Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу76. Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу в
мирний і воєнний час відповідає за матеріальне й технічне забезпечення
підрозділів полку (окремого батальйону) підпорядкованими службами;
за підвезення всіх видів матеріальних засобів та за водопостачання; за
торговельно-побутове забезпечення особового складу; за утримання ка-
зарм та іншого житлового фонду; за бойову та мобілізаційну готовність,
бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-
психологічний стан, додержання правил охорони довкілля і стан пожеж-
ної безпеки безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і служб,


 

 

укомплектування їх озброєнням і технікою тилу; за стан обліку матеріа-
льно-технічних засобів підпорядкованих служб.

Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу під-
порядковується командирові та є прямим начальником усього особового
складу полку (окремого батальйону).

77. Заступник командира полку (окремого батальйону) з тилу
зобов'язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки полку (окремого батальйону) й організову-
вати їх виконання відповідно до своєї спеціальності;

керувати діяльністю та бойовою підготовкою підпорядкованих
підрозділів і служб, проводити заняття з офіцерами і прапорщиками пол-
ку (окремого батальйону) з організації тилового забезпечення, а із стар-
шинами - з ведення військового господарства;

керувати роботою, спрямованою на поліпшення матеріально-
побутового становища особового складу військової частини;

організовувати своєчасне забезпечення підпорядкованими слу-
жбами підрозділів полку (окремого батальйону) матеріальними засоба-
ми, якісне харчування особового складу; контролювати доведення вста-
новлених норм забезпечення до кожного військовослужбовця;

організовувати своєчасну видачу обмундирування, його припа-
сування й ремонт;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків, сержантів безпосередньо підпорядкованих йому підрозді-
лів і служб, постійно проводити з ними роботу з виховання та вдоскона-
лення підготовки за спеціальністю;

планувати роботу транспорту, пов'язану з підвезенням матеріа-
льних засобів, і здійснювати контроль за правильністю та ефективністю
його використання;

планувати і організовувати підвезення підрозділам полку
(окремого батальйону) матеріальних засобів та забезпечувати водопоста-
чання;

перевіряти не менше ніж двічі на рік наявність і стан матеріаль-
них засобів у підрозділах полку (окремого батальйону) і безпосередньо
підпорядкованих складах з оформленням відповідних актів; організову-
вати щорічне проведення інвентаризації всього майна і техніки у служ-
бах;

керувати роботами з обладнання й удосконалення навчально-
матеріальної бази та механізації вантажно-розвантажувальних робіт тилу
полку і підпорядкованих складів;


 

 

здійснювати контроль за якістю, правильністю застосування і
ощадливим витрачанням пального, мастильних матеріалів і спеціальних
рідин та виконанням вимог безпеки при поводженні з ними;

інструктувати перед заступанням у наряд чергового їдальні;

знати наявність і стан техніки в підпорядкованих підрозділах і
службах, забезпечувати її правильну експлуатацію, обслуговування, ре-
монт та евакуацію;

організовувати належну експлуатацію, своєчасний ремонт жи-
лих і нежилих будинків, водопровідно-каналізаційних мереж і споруд,
своєчасну підготовку їх до зими, а також казарменого інвентарю й меб-
лів, утримання в належному стані території, на якій розквартировані під-
розділи полку (окремого батальйону), вживати заходів для пожежної
безпеки об'єктів безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і
служб, а також обладнання їх технічними засобами охорони та пожежної
сигналізації;

розробляти заходи щодо економічної роботи й організовувати
їх здійснення;

організовувати банно-пральне обслуговування підрозділів пол-
ку (окремого батальйону);

керувати підсобним господарством полку (окремого батальйо-
ну);

розробляти та здійснювати заходи щодо додержання вимог без-
пеки під час виконання ремонтно-будівельних і господарських робіт та
експлуатації техніки в підпорядкованих підрозділах і службах;

організовувати забезпечення військовослужбовців своєї части-
ни службовим, тимчасовим (орендованим) чи постійним житлом;

організовувати й контролювати ведення обліку та звітності в
установленому порядку.

Начальник артилерії полку

78. Начальник артилерії полку в мирний і воєнний час відпові-
дає за бойову та мобілізаційну готовність, підготовку особового складу
за спеціальністю артилерійських підрозділів; за бойову підготовку, вихо-
вання, військову дисципліну і морально-психологічний стан особового
складу полкової артилерії; за укомплектування артилерійських підрозді-
лів озброєнням, бойовою та іншою технікою, їх експлуатацію і своєчас-
ний ремонт, а також за створення навчально-матеріальної бази за спеціа-
льністю, удосконалення та утримання її у справному стані.


 

 

Начальник артилерії полку підпорядковується командирові
полку і є прямим начальником для всього особового складу артилерійсь-
ких підрозділів.

79. Начальник артилерії полку зобов'язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки полку відповідно до своєї спеціальності, ор-
ганізовувати і контролювати їх виконання;

проводити заняття з бойового застосування артилерії, навчання
й контрольні заняття з артилерійськими підрозділами полку, вести облік
підготовки офіцерів зі стрільби та управління вогнем;

перевіряти організацію і стан бойової підготовки артилерійсь-
ких підрозділів полку, усувати виявлені недоліки та подавати допомогу
командирам підрозділів в організації та проведенні занять;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків, старшин і сержантів артилерійських підрозділів, постійно
проводити роботу з удосконалення їх підготовки за спеціальністю;

перевіряти не менше ніж двічі на рік технічний стан, комплект-
ність та облік озброєння, боєприпасів і додержання порядку їх зберігання
в артилерійських підрозділах полку;

вживати заходів для запобігання порушенням правил безпеки
під час занять, навчань і стрільб;

керувати роботою з обладнання та удосконалення навчально-
матеріальної бази, забезпечувати її правильне утримання та експлуата-
цію;

контролювати готовність артилерійських підрозділів до вико-
нання поставлених завдань.

Командир дивізіону - начальник протиповітряної
оборони полку

80. Командир дивізіону - начальник протиповітряної оборони
полку в мирний і воєнний час відповідає за бойове застосування всіх за-
собів протиповітряної оборони полку, за бойову та мобілізаційну готов-
ність, бойову підготовку, виховання, військову дисципліну і морально-
психологічний стан особового складу підрозділів протиповітряної обо-
рони полку та підтримання їх озброєння і техніки у боєздатному стані; за
стан навчально-матеріальної бази у підрозділах полку відповідно до спе-
ціальності.


 

 

Командир дивізіону - начальник протиповітряної оборони пол-
ку підпорядковується командирові полку і є прямим начальником особо-
вого складу підрозділів протиповітряної оборони полку.

81. Командир дивізіону - начальник протиповітряної оборони
полку зобов'язаний:

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки полку й організовувати їх виконання відпо-
відно до своєї спеціальності;

керувати бойовою підготовкою підрозділів полку відповідно до
своєї спеціальності;

проводити заняття з офіцерами і прапорщиками полку з питань
протиповітряної оборони;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика, сержанта безпосередньо підпорядкованих підроз-
ділів;

перевіряти не менше ніж двічі на рік стан обліку озброєння, бо-
йової та іншої техніки і матеріальних засобів у безпосередньо підпоряд-
кованих підрозділах;

організовувати роботу з обладнання та вдосконалення навчаль-
но-матеріальної бази відповідно до спеціальності;

знати наявність, стан техніки і матеріальних засобів у підрозді-
лах протиповітряної оборони полку, забезпечувати їх експлуатацію, об-
слуговування та ремонт;

організовувати й контролювати ведення обліку та звітності в
установленому порядку.

Щодо виконання обов'язків командира дивізіону - керуватися
статтями 101 і 102 цього Статуту.

Начальник служби полку*

82. Начальник служби полку в мирний і воєнний час відповідає
за відповідний вид забезпечення полку цією службою; за підготовку під-
розділів полку відповідно до своєї спеціальності; за забезпечення полку
озброєнням, бойовою та іншою технікою і матеріальними засобами зі
своєї служби, їх правильне використання та утримання в порядку і спра-
вності; за бойову та мобілізаційну готовність, бойову підготовку, вихо-
вання, військову дисципліну і морально-психологічний стан особового
складу, підпорядкованих підрозділів і служби; за додержання правил
охорони довкілля підпорядкованими підрозділами на об'єктах служби, їх


 

 

пожежну безпеку і санітарний стан; за стан навчально-матеріальної бази
відповідно до своєї спеціальності,

83. Начальник служби полку зобов'язаний:

знати вимоги статутів, наказів, порадників та інструкцій щодо
організації керівництва службою, додержуватися їх у службовій діяльно-
сті;

брати участь у розробленні планів бойової та мобілізаційної го-
товності, бойової підготовки та організовувати їх виконання відповідно
до своєї спеціальності;

керувати діяльністю служби і бойовою підготовкою підпоряд-
кованих підрозділів, підтримувати в них внутрішній порядок;

знати ділові якості та морально-психологічний стан кожного
офіцера, прапорщика і сержанта служби і безпосередньо підпорядкова-
них йому підрозділів, проводити з ними індивідуальну виховну роботу;

проводити заняття з офіцерами, прапорщиками і підрозділами
полку зі своєї спеціальності, здійснювати заходи щодо підготовки відпо-
відних класних спеціалістів;

вживати заходів щодо охорони державної таємниці;

знати наявність і стан, а також будову і правила експлуатації
(використання) озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних засо-
бів зі своєї служби; своєчасно проводити заходи щодо метрологічного
забезпечення озброєння, бойової та іншої техніки, обладнання та майна
служби і підпорядкованих підрозділів; здійснювати контроль та вживати
заходів для забезпечення надійної охорони підпорядкованого складу, а
також озброєння і техніки підпорядкованого підрозділу;

стежити за справністю озброєння, бойової та іншої техніки І ма-
теріальних засобів зі своєї служби в підрозділах полку і на підпорядко-
ваному складі, організовувати їх правильну експлуатацію (використання)
та забезпечувати при цьому виконання вимог безпеки;

здійснювати контроль за ощадливим витрачанням і правильніс-
тю застосування пального та мастильних матеріалів в озброєнні, бойовій
та іншій техніці служби;

вести облік і складати звітність у встановленому порядку, щомісяця про-
водити з підрозділами і підпорядкованим складом полку звірку обліко-
вих даних, в установлені терміни проводити перевірку підрозділів відпо-
відно до своїх обов'язків із складанням відповідних актів;

* Положеннями статей 82 - 84 керуються всі начальники служб полку, начальник розвідки, начальник зв'язку та начальник фізичної підготовки і спорту полку


 

 

своєчасно подавати заявки на озброєння, бойову та іншу техні-
ку і матеріальні засоби для своєї служби, здійснювати їх одержання, збе-
рігання, видачу в підрозділи і своєчасно поновлювати (освіжати) непо-
рушний запас;

організовувати ремонт озброєння, бойової та іншої техніки
(майна) зі своєї служби в полку, контролювати якість і терміни його про-
ведення, своєчасно забезпечувати здавання в ремонт озброєння, бойової
та іншої техніки (майна), які не можуть бути відремонтовані своїми си-
лами;

брати участь у розробленні планів проведення паркового і пар-
ко-господарського днів;

оглядати озброєння, бойову та іншу техніку служби, що надхо-
дять у полк та відправляються з полку;

вживати заходів для запобігання надзвичайним подіям під час
експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки і використання матеріа-
льних засобів зі своєї служби, виявляти причини цих подій і забезпечува-
ти їх усунення;

здійснювати контроль за виконанням вимог пожежної безпеки в
підпорядкованих підрозділах і службі, а також заходи щодо охорони до-
вкілля;

брати участь у винахідницькій і раціоналізаторській роботі, ор-
ганізовувати її у підпорядкованих підрозділах і службі;

перевіряти несення бойового чергування і служби добовим на-
рядом згідно з графіком, затвердженим командиром полку;

керувати роботами з обладнання навчально-матеріальної бази
відповідно до своєї спеціальності.

84. Начальник служби полку за спеціальністю має право:

давати командирам підрозділів вказівки і рекомендації з бойо-
вої підготовки особового складу та експлуатації (використання) і обслу-
говування озброєння, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів;

проводити раптові перевірки наявності і стану озброєння, бойо-
вої та іншої техніки, матеріальних засобів зі своєї спеціальності;

припиняти експлуатацію озброєння, бойової та іншої техніки у
разі виявлення недоліків, які можуть призвести до аварій, поломок або
виведення їх із ладу, а також у разі невиконання вимог безпеки.

Про всі виявлені недоліки і вжиті для їх усунення заходи нача-
льник служби зобов'язаний письмово доповідати своєму безпосередньо-
му начальникові.


 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 194; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.007 с.)