ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заступник командира батальйону105. Заступник командира батальйону в мирний і воєнний час
відповідає за бойову та мобілізаційну готовність, успішне виконання ба-
тальйоном бойових завдань, за бойову підготовку, військову дисципліну
та внутрішній порядок у батальйоні, за підтримання в належному стані
навчально-матеріальної бази, її вдосконалення та правильне використан-
ня під час навчання, за підготовку кваліфікованих спеціалістів, за фізич-
ну підготовку й спортивно-масову роботу в батальйоні.

Заступник командира батальйону підпорядковується команди-
рові батальйону і є прямим начальником усього особового складу бата-
льйону; за відсутності командира батальйону виконує його обов'язки. У
батальйонах, де посада заступника командира батальйону не передбаче-
на, його обов'язки виконує начальник штабу батальйону.

106. Заступник командира батальйону зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану бойової підготовки батальйо-
ну та його виконанні;

проводити заняття з офіцерами, прапорщиками та сержантами з
командирської підготовки, а також навчання й заняття з підрозділами ба-
тальйону;

керувати фізичною підготовкою і проводити спортивно-масові
заходи в батальйоні;

перевіряти організацію і хід бойової підготовки в підрозділах
батальйону, усувати виявлені недоліки й подавати допомогу командирам
підрозділів в організації занять, впроваджувати передові форми і методи
навчання;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків, сержантів батальйону, постійно вести з ними індивідуаль-
ну роботу щодо виховання та вдосконалення підготовки за спеціальніс-
тю;

організовувати й особисто проводити заходи щодо підготовки
кваліфікованих спеціалістів у батальйоні;

підтримувати навчально-матеріальну базу батальйону в належ-
ному стані та стежити за правильним її використанням у навчанні;

контролювати утримання і збереження озброєння, бойової та
іншої техніки, матеріальних засобів у підрозділах батальйону, брати
участь у їх огляді;


 

 

організовувати виконання вимог правил і заходів пожежної без-
пеки;

підтримувати внутрішній порядок і військову дисципліну в під-
розділах батальйону, контролювати підготовку та несення служби добо-
вим нарядом;

керувати винахідницькою і раціоналізаторською роботою в ба-
тальйоні.

Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу)
з виховної роботи

107. Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу) з вихо-
вної роботи в мирний і воєнний час відповідає за організацію і проведен-
ня виховної роботи, за військову дисципліну, морально-психологічний
стан особового складу, за морально-психологічне забезпечення бойової
готовності, бойової підготовки, бойових завдань, повсякденної діяльнос-
ті батальйону (корабля), за гуманітарну підготовку, інформаційну і куль-
турно-виховну роботу, дозвілля військовослужбовців, за їх соціальний
захист.

Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу) з виховної
роботи підпорядковується командирові батальйону (корабля 3 рангу) і є
прямим начальником усього особового складу батальйону.

108. Заступник командира батальйону (корабля 3 рангу) з вихо-
вної роботи зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану бойової підготовки батальйо-
ну (корабля);

забезпечувати виконання рішень командира батальйону (кораб-
ля) з питань виховної роботи, подавати допомогу командирам рот та їх
заступникам з виховної роботи у поліпшенні морально-психологічного
стану особового складу;

проводити роботу, спрямовану на виховання у військовослуж-
бовців батальйону (корабля) відданості Українському народові, форму-
вання у особового складу високих морально-психологічних якостей гро-
мадянина - патріота України, готовності до свідомого виконання Консти-
туції України і законів України, вимог Військової присяги, військових
статутів Збройних Сил України, інших нормативно-правових актів і на-
казів командирів (начальників);

виховувати особовий склад батальйону (корабля) в дусі свідо-
мого ставлення до виконання військового обов'язку, вірності Військовій


 

 

присязі, Бойовому Прапорові, традиціям дружби і військового товарист-
ва, любові до своєї частини, постійної пильності і бойової готовності;

проводити роботу, спрямовану на якісне виконання завдань бо-
йової підготовки, бойових завдань, підвищення боєздатності батальйону
(корабля), зміцнення єдиноначальності, поліпшення морального стану
особового складу;

вживати конкретних заходів для зміцнення військової дисцип-
ліни та правопорядку, профілактики правопорушень серед особового
складу, згуртування військових колективів;

знати ділові якості та морально-психологічний стан офіцерів,
прапорщиків (мічманів), сержантів і старшин підрозділів батальйону
(корабля), брати участь у роботі з кадрами, їх атестуванні;

керувати виховною роботою офіцерів батальйону (корабля),
проводити з ними заняття з воєнної педагогіки і психології, особисто на-
вчати їх практиці виховної роботи, подавати необхідну методичну допо-
могу;

брати участь у здійсненні заходів професійного психологічного
добору військовослужбовців і розподілі їх за підрозділами з урахуванням
особливостей і нахилів;

забезпечувати соціально-психологічну адаптацію військовос-
лужбовців до умов військової служби;

брати участь у плануванні та здійсненні у ротах заходів соціа-
льно-психологічного супроводу повсякденної діяльності особового скла-
ду;

разом із штабом батальйону організовувати і здійснювати захо-
ди щодо морально-психологічної підготовки особового складу до дій в
екстремальних умовах мирного і воєнного часу, протидії інформаційно-
психологічному впливу противника;

брати участь у роботі, пов'язаній із забезпеченням якісного опа-
нування і зразкового збереження військовослужбовцями озброєння, боє-
припасів, бойової та іншої техніки, виконання ними завдань вартової та
внутрішньої служб, додержання заходів безпеки та охорони довкілля;

знати потреби і запити особового складу, вживати заходів для
своєчасного розгляду скарг і заяв, підтримувати зв'язок з сім'ями війсь-
ковослужбовців, піклуватися про здоров'я, харчування, поліпшення ма-
теріально-побутового стану особового складу;

організовувати роз'яснення законодавства України та брати
участь у забезпеченні додержання військовослужбовцями його вимог;


 

 

своєчасно доповідати командирові батальйону та заступникові
командира полку з виховної роботи про військовослужбовців та членів їх
сімей, які потребують соціального захисту;

організовувати й особисто проводити заняття з гуманітарної
підготовки, подавати теоретичну та методичну допомогу керівникам
груп та їх помічникам;

постійно інформувати військовослужбовців про суспільно-
політичну обстановку в Україні, воєнну політику держави та завдання
Збройних Сил України;

піклуватися про духовний і культурний розвиток військовослу-
жбовців, розробляти план проведення вихідних, святкових та неробочих
днів, разом з командирами підрозділів організовувати і проводити куль-
турно-виховну, духовно-освітню роботу і дозвілля особового складу;

ефективно використовувати технічні засоби для проведення ви-
ховної роботи;

вивчати і впроваджувати передовий досвід, вносити пропозиції
про вдосконалення форм і методів виховної роботи;

вести облік злочинів, правопорушень, надзвичайних подій та
дисциплінарних провинностей, вчинених особовим складом, та готувати
аналітичні довідки щодо стану військової дисципліни;

своєчасно доповідати командирові батальйону (корабля 3 ран-
гу) та заступнику командира полку з виховної роботи про стан військової
дисципліни та морально-психологічний стан особового складу;

готувати і своєчасно подавати у порядку підпорядкованості до-
несення про вчинені військовослужбовцями правопорушення.

Заступник командира батальйону з озброєння (технічної частини)*

109. Заступник командира батальйону з озброєння в мирний і
воєнний час відповідає за технічне забезпечення батальйону, за техніч-
ний стан озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, їх правильну
експлуатацію, ремонт та евакуацію, за технічну підготовку особового
складу батальйону, за бойову підготовку, виховання, військову дисцип-
ліну, морально-психологічний стан підпорядкованих йому підрозділів.

Заступник командира батальйону з озброєння підпорядкову-
ється командирові батальйону і є прямим начальником усього особового
складу батальйону.

* Далі - заступник командира батальйону з озброєння


 

 

110. Заступник командира батальйону з озброєння зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану бойової підготовки батальйо-
ну і організовувати його виконання відповідно до своєї спеціальності;
керувати підготовкою та діяльністю підпорядкованого йому підрозділу;

знати ділові якості та морально-психологічний стан військовос-
лужбовців безпосередньо підпорядкованого йому підрозділу, постійно
проводити з ними індивідуальну роботу з підготовки за спеціальністю;

керувати технічною підготовкою особового складу батальйону,
проводити заняття з офіцерами та прапорщиками батальйону з водіння,
вивчення озброєння, бойової та іншої техніки, з технічного забезпечення,
а також проводити заходи щодо підготовки спеціалістів технічної служ-
би;

організовувати правильну експлуатацію, ремонт та евакуацію
озброєння, бойової та іншої техніки, а також навчально-тренувальних за-
собів батальйону, керувати роботами, пов'язаними з їх технічним обслу-
говуванням і ремонтом, вживати заходів для вдосконалення навчально-
матеріальної бази технічної підготовки;

стежити за правильним застосуванням і ощадливим витрачан-
ням пального, мастильних матеріалів і спеціальних рідин у підрозділах;

знати будову, порядок експлуатації та ремонту озброєння, бо-
йової та іншої техніки батальйону, наявність, технічний стан і місце пе-
ребування машин; не менше ніж один раз на три місяці перевіряти техні-
чний стан озброєння, техніки і матеріальних засобів батальйону і прово-
дити перевірку стрілецької зброї за номерами та стану боєприпасів у під-
розділах;

проводити роботу, пов'язану із влаштуванням та обладнанням
приміщень і території парку, закріплених за батальйоном, а також забез-
печувати підтримання внутрішнього порядку в них;

керувати підготовкою озброєння, бойової та іншої техніки до
застосування та експлуатації в польових умовах, вживати заходів щодо
забезпечення їх обладнанням і засобами для підвищення прохідності;

вживати заходів, спрямованих на запобігання катастрофам, ава-
ріям і поломкам озброєння та техніки, аналізувати їх причини, негайно
доповідати про них і вжиті заходи командирові батальйону;

дотримуватися вимог безпеки під час експлуатації, ремонту й
евакуації озброєння, бойової та іншої техніки, а також виконання заходів
пожежної безпеки у парку;

вести облік і звітність.


 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.01 с.)