Заступник начальника військового ешелону з виховної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заступник начальника військового ешелону з виховної роботи391. Заступник начальника військового ешелону з виховної ро-
боти відповідає за морально-психологічний стан особового складу та


 

 

військову дисципліну. Він підпорядковується начальникові ешелону і є
прямим начальником усього особового складу військового ешелону.

392. Заступник начальника військового ешелону з виховної ро-
боти зобов'язаний:

проводити виховну роботу серед особового складу в дусі висо-
кої пильності, збереження в таємниці відомостей про перевезення, недо-
пущення втрат документації, озброєння, бойової та Іншої техніки і
транспортного майна;

здійснювати заходи морально-психологічного забезпечення
особового складу під час перевезення у військовому ешелоні, спрямовані
на підтримання високої бойової готовності й військової дисципліни, до.
держання правил поведінки та вимог безпеки;

організовувати оперативне інформування, гуманітарну підгото-
вку особового складу, забезпечення його періодичними виданнями,
культурно-освітнім майном;

брати участь у комплектуванні та підготовці добового наряду
військового ешелону, враховуючи психологічну сумісність військовос-
лужбовців;

мобілізовувати особовий склад військового ешелону на роботи,
пов'язані з відновленням руху на шляхах сполучення у разі його пору-
шення діями противника або внаслідок стихійного лиха;

піклуватися про матеріально-побутове забезпечення особового
складу ешелону;

своєчасно доповідати начальникові військового ешелону про
морально-психологічний стан особового складу.

Заступник начальника військового ешелону з постачання

393. Заступник начальника військового ешелону з постачання
відповідає за своєчасне і повне матеріальне забезпечення військового
ешелону службами тилу, за організацію водопостачання та харчування в
дорозі. Він підпорядковується начальникові військового ешелону і є
прямим начальником безпосередньо підпорядкованого йому особового
складу.

394. Заступник начальника військового ешелону з постачання
зобов'язаний:

одержувати у штабі військової частини всі документи, призна-
чені для отримання й ведення обліку продовольчого та речового майна
під час перевезення;


 

 

забезпечувати в пункті відправлення одержання та перевезення
в ешелоні належного за нормами продовольства, а також поповнення за-
пасів у дорозі; забезпечувати якісне харчування і доведення належної
норми пайка до кожного військовослужбовця;

забезпечувати кухні й вагони паливом, водою, інвентарем, по-
судом і засобами пожежогасіння;

складати разом із лікарем ешелону розкладку продуктів для
приготування гарячої їжі в кухнях ешелону і подавати розкладку продук-
тів на затвердження начальникові ешелону;

забезпечувати сухим пайком особовий склад відчеплених ваго-
нів із технікою і майном;

організовувати правильне використання обладнання вагонів з
людьми, а також протипожежний захист ешелону;

стежити за справністю засобів пожежогасіння та опалювальних
пристроїв у вагонах (корабельних приміщеннях) з людьми.

Командир роти

395. Командир роти підпорядковується своїм прямим началь-
никам і начальникові військового ешелону (команди).

Крім виконання своїх прямих обов'язків, викладених у статтях
111 - 112 цього Статуту, командир роти зобов'язаний:

готувати особовий склад, озброєння, техніку та інше майно ро-
ти до перевезення і згідно з планом вантаження розподіляти їх за рухо-
мим складом (корабельними приміщеннями);

проводити інструктаж особового складу щодо правил переве-
зення та вимог безпеки, оголошувати номер військового ешелону (ко-
манди), військове звання і прізвище начальника військового ешелону
(команди);

виділяти особовий склад для добового наряду і для вантажно-
розвантажувальних або інших робіт за вказівкою начальника ешелону та
призначати опалювачів;

особисто керувати вантаженням, перевантаженням і розванта-
женням підрозділу, забезпечувати правильне розміщення, кріплення і
маскування озброєння, техніки та іншого військового майна, контролю-
вати їх стан у дорозі;

організовувати заняття з особовим складом підрозділу;

стежити за додержанням особовим складом військової дисцип-
ліни і встановлених правил перевезення, а також за збереженням облад-
нання вагонів (корабельних приміщень).


 

 

Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми

396. Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми під-
порядковується командирові свого підрозділу і черговому військового
ешелону. Він є прямим начальником особового складу, розмішеного у
вагоні (корабельному приміщенні) з людьми.

Старший вагона (корабельного приміщення) з людьми зобов'я-
заний:

мати список особового складу, відомості про кількість озброєн-
ня та іншого військового майна, розміщеного у вагоні (корабельному
приміщенні) з людьми, і перед відправленням перевіряти їх наявність;

перевіряти і приймати перед вантаженням обладнання вагона
(корабельного приміщення) з людьми, а після розвантаження - здавати
його у повній цілості;

керувати посадкою, розміщенням і висадкою особового складу;

призначати днювальних вагона (корабельного приміщення) з
людьми, стежити за несенням ними служби, а також виділяти військово-
службовців для одержання їжі, води, палива і на різні роботи;

стежити за додержанням особовим складом дисципліни, внут-
рішнього порядку, правил носіння військової форми одягу та заходів
безпеки;

не допускати виходу особового складу, виносу зброї, боєприпа-
сів та іншого майна із вагонів (корабельних приміщень) з людьми без до-
зволу начальника ешелону або до подання команди (сигналу);

не допускати без дозволу проїзду у вагоні (корабельному при-
міщенні) з людьми сторонніх осіб, а також перевезення вантажів, що не
належать військовому ешелонові;

стежити за підтриманням встановленої температури у вагонах
(корабельних приміщеннях) з людьми і додержанням вимог пожежної
безпеки; у разі виникнення пожежі вживати всіх заходів для її гасіння та
подавати сигнал для зупинки поїзда, на кораблі - одночасно з гасінням
вогню доповідати про це черговому військового ешелону;

під час підготовки до висадки екіпірувати особовий склад, при-
пинити опалення й загасити вогонь;

доповідати командирові підрозділу та черговому військового
ешелону про хворих, військовослужбовців, які відстали, а також про по-
шкодження або втрату зброї, іншого військового майна, обладнання ва-
гона (корабельного приміщення) з людьми та про інші надзвичайні події.


 

 

Черговий військового ешелону

397. Черговий військового ешелону призначається з офіцерів і
підпорядковується начальникові військового ешелону та командирові
військової частини, яку перевозять. Йому підпорядковується добовий
наряд і старші вагонів (корабельних приміщень) з людьми.

398. Черговий військового ешелону виконує обов'язки, перед-
бачені у статтях 295 - 300 цього Статуту.

Крім того, він зобов'язаний:

стежити за здаванням командирами підрозділів техніки та ін-
шого військового майна під охорону варти;

перевіряти наявність особового складу, несення служби добо-
вим нарядом, готовність чергового підрозділу; стежити за додержанням
особовим складом правил пожежної безпеки;

стежити за порядком і дисципліною у військовому ешелоні, до-
держанням правил перевезень, збереженням військового й транспортно-
го майна;

оголошувати за вказівками начальника військового ешелону
командирам підрозділів, старшим вагонів (корабельних приміщень) з
людьми зупинки, на яких особовому складові дозволяється виходити;

забезпечувати в дорозі організоване одержання та роздавання
гарячої їжі, води, палива та засобів освітлення;

не допускати до військового ешелону сторонніх осіб, крім пра-
цівників транспорту, які обслуговують поїзд (корабель).

Черговий роти

399. Черговий роти підпорядковується черговому військового
ешелону та його помічникові, а в порядку внутрішньої служби в роті -
командирові та старшині роти. Йому підпорядковуються днювальні ва-
гонів (корабельних приміщень) з людьми, в яких перевозиться особовий
склад роти.

400. Черговий роти виконує обов'язки, передбачені у статтях
310-312 цього Статуту. Крім того, за вказівкою командира роти та з до-
зволу чергового військового ешелону черговий роти повинен перевіряти
на зупинках стан кріплення і маскування озброєння, техніки та іншого
військового майна, усувати неполадки та доповідати про це командирові
роти й черговому військового ешелону.


 

 

Днювальні вагона (корабельного приміщення) з людьми,
салону літального апарата

401. Днювальні вагона (корабельного приміщення) з людьми,
салону літального апарата підпорядковуються черговому роти, старшому
вагона, а там, де їх немає, - начальникові військової команди.

402. Днювальний вагона (корабельного приміщення) з людьми,
салону літального апарата виконує обов'язки, передбачені у статтях 313 -
314 цього Статуту.

Крім того, він зобов'язаний:

перед посадкою у вагон або висадкою з нього особового складу,
ставити драбину (висувну драбину) і закріплювати на місце дверну за-
кладку;

перевіряти наявність людей після посадки й доповідати стар-
шому вагона (корабельного приміщення) з людьми або начальникові вій-
ськової команди;

не дозволяти особовому складові виходити із вагона (корабель-
ного приміщення) з людьми, салону літального апарата до подання вста-
новленої команди або сигналу та одягненому не за формою;

стежити за опаленням і додержанням правил пожежної безпеки,
а також за наявністю води в бачках і відрах; перед висадкою припиняти
опалення і гасити в печах вогонь;

прибирати у вагоні (корабельному приміщенні) з людьми, в са-
лоні літального апарата;

стежити за збереженням обладнання та інвентарю;

стежити за сигналами та командами начальника військового
ешелону (команди) й чергового військового ешелону;

не дозволяти висуватися із вагона, спиратися на дверну заклад-
ку, сидіти чи стояти у дверях вагона; стежити, щоб у вагоні відчинялися
лише ті двері, які визначив начальник військового ешелону;

не допускати викидання з вагона (корабельного приміщення) з
людьми сміття, залишків їжі у не визначених для цього місцях.


 

 

ДОДАТКИ

Додаток І

до Статуту внутрішньої служби
(стаття 67)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПРИСЯГИ

1. Кожен громадянин України, який поступає на військову службу, особисто
складає Військову присягу на вірність Українському народові та скріплює її власноруч-
ним підписом.

2. Військова присяга покладає на військовослужбовця всю повноту відповіда-
льності за виконання ним військового обов'язку.

3. Військову присягу складають:

військовослужбовці, які прибули до військової частини для проходження вій-
ськової служби і раніше не складали Військової присяги, - після проходження ними про-
грами підготовки, вивчення основних положень військового законодавства України, вій-
ськових статутів стосовно їх прав та обов'язків, виконання вправи стрільби із стрілецької
зброї, але не пізніше ніж через місяць від дня прибуття до військової частини;

курсанти військово-навчальних закладів, військових відділень, кафедр та фа-
культетів цивільних навчальних закладів, які раніше не складали Військової присяги, - в
той самий термін;

приписані до військової частини військовозобов'язані, які раніше не складали
Військової присяги, - не пізніше ніж протягом п'яти днів після прибуття до військової ча-
стини для проходження навчальних зборів.

4. День складання Військової присяги є святковим для військової частини.

5. Час і місце складання Військової присяги встановлюються окремим нака-
зом командира військової частини й оголошуються всьому особовому складові.

6. На складання Військової присяги за рішенням командира військової части-
ни можуть запрошуватися близькі родичі військовослужбовців, які складають Військову
присягу, а також інші гості.

7. Для складання Військової присяги військовослужбовці прибувають у пара-
дному одязі. У воєнний час форма одягу встановлюється командиром військової частини.

8. У призначений час військова частина під Бойовим Прапором і з оркестром
шикується в лінію ротних (взводних) колон. Військовослужбовці, які складають присягу,
стоять у перших рядах. Ритуал складання Військової присяги розпочинається виступом
командира військової частини про значення Військової присяги для сумлінного, самовід-
даного служіння Україні. За ним до військовослужбовців, які складають Військову при-
сягу, звертаються представники вищого командування, ветерани Збройних Сил України,
близькі родичі, офіцери та прапорщики військової частини, військовослужбовці строко-
вої служби.

Після цього командир частини дає розпорядження командирам підрозділів
приступити до складання військовослужбовцями Військової присяги.

Командири підрозділів за алфавітним списком викликають військовослужбо-
вців, які перед строєм проголошують текст Військової присяги, розписуються в цьому
списку напроти свого прізвища. Після складання Військової присяги списки з особисти-
ми підписами осіб, які склали Військову присягу, командири підрозділів урочисто вру-
чають командирові військової частини.


 

 

Командир військової частини поздоровляє військовослужбовців із складанням
Військової присяги, а всю військову частину - з поповненням її особового складу. Після
цього оркестр виконує Державний Гімн України.

Після виконання Державного Гімну України військова частина проходить
урочистим маршем у порядку, визначеному у Стройовому статуті Збройних Сил України.

9. За несприятливих погодних умов складання Військової присяги проводить-
ся у приміщенні.

10. Для військовослужбовців, які не змогли скласти Військову присягу у ви-
значений термін, призначається інший день і час.

11. Загальні списки осіб, які склали Військову присягу, зберігаються у штабі
військової частини пронумерованими, прошнурованими та скріпленими сургучевою пе-
чаткою в окремій папці. Після закінчення встановленого терміну списки здаються на збе-
рігання до архіву.

У військовому квитку (особистому посвідченні) військовослужбовця началь-
ник штабу військової частини робить відмітку "Військову присягу склав (день, місяць,
рік)".

12. За виконання вимог цього Положення, забезпечення збереження загальних
списків та облік військовослужбовців, які склали Військову присягу, відповідає командир
військової частини.


 

 

Додаток2

до Статуту внутрішньої служби
(стаття 69)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ВРУЧЕННЯ БОЙОВИХ ПРАПОРІВ
ВІЙСЬКОВИМ ЧАСТИНАМ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ,
ЇХ ЗБЕРІГАННЯ ТА УТРИМАННЯ

Загальна частина

1. Бойовий Прапор вручається дивізіям, бригадам, полкам, окремим батальйо-
нам, дивізіонам, авіаескадрильям, військово-навчальним закладам і учбовим частинам
(далі - військовим частинам).

Частинам тилового, технічного та медичного забезпечення, охорони і обслу-
говування, навчально-тренувальним, дисциплінарним, Інженерно-технічним та Іншим
подібним військовим частинам Бойовий Прапор не вручається.

2. В окремих випадках, коли у військовій частині за умовами дислокації, опе-
ративного призначення або з Інших причин не може бути забезпечено належне зберіган-
ня і тримання Бойового Прапора, рішенням начальника Генерального штабу Збройних
Сил України Бойовий Прапор такім військовій частині може не замовлятися і не вручати-
ся.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 119; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.01 с.)