Черговий контрольно-пропускного пункту 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Черговий контрольно-пропускного пункту303. Черговий контрольно-пропускного пункту призначається із
прапорщиків або сержантів. Він відповідає за правильність пропуску
осіб, які прибувають до частини, та винесення (внесення) чи вивезення
(ввезення) будь-якого майна. Черговий контрольно-пропускного пункту
підпорядковується черговому частини та його помічникові.

Йому підпорядковуються помічники чергового контрольно-
пропускного пункту.

Про здавання і приймання чергування попередній і новопризна-
чений чергові доповідають черговому частини.

304. Черговий контрольно-пропускного пункту зобов'язаний:
після розводу прийняти за описом документацію, обладнання та

інвентар (додаток 7 до цього Статуту);

перевіряти документи, які посвідчують особу, що прибула до
військової частини, видавати одноразові перепустки з дозволу чергового
частини та осіб, список яких затверджено командиром військової части-
ни;


 

 

не дозволяти виносити (вносити) чи вивозити (ввозити) будь-
яке майно з території (на територію) військової частини без дозволу чер-
гового частини; перевіряти відповідність вантажу (майна) накладним і
правильність оформлення документів на його перевезення;

доповідати черговому частини про осіб, у правильності оформ-
лення документів яких у нього виникли сумніви;

не дозволяти виходити за межі розташування військової части-
ни військовослужбовцям строкової служби без документа на право вихо-
ду, одягненим не за формою або неохайно, а також командам, які виру-
шають пішки вночі без сигнальних ліхтарів, вдень - без сигнальних пра-
порців;

постійно перебувати на контрольно-пропускному пункті; зали-
шаючи контрольно-пропускний пункт у справах служби з дозволу черго-
вого частини, призначати замість себе помічника;

з прибуттям командира військової частини та його заступників
зустрічати їх і відрекомендовуватися;

у разі виникнення пожежі організувати пропуск пожежних ма-
шин, направити їх до місця пожежі та повідомити про найближчі джере-
ла пожежного водопостачання.

305. Черговий контрольно-пропускного пункту зустрічає гене-
ралів, адміралів, офіцерів з іншої військової частини, відрекомендовуєть-
ся їм, негайно доповідає черговому частини.

Помічник чергового контрольно-пропускного пункту

306. Помічник чергового контрольно-пропускного пункту при-
значається із сержантів або військовослужбовців рядового складу. Він
підпорядковується черговому контрольно-пропускного пункту.

Помічник чергового постійно перебуває на контрольно-
пропускному пункті й несе відповідальність за додержання правил про-
пуску на територію військової частини осіб та винесення (внесення) чи
вивезення (ввезення) будь-якого майна.

307. Помічник чергового контрольно-пропускного пункту зобо-
в'язаний:

пропускати офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, які
проходять службу за контрактом у військовій частині, за посвідченням
особи, а якщо він знає їх в обличчя, то без перевірки посвідчення; війсь-
ковослужбовців строкової служби - за записками про звільнення (відпус-
кними квитками, посвідченнями про відрядження, розпорядженнями),
інших осіб - за перепустками;


 

 

звіряти постійні або одноразові перепустки із зразками на конт-
рольно-пропускному пункті, перевіряти наявність на них печатки, а та-
кож відповідність фотографії, стежити, щоб вони не були прострочені, а
на одноразовій перепустці при виході була відмітка особи, для відвідан-
ня якої вона видавалася;

перевіряти за матеріальною перепусткою (дорожнім листком,
накладною) винесення (внесення) чи вивезення (ввезення) будь-якого
майна, що саме і в якій кількості (кількість місць) дозволено винести
(внести) чи вивезти (ввезти); пропускати тільки ті машини, водії яких
мають дорожні листи;

доповідати черговому контрольно-пропускного пункту про осіб,
із простроченими перепустками і про тих, у правильності оформлення
документів яких виник сумнів;

негайно доповідати черговому контрольно-пропускного пункту
про прибуття командира військової частини, його заступників, а також
генералів, адміралів та офіцерів з іншої військової частини;

виконувати у разі потреби обов'язки чергового контрольно-
пропускного пункту.

Черговий батальйону
(підрозділів забезпечення військової частини)

308. Черговий батальйону (підрозділів забезпечення військової
частини) призначається із сержантів і підпорядковується черговому час-
тини та його помічникові.

Черговий батальйону підпорядковується командирові баталь-
йону, а черговий підрозділів забезпечення військової частини - команди-
рові одного з підрозділів, призначеному наказом по військовій частині
старшим цих підрозділів.

Черговий батальйону (підрозділів забезпечення військової час-
тини) виконує обов'язки відповідно до обов'язків чергового роти.

З прибуттям до розташування підрозділів забезпечення старшо-
го цих підрозділів, командирів підрозділів забезпечення, їх прямих нача-
льників, чергового частини, а також перевірників подавати команду
"Струнко", доповідати і супроводжувати їх у разі відсутності старшого за
службовим становищем.

309. У батальйоні, розташованому окремо від інших підрозділів
військової частини, черговий батальйону може призначатися з офіцерів
чи прапорщиків, який виконує обов'язки чергового частини. Його поміч-
ником може призначатися прапорщик або сержант.


 

 

Черговий роти

310. Черговий роти призначається із сержантів і, як виняток, із
найпідготовленішого рядового складу. Він відповідає за додержання по-
рядку в роті й неухильне виконання розпорядку дня, збереження зброї,
ящиків із боєприпасами, майна роти, особистих речей військовослужбо-
вців і за правильне несення служби днювальними.

Черговий роти підпорядковується черговому частини та його
помічникові, а щодо внутрішньої служби в роті - командирові та стар-
шині роти. Черговому роти підпорядковуються днювальні роти.

Черговий роти є начальником для усіх військовослужбовців ро-
ти рівного з ним чи нижчого військового звання.

311. Перед розводом новопризначений черговий роти перевіряє
склад призначеного добового наряду роти, проводить його огляд, відре-
комендовує старшині роти. Після огляду, перевірки знань обов'язків і
проведення практичних занять старшиною роти він приймає від попере-
днього чергового відомість про наявність і місце знаходження особового
складу роти і веде добовий наряд на розвід.

Після розводу новопризначений черговий разом із попереднім
здійснює перевірку і прийняття зброї, ящиків з боєприпасами й печаток
на них, майна за описом, наявності та справності засобів пожежогасіння,
оповіщення й сигналізації, після чого чергові розписуються в книзі при-
ймання та здавання чергування (додаток 9 до цього Статуту).

Зброя приймається поштучно, за номерами й комплектністю.
При цьому перевіряється справність замків, охоронної сигналізації, шаф,
печаток та іншого обладнання.

Прийнявши чергування, новопризначений черговий разом із
попереднім доповідають командирові роти, а у разі його відсутності - йо-
го заступникові чи старшині роти про здавання і прийняття чергування.
Наприклад: "Товаришу капітане, сержант Остапенко чергування по роті
здав"; "Товаришу капітане, молодший сержант Чумак чергування по роті
прийняв.

Потім новопризначений черговий роти повідомляє про всі за-
уваження і вказівки, зроблені на розводі черговим частини, а також про
несправності чи нестачу, виявлені під час прийняття чергування.

312. Черговий роти зобов'язаний:

у разі тривоги здійснити підйом особового складу, оповістити
офіцерів, прапорщиків і військовослужбовців, які проходять службу за
контрактом, до прибуття в роту офіцерів або старшини виконувати вказі-
вки чергового частини;


 

 

стежити за чітким виконанням розпорядку дня в роті, у визна-
чений час проводити загальний підйом особового складу;

знати місце перебування роти та порядок її виклику, наявність
людей у роті, кількість осіб, що перебувають у наряді, хворих, заарешто-
ваних, звільнених із розташування військової частини чи відряджених у
складі команд, а також наявність і точне місце знаходження зброї;

постійно знати місце перебування командира роти, негайно до-
повідати йому про всі надзвичайні події в роті, самовільно відсутніх вій-
ськовослужбовців строкової служби і про вжиті заходи щодо їх розшуку;

відчиняти кімнату для зберігання зброї з дозволу чергового час-
тини, командира роти чи старшини роти;

видавати зброю лише за наказом командира роти чи старшини
роти, вносячи відповідний запис до книги видачі зброї та боєприпасів
(додаток 10 до цього Статуту); приймаючи зброю, перевіряти її номери
та комплектність; постійно мати при собі й нікому не передавати ключі
від кімнати зберігання зброї;

у разі настання будь-яких надзвичайних подій у роті та пору-
шень встановлених статутом правил відносин між рядовим чи сержант-
ським складом негайно доповідати про це черговому частини або коман-
дирові роти, вживати заходів для наведення порядку;

стежити за наявністю, справним станом засобів пожежогасіння
роти й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї, за виконанням
вимог пожежної безпеки в роті (курити дозволяти лише у спеціально ви-
значених місцях, сушити обмундирування - тільки в сушарнях, додержу-
ватися правил опалення й користування ліхтарями);

за командою чергового частини зачиняти двері казарми на засу-
ви, прибулих пропускати після попереднього встановлення їх особи;

у разі виникнення пожежі викликати пожежну команду, вжити
заходів для її гасіння та негайно доповісти черговому частини й коман-
дирові роти, а також вивести людей і винести зброю та майно з примі-
щень, яким загрожує небезпека;

своєчасно змінювати днювальних; за наказом старшини роти
відправляти підрозділи та інші команди на роботи, а також направляти
хворих та тих, хто потребує догляду лікаря, до медичного пункту;

у призначений час шикувати осіб, яких звільняють із розташу-
вання військової частини, перевіряти їх наявність і доповідати про це
старшині роти, за його наказом представляти їх черговому частини;

виходячи з приміщення роти у справах служби, а також на час
свого відпочинку передавати виконання своїх обов'язків одному з дню-
вальних вільної зміни;


 

 

одержувати від старшини роти після вечірньої перевірки відо-
мості про відсутніх, а за наявності самовільно відсутніх - відомості про
їх військові звання, прізвища, імена та по батькові і прибувати до черго-
вого частини з доповіддю. Наприклад: "Товаришу капітане, у першій ро-
ті вечірню перевірку проведено, всі люди в наявності, за винятком двох
осіб, які перебувають у відпустці, трьох осіб - у наряді. Черговий роти
сержант Головко";

після ранкового огляду доповідати черговому частини про на-
явність особового складу роти, про надзвичайні події за ніч і подавати
список тих, хто своєчасно не повернувся із звільнення, та самовільно
відсутніх, а також тимчасово відсутніх з інших причин;

стежити за станом приміщень роти, за підтриманням у них
встановленої температури повітря, додержанням порядку освітлення,
опалення, провітрювання, наявністю води, а також за прибиранням діля-
нки території, закріпленої за ротою;

підтримувати порядок під час приймання їжі особовим скла-
дом; за вказівкою старшини роти своєчасно подавати черговому їдальні
заявки на забезпечення їжею осіб, які перебувають у наряді чи відсутні в
інших службових справах;

з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й
вище, чергового частини, а також інспектуючих осіб чи осіб, які прибули
з перевіркою, подавати команду "Струнко", доповідати їм та супрово-
джувати в розташування роти. Наприклад: "Товаришу майоре, за час мо-
го чергування надзвичайних подій не трапилося (чи трапилося те-то). Ро-
та перебуває на стройовому плацу. Черговий роти сержант Шевченко".

Іншим офіцерам і прапорщикам роти черговий не доповідає, а
лише відрекомендовується.

З прибуттям до роти офіцерів і прапорщиків з іншої роти черго-
вий відрекомендовується їм і супроводжує до командира чи старшини
роти.

Якщо командира (начальника), який прибув, зустрічає коман-
дир роти і доповідає йому, присутній при цьому черговий роти не допо-
відає і не відрекомендовується.

Днювальний роти

313. Днювальний роти призначається із рядового складу. Він
відповідає за зберігання зброї, шаф (ящиків) із боєприпасами, майна роти
та особистих речей, які є лід його охороною. Днювальний роти підпо-
рядковується черговому роти.


 

 

314. Черговий днювальний роти несе службу всередині казарми
біля вхідних дверей, поблизу кімнати зберігання зброї.

Днювальний роти зобов'язаний:

не виходити з приміщення роти без дозволу чергового роти; по-
стійно охороняти кімнату зберігання зброї та не допускати до неї нікого,
крім чергового роти; своєчасно подавати команди згідно з розпорядком
дня;

не пропускати в приміщення сторонніх осіб, а також не дозво-
ляти виносити з казарми зброю, боєприпаси, майно та речі без дозволу
чергового роти;

негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в •
роті, про порушення встановлених цим Статутом правил відносин між
військовослужбовцями роти, помічені несправності й про порушення
вимог пожежної безпеки, вживати заходів до їх усунення;

піднімати за командою чергового роти особовий склад під час
загального підйому, а також уночі у разі тривоги, пожежі, стихійного ли-
ха;

стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від
військовослужбовців їх додержання;

не дозволяти військовослужбовцям у холодну пору, особливо
вночі, виходити з приміщення роздягненими;

стежити, щоб військовослужбовці курили, чистили взуття та
одяг тільки у визначених для цього приміщеннях чи місцях;

з прибуттям до роти прямих начальників від командира роти й
вище та чергового частини подавати команду "Струнко"; з прибуттям до
роти інших офіцерів роти, а також старшини або військовослужбовців
іншої роти викликати чергового. Наприклад: "Черговий роти, на вихід".

Черговому днювальному заборонено сидіти, знімати споря-
дження та перебувати у розстебнутому одязі.

Днювальний вільної зміни зобов'язаний підтримувати чистоту й
порядок у приміщеннях роти і нікуди не виходити без дозволу чергового
роти; подавати йому допомогу в наведенні порядку у разі порушення
встановлених статутами правил відносин між військовослужбовцями ро-
ти; залишаючись замість чергового роти, виконувати його обов'язки.

Черговий їдальні

315. Черговий їдальні призначається із прапорщиків або сержа-
нтів. Він відповідає за правильність одержання продуктів із складу, пов-
ноту закладання їх у казан, своєчасну роздачу їжі за встановленими нор-


 

 

мами, а також за санітарно-гігієнічний стан їдальні й додержання в ній
порядку. Черговий їдальні підпорядковується черговому частини, його
помічникові та заступникові командира військової частини з тилу. Чер-
говому підпорядковується добовий наряд, призначений для роботи в їда-
льні, та кухарі.

316. Новопризначений черговий їдальні у встановлений час
прибуває на інструктаж до заступника командира військової частини з
тилу, а за його відсутності - до начальника продовольчої служби.

Перед розводом новопризначений черговий їдальні перевіряє
склад наряду, заповнює відомість добового наряду їдальні та відправляє
його на медичний огляд. Після розводу він приймає за описом документи
(додаток 7 до цього Статуту), кухонний інвентар і посуд, перевіряє спра-
вність технологічного обладнання, розподіляє роботу між особовим
складом наряду в їдальні, інструктує його про заходи безпеки.

Про здавання й прийняття чергування попередній і новопризна-
чений чергові їдальні доповідають заступникові командира частини з ти-
лу і черговому частини.

317. Черговий їдальні зобов'язаний:

знати кількість людей, взятих на харчування, та меню-
розкладку;

бути присутнім під час одержання інструктором-кухарем (ста-
ршим кухарем) продуктів із складу, контролювати їх вагу і якість, у разі
потреби викликати чергового лікаря чи фельдшера через чергового час-
тини;

стежити за обробкою продуктів, а також за тим, щоб обробку
м'яса та риби, видачу готової їжі здійснювали тільки кухарі;

обов'язково бути присутнім під час закладання продуктів у ка-
зан і наглядати за тим, щоб усі передбачені розкладкою продукти були
закладені за їх вагою;

бути присутнім під час поділу м'яса й риби на порції, перевіря-
ти їх вагу, а також правильність записів інструктора-кухаря (старшого
кухаря) в книзі контролю за якістю приготування їжі;

приймати за описом розміщене в їдальні обладнання, інвентар
та посуд;

не допускати до роботи в їдальні робітників, які не пройшли
медичного огляду, стежити, щоб під час роботи додержувалися правила
гігієни;

розподіляти роботу між військовослужбовцями, призначеними
для її виконання в їдальні; *


 

 

підтримувати чистоту й порядок у їдальні, не допускати пере-
бування в їдальні особового складу в головних уборах, польових утепле-
них куртках і спеціальному (робочому) одязі;

стежити за своєчасним накриванням і прибиранням столів, мит-
тям посуду, не дозволяти винесення його з їдальні;

не допускати видачі їжі без дозволу лікаря (фельдшера) й чер-
гового частини, стежити за своєчасною і правильною роздачею їжі й до-
держанням черговості у видачі їжі підрозділам;

вимагати від старшого зміни кухарів зберігання запасів продук-
тів у чистоті й порядку;.

залишати запас їжі за заявками старшин рот або чергових рот, -
не допускаючи її зберігання понад визначений термін;

організовувати вчасне прибирання відходів після обробки про-
дуктів і стежити за чистотою прилеглої до їдальні території;

не допускати до їдальні сторонніх осіб;

дбати про виконання вимог пожежної безпеки та заходів безпе-
ки під час роботи технологічного обладнання;

про всі виявлені недоліки доповідати черговому частини або
його помічникові, а також заступникові командира частини з тилу й на-
чальникові продовольчої служби;

під час відвідання їдальні прямими начальниками від заступни-
ків командира військової частини й вище, а також черговим частини та
його помічником відрекомендовуватися їм. Наприклад: "Товаришу пол-
ковнику, черговий їдальні прапорщик Іванчук";

після закінчення робіт у нічний час супроводжувати добовий
наряд, крім чергових кухарів, до підрозділу й доповідати черговому час-
тини.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 737; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.117.125 (0.008 с.)