ТОП 10:

ПОРЯДОК ВІДНАРЯДЖЕННЯ ПОЧЕСНИХ ЕСКОРТІВ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПОХОРОНУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА УЧАСТІ В НЬОМУ ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ1. Для поховання військовослужбовців споряджують почесний ескорт.

2. Почесний ескорт споряджують у складі відділення, взводу, роти. Почесний
ескорт, призначений у складі взводу, роти, має бути з Державним Прапором України без
чохла та з жалобною стрічкою.

3. Крім почесного ескорту, на поховання споряджають:
оркестр (сигналіста та барабанщика);

почесну варту біля труни;

військовослужбовців для опускання труни у могилу (8-10 осіб).

4. Для перевезення труни з тілом покійного виділяють автомобіль або лафет
гармати.

Для несення орденів і медалей на подушечках призначають по одній особі на
кожну подушечку з орденом чи медалями.

Кожен орден прикріпляють до окремої подушечки. Медалі можуть прикріпля-
тися по кілька на одній подушечці. Подушечки мають бути малинового кольору розміром
25 х 25 сантиметрів.

На віко труни кладуть головний убір.

5. Якщо військовослужбовця, що помер, ховають в іншому населеному пунк-
ті, труну з тілом покійного супроводжують почесний ескорт та оркестр до залізничного
вокзалу, аеродрому, пристані або до межі міста.

6. Для супроводу труни з тілом покійного в дорозі до місця похорону розпо-
рядженням командира військової частини, начальника гарнізону (військового комісара)
призначають дві-чотири особи.

Про час прибуття труни з тілом покійного до пункту, де призначено похорон,
а також до пунктів перевантаження з одного виду транспорту на інший військовий ко-
мендант або начальник відповідного гарнізону (військовий комісар) має бути оповіщений
командиром військової частини (військовим комендантом гарнізону, військовим коміса-
ром), де помер військовослужбовець, не пізніш як за добу.

Для зустрічі та супроводу труни з тілом покійного до місця поховання при-
значають почесний ескорт і наряд на поховання.

7. Про смерть військовослужбовця командир військової частини (військовий
комендант гарнізону) зобов'язаний того самого дня повідомити найближчим родичам
померлого, погодивши місце та час його поховання.

8. Військовий комендант гарнізону заздалегідь повідомляє командирові війсь-
кової частини, від якої призначають почесний ескорт і наряд на поховання, про час і міс-
це їх прибуття.

9. Час виставлення почесної варти біля труни з тілом покійного визначає на-
чальник гарнізону або командир військової частини.

10. З почесної варти біля труни виставляють дві пари чатових. Одна пара ча-
тових стає по обидва боки труни з тілом покійного за два кроки від труни в узголів'я, Ін-
ша пара - в ногах. Пари чатових стають обличчям одна до одної. Чатові виструнчуються,
тримаючи автомати в положенні "на груди" або карабіни в положенні "до ноги".


 

 

Чатові мають пов'язку на лівому рукаві. Пов'язка має бути малинового кольо-
ру завширшки 10 сантиметрів, завдовжки 30-40 сантиметрів, уздовж з обох боків обшита
стрічками чорного кольору завширшки 3 сантиметри.

Чатових біля труни змінюють кожні 15 хвилин. Команди для зміни не пода-
ють.

Під час проходження процесії та опускання труни з тілом покійного в могилу
зміни чатових не проводять.

11. Для віддання почестей покійному можна виставляти почесних чатових із
представників військових частин і громадських організацій. Вони стоять без головних
уборів, з пов'язками поряд із чатовими почесної варти на відстані одного-двох кроків із
зовнішнього від них боку, і їх змінюють кожні 3-5 хвилин.

12. Після прибуття до місця винесення труни почесний ескорт вишиковується
в розгорнутий стрій фронтом до виходу, звідки мають винести труну з тілом покійного.

Оркестр (сигналіст та барабанщик) шикується за три кроки праворуч від еско-
рту.

13. Під час винесення труни з тілом покійного з приміщення попереду за три-
п'ять кроків один за одним рухаються військовослужбовці з вінками, за ними на тих са-
мих дистанціях - військовослужбовці з орденами й медалями покійного, а потім - війсь-
ковослужбовці з труною, особи, які супроводжують покійного, та почесна варта.

14. При винесенні труни з тілом покійного начальник ескорту, не залишаючи
свого місця в строю, подає команду "СТРУНКО" та прикладає руку до головного убору.
Оркестр виконує жалобний марш, сигналіст та барабанщик - сигнал для поховання (дода-
ток 5 до Стройового статуту).

Військовослужбовці, які перебувають поза строєм, прикладають руку до го-
ловного убору.

15. Процесія рухається в порядку, визначеному у пункті 14. За почесною вар-
тою йдуть оркестр (сигналіст та барабанщик) і почесний ескорт.

Під час руху процесії оркестр із перервами виконує жалобний марш (сигна-
ліст та барабанщик - сигнал для поховання).

Чатові почесної варти йдуть по обидва боки труни з автоматами в положенні
"на груди", з карабінами - в положенні "на плече"; при супроводі труни на автомобілі ча-
тові в положенні сидячи тримають карабіни між колінами, а в положенні стоячи - "до но-
ги".

16. За вказівкою начальника гарнізону біля місця винесення труни та на під-
ході до місця поховання з обох боків шляху, яким рухається процесія, можуть бути ви-
шикувані війська в пішому одношеренговому або двошеренговому строю.

17. Після прибуття до місця поховання оркестр (сигналіст та барабанщик) пе-
рестає грати жалобний марш. Почесний ескорт і оркестр (сигналіст та барабанщик) ши-
куються, якщо є місце, фронтом до могили.

Військовослужбовці з вінками, орденами й медалями, а також чатові почесної
варти стають біля могили.

18. Перед опусканням труни з тілом покійного у могилу відкривають жалоб-
ний мітинг. Під час опускання труни в могилу схиляють Державний Прапор України, по-
чесний ескорт виструнчується, оркестр виконує жалобний марш (сигналіст та барабан-
щик - сигнал для поховання). Призначений із складу почесного ескорту підрозділ (рота,
взвод, відділення) салютує трьома залпами холостими патронами.

З першим залпом салюту оркестр виконує Державний Гімн України. Після
виконання Гімну військовослужбовці, якщо є місце, проходять повз могилу маршем.


 

 

19. У разі кремації тіла покійного почесний ескорт вишиковується біля крема-
торію фронтом паралельно до напрямку руху похоронної процесії.

Оркестр (сигналіст та барабанщик) вишиковується за три кроки праворуч або
ліворуч від ескорту. З наближенням похоронної процесії до крематорію оркестр виконує
жалобний марш (сигналіст та барабанщик - сигнал для поховання).

Потім проводять жалобний мітинг.

Під час опускання труни з тілом покійного для кремації оркестр виконує жа-
лобний марш (сигналіст та барабанщик - сигнал для поховання); призначений підрозділ
салютує трьома залпами холостими патронами.

Після салюту оркестр виконує Державний Гімн України.

20. Після закінчення похорону ордени, медалі покійного та документи про йо-
го нагородження сім'я покійного залишає в себе.


 

 

СТРОЙОВИЙ СТАТУТ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

 

Затверджений Законом України
від 24 березня 1999 року № 549-ХІУ

Із змінами та доповненнями,
внесеними Законами України
№2171-ІІІ- від 21. 12. 2000 року
№662- IV- від 03. 04. 2003року
№744- IV- від 15. 05. 2003 року
№1420- IV- від 3. 02. 2004року


 

 

Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї
та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому по-
рядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, про-
ведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової ча-
стини у строю, порядок його внесення і винесення; обов'язки війсь-
ковослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх
стройового навчання.

Статут обов'язковий для всіх військових частин, управ-
лінь, штабів, організацій, установ і військових навчальних закла-
дів.

Екіпажі кораблів та інші підрозділи Військово-Морських
Сил керуються цим Статутом, якщо інше не визначено корабель-
ним Статутом Військово-Морських Сил України.

Дія Стройового статуту Збройних Сил України поширю-
ється на Державну прикордонну службу України, Службу безпеки
України, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни, війська Цивільної оборони України та на інші військові форму-
вання, створені відповідно до закону.


 

 

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Строї та управління ними

1. Стрій - визначене Стройовим статутом Збройних Сил Украї-
ни (далі - Статут) розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин
для їх спільних дій у пішому порядку та/або на машинах.

2. Шеренга - стрій, у якому військовослужбовці розміщені один
біля одного на одній лінії.

Лінія машин - стрій, у якому машини розміщені на одній лінії
одна біля одної.

3. Фланг - правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю
назви флангів не змінюються.

4. Фронт - бік строю, до якого військовослужбовці повернені
обличчям, а машини - лобовою частиною.

5. Тильний бік строю - бік, протилежний фронту.

6. Інтервал - відстань по фронту між військовослужбовцями
(машинами), підрозділами та частинами.

7. Дистанція - відстань у глибину між військовослужбовцями
(машинами), підрозділами та частинами.

8. Ширина строю - відстань між флангами.

9. Глибина строю - відстань від першої шеренги (військовослу-
жбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця,
що стоїть позаду), а під час дій на машинах - відстань від першої лінії
машин (машини, що стоять попереду) до останньої лінії машин (машини,
що стоять позаду).

10. Двошеренговий стрій - стрій, у якому військовослужбовці
однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на
відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече
військовослужбовця, що стоїть попереду). Шеренги поділяються на пер-
шу та другу. Після повороту строю назви шеренг не змінюються.

Ряд - два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому
строю один за одним. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не


 

 

стоїть військовослужбовець другої шеренги, такий ряд називається непо-
вним; останній ряд завжди має бути повним.

Після повороту двошеренгового строю кругом військовослуж-
бовець неповного ряду самостійно стає у першу шеренгу.

11. Одношеренговий (шеренга) і двошеренговий строї можуть
бути зімкнутими або розімкнутими.

У зімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені
по фронту один від одного з інтервалами на ширину долоні між ліктями.

У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розмі-
щені по фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтер-
валами, які визначає командир.

12. Колона - стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи
(машини) розміщені один (одна) за одним (одною) на дистанціях, уста-
новлених цим Статутом або командиром.

Колони можуть бути вишикувані по одному, по два, по три, по
чотири та більше військовослужбовців.

Колони застосовуються для шикування військовослужбовців,
підрозділів і частин у розгорнутий або похідний стрій.

13. Розгорнутий стрій - стрій, у якому військовослужбовці, під-
розділи (машини) вишикувані на одній лінії по фронту в одношеренго-
вому чи двошеренговому строю (в лінію машин) або в лінію колон з ін-
тервалами, встановленими цим Статутом або командиром.

Розгорнутий стрій застосовується для проведення перевірок,
розподілу, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.

14. Похідний стрій - стрій, у якому підрозділ вишикуваний у
колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанці-
ях, установлених цим Статутом або командиром. Похідний стрій засто-
совується для пересування підрозділів, проходження урочистим маршем
або з піснею та в інших необхідних випадках.

15. Напрямний - військовослужбовець (підрозділ, машина), що
рухається на чолі строю у визначеному напрямку. За напрямним має пе-
реміщуватися решта військовослужбовців (підрозділів, машин).

Замикаючий - військовослужбовець (підрозділ, машина), який
рухається останнім у колоні.

Лінійний - військовослужбовець, призначений для позначення
лінії шикування підрозділів і частин, а також лінії проходження урочис-
тим маршем.


 

 

16. Управління строєм здійснюється командами та розпоря-
дженнями, які подає командир голосом, сигналами та особистим прикла-
дом і які передаються за допомогою технічних і рухових засобів.

Команди та розпорядження можуть передаватися колоною че-
рез командирів підрозділів (старших машин) і спостерігачів.

У строю старший командир перебуває там, звідки йому зручні-
ше командувати. Інші командири здійснюють управління, залишаючись
на місцях, установлених цим Статутом або старшим командиром.

Командирам підрозділів від роти* і вище в похідному строю
батальйону та полку дозволяється виходити із строю лише для подання
команд і перевірки їх виконання.

Управління в машині здійснюється командами та розпоряджен-
нями, які подаються голосом і з допомогою засобів внутрішнього зв'язку.

17. Команди поділяються на підготовчу та виконавчу, проте
можуть бути лише виконавчі.

Підготовча команда подається чітко (виразно), гучно і протяж-
но, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них коман-
дир.

За підготовчою командою військовослужбовці, які перебувають
в строю, приймають стройове положення, під час руху переходять на
стройовий крок, а поза строєм повертаються в бік начальника й прийма-
ють стройове положення.

Виконавча команда (далі друкується великими літерами) пода-
ється після паузи гучно, уривчасто і чітко. Така команда здійснюється
негайно і точно.

З метою привернути увагу підрозділу або окремого військовос-
лужбовця в підготовчій команді, у разі потреби, називається підрозділ
або військове звання військовослужбовця. Наприклад: "Взвод (3-й взвод)
- СТІЙ"; "Рядовий Левченко, кру-ГОМ".

Під час виконання прийомів із зброєю у підготовчій команді
може зазначатися назва зброї, наприклад: "Автомати на - ГРУДИ"; "Ку-
лемети на ре-МІНЬ" тощо.

Гучність голосу під час подання команди змінюється залежно від шири-
ни і глибини строю, рапорт віддається чітко, без різкого підвищення го-
лосу.

* Тут І далі підрозділи за штатом дорівнюють роті, батальйону, полку (батарея, дивізіон, бригада тощо)


 

 

18. Сигнали для управління строєм та управління машиною за-
значені в додатках 1 і 2 до цього Статуту.

У разі потреби командир підрозділу (частини) призначає додат-
кові сигнали для управління строєм.

19. Команди (сигнали), які стосуються усіх підрозділів, при-
ймаються негайно і виконуються всіма командирами підрозділів, коман-
дирами і старшими машин.

Під час подання команди сигналом попередньо подається сиг-
нал "УВАГА", а якщо команда стосується тільки одного з підрозділів, то
подається сигнал, який стосується цього підрозділу. Відповідні сигнали,
що позначають підрозділи, встановлюються командиром частини (під-
розділу).

Готовність до прийняття команди сигналом також позначається
сигналом "УВАГА".

Прийняття сигналу підтверджується його повторенням або по-
данням відповідного сигналу своєму підрозділові.

20. Щоб припинити виконання прийому, подається команда
"ВІДСТАВИТИ". За цією командою приймається положення, яке було до
виконання прийому.

21. Під час навчання допускається виконання зазначених у цьо-
му Статуті стройових прийомів і рухів за розподілом, а також з допомо-
гою підготовчих вправ, наприклад: "Автомат на груди, за розподілом:
роби - РАЗ, роби - ДВА, роби - ТРИ"; "Праворуч, за розподілом: роби -
РАЗ, роби-ДВА".

22. У разі формування збірних команд військовослужбовців
проводиться їх стройовий розподіл на підрозділи. Для розподілу військо-
вослужбовці шикуються у двошеренговий стрій та розподіляються за за-
гальною нумерацією, як викладено у статті 103 цього Статуту. Після
цього, залежно від чисельності команди, проводиться розподіл послідов-
но на роти, взводи та відділення й призначаються командири цих підроз-
ділів.

Для участі в парадах, а також в інших випадках підрозділ за на-
казом командира може шикуватися в загальну колону по три, по чотири
та більше. При цьому шикування проводиться, як правило, за зростом
(ранжиром).

23. Шикування військовослужбовців, підрозділів здійснюється
за командою "СТАВАЙ". За цією командою треба швидко стати в стрій
на визначені цим Статутом інтервал і дистанцію, підбори поставити ра-
зом, а носки розвести по лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо
перед собою.


 

 

24. Під час подання команд для підрозділів родів військ і спеці-
альних військ замість назв "відділення", "взвод", "рота", "батальйон" і
"полк" називають назви підрозділів і частин, прийняті у родах військ і
спеціальних військах Збройних Сил України.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.172.211 (0.018 с.)