ТОП 10:

Начальник військового ешелону (команди)384. Начальник військового ешелону (команди) відповідає: за
постійну бойову готовність, своєчасне вантаження, перевантаження та
розвантаження військового ешелону (команди) і правильність розміщен-
ня та кріплення озброєння й техніки;

за дисципліну, порядок і додержання особовим складом війсь-
кового ешелону (команди) встановлених правил військових перевезень і
заходів безпеки; за організацію всебічного забезпечення і додержання
протипожежних заходів, збереження озброєння, техніки та інших матері-
альних засобів, що перевозяться;

за збереження рухомого складу та його обладнання, за санітар-
но-гігієнічне обслуговування ешелону.

Начальник військового ешелону (команди) підпорядковується
командирові військової частини або особі, яка формувала військовий
ешелон (команду), і військовим комендантам на шляхах сполучення. Він
є прямим начальником усього особового складу військового ешелону
(команди).

385. Начальник військового ешелону (команди) зобов'язаний:
підтримувати постійну бойову готовність військового ешелону

(команди) під час перевезення, вантаження, перевантаження та розван-
таження;

здійснювати організовано та в установлений термін вантажен-
ня, перевантаження та розвантаження військового ешелону (команди),


 

 

організовувати наведення порядку після завершення вантажно-
розвантажувальних робіт;

стежити за прийманням старшими у вагонах (корабельних при-
міщеннях з людьми) знімного військового обладнання, здаванням його в
місцях розвантаження і забезпечувати його збереження у дорозі;

організовувати проведення виховної роботи, брати особисту
участь у здійсненні виховних заходів, спрямованих на якісне виконання
завдань, підтримання високого морально-психологічного стану особово-
го складу військового ешелону (команди), недопущення порушень війсь-
кової дисципліни та правопорядку;

забезпечувати додержання особовим складом правил переве-
зення, заходів безпеки та порядку під час руху і на стоянках поїзда (ко-
рабля);

організовувати всебічне забезпечення військового ешелону, не-
сення внутрішньої і вартової служб, вжиття протипожежних заходів у
військовому ешелоні;

організовувати контроль за розміщенням техніки, станом її крі-
плення та надійністю огороджень для чатових і спостерігачів;

забезпечувати готовність військового ешелону (команди) до ра-
птового розвантаження та руху маршем до призначеного району або в
обхід зруйнованих транспортних об'єктів для подальшого вантаження;

забезпечувати своєчасне оформлення транспортних документів
на військовий ешелон (команду);

установлювати час зміни добового наряду, а також визначати
порядок харчування особового складу й затверджувати розкладку проду-
ктів;

організовувати зв'язок в ешелоні та призначати начальників ва-
нтажно-розвантажувальних та інших команд;

перед початком вантаження військового ешелону (транспорту)
проводити інструктаж особового складу щодо заходів безпеки та проти-
пожежних правил і дій у разі пожежі, перевіряти виконання протипоже-
жних заходів під час встановлення кухонь, печей (опалювально-
вентиляційних контейнерів) та іншого пожежонебезпечного обладнання
у вагонах (корабельних приміщеннях) з людьми;

доповідати на маршруті військовим комендантам на шляхах
сполучення про стан військового ешелону (команди) і пред'являти їм ма-
ршрутний лист;

забезпечувати додержання санітарно-гігієнічних правил в еше-
лоні;


 

 

повідомляти військовому комендантові на шляхах сполучення
про військовослужбовців, які відстали, а там, де немає військових ко-
мендантів, - начальникові станції (порту, аеропорту), де вони відстали;

у разі порушення руху, спричиненого діями противника, а та-
кож катастроф, пожеж, снігових заметів, розмивів та в інших випадках
подавати допомогу транспортним органам у відновленні порушеного ру-
ху;

розміщувати хворих (поранених) у вагоні (купе, каюті) - ізоля-
торі військового ешелону, а тих, які не можуть їхати далі, - направляти
до найближчого військового або цивільного лікувального закладу; у разі
смерті когось із складу військового ешелону (команди) відправити тіло
померлого разом з речами, документами, листами та грішми до найбли-
жчого військового госпіталю чи лікарні; про всі випадки відправлення
хворих (померлих) до військового або цивільного лікувального закладу
доповідати (телеграфувати) командирові військової частини (начальни-
кові), який формував військовий ешелон, а також рідним і близьким хво-
рого (померлого);

складати разом з працівниками органів військового сполучення
і транспорту акти про псування або втрату майна з вагонів, корабельних
приміщень; здійснювати оцінку зіпсованого (загубленого) майна згідно з
існуючими тарифами та їх оплату за безготівковим розрахунком.

Начальник військового ешелону (команди) має право на безко-
штовне користування засобами зв'язку на транспорті (телеграф, телефон,
радіо) для проведення переговорів з питань перевезення й матеріального
забезпечення військового ешелону (команди)

386. Питання, що стосуються перевезення, начальник військо-
вого ешелону (команди) вирішує з військовим комендантом на шляхах
сполучення, а там, де його немає, - з начальником станції (порту, аеропо-
рту).

387. Під час руху в одному поїзді (кораблі, літальному апараті)
кількох військових ешелонів (команд) начальник одного з військових
ешелонів (команд) призначається старшим над іншими військовими
ешелонами (командами) наказом командира військової частини або вій-
ськовим комендантом, про що зазначається у маршрутних листах.

388. У разі відчеплення від військового ешелону вагонів через
технічні неполадки начальник військового ешелону вимагає їх заміни.
Коли немає можливості замінити вагони, особовий склад тимчасово роз-
ташовується в інших вагонах поїзда. У разі відчеплення вагонів з озбро-
єнням і технікою для нагляду за ними залишаються екіпажі (водії, обслу-
га), а за іншим військовим майном - варта.


 

 

Особовий склад відчеплених вагонів і варта забезпечуються су-
хим пайком. Після перевантаження техніки або майна вживаються захо-
ди щодо приєднання їх до військового ешелону на шляху руху або в пун-
кті розвантаження своєї військової частини.

Заступник начальника військового ешелону з бойового забезпечення

389. Заступник начальника військового ешелону з бойового за-
безпечення відповідає за стан охорони та оборони військового ешелону.
Він підпорядковується начальникові військового ешелону і є прямим на-
чальником усього особового складу військового ешелону.

390. Заступник начальника військового ешелону з бойового за-
безпечення зобов'язаний:

розробляти й доповідати начальникові військового ешелону про
заходи щодо охорони та оборони військового ешелону на час перевезен-
ня та забезпечувати їх виконання;

передбачати порядок використання сховищ для особового скла-
ду, озброєння і техніки в районах очікування, збору й на вантажно-
розвантажувальних станціях (місцях);

організовувати радіаційну, хімічну та біологічну розвідку, а у
разі потреби - часткову дезактивацію і дегазацію озброєння, техніки, ва-
гонів або корабельних приміщень, де розміщений особовий склад;

стежити за забезпеченням особового складу військового ешело-
ну засобами індивідуального захисту;

організовувати регулювання руху та маскування озброєння,
техніки в районах вантаження і розвантаження;

організовувати й контролювати несення вартової служби у вій-
ськовому ешелоні та бойового чергування засобів протиповітряної обо-
рони;

організовувати патрульну службу, охорону та оборону ешелону
на станціях (у місцях) вантаження (розвантаження), у районах очікуван-
ня;

забезпечувати виконання протипожежних заходів;

передбачати вжиття заходів бойового забезпечення під час про-
ведення маршу.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.23 (0.007 с.)