Порядок вручення Бойового Прапора військовій частині 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок вручення Бойового Прапора військовій частині3. Бойовий Прапор вручається військовій частині після її сформування від
імені Президента України представником Міністерства оборони України, виду Збройних
Сил України, оперативного командування або іншим командиром (начальником) за до-
рученням Міністра оборони України.

Під час вручення Бойового Прапора військовій частині видається Грамота
Президента України.

Вручення Бойового Прапора військовій частині проводиться в урочистій об-
становці.

4. Для вручення Бойового Прапора військова частина шикується зі зброєю
так, як цього вимагає Стройовий статут Збройних Сил України для стройового огляду

Під час вручення Бойового Прапора в бойових умовах порядок шикування
військової частини встановлюється з урахуванням бойової обстановки.

5. Для винесення Бойового Прапора до місця шикування за розпорядженням
начальника, який прибув для вручення Бойового Прапора, командир військової частини
призначає прапороносця і двох асистентів з офіцерів, прапорщиків або сержантів, пере-
важно нагороджених орденами І медалями, та відмінників бойової підготовки і прапоро-
носний взвод.

6. У визначений час прапороносець виносить Бойовий Прапор у чохлі та пря-
мує за три кроки позаду начальника, який вручає Бойовий Прапор, до місця шикування
військової частини. При цьому прапороносець тримає Бойовий Прапор на лівому плечі у
положенні, визначеному Стройовим статутом Збройних Сил України; справа і зліва від
прапороносця крокують асистенти

 


 

 

Після того як особа, що прибула для вручення Бойового Прапора, наблизиться
на 40 - 50 кроків до строю, командир військової частини подає команду: "Полк, на Пра-
пор СТРУНКО, рівняння - ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ, на СЕРЕДИНУ)". Якщо полк озброє-
ний карабінами, то командир подає команду "Полк, на Прапор СТРУНКО. Для зустрічі
справа (зліва, з фронту) зброєю - ЧЕСТЬ".

Оркестр виконує "Зустрічний марш".

7. Командир військової частини, подавши команду, прикладає руку до голо-
вного убору, підходить до особи, яка прибула для вручення Бойового Прапора, зупиня-
ється перед нею за два-три кроки і доповідає: "Товаришу генерал-майоре. Перший меха-
нізований полк з нагоди вручення Бойового Прапора вишикуваний. Командир полку
полковник Марі".

У момент зупинки командира полку для доповіді особі, яка прибула вручати
Бойовий Прапор, оркестр припиняє грати. Прапороносець ставить Бойовий Прапор до.
правої ноги вертикально, притримуючи його біля ноги опушеною правою рукою згідно з
вимогами Стройового статуту Збройних Сил України.

8. Особа, яка прибула для вручення Бойового Прапора, прийнявши доповідь,
стає перед серединою строю, вітається з особовим складом військової частини і підхо-
дить до прапороносця. Прапороносець з підходом особи, яка вручає Бойовий Прапор, на-
хиляє і тримає його горизонтально обома руками. Особа, яка вручає Бойовий Прапор,
знімає чохол і розгортає Бойовий Прапор. Потім прапороносець, поставивши Бойовий
Прапор вертикально, підтримуючи його правою рукою, стає обличчям до строю.

Особа, яка вручає Бойовий Прапор, зачитує Грамоту Президента України, пі-
сля чого вручає Бойовий Прапор і Грамоту командирові військової частини. Оркестр ви-
конує Державний Гімн України.

9. Командир військової частини, прийнявши Бойовий Прапор і Грамоту Пре-
зидента України, після закінчення виконання оркестром Державного Гімну України пе-
редає Бойовий Прапор прапороносцеві та подає команду: "Прапороносець, за мною кро-
ком - Руш". Прапороносець за командою "кроком" бере Бойовий Прапор на ліве плече.

Командир військової частини і через три кроки за ним прапороносець з Бойо-
вим Прапором та асистенти прямують до лівого флангу строю, після чого проходять уз-
довж фронту (за 10 - 15 кроків від строю) до правого флангу строю. Вийшовши на правий
фланг, командир військової частини наказує прапороносцеві з асистентами стати на міс-
це, визначене ним у строю. Оркестр з початком руху і до зупинки прапороносця у строю
виконує "Зустрічний марш". Особовий склад військової частини вітає Бойовий Прапор
тривалим "Слава".

Після того як прапороносець стане на місце, командир військової частини по-
дає оркестру знак для припинення гри, виходить на середину строю і зупиняється поруч з
особою, яка вручала Бойовий Прапор, а потім за її вказівкою подає команду "Вільно", а
якщо полк тримав карабіни у положенні "зброєю - ЧЕСТЬ", попередньо подає команду:
"Полк, до но-ги".

10. Особа, яка вручила Бойовий Прапор, вітає особовий склад військової час-
тини з одержанням Бойового Прапора. Особовий склад військової частини на привітання
відповідає триразовим тривалим "Слава". Після цього командир військової частини ви-
ступає із словом у відповідь.

11. На завершення вручення Бойового Прапора підрозділи військової частини
проходять урочистим маршем перед особою, яка вручила Бойовий Прапор, знову шику-
ються. Бойовий Прапор відноситься до місця його зберігання.


 

 

12. Після вручення Бойового Прапора по військовій частині видасться наказ,
згідно з яким встановлюється місце для зберігання Бойового Прапора І призначаються
прапороносець, асистентн та прапороносний взвод.

13. Місце Бойового Прапора в строю, порядок його винесення і віднесення
встановлюються Стройовим статутом Збройних Сил України, а порядок охорони - Стату-
том гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України.

Порядок зберігання та тримання Бойового Прапора

14. Бойовий Прапор військової частини повинен знаходитися:

у разі розміщення військової частини в казармах та розташування її у населе-
них пунктах - у приміщенні штабу військової частини;

у військових частинах, які здійснюють бойове чергування, - на командному
пункті військової частини;

у разі розташування військової частини табором (у наметах) - на лінії першого
ряду наметів у центрі розташування військової частини, під спеціальним навісом;

на навчаннях - на місці, визначеному командиром військової частини.

15. Бойовий Прапор дивізії може зберігатися за наказом командира дивізії у
найкращій військовій частині разом з Бойовим Прапором цієї військової частини.

Дозволяється спільне зберігання бойових прапорів кількох військових частин
з'єднання, дислокованих в одному військовому містечку.

16. бойовий Прапор завжди перебуває під охороною варти, а під час винесен-
ня його до військової частини - під охороною прапороносного взводу.

17. Бойовий Прапор на посту зберігається у згорнутому вигляді й у чохлі,
опечатаному гербовою сургучевою печаткою військової частини; він має бути встанов-
лений вертикально у підпору прапора.

У разі розміщення військової частини у казармах дозволяється зберігати Бо-
йовий Прапор у розгорнутому вигляді в запечатаній заскленій шафі.

На посту поряд з Бойовим Прапором може перебувати під охороною скринька
для грошей.

18. У разі перевезення військової частини транспортом для Бойового Прапора
виділяється окремий автомобіль, вагон, купе, каюта, літак (салон). Разом із Бойовим
Прапором переїжджають прапороносець, асистенти і варта, а також можуть перевозитися
скринька для грошей та сейф із секретними документами.

19. За правильне зберігання Бойового Прапора безпосередньо відповідає на-
чальник штабу військової частини, який зобов'язаний:

систематично перевіряти особисто або через свого заступника (помічника) не-
сення служби чатовими на посту біля Бойового Прапора;

проводити не рідше ніж один раз на місяць огляд Бойового Прапора;

вести журнал огляду Бойового Прапора, зазначаючи в ньому час огляду, не-
доліки, виявлені під час огляду, і заходи, вжиті для їх усунення, про що доповідає коман-
дирові військової частини

20. Огляд Бойового Прапора проводиться начальником штабу в присутності
прапороносця, асистентів і начальника варти. Начальник штабу наказує розгорнути Бо-
йовий Прапор для огляду і перевіряє кількість і стан державних нагород, стан полотнища.
справність чохла, древка, наконечника.

Після закінчення огляду начальник штабу наказує згорнути Бойовий Прапор.
Прапороносець опускає Бойовий Прапор горизонтально, стежачи за тим, щоб його поло-
тнище не торкалося землі (підлоги). асистент бере полотнище за ріжки і рівномірно

 


 

 

натягує його. Прапороносець та інший асистент, повільно обертаючи древко, згортають
полотнище лицьовим боком усередину, стежачи при цьому, щоб не було складок.

На згорнуте полотнище Бойового Прапора асистенти надівають чохол, нача-
льник штабу запечатує його гербовою сургучевою печаткою і після цього здає Бойовий
Прапор під охорону варти.

21. Під час винесення Бойового Прапора до військової частини і здавання йо-
го під охорону варти розгортання і згортання полотнища проводиться прапороносцем та
асистентами під безпосереднім наглядом начальника штабу або його помічника (заступ-
ника), як це визначено в пункті 20 цього Положення.

22. Просушування полотнища Бойового Прапора проводиться поза примі-
щенням у затінку або у приміщенні. Під час просушування Бойовий Прапор охороняєть-
ся прапороносцем та асистентами.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 380; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.173.214.227 (0.007 с.)