зовнішнім оглядом особисто разом із начальником
попередньої варти стан зазначених в інструкції найважливіших об'єктів,
справність освітлення, стан огорожі та окопів, а через розвідних або сво-
го помічника - стан інших об'єктів, що охороняються;

робити записи в постовій відомості про всі виявлені неполадки
на постах та доповідати черговому варт (військової частини);

направляти у визначений час зміни на пости, перевіряти знання
розвідними та вартовими своїх обов'язків і нагадувати їм про особливості
несення служби на кожному посту;

перевіряти стан технічних засобів охорони, давати вказівки по-
мічникові начальника варти з технічних засобів охорони (оператору) на
вмикання (вимикання) сигналізації на об'єктах, що охороняються;

стежити за постійною бойовою готовністю резервних груп,
справністю транспортних засобів, технічних засобів охорони, засобів
зв'язку, за старанним триманням зброї та боєприпасів особовим складом
варти, за додержанням правил заряджання, розряджання зброї та заходів


 

 

безпеки при цьому, а також за тим, щоб усі особи варти, які прямують на
пости, залишали у вартовому приміщенні курильні та запалювальні речі;

підтримувати встановлений порядок у вартовому приміщенні;

складати та проводити бойовий розподіл особового складу вар-
ти на резервні групи й ставити перед ними завдання на випадок нападу,
пожежі, стихійного лиха та відповідно до вказівок, викладених в інстру-
кції;

перевіряти особисто не менш як два рази (з них один раз уночі)
несення служби чатовими, стан об'єктів, які охороняються, та огорожі,
справність засобів зв'язку, технічних засобів охорони, а також засобів
пожежогасіння, робити про це відповідні записи в постовій відомості;

періодично посилати свого помічника і розвідних для перевірки
несення служби чатовими;

прибути на пост особисто чи негайно направити свого помічни-
ка або розвідного під час виклику чатовим або у разі ненадходження від
нього у визначений час доповіді (сигналу);

допускати до вартового приміщення лише осіб, які мають на це
право (стаття 209 цього Статуту);

проводити через чергового варт заміну хворих у складі варти;

розбиратися на місці з кожним випадком застосування чатови-
ми зброї та терміново доповідати про це черговому варт (військової час-
тини);

організовувати та проводити заходи виховної роботи з особо-
вим складом варти;

вести записи в постовій відомості про зміну варти, допуски, пе-
ревірку, зміну чатових;

доповідати черговому варт (військової частини) щодо прове-
дення зміни варт.

204. У разі виявлення під час зміни чатового будь-яких непола-
док на посту начальник варти прибуває на пост і, встановивши характер і
причини їх, наказує чатовому змінитися та негайно доповідає про непо-
ладки черговому варт (військової частини).

205. У разі невиконання будь-ким із складу варти своїх обов'яз-
ків або вчинення провинності начальник варти негайно усуває його від
виконання службових обов'язків, вилучає боєприпаси і доповідає про це
черговому варт (військової частини). Надалі діє за його вказівками.

206. У разі раптового захворювання начальник варти доповідає
про це черговому варт (військової частини) й діє за його вказівками.


 

 

Якщо захворює один із розвідних, начальник варти покладає
його обов'язки на свого помічника або виконує їх особисто й доповідає
про це черговому варт (військової частини).

207. Начальник варти зобов'язаний викликати варту командою
"За зброю" в разі нападу на об'єкт, який охороняють, на чатового або ва-
ртове приміщення, виникнення пожежі або стихійного лиха, надходжен-
ня сигналу технічних засобів охорони, заворушень серед заарештованих,
а також у разі тривоги в гарнізоні (військовій частині) та за наказом осіб,
які перевіряють варту.

Для виклику варти "За зброю" начальник варти подає команду
"Варта - ЗА ЗБРОЮ". За цією командою особовий склад варти діє, як ви-
значено у статті 173 цього Статуту.

208. За умови виникнення надзвичайних ситуацій у варті (на-
пад, пожежа, стихійне лихо) начальник варти діє відповідно до бойового
розподілу і залежно від обставин вживає відповідних заходів.

209. Начальник варти допускає до вартового приміщення без-
перешкодно тільки:

начальника гарнізону (командира військової частини);

заступника начальника гарнізону;

чергового варт (військової частини);

помічника чергового варт (військової частини, якщо варта йому
підпорядкована);

командира роти (батареї), від якої віднаряджено варту, його за-
ступників, а також усіх прямих начальників командира роти (батареї).

Про прибуття цих осіб до вартового приміщення начальник ва-
рти доповідає черговому варт (військової частини).

210. Інших осіб, що прибули для перевірки варти, начальник
варти допускає до вартового приміщення лише в супроводі чергового
варт (військової частини) або помічника, якщо варта підпорядкована йо-
му.

Під час зміни варт ніхто не допускається до вартового примі-
щення й до об'єктів, які охороняються, за винятком осіб, які прибули для
перевірки варт.

211. З прибуттям до варти осіб для перевірки варти начальник
варти відрекомендовується прибулому, наприклад: "Товаришу полков-
нику. Начальник варти лейтенант Гуленко", і на вимогу прибулого допо-
відає про стан справ у варті.

212. Коли начальник варти одержує накази, що передаються від
імені начальників, яким варта підпорядкована, через інших осіб, він зо-
бов'язаний запитати у цих осіб пароль. У разі невпевненості в правиль-


 

 

ності одержаного наказу начальник варти має право переконатися у пра-
вильності наказу будь-яким зручним для нього способом.

213. Начальникові варти заборонено:

виходити з вартового приміщення, крім випадків: зарядження
(розрядження) зброї, зміни чатових, перевірки несення ними служби або
за їх викликом, а також у випадку якогось порушення чи стихійного лиха
в районі об'єкта, що охороняється (доповідає про це черговому варт або
його помічникові);

вести не пов'язані із службою розмови по телефону особисто
або дозволяти це іншим особам варти;

відпускати будь-кого із складу варти без дозволу чергового варт
(військової частини);

змінювати без дозволу чергового варт (військової частини) по-
рядок зміни чатових, передбачених табелем постів;

використовувати не за призначенням транспортні засоби, виді-
лені для варти

Особливі обов'язки начальника варти з охорони
Бойового Прапора військової частини (з'єднання)

214. Начальник варти відповідає за охорону Бойового Прапора
своєї військової частини (з'єднання) та бойових прапорів інших військо-
вих частин, якщо вони зберігаються в цій військовій частині.

Під час зміни варти він зобов'язаний особисто прийняти від на-
чальника попередньої варти Бойовий Прапор у запечатаному чохлі або
запечатаній заскленій шафі, перевіривши при цьому справність чохла
(шафи) й печатки та звіривши печатку із зліпком з неї. Переконавшись у
справності чохла (шафи) й печатки, він наказує розвідному та чатовому
прийняти Бойовий Прапор під охорону.

215. Бойовий Прапор начальник варти видає лише начальникові
штабу військової частини (з'єднання) або його помічникові (заступнико-
ві) після ознайомлення з допуском, підписаним командиром військової
частини (з'єднання) на кожний випадок виносу Бойового Прапора.

У разі зберігання разом бойових прапорів кількох військових
частин допуск повинен бути підписаний командиром тієї військової час-
тини, Бойовий Прапор якої видається.

216. Начальник штабу або його помічник (заступник), прийня-
вши Бойовий Прапор, скидає чохол і у присутності начальника варти пе-
ревіряє згідно з табелем постів наявність і стан полотнища, шнурів, ки-
тиць, державних нагород, древка й наконечника. Після цього начальник


 

 

варти робить у постовій відомості запис, наприклад: "Такого-то числа,
місяця, року, о такій-то годині Бойовий Прапор військової частини згід-
но з допуском N... видано"; начальник варти й офіцер, який прийняв Бо-
йовий Прапор, ставлять свої підписи. Письмовий допуск начальник вар-
ти залишає в себе.

217. Під час повернення Бойового Прапора під охорону варти
начальник варти перевіряє згідно з табелем постів наявність і стан поло-
тнища, державних нагород, шнурів, китиць, древка, наконечника та сте-
жить за правильністю згортання прапора прапороносцем та асистентами.
Після того, як чохол (шафу) запечатано гербовою печаткою, начальник
варти звіряє печатку з наявним у нього зліпком із печатки і наказує роз-
відному та чатовому взяти Бойовий Прапор під охорону. Після взяття
Бойового Прапора під охорону начальник варти робить відповідний за-
пис у постовій відомості, потім начальник варти й офіцер, який здав Бо-
йовий Прапор, ставлять свої підписи.

Після зміни варти письмовий допуск здають разом із постовою
відомістю.

Якщо після видання Бойового Прапора чатового знімають із по-
ста, про його зняття й заступання на цей пост роблять відповідний запис
у постовій відомості.

Коли посту біля Бойового Прапора загрожує небезпека (поже-
жа, стихійне лихо), начальник варти особисто вживає заходів до вряту-
вання Бойового Прапора й організовує його охорону на новому місці.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.008 с.)