ТОП 10:

Разове посвідчення на право перевірки варти
 

 

Додаток 10

до Статуту гарнізонної та
вартової служб (стаття 110)


 

 

Додаток 11

до Статуту гарнізонної та
вартової служб (стаття 182)


 

 

Додаток 12
до Статуту гарнізонної

та вартової служб
(статті 2, 98, 218, 220, 245)

ПРО ГАУПТВАХТУ

Загальні положення

1. Для утримання військовослужбовців, які відбувають покарання у вигляді
арешту, обладнується спеціальне приміщення - гауптвахта.

2. На гауптвахті, крім військовослужбовців, зазначених у пункті 1 цього дода-
тка, можуть тримати:

військовослужбовців, затриманих відповідними органами за підозрою у вчи-
ненні злочину до прийняття рішення військовим судом, - не більш як 3 доби;

військовослужбовців Збройних Сил України та військовозобов'язаних під час
проходження ними зборів, а також військовослужбовців інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України, для яких як запобіжний захід обрано взяття під
варту;

засуджених військовослужбовців Збройних Сил України та військовозобов'я-
заних під час проходження ними зборів, а також військовослужбовців інших військових
формувань, які відбувають покарання у вигляді арешту та тримаються в умовах ізоляції
строком від одного до шести місяців;

військовослужбовців, засуджених військовим судом, яких направляють до ди-
сциплінарної частини, - до набрання вироком законної сили;

військовослужбовців, затриманих за порушення військової дисципліни у не-
тверезому стані (або таких, що не мають документів), до витвереження (або встановлення
особи), але не більш як одну добу.

3. Якщо гауптвахта Служби правопорядку розташована на великому відда-
ленні, з дозволу начальника гарнізону (командира з'єднання) у військових частинах може
обладнуватися спеціальна кімната для перебування тимчасово затриманих військовослу-
жбовців (камера тимчасово затриманих). Контроль за перебуванням тимчасово затрима-
них у такому разі покладається на чергового військової частини (корабля). Строк перебу-
вання військовослужбовців у камерах тимчасово затриманих - до доби.

Відправлення заарештованих на гауптвахту
та конвоювання (супровід) їх

4. Військовослужбовців, підданих арешту як тимчасовому запобіжному захо-
дові, засуджених військовим судом, відправляють для відбуття арешту на гауптвахту з
вмотивованим рішенням суду, а затриманих за підозрою у вчиненні злочину - з постано-
вою відповідного органу в десятиденний строк після одержання такого рішення.

Про відправлення засуджених до арешту військовослужбовців до місця відбу-
вання покарання командування військової частини (начальник органу управління Служ-
би правопорядку в гарнізоні) зобов'язано (зобов'язаний) в десятиденний строк повідоми-
ти його сім'ю або близьких родичів про те, ким, коли і куди він відправлений. З цією ме-
тою засудженому, який відбуває покарання, видається поштовий конверт, де засуджений
заповнює адресу, прізвище, ім'я та по батькові адресата. За дорученням командира війсь-
кової частини (начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні) відпові-


 

 

дною військовою службовою особою в конверт вміщується повідомлення про те, хто, ко-
ли і куди (адреса органу управління Служби правопорядку (гауптвахти) вибув для відбу-
вання покарання.

5. Військовослужбовців, заарештованих або затриманих Службою правопо-
рядку або іншими правоохоронними органами, відправляють на гауптвахту під конвоєм.

Сержантів (старшин) відправляють окремо від солдатів (матросів). Супровід-
ник іде поруч (праворуч, ліворуч) від заарештованого (заарештованих).

Для супроводу засуджених до арешту військовослужбовців із числа офіцерсь-
кого складу, прапорщиків (мічманів) призначається відповідно офіцерський конвой або
конвой із числа прапорщиків (мічманів). Для супроводу до місця відбування покарання
військовослужбовців-жінок призначається конвой із числа військовослужбовців-жінок
від гауптвахти Служби правопорядку за попередньою заявкою головних штабів видів
Збройних Сил України, штабів оперативних командувань, управлінь центрального апара-
ту Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України та штабів
інших військових формувань.

Склад конвою, його обов'язки, порядок конвоювання визначає начальник ор-
гану управління Служби правопорядку в гарнізоні в кожному випадку окремо.

Конвойний зобов'язаний мати зброю в положенні "на ремінь". Зброю заря-
джають лише за вказівкою начальника, який призначив конвой, згідно із положеннями,
визначеними в статтях 111 і 112 цього Статуту.

Конвой може застосовувати зброю та спеціальні засоби згідно з правилами,
визначеними статтею 241 цього Статуту, та іншими нормативно-правовими актами.

6. Конвоювання заарештованих пішки в містах і великих населених пунктах,
через ринки, тротуарами, а також проїзд із заарештованими в громадському транспорті
заборонено.

7. Для відправлення заарештованих на гауптвахту Служби правопорядку за
наказом начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні виділяють
транспортний засіб.

На автомобілях заарештованих розміщують обличчям у бік, протилежний ру-
хові. Військовослужбовці, які їх супроводжують, розміщуються в передній частині кузо-
ва так, щоб вони мали змогу стежити за заарештованими.

Прийняття заарештованих на гауптвахту

8. Прийняття заарештованих на гауптвахту Служби правопорядку здійснює
начальник гауптвахти, а за його відсутності - начальник чергової зміни.

Прийняття військовослужбовців, засуджених до арешту, на гауптвахту Служ-
би правопорядку здійснює начальник органу управління Служби правопорядку в гарні-
зоні або його заступник спільно з начальником гауптвахти Служби правопорядку на гау-
птвахті у спеціально обладнаній кімнаті.

Усі військовослужбовці, засуджені до арешту, які прибули на гауптвахту, під-
лягають обов'язковому медичному огляду. Організація медичного огляду та надання ме-
дичної допомоги покладається на начальника медичної служби гарнізону.

Засуджений до арешту військовослужбовець передається безпосередньо нача-
льником конвою разом з документами, особистими речами начальнику органу управлін-
ня Служби правопорядку в гарнізоні (у разі його відсутності - його заступнику) у присут-
ності начальника гауптвахти Служби правопорядку. На засудженого до арешту військо-
вослужбовця командиром військової частини через начальника конвою надсилаються на-
чальнику органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, у підпорядкуванні якого

 


 

 

знаходиться гауптвахта Служби правопорядку, де буде відбувати кримінальне покарання
засуджений, такі документи:

супровідний лист;

копія вироку військового суду, а в разі зміни вироку - копія постанови чи ух-
вали відповідного суду;

особова справа (для військовослужбовців строкової військової служби - облі-
ково-послужна картка);

службова картка;

медична книжка;

посвідчення офіцера, військовослужбовця військової служби за контрактом,
для військовослужбовців строкової військової служби - військовий квиток;

продовольчий, речовий та грошовий атестати (розрахункову книжку);

опис особистих речей засудженого (у двох примірниках), підписаний коман-
диром військової частини та засудженим.

Після прийняття засудженого до арешту військовослужбовця другий примір-
ник опису особистих речей засудженого, завірений гербовою печаткою органу управлін-
ня Служби правопорядку в гарнізоні, надсилається через начальника конвою начальнику
органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, з якого прибув конвой, з наступною
передачею командиру військової частини, де проходив службу засуджений.

До опису включаються предмети першої потреби, які дозволяється утримува-
ти засудженому протягом усього строку покарання у спеціальній кімнаті для зберігання
особистих речей повсякденного користування.

Час та порядок отримання предметів першої потреби засудженими визнача-
ється внутрішнім розпорядком гауптвахти Служби правопорядку.

До предметів першої потреби належать:

бритва електрична (механічна) або безпечна з касетними головками разового
користування;

запальничка (для тих, хто палить) - дві штуки;

цигарки - не більше одного блока;

предмети туалету (мило, зубна паста та щітка, гребінець, креми для гоління і
дезінфекції, шампунь) та пластмасові футляри для їх утримання - один комплект;

туалетний папір - вісім рулонів;

рушники вафельні - два;

щітки для одягу та взуття, крем для взуття - один комплект;

кашне, носові хустинки, нитки (чорного, зеленого та білого кольорів) та гол-
ки;

письмовий папір, ручка, конверти, марки.

До предметів першої потреби для жінок, крім перелічених вище, належать та-
кож халат, хустка, рейтузи, бюстгальтери, гігієнічні пакети, шпильки, вата, губна помада,
пудра.

Продовольчі, речові та грошові атестати (розрахункові книжки) засуджених
начальник конвою здає начальнику органу управління Служби правопорядку в гарнізоні,
який у свою чергу передає їх у відповідні служби для зарахування зазначених військово-
службовців на відповідне забезпечення.

9. Начальник гауптвахти під час приймання заарештованих перевіряє наяв-
ність у них необхідних речей, проводить особистий огляд, відбирає на зберігання поясні
ремені, речі й цінності, які не дозволено тримати в камері, а також усі службові докумен-
ти, записує необхідні дані до книги заарештованих та іменного списку заарештованих.


 


 

 


 

 

З тими із заарештованих військовослужбовців, кого не залучено до роботи,
щодня проводять 8-годинні заняття. На час занять їм видають ремені.

Військовослужбовців, яких тримають в одиночних камерах, до роботи та за-
нять не залучають.

Ранковий огляд і вечірню перевірку наявності заарештованих проводять у ка-
мерах начальник чергової зміни або його помічник за іменним списком.

Тривалість сну для заарештованих передбачено 8 годин на добу в нічний час.
Спати або лежати вдень заарештованим заборонено. Після підйому нари прибирають,
відкидні нари беруть на замок.

15. Протягом доби, за винятком часу, передбаченого для виконання робіт (за-
нять) і прогулянок, заарештовані перебувають у зачинених на замок камерах.

Замки для всіх камер повинні бути однаковими та замикатись одним ключем.
Два такі ключі повинні зберігатися в чергового органу управління Служби правопорядку
в гарнізоні, начальника чергової зміни й один - у начальника гауптвахти.

16. Заарештовані, перебуваючи в камері, мають натільну білизну, повсякденну
форму одягу та взуття. Решту предметів зберігають поза камерами згідно з порядком,
установленим на гауптвахті. На час сну заарештованим видаються матраци, простирадла,
ковдри та подушки з верхніми наволочками.

17. У загальних камерах із числа заарештованих призначають старших камер -
відповідальних за чистоту і порядок. Вони зобов'язані шикувати заарештованих для ран-
кового огляду, для перерахування під час зміни чергової зміни, для вечірньої перевірки
наявності заарештованих, а також стежити, щоб заарештовані вчасно лягали спати, не
псували стін і вікон, не робили написів на стінах, нарах і не вимикали освітлення.

18. Військовослужбовців, які утримуються на гауптвахті (крім тих, хто залу-
чався до робіт та занять на свіжому повітрі не менше однієї години), виводять на прогу-
лянку на свіже повітря один раз на добу тривалістю одна година в супроводі вивідних.

Заарештованих рядових (матросів) виводять окремо від сержантів (старшин).

Для ранкового і вечірнього туалету заарештованих виводять із камер у супро-
воді вивідних: тих, кого тримають у загальних камерах, - усім складом камер, а тих, хто
перебуває в одиночних камерах, - по одному, почергово. Для справляння природних по-
треб заарештованих виводять у супроводі вивідного по одному або групами до 5 осіб, а
тих, хто перебуває в одиночних камерах, - по одному.

Виклик вивідного - через чатового.

19. Під час виведення заарештованих у межах гауптвахти ремені їм не вида-
ють. Для переміщення поза гауптвахтою (до лазні, до лікувальних закладів) заарештовані
мають бути одягнені за формою.

Заарештовані, рухаючись поза гауптвахтою, ходять строєм, групами не більш
як по 15 осіб у супроводі одного конвойного.

Заарештовані сержанти (старшини) для переміщення поза гауптвахтою пере-
суваються строєм, у супроводі помічника начальника чергової зміни (вивідного - з числа
сержантів).

Для відправлення заарештованих за межі гауптвахти Служби правопорядку за
наказом начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні виділяється
транспортний засіб.

20. Конвойних для супроводу заарештованих поза гауптвахтою (на роботи, в
лазню тощо) призначають із складу чергової зміни. У разі неможливості призначення та-
ких конвойних розпорядженням начальника органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні призначається додатковий наряд.

21. Під час виконання заарештованими робіт конвойний повинен:


 

 

не допускати виконання робіт одночасно в кількох місцях, якщо охорона та
стеження за заарештованими внаслідок цього ускладнюються;

стежити, щоб під час роботи або перерви заарештовані не спілкувалися із сто-
ронніми особами, не курили та не залишали місця роботи;

одержати після закінчення роботи довідку від особи, у розпорядженні якої пе-
ребували заарештовані, про виконання роботи та її якість;

доповісти після повернення на гауптвахту начальникові гауптвахти про пове-
дінку заарештованих і подати довідку про виконання робіт.

22. Заарештовані мають митися в лазні раз на тиждень у дні й години, визна-
чені начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні. У ці самі дні про-
водять медичний огляд заарештованих.

Хворі заарештовані, відправлені до лікувальних закладів, після одужання в
разі незакінчення строку арешту повертаються в супроводі конвою до гауптвахти Служ-
би правопорядку.

Заарештовані, яких тримають на гауптвахті, мають бути завжди охайно підст-
рижені й поголені. Порядок стрижки й гоління заарештованих визначає начальник органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні.

23. Заарештованих забезпечують харчуванням за нормою основного солдатсь-
кого пайка.

Зарахування заарештованих на харчування на гауптвахті проводиться за про-
довольчими атестатами, а тимчасово затриманих - у порядку, визначеному наказом нача-
льника гарнізону.

Заарештовані харчуються в камерах або в їдальні гауптвахти.

У їдальні їжу видають у різний час: окремо для солдатів (матросів), окремо
для сержантів (старшин).

Заарештовані, яких тримають в одиночних камерах, і тимчасово затримані
військовослужбовці харчуються тільки в камерах.

24. Щоденне й загальне (раз на тиждень) прибирання камер, туалетів, а також
миття (натирання) підлоги та опалення печей на гауптвахті проводять заарештовані під
наглядом помічника начальника чергової зміни.

Камери провітрюють щодня в той самий час, коли заарештовані перебувають
на прогулянці або на заняттях.

Дезінфекцію приміщень гауптвахти й туалетів проводять раз на тиждень. Ка-
мери, коридори й туалети мають освітлюватися з настанням сутінок. На час сну в каме-
рах має бути чергове освітлення.

25. Заарештованим на час перебування під арештом заборонено розмовляти
через вікно, галасувати, співати, грати на музичних інструментах, порушувати порядок у
камерах, приймати передачі від будь-яких осіб.

Заарештованим дозволено читати газети, військові статути, військову літера-
туру та прослуховувати радіопередачі. На кожній гауптвахті має бути достатня кількість
військових статутів та військової літератури. Гауптвахту щоденно забезпечують свіжими
газетами.

Видає заарештованим літературу й газети начальник чергової зміни.


 

 

Тримання на гауптвахті військовослужбовців, заарештованих
за рішенням військового суду, затриманих правоохоронними органами

26. Військовослужбовців, заарештованих за рішенням військового суду, три-
мають на гауптвахті окремо від затриманих правоохоронними органами.

На час сну заарештованим видають матраци, простирадла, ковдри та подушки
з верхніми наволочками. Дозволяють курити у відведених для цього місцях.

Усі інші вимоги щодо них застосовують такі самі, як і до військовослужбов-
ців, заарештованих у дисциплінарному порядку.

Побачення з ними надають лише з дозволу військового суду або органу, який
проводить досудове слідство, за спеціальними ордерами на побачення.

26. Порядок і умови відбування арешту засудженими військовослужбовцями
визначаються Виправно-трудовим кодексом України.

27. Порядок тримання й охорони на гауптвахті та під час переміщення поза
гауптвахтою військовослужбовців, заарештованих за рішенням військового суду, затри-
маних правоохоронними органами, встановлює начальник органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні за погодженням із військовим прокурором гарнізону.

Перевезення заарештованих до місця відбуття покарання здійснюється заліз-
ничним транспортом (окреме купе) або спеціально обладнаним автомобілем.

Військові прокурори, їх заступники і помічники з метою здійснення нагляду
за додержанням законів, а також слідчі при розслідуванні кримінальних справ за пред'яв-
ленням посвідчення особи допускаються в будь-який час на гауптвахту Служби правопо-
рядку черговим варт із повідомленням начальника органу управління Служби правопо-
рядку в гарнізоні, а на військову гауптвахту - черговим частини із повідомленням коман-
дирові військової частини.

Тримання на гауптвахті Служби правопорядку військовослужбовців,

які за обвинувальним вироком засуджені до арешту з відбуттям кримінального

покарання на гауптвахті

28. Підставою для тримання на гауптвахті Служби правопорядку засуджених
до арешту військовослужбовців є обвинувальний вирок військового суду, який набрав
законної сили.

Контроль за додержанням законності та порядку утримання засуджених до
арешту військовослужбовців здійснює начальник органу управління Служби правопо-
рядку в гарнізоні. Начальником чергової зміни на гауптвахті Служби правопорядку, де
утримуються засуджені військовослужбовці, призначається офіцер (прапорщик).

Засуджені військовослужбовці відбувають строк покарання на одній гауптва-
хті Служби правопорядку. Переведення засудженого з однієї гауптвахти (камери) Служ-
би правопорядку до Іншої допускається в разі його хвороби або для забезпечення його
особистої безпеки, а також за інших виняткових обставин, що перешкоджають подаль-
шому перебуванню засудженого в даній гауптвахті (камері). Переведення засуджених у
межах однієї гауптвахти Служби правопорядку здійснюється за письмовим розпоря-
дженням начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, переведення
до іншої гауптвахти Служби правопорядку - за рішенням начальника Служби правопо-
рядку - начальника Головного управління Служби правопорядку за поданням начальника
органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.


 

 

Супровід, конвоювання та охорона засуджених під час прогулянки, прийман-
ня їжі, ранкових та вечірніх заходів, медичного огляду, миття в лазні здійснюється вивід-
ними в присутності начальника чергової зміни або його помічника.

29. Засуджені військовослужбовці несуть відповідальність і користуються
правами, встановленими законодавством, з обмеженнями, що передбачені для цієї кате-
горії засуджених, а також випливають з вироку' суду та встановлені Кримінально-
виконавчим кодексом України для відбування покарання даного виду.

30. Засуджені військовослужбовці мають право:
на щоденну прогулянку тривалістю одна година;
на восьмигодинний сон у нічний час;

мати при собі і зберігати в камері особисті предмети і речі, перелік яких ви-
значено інструкцією та правилами внутрішнього порядку на гауптвахті Служби правопо-
рядку;

одержувати і відправляти листи без обмеження їх кількості;

в індивідуальному порядку відправляти релігійні обряди, користуватися релі-
гійною літературою;

звертатися з пропозиціями, заявами і скаргами до органів державної влади,
інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, а
також до посадових осіб;

користуватися настільними іграми;

слухати радіо;

користуватися книгами, журналами і газетами, які є в наявності на гауптвахті
Служби правопорядку;

на побачення із захисником для одержання правової допомоги в установлено-
му законодавством порядку.

У разі виникнення надзвичайних обставин (за наявності технічних можливос-
тей та дозволу начальника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні) засу-
дженим військовослужбовцям може бути надано право платної телефонної розмови з
близькими родичами.

31. Засуджені військовослужбовці зобов'язані:

бути ввічливими у стосунках між собою та з військовими службовими особа-
ми Служби правопорядку і чергової зміни;

додержуватися розпорядку, встановленого на гауптвахті Служби правопоряд-
ку, виконувати законні вимоги начальника органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні, військових службових осіб органу управління Служби правопорядку в гарнізо-
ні та чергової зміни;

дотримуватися санітарно-гігієнічних правил, мати охайний зовнішній вигляд,
підтримувати чистоту в камерах, чергувати в них згідно з графіком;

дбайливо ставитися до інвентарю, обладнання та іншого державного майна;

на прогулянці дотримуватися встановлених на цей час правил поведінки;

при відвідуванні приміщень, де утримуються засуджені, посадовими особами
правоохоронних органів. Служби правопорядку, начальником чергової зміни та його по-
мічником додержуватися правил поведінки, військового вітання та ввічливості, визначе-
них для військовослужбовців.

32. Засудженим військовослужбовцям забороняється:
установлювати зв'язки з особами, які утримуються в інших камерах;
зберігати та користуватися засобами мобільного зв'язку;

придбавати, виготовляти, вживати і зберігати предмети, вироби і речовини,
зберігання яких не визначене відповідними інструкціями;


 

 

продавати, дарувати чи відчужувати Іншим шляхом предмети, вироби і речо-
вини, що перебувають в особистому користуванні;

фати в настільні та інші ігри з метою отримання матеріальної або іншої кори-
сті;

наносити собі або іншим військовослужбовцям татуювання;

завішувати чи міняти спальні місця без дозволу військових службових осіб
органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та варти, затуляти оглядове віконце;

одержувати грошові перекази, а також посилки (передачі) і бандеролі, за ви-
нятком посилок (передач), що містять предмети форми одягу за сезоном, туалету, пись-
мове приладдя та необхідні для лікування медичні препарати.

33. Засуджених розміщують у камерах з дотриманням таких умов:
військовослужбовці-жінки - окремо від військовослужбовців-чоловіків;
засуджені військовослужбовці із числа офіцерського складу - окремо від ін-
ших категорій військовослужбовців;

засуджені військовослужбовці, які мають звання прапорщиків (мічманів), се-
ржантів (старшин), - окремо від військовослужбовців рядового складу;

засуджені військовослужбовці, які проходять службу за призовом, - окремо
від засуджених військовослужбовців, які проходять службу за контрактом;

засуджені військовослужбовці, яких уперше притягнуто до кримінальної від-
повідальності, - окремо від засуджених, які раніше притягувалися до кримінальної відпо-
відальності;

засуджені військовослужбовці, які раніше працювали в правоохоронних орга-
нах (правоохоронному формуванні), органах юстиції та суді, - окремо від інших засудже-
них військовослужбовців.

У разі потреби та з метою захисту засудженого військовослужбовця від мож-
ливих посягань на його життя з боку іншого засудженого чи запобігання вчиненню ним
нового злочину або за наявності медичного висновку за мотивованим рішенням началь-
ника органу управління Служби правопорядку в гарнізоні його можуть тримати в одино-
чній камері.

Під час розміщення засуджених у камерах враховуються рекомендації заступ-
ника начальника гарнізону з виховної роботи.

34. Засуджені тримаються на гауптвахтах Служби правопорядку в окремих
камерах по 2 - 5 осіб у кожній за категоріями військовослужбовців, при цьому на одного
засудженого відводиться площа з розрахунку не менш як 2, 5 кв. м, об'єм повітря має бути
9-12 куб. м на одну особу. Вікна камер на гауптвахті Служби правопорядку повинні бу-
ти завширшки 0, 5 м і заввишки 0, 9 м та обладнані зсередини металевими фатами, зваре-
ними між собою, які унеможливлюють доступ до скла. Температура в камерах повинна
бути не нижче 18 градусів.

Підлога в камерах будується на бетонній основі та покривається дошками,
стіни штукатуряться цементною сумішшю і біляться.

Двері камер повинні бути завтовшки не менш як 6 см, зсередини оббиватися
металом і укріплюватися металевими кутиками по всьому периметру. Для нагляду за за-
судженими в центрі дверей на висоті 1, 4 - 1, 5 м обладнується отвір. Для передачі засу-
дженим їжі, книжок тощо в середній частині дверей на висоті 95 см від підлоги обладну-
ється кватирка розміром 18 см на 22 см. Дверцята кватирки повинні відкриватися в бік
коридору та забезпечуються замком.

Усі вікна та двері камер обладнуються автономною сигналізацією, яка виво-
диться на пульт начальника чергової зміни. Двері камер забезпечуються механічними та
електромеханічними замками.


 

 

Електропроводка в камерах монтується таким чином, щоб унеможливити до-
ступ до неї засуджених. Електролампочки загального освітлення встановлюються в нішах
на стелі, а нічного освітлення - у нішах над дверима. Світильники захищаються від мож-
ливого їх пошкодження ґратами. Вимикачі освітлення камер установлюються поза каме-
рою в коридорі.

Камери, де утримуються засуджені військовослужбовці, радіофікуються.

Час радіотрансляції визначається розпорядком дня на гауптвахті.

35. Із числа засуджених призначають старших камер - відповідальних за чис-
тоту і порядок. Вони зобов'язані шикувати засуджених для ранкового огляду, для перера-
хування під час зміни чергової зміни, для вечірньої перевірки, а також стежити, щоб за-
суджені вчасно лягали спати, не псували приміщення, не робили написів на стінах та ін-
дивідуальних спальних місцях, не вимикали освітлення.

36. Начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні має право»
залучати засуджених військовослужбовців до робіт з господарського обслуговування та
благоустрою будинку (приміщення) органу управління Служби правопорядку в гарнізоні
не більш як на дві години на день.

Засуджені військовослужбовці виводяться на роботу за категоріями під нагля-
дом вивідного, який під час роботи забезпечує ізоляцію від контакту з іншими засудже-
ними військовослужбовцями.

37. Військовослужбовці отримують для відбування покарання польову форму
одягу, а саме:

кашкет камуфльований літній - один;

шапку-вушанку - одну;

костюм камуфльований польовий - один комплект;

куртку утеплену камуфльовану - одну;

білизну натільну (за сезоном) - два комплекти;

білизну теплу - два комплекти;

шкарпетки літні (або онучі) - три пари;

шкарпетки зимові (або онучі) - дві пари;

черевики з високими берцями - одну пару;

тапочки - одну пару;

ремінь до штанів - один;

ремінь поясний - один.

Строк носіння обмундирування (крім польового та білизни) призупиняється
від дня набрання законної сили вироком суду.

Засудженим військовослужбовцям надається індивідуальне спальне місце
(ліжко або нари, що не відкидаються та не замикаються на ключ) і видаються:

матрац ватяний - один;

ковдра - одна;

подушка ватяна - одна;

простирадло - два;

наволочка - одна;

рушники для обличчя та ніг - по одному.

Спати та лежати вдень засудженим забороняється (у виняткових випадках до-
зволяється за рішенням начальника гауптвахти).

Після підйому ліжко охайно заправляється.

Миття в лазні засуджених військовослужбовців і прання білизни здійснюється
щотижня з одночасною заміною комплекту натільної і постільної білизни за рахунок ко-
штів Міністерства оборони України.


 

 

Мило для туалетних потреб видається безкоштовно згідно з діючими норма-
ми.

38. Засуджені військовослужбовці утримуються в польовій формі одягу про-
тягом усього строку покарання. Заміна і прання форми здійснюються за потребою.

39. Засуджені військовослужбовці забезпечуються триразовим гарячим харчу-
ванням за нормами, що визначає Кабінет Міністрів України.

Засуджені військовослужбовці приймають їжу в камерах або в їдальні при га-
уптвахті. В їдальні їжа видається в різний час: окремо для рядових (матросів), окремо для
сержантів (старшин) і окремо для прапорщиків (мічманів) та офіцерів.

Засуджені військовослужбовці, які утримуються в одиночній камері, одержу-
ють їжу в камері.

40. Для ранкового і вечірнього туалету засуджених військовослужбовців ви-
водять з камер у супроводі вивідних та начальника чергової зміни (його помічника): тих,
хто утримується в загальних камерах, - у складі всієї камери, а тих, хто перебуває в оди-
ночних камерах, - по одному, почергово. Для справляння природних потреб заарештова-
них виводять у супроводі вивідного та начальника чергової зміни (його помічника) по
одному або групами до 5 осіб, а тих, хто перебуває в одиночних камерах, - по одному.
Виклик вивідного та начальника чергової зміни (його помічника) здійснюється через ча-
тового.

41. Медичне обслуговування здійснюється в порядку, встановленому для осіб,
які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

42. Соціально-психологічна робота із засудженими військовослужбовцями
спрямована на усвідомлення ними провини за вчинений злочин, формування і збережен-
ня навичок військової служби, нейтралізацію негативного впливу на них умов ізоляції,
профілактику та відвернення агресивної поведінки щодо військових службових осіб
Служби правопорядку та чергової зміни, інших засуджених військовослужбовців та себе.

Основними формами соціально-психологічної та виховної роботи із засудже-
ними військовослужбовцями є:

індивідуальна робота;

гуманітарна та культурно-виховна робота;

правове виховання.

Індивідуальна робота проводиться військовими службовими особами органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні та офіцерами з виховної роботи гарнізону
на підставі вивчення особи кожного засудженого з урахуванням вчиненого ним злочину,
посади, військового звання, сімейного стану, фаху та інших обставин, що характеризують
засудженого.

Гуманітарна та культурно-виховна робота проводиться два рази на тиждень у
час, відведений розкладом занять, з метою формування високих морально-психологічних
якостей, уміння розбиратися в політичній ситуації, участі у житті держави та її Збройних
Сил.

Правове виховання є однією із форм виховної роботи з боку військових служ-
бових осіб Служби правопорядку, спрямованої на формування у засуджених правової
культури, поваги до закону і прагнення до його точного і неухильного виконання.

Організація соціально-психологічної та виховної роботи із засудженими вій-
ськовослужбовцями безпосередньо покладається на заступника начальника гарнізону з
виховної роботи.


 

 

43. Засудженим військовослужбовцям під час відбування арешту виплачуєть-
ся оклад за військове звання. Фінансовий орган, який забезпечує діяльність гауптвахти
Служби правопорядку, зараховує ці кошти на особистий рахунок засудженого і на його
прохання переводить поштовим переказом його родині.

44. За сумлінну поведінку і ставлення до військової служби до засуджених
військовослужбовців можуть застосовуватися заходи заохочення у вигляді подяки, дост-
рокового зняття раніше накладеного стягнення чи зарахування часу відбування арешту
до загального строку військової служби повністю або частково.

Під час відбування кримінального покарання засуджений військовослужбо-
вець не може бути представлений до присвоєння чергового військового звання, призна-
чений на вищу посаду, переведений на нове місце служби, звільнений з військової служ-
би, крім випадку визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.

За порушення порядку відбування покарання до засуджених військовослуж-
бовців можуть застосовуватися заходи впливу у вигляді догани чи переведення в одино-
чну камеру на строк до десяти діб.

Правом застосування заходу заохочення у вигляді зарахування часу відбуван-
ня арешту до загального строку військової служби користується за поданням начальника
органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, де відбував кримінальне покарання
військовослужбовець, начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, де
проходить службу військовослужбовець. Правом застосування інших заходів заохочення
і стягнення користується начальник органу управління Служби правопорядку в гарнізоні,
де відбуває кримінальне покарання військовослужбовець, та начальник гарнізону, з якого
прибув військовослужбовець.

45. Засуджені військовослужбовці несуть матеріальну відповідальність за за-
вдані ними збитки відповідно до законодавства.

46. Фізичний вплив, спеціальні засоби та зброя застосовуються до засуджених
військовослужбовців особовим складом чергової зміни та військовими службовими осо-
бами органу управління Служби правопорядку в гарнізоні відповідно до законодавства,
про що начальник чергової зміни і військові службові особи органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні негайно доповідають начальнику органу управління Служби
правопорядку в гарнізоні та повідомляють військового прокурора. При втечі військовос-
лужбовців-жінок зброя не застосовується.

Звільнення заарештованих із гауптвахти

47. Заарештованих у дисциплінарному порядку звільняє після закінчення
строку арешту начальник гауптвахти. У разі смерті або тяжкої хвороби рідних заарешто-
ваного, а також за будь-якого стихійного лиха, що зазнала його сім'я, військовослужбов-
ця можуть звільнити до закінчення строку арешту за наказом начальника органу управ-
ління Служби правопорядку в гарнізоні.

48. Військовослужбовців, заарештованих за рішенням військового суду і за-
триманих правоохоронними органами, звільняє начальник гауптвахти на підставі рішен-
ня військового суду або відповідно правоохоронного органу.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.118.253 (0.039 с.)