Начальник служби ветеринарної медицини гарнізонуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону19. Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону підпо-
рядкований начальникові гарнізону. Він виповідає за організацію та
проведення заходів щодо охорони особового складу військових частин
від спільних для людини і тварини хвороб, заходів ветеринарного конт-
ролю за забезпеченням військ продуктами тваринного і рослинного по-
ходження, ветеринарно-профілактичних, протиепізоотичних та лікуваль-
них заходів.

Начальник служби ветеринарної медицини гарнізону зобов'яза-
ний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойо-
ву готовність;

організовувати спільно з медичною службою проведення захо-
дів щодо охорони особового складу військових частин від спільних для
людини і тварини інфекційних захворювань;

брати участь у розробленні заходів щодо захисту військових ча-
стин від зброї масового ураження і заходів щодо ліквідації наслідків її
застосування;


 

 

контролювати ветеринарно-санітарний стан харчових продук-
тів, які поставляються військовим частинам, та проводити експертизу
продовольства під час його зберігання на складах (базах) і засобів транс-
портування;

організовувати у разі потреби проведення ветеринарно-
оздоровчих заходів у військових частинах;

здійснювати ветеринарне обслуговування тварин, які належать
військовим частинам, а також тварин їх підсобних господарств, давати
висновки на вибракування і забій хворих тварин військових частин;

розробляти і проводити ветеринарно-профілактичні, проти епізоотичні та лікувальні заходи, перевіряти епізоотичний стан військових
частин і об'єктів гарнізону, залучаючи для цього з дозволу начальника
гарнізону фахівців ветеринарної служби військових частин;

брати участь у спільних заходах із представниками центрально-
го органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо вете-
ринарного забезпечення;

брати участь у розробленні цивільними державними органами
управління ветеринарної медицини заходів щодо поліпшення ветеринар-
но-санітарного і епізоотичного стану району розташування військових
частин;

контролювати роботу військово-ветеринарних установ гарнізо-
ну;

доповідати начальникові гарнізону про ветеринарно-санітарний
стан гарнізону (військових частин) і про необхідні заходи щодо його по-
ліпшення;

перевіряти за вказівкою начальника гарнізону ветеринарно-
санітарний стан військових ешелонів, що проходять;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону
план заходів щодо обміну досвідом роботи фахівців ветеринарної служ-
би військових частин гарнізону і підвищення їх кваліфікації;

негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти на-
чальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про ви-
падки інфекційних захворювань серед тварин, що належать військовим
частинам і населенню гарнізону, про заходи, вжиті для ліквідації цих за-
хворювань, та повідомляти про це командирам військових частин гарні-
зону.

Начальник служби ветеринарної медицини може здійснювати
свою діяльність у кількох гарнізонах.


 

 

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного
захисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону

20. Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного за-
хисту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону підпорядкова-
ний начальникові гарнізону. Він відповідає за організацію і виконання
гарнізонних заходів щодо захисту від радіоактивних та отруйних речо-
вин відповідно до вказівок начальника гарнізону, а також за організацію
заходів екологічного забезпечення військових частин гарнізону.

Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захис-
ту - начальник служби екологічної безпеки гарнізону зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану приведення гарнізону в бойо-
ву готовність;

організовувати та контролювати виконання військовими части-
нами гарнізону заходів з охорони навколишнього природного середови-
ща та раціонального природокористування, а також організовувати їх
взаємодію з зазначених питань з місцевими природоохоронними органа-
ми;

брати участь у спільних заходах із представниками центрально-
го органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо захис-
ту від ядерного, хімічного та біологічного забруднення;

знати метеорологічну обстановку в приземному атмосферному
шарі;

організовувати заходи щодо ліквідації наслідків забруднення
природного середовища в гарнізоні.

Начальник служби пожежної безпеки гарнізону

21. Начальник служби пожежної безпеки гарнізону підпорядко-
ваний начальникові гарнізону. Він відповідає за стан пожежної безпеки в
гарнізоні.

Начальник служби пожежної безпеки гарнізону зобов'язаний:

брати участь у розробленні та узгодженні з місцевими органами
державної пожежної охорони плану пожежної безпеки гарнізону;

узгоджувати плани пожежної безпеки військових частин гарні-
зону;

здійснювати контроль за станом пожежної безпеки та несенням
служби пожежними підрозділами військових частин; стежити за триман-
ням у справності засобів пожежогасіння, блискавковідвідних пристроїв,


 

 

пожежної сигналізації на гарнізонних об'єктах та у військових частинах
гарнізону;

вимагати усунення недоліків щодо пожежної безпеки жилих і
службових приміщень, складів, парків та інших об'єктів;

забороняти експлуатацію окремих будівель, орендованих при-
міщень, сховищ, майстерень та агрегатів, якщо їх використання може
призвести до виникнення пожежі;

інструктувати начальників пожежної безпеки військових частин
гарнізону та періодично проводити з ними заняття із спеціальної підго-
товки, з дозволу начальника гарнізону залучати осіб органів пожежної
охорони військових частин для перевірки стану пожежної безпеки в гар-
нізоні;

у разі виникнення пожежі у військових частинах гарнізону ви-
кликати пожежні підрозділи військових частин, державної пожежної
охорони, інших відомств та керувати їх роботою під час гасіння пожежі;

негайно доповідати начальникові гарнізону та повідомляти на-
чальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні про ви-
никнення пожежі в гарнізоні та про вжиті заходи щодо її гасіння; прово-
дити на місці технічне розслідування обставин та причин пожежі;

своєчасно доповідати начальникові гарнізону про недоліки по-
жежної безпеки в гарнізоні та свої пропозиції щодо їх усунення.

Військовий диригент гарнізону

22. Військовий диригент гарнізону підпорядкований начальни-
кові гарнізону. Він відповідає за обслуговування спільних для всього га-
рнізону заходів оркестрами військових частин і за підготовку зведеного
оркестру гарнізону.

Військовий диригент гарнізону зобов'язаний:

організовувати обслуговування військових частин гарнізону, які
не мають своїх оркестрів, оркестрами інших військових частин і подава-
ти допомогу командирам цих частин у підготовці ротних сигналістів барабанщиків;

складати відомості наряду оркестрів військових частин на роз-
від гарнізонних варт і для інших гарнізонних заходів;

розробляти і подавати на затвердження начальникові гарнізону
план спеціальної підготовки оркестрів військових частин гарнізону;

контролювати якість відтворювання музики розводу варт техні-
чними засобами;


 

 

проводити стройову і спеціальну підготовку зведеного оркестру
гарнізону і керувати ним;

керувати методичними зборами з військовими диригентами та
із старшинами оркестрів, проводити концерти зведеного оркестру для
особового складу військових частин гарнізону.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.005 с.)