ТОП 10:

Підйом, ранковий огляд і вечірня перевірка204. Уранці, за 10 хвилин до сигналу "Підйом", черговий роти
піднімає заступників командирів взводів, а у встановлений час (за сигна-
лом "Підйом") здійснює підйом роти.


 

 

Після підйому проводиться ранкова фізична зарядка, прибира-
ються приміщення і територія, заправляється постіль, проводиться ран-
ковий туалет та ранковий огляд.

205. Для ранкового огляду за командою чергового роти "Рота,
для ранкового огляду - СТАВАЙ" заступники командирів взводів (ко-
мандири відділень) шикують свої підрозділи у визначеному місці, при командировані шикуються на лівому фланзі. Черговий роти доповідає
старшині роти (одному із заступників командирів взводів, який виконує
обов'язки старшини роти) про готовність роти до огляду. За командою
старшини роти заступники командирів взводів і командири відділень
проводять ранковий огляд.

206. На ранкових оглядах перевіряється наявність особового
складу, зовнішній вигляд і додержання правил особистої гігієни.

Черговий роти вносить до книги запису хворих прізвища війсь-
ковослужбовців, які хочуть звернутися за медичною допомогою до ме-
дичного пункту частини. Прізвища інших військовослужбовців, які звер-
нулися за медичною допомогою протягом дня, черговий роти також вно-
сить до книги запису хворих (згідно з додатком 14 до цього Статуту).

Під час ранкового огляду командири відділень наказують усу-
нути виявлені недоліки, перевіряють виконання цих розпоряджень і до-
повідають про результати огляду заступникам командирів взводів, а за-
ступники командирів взводів - старшині роти.

Стан ніг, шкарпеток (онуч) і натільної білизни перевіряється
періодично, як правило, перед сном.

207. У передбачений розпорядком дня час під керівництвом
старшини роти (одного із заступників командирів взводів) проводиться
вечірня прогулянка. Під час вечірньої прогулянки особовий склад вико-
нує стройові пісні в складі підрозділів. Після прогулянки за командою
чергового роти "Рота, на вечірню перевірку - СТАВАЙ" заступники ко-
мандирів взводів (командири відділень) шикують свої підрозділи на пе-
ревірку. Черговий роти доповідає старшині або особі, яка його заміщає,
про готовність роти до вечірньої перевірки.

Старшина роти або особа, яка його заміщає, віддавши команду
"Струнко", розпочинає" вечірню перевірку, на початку якої називає прі-
звища військовослужбовців, зарахованих наказом Міністра оборони
України до складу роти навічно. Заступник командира першого взводу,
почувши прізвище військовослужбовця, доповідає: "(Військове звання й
прізвище) поліг як герой у бою за волю і незалежність Вітчизни".

Після цього старшина роти перевіряє особовий склад за імен-
ним списком. Почувши своє прізвище, кожен відповідає: "Я". За відсут-


 

 

ніх відповідає командир відділення (екіпажу, обслуги). Наприклад: "У
відпустці", "У наряді".

Після перевірки особового складу старшина роти оголошує на-
кази та розпорядження, які стосуються всіх військовослужбовців, наряди
на наступний день і уточнює бойовий, пожежний розрахунки на випадок
тривоги або пожежі. Після закінчення вечірньої перевірки старшина роти
віддає команду "Вільно" і встановлює час для вечірнього туалету. У
встановлений час подається сигнал "Відбій" і вмикається чергове освіт-
лення. У приміщенні встановлюється цілковита тиша.

208. Якщо на ранковому огляді чи вечірній перевірці присутній
командир роти або один з офіцерів роти, старшина роти доповідає йому
про результати огляду (перевірки).

Після ранкового огляду й вечірньої перевірки чергові рот допо-
відають черговому частини і подають відомості про відсутніх, а також
військові звання, прізвища, імена та по батькові самовільно відсутніх.

209. Періодично за планом командира полку проводяться зага-
льні батальйонні або полкові вечірні перевірки. Місце для проведення
вечірньої перевірки має бути освітлене,

На загальних батальйонних (полкових) перевірках зобов'язаний
бути присутнім весь особовий склад батальйону (полку).

Перевірку всього особового складу за іменним списком прово-
дять командири рот і про результати перевірки доповідають командирові
батальйону.

На загальній полковій перевірці командири батальйонів та
окремих підрозділів полку доповідають про результати перевірки коман-
дирові полку.

Після закінчення загальної батальйонної (полкової) перевірки
командир батальйону (полку) подає команду "Струнко" і наказує грати
"Зорю". Загальна полкова вечірня перевірка закінчується виконанням ор-
кестром Державного Гімну України. Потім підрозділи проходять строєм
під оркестр. За відсутності в батальйоні (полку) оркестру використову-
ються технічні засоби відтворення звукозапису. З початком звучання
"Зорі" командири підрозділів від взводу і вище прикладають руку до го-
ловного убору і опускають її за командою "Вільно", що подається ко-
мандиром батальйону (полку) після закінчення гри оркестру (звукозапи-
су).


 

 

Навчальні заняття

210. Бойова підготовка є основним елементом повсякденної діяльності військовослужбовців у мирний час. Заходи, визначені планом

бойової підготовки і розкладом занять, можуть переноситися тільки ко-
мандиром (начальником), який їх затвердив.

На навчаннях і заняттях повинен бути присутнім весь особовий
склад військової частини (підрозділу). Від занять звільняються особи, які
перебувають у добовому наряді.

Для військовослужбовців строкової служби, звільнених через
хворобу, організовуються заняття в класі.

211. Командири (начальники), винні у відриві особового складу
від занять з бойової підготовки, притягаються до дисциплінарної відпо-
відальності.

212. Заняття розпочинаються і закінчуються за сигналом у час,
визначений розпорядком дня.

Перед виходом на заняття командири відділень і заступники
командирів взводів перевіряють наявність підлеглих і переконуються, чи
додержано правил носіння одягу, чи правильно припасовано споряджен-
ня та чи розряджено зброю.

Після закінчення занять і навчань командири підрозділів пере-
віряють розрядженість зброї, наявність і комплектність усього озброєн-
ня, бойової та Іншої техніки, навчально-тренувальних засобів, а також
наявність стрілецької зброї та боєприпасів. Результати перевірки допові-
даються за підпорядкованістю. Невикористані боєприпаси та гільзи зда-
ються в установленому порядку. Зброя чиститься, здійснюється технічне
обслуговування озброєння, бойової та іншої техніки, а місцевість, де
проводилися заняття, прибирається.

Сніданок, обід і вечеря

213. Приготування їжі має бути закінчено за ЗО хвилин до вста-
новленого розпорядком дня терміну її приймання.

До початку роздавання їжі лікар (фельдшер) разом із черговим
частини повинен перевірити її якість, здійснити контрольне зважування
порцій, а також перевірити санітарний стан приміщень їдальні, столово-
кухонного посуду та інвентарю. Крім того, командиром військової час-
тини або за його вказівкою одним із його заступників щоденно перевіряється якість приготування їжі.


 

 

Перевірку якості їжі та контрольне зважування порцій коман-
дир військової частини або його заступники здійснюють у залі їдальні.

Записи про результати перевірки вносяться до книги обліку ко-
нтролю за якістю приготування їжі.

У визначений розпорядком дня час черговий частини дає дозвіл
на видачу якісної 'їжі.

214. Військовослужбовці строкової служби приходять до їдаль-
ні у чистому взутті та одязі строєм під командою старшини роти або од-
ного із заступників командирів взводів.

В їдальні забороняється приймати їжу в головному уборі,
польовій утепленій куртці, спеціальному (робочому) одязі.

215. Військовослужбовці, які перебувають у добовому наряді,
харчуються у визначений командиром військової частини час. Хворим,
які перебувають у медичному пункті частини, їжа готується за нормами
лікувального пайка і доставляється за розпорядженням начальника ме-
дичного пункту.

Для військовослужбовців, які потребують дієтичного харчуван-
ня, їжа готується окремо.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.183.113 (0.005 с.)