ТОП 10:

Командир роти (корабля 4 рангу)111. Командир роти (корабля 4 рангу) в мирний і воєнний час
відповідає за бойову готовність роти (корабля), за бойову підготовку, ви-
ховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан особового
складу роти (корабля), за підтримання внутрішнього порядку і додер-
жання заходів пожежної безпеки в роті (на кораблі), за стан і збереження
озброєння, боєприпасів, техніки та іншого майна роти (корабля), за ус-
пішне виконання ротою (кораблем) бойових завдань, за ведення ротного
(корабельного) господарства.

Командир роти (корабля 4 рангу) підпорядковується команди-
рові батальйону (дивізіону кораблів) і є прямим начальником усього осо-
бового складу роти (корабля).

112. Командир роти (корабля 4 рангу) зобов'язаний:
підтримувати особовий склад роти (корабля), озброєння, бойову

та іншу техніку в постійній бойовій готовності;

організовувати в роті (на кораблі) бойову підготовку, складати
розклад занять на тиждень, проводити заняття з офіцерами, прапорщи-
ками (мічманами) і сержантами (старшинами), а також з підрозділами
роти (корабля);

знати тактику дій роти в різних видах бою, управляти вогнем і
підрозділами роти під час навчань і в бою;

досконало знати і вміло володіти всіма видами зброї і техніки
роти, правильно їх зберігати, використовувати та особисто перевіряти їх
наявність, утримання та бойову готовність;

перевіряти знання і практичні навички рядових, сержантів (ста-
ршин), прапорщиків (мічманів) та офіцерів роти (корабля);

постійно вдосконалювати свої знання за спеціальністю і мето-
дичні навички, подавати підлеглим приклад зразкового виконання війсь-
кового обов'язку;

організовувати проведення ранкової фізичної зарядки;

з пошаною ставитися до підлеглих, дбати про виховання рядо-
вих, сержантів (старшин) і згуртування військового колективу;

знати військове звання, прізвище, строк служби, посаду чи спе-
ціальність, родинний стан, ділові якості та морально-психологічний стан
кожного військовослужбовця роти (корабля), постійно проводити з ними
індивідуальну виховну роботу;

виховувати особовий склад роти (корабля) в дусі поваги до вій-
ськової служби, набутого фаху, бережливого ставлення до озброєння,
бойової техніки та майна роти (корабля);


 

 

піклуватися про підлеглих, знати їх потреби, порушувати перед
старшими начальниками питання про задоволення їх прохань;

суворо стежити за виконанням особовим складом заходів без-
пеки під час проведення занять і робіт, за поводженням зі зброєю, боє-
припасами і технікою, їх обслуговуванням та бойовим застосуванням, за
своєчасним здаванням на склад невитрачених боєприпасів та вибухових
речовин;

доповідати командирові батальйону про потреби підлеглих, а
також про застосовані заохочення і накладені стягнення на особовий
склад роти (корабля);

організовувати розміщення особового складу в місцях постійної
дислокації та в польових умовах, підтримувати внутрішній порядок і ди-
сципліну в роті (на кораблі);

підтримувати в належному стані та вдосконалювати навчальну
матеріально-технічну базу роти;

стежити за утриманням і правильною експлуатацією всіх при-
міщень, відведених для роти, за чистотою ділянки території, закріпленої
за ротою (на кораблі - оглядати жилі та службові приміщення, постійно
стежити за станом корпусу корабля), а також за проведенням заходів по-
жежної безпеки у роті (на кораблі);

готувати особовий склад добового наряду від роти (корабля) та
контролювати несення ним служби;

проводити огляд та інструктувати військовослужбовців роти
перед їх відпусткою, відрядженням і контролювати їх повернення;

періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці в роті (на кораблі);

вести встановлений облік занять з бойової підготовки та облік
особового складу роти (корабля), знати чисельність (наявність і відсут-
ність) особового складу за списком, а також наявність і стан озброєння,
боєприпасів, техніки, пального та інших матеріальних засобів;

щотижня підбивати підсумки бойової підготовки, військової
дисципліни та внутрішнього порядку;

здійснювати добір кандидатів для військової служби на контра-
ктній основі і для вступу до військово-навчальних закладів;

рекомендувати рядових, сержантів (старшин) до присвоєння
чергових військових звань та на заміщення вакантних посад на конкурс-
ній основі;

своєчасно забезпечувати належне постачання особового складу
роти (корабля), дбати про побут своїх підлеглих, їх здоров'я, стежити за
додержанням правил особистої гігієни кожним військовослужбовцем;


 

 

одержувати в установлені строки у фінансовій службі частини
грошове забезпечення готівкою і своєчасно виплачувати його військово-
службовцям строкової служби свого підрозділу;

стежити за зовнішнім виглядом підлеглих, виконанням ними
правил носіння військової форми одягу, правильним припасуванням
спорядження, обмундирування, взуття;

організовувати своєчасне одержання, правильну експлуатацію,
збереження, технічне обслуговування і ремонт озброєння, техніки, каза-
рменого інвентарю, речового, технічного та іншого майна роти (кораб-
ля), перевіряти не менше ніж один раз на місяць їх наявність, стан та об-
лік (командирові корабля - не менше ніж один раз на місяць робити
огляд корабля, його озброєння, боєприпасів, технічних засобів і здійсню-
вати щоденний обхід корабля). Результати огляду озброєння, боєприпа-
сів та техніки записувати до книги огляду (перевірки) озброєння, техніки
та боєприпасів (додаток 11 до цього Статуту);

перевіряти підготовку та стан озброєння і техніки роти (кораб-
ля) перед кожним виходом на навчання чи заняття, а також їх наявність
після повернення із занять та навчань, вживати заходів до запобігання
катастрофам, аваріям і поломкам, втратам зброї та боєприпасів (коман-
дирові корабля, крім того, забезпечувати живучість корабля та безпеку
його плавання);

один раз на місяць звіряти дані ротного (корабельного) обліку
особового складу, а також матеріальних засобів з обліковими даними
військової частини;

керувати господарством роти.

Заступник командира роти

113. Заступник командира роти в мирний і воєнний час відпові-
дає за бойову й мобілізаційну готовність та успішне виконання ротою
бойових завдань, за бойову підготовку роти, за утримання в належному
стані об'єктів навчальної матеріально-технічної бази, навчальних Прила-
дів та обладнання, за спортивно-масову роботу, за підтримання внутріш-
нього порядку і військової дисципліни в роті, за підготовку кваліфікова-
них спеціалістів роти.

Заступник командира роти підпорядковується командирові роти
і є прямим начальником усього особового складу роти; за відсутності
командира роти виконує його обов'язки.

114. Заступник командира роти зобов'язаний:


 

 

разом з командиром роти розробляти розклад занять на тиждень
і вести облік занять з бойової підготовки роти;

всебічно знати особовий склад роти, постійно проводити інди-
відуальну роботу з виховання підлеглих;

проводити заняття з прапорщиками, сержантами та підрозділа-
ми роти;

подавати допомогу командирам взводів в організації та прове-
денні занять з бойової підготовки й усувати виявлені недоліки;

знати озброєння і техніку роти, матеріальну частину, правила
експлуатації, зберігання та особисто перевіряти їх наявність і бойову го-
товність;

проводити спортивно-масову роботу, організовувати винахід-
ницьку і раціоналізаторську роботу в роті;

підтримувати військову дисципліну і внутрішній порядок у ро-
ті, за вказівкою командира роти готувати особовий склад добового наря-
ду і перевіряти несення ним служби;

стежити за утриманням у чистоті ділянки території, закріпленої
за ротою, та за виконанням особовим складом роти правил пожежної
безпеки;

періодично бути присутнім на ранковому підйомі та вечірній
перевірці в роті;

організовувати та особисто стежити за підготовкою у роті ква-
ліфікованих спеціалістів;

брати участь у підготовці озброєння й техніки до занять і на-
вчань, вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам, аварі-
ям і поломкам;

вимагати від особового складу роти додержання правил носіння
військової форми одягу;

організовувати правильне використання та збереження навча-
льних посібників, приладів, обладнання та об'єктів навчальної матеріа-
льно-технічної бази, наявних у роті або закріплених за нею.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.101.50 (0.009 с.)