Черговий варт і його помічникМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Черговий варт і його помічник37. Для безпосереднього керівництва гарнізонними вартами
призначається черговий варт з офіцерів військових частин гарнізону, за
посадою не нижче командира роти, та його помічник - з молодших офі-
церів.

Наказом начальника гарнізону обов'язки чергового варт можуть
бути покладені на чергового військової частини, від якої призначена гар-
нізонна варта.

38. Черговий варт підпорядковується начальникові гарнізону та
його заступникові. Він відповідає за правильне несення служби гарні-
зонними вартами.

Черговий варт зобов'язаний:

одержати напередодні заступання на чергування в штабі війсь-
кової частини припис про призначення його на чергування;

прибути в призначений час до заступника начальника гарнізо-
ну, подати припис про призначення черговим варт, отримати записки з
паролями та необхідні вказівки;

відрекомендуватися попередньому черговому варт і повідомити
йому пароль для зміни;

вивчити відомість гарнізонного наряду, схеми розміщення по-
стів, табелі постів, інструкції начальникам варт, черговому варт та пат-
рулів, схему патрулювання;

провести розвід гарнізонних варт;

перебувати у відведеному для нього приміщенні, відправляю-
чись з нього за службовою необхідністю, залишати за себе свого поміч-
ника, повідомивши його, куди і на який час відлучився;


 

 

перевіряти не менш як двічі на добу (з них один раз уночі) не-
сення служби вартами із вжиттям заходів до термінового усунення вияв-
лених недоліків;

давати вказівки щодо змін тривалості перебування вартових на
постах залежно від стану погоди;

перевіряти готовність чергового підрозділу гарнізону до дій у
разі тривоги або виклику.

У разі відсутності в гарнізоні гарнізонних варт право перевіряти
готовність чергового підрозділу гарнізону до дій у разі тривоги або ви-
клику надається черговому частини, від якої призначений черговий під-
розділ.

39. Після закінчення розводу новий черговий варт приймає від
попереднього чергового зазначені в описі документи.

Після доповіді начальників варт про проведену зміну чергові
варт про здавання та прийняття чергування доповідають начальникові
гарнізону, а за його відсутності - заступникові начальника гарнізону, на-
приклад: "Товаришу генерал-майоре. Капітан Марчук чергування по вар-
тах здав"; "Товаришу генерал-майоре. Капітан Дзюба чергування по вар-
тах прийняв".

Недоліки, виявлені під час прийняття чергування, записують до
книги прийняття та здавання чергування, яку новий черговий варт подає
на перегляд заступникові начальника гарнізону.

40. Під час прибуття начальника гарнізону та його прямих на-
чальників черговий варт зустрічає їх і доповідає, наприклад: "Товаришу
полковнику. За час чергування надзвичайних подій не трапилося (або
трапилося - перелічити, що саме). Черговий варт капітан Коваль".

Під час прибуття військової службової особи для перевірки
варт черговий варт перевіряє у нього разове посвідчення на право пере-
вірки варти (посвідчення про відрядження для офіцерів із штабів вищого
рівня), посвідчення особи, після чого супроводжує у вартове приміщення
особисто або посилає свого помічника.

41. У разі надзвичайної події в гарнізонній варті черговий варт
негайно доповідає про це начальникові гарнізону та його заступникові,
начальникові органу управління Служби правопорядку в гарнізоні, по-
відомляє командира військової частини, від якої віднаряджено варту, та
відбуває на місце події. У разі потреби з дозволу начальника гарнізону
викликає черговий підрозділ або його частину, а під час виникнення по-
жежі - пожежну команду. Про уточнені наслідки події та вжиті заходи
доповідає начальникові гарнізону та повідомляє командирові військової
частини, від якої віднаряджено варту.


 

 

42. У разі заміни (хвороби, поранення тощо) начальника варти
черговий варт покладає виконання його обов'язків на помічника началь-
ника варти, викликає з військової частини нового начальника варти, при-
буває разом із ним до вартового приміщення та керує прийманням варти.
Про заміну начальника варти доповідає начальникові гарнізону та його
заступникові.

43. Помічник чергового варт підпорядковується черговому варт.
Помічник чергового варт зобов'язаний:

прибути разом із черговим варт у призначений час до заступни-
ка начальника гарнізону на інструктаж;

вивчити відомості гарнізонного наряду, схему розміщення по-
стів, табелі постів, інструкції начальникам варт, черговому варт та його
помічникові, патрулям, схему патрулювання;

вишикувати варти для розводу, перевірити їх склад, записати
військові звання та прізвища начальників варт й оголосити особовому
складові військове звання та прізвище чергового варт і своє прізвище;

прийняти за описом майно та інвентар, що перебуває в кімнаті
чергового варт;

перевіряти за наказом чергового варт несення служби вартами
та доповідати йому про результати перевірки;

виконувати обов'язки чергового варт за його відсутності.

44. Місце несення служби черговим варт та його помічником
визначається наказом начальника гарнізону. Забезпечення цих військо-
вих службових осіб транспортом здійснюється військовою частиною, від
якої вони від наряджені.

45. Черговий варт та його помічник озброюються пістолетами з
двома спорядженими магазинами. Їм дозволено по черзі відпочивати
(спати) не більш як 4 години кожному у визначений начальником гарні-
зону час, не роздягаючись (без взуття) й не скидаючи спорядження.

Патрулювання в гарнізоні

46. У кожному гарнізоні для підтримання порядку серед війсь-
ковослужбовців на вулицях і в громадських місцях, на залізничних стан-
ціях (вокзалах), у морських (річкових) портах, аеропортах, а також у
прилеглих до гарнізону населених пунктах наказом начальника органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні організується патрулюван-
ня.

47. Патрулі віднаряджаються із складу підрозділів Служби пра-
вопорядку. Несення патрульної служби є внутрішнім нарядом військово-


 

 

службовців Служби правопорядку в гарнізоні. Порядок виконання за-
вдань патрулювання визначається наказами та інструкціями відповідного
начальника органу управління Служби правопорядку.

У разі потреби рішенням начальника гарнізону (старшого вій-
ськового містечка) може призначатися патруль для несення служби на
території військового містечка.

48. Патрулювання проводиться пішим ходом чи на автотранс-
порті протягом доби або на певний час дня чи ночі.

Патруль, призначений на добу, несе службу протягом 4 годин із
двогодинним відпочинком у розташуванні підрозділу, звідки він був
призначений, або в іншому місці, визначеному начальником гарнізону
(старшим військового містечка).

49. Озброєння особового складу патрулів Служби правопорядку
(патрулів військових частин) визначається наказом начальника органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні (начальником гарнізону), а
форма одягу - наказом начальника гарнізону. Начальники патрулів із чи-
сла офіцерів, прапорщиків, як правило, озброюються пістолетами з дво-
ма магазинами, спорядженими набоями, а інший особовий склад залежно
від умов може бути без зброї або із зброєю (автомати, багнети). За додат-
ковою командою начальника органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні особовий склад патрулів озброюється спеціальними засобами.

Начальник патруля в разі потреби забезпечується переносною
радіостанцією для зв'язку з іншими патрулями, супроводжується міліці-
єю та відповідним черговим органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні (черговим військової частини).

50. Патрулі підпорядковуються начальникові органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні, своєму командирові підрозділу та чер-
говому органу управління Служби правопорядку в гарнізоні.

Патруль, який віднаряджається від військової частини для не-
сення служби на території військового містечка, підпорядковується
старшому військового містечка (командирові військової частини), черго-
вому військової частини, звідки він був призначений.

51. Патруль Служби правопорядку, віднаряджений для несення
служби на залізничних станціях (вокзалах), у морських (річкових) портах
та аеропортах, організовує взаємодію з військовими комендантами на
транспорті та міліцією. Військовими комендантами на транспорті для
відпочинку патрулів виділяються спеціально обладнані кімнати.

52. Схема патрулювання та інструкції для патрулів від Служби
правопорядку складається начальником органу управління Служби пра-
вопорядку в гарнізоні (у військовій частині - начальником штабу) і пого-


 

 

джується (затверджується) начальником гарнізону (старшим військового
містечка, командиром військової частини).

На схемі патрулювання визначаються: маршрути руху патрулів
(2-3 варіанти), розташування громадських місць (парків, театрів, клубів
тощо), телефонів для зв'язку з органом управління Служби правопорядку
в гарнізоні та розташування органів внутрішніх справ.

В інструкції патрулям визначаються завдання патрулів, випадки
та умови застосування зброї, особливості несення ними служби на кож-
ному маршруті руху та способи зв'язку з черговим органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні (черговим військової частини) й орга-
нами внутрішніх справ, найближчими постами міліції, а також порядок
доповіді.

53. Начальник патруля відповідає за правильне несення служби
патрульними, підтримання порядку та додержання військової дисциплі-
ни військовослужбовцями на маршруті патрулювання.

Начальник патруля зобов'язаний:

прибути в призначений час до начальника органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні (начальника штабу військової частини)
на інструктаж;

вивчити необхідні документи, що стосуються несення служби;

керувати несенням служби патрульними;

стежити за поведінкою військовослужбовців, у разі потреби пе-
ревіряти їх документи, затримувати військовослужбовців, які порушують
форму одягу, військову дисципліну, громадський порядок;

знати на своєму маршруті розташування телефонів для зв'язку з
відповідним органом управління Служби правопорядку в гарнізоні (чер-
говим військової частини) та органами внутрішніх справ;

взаємодіяти з міліцією для підтримання порядку на вулицях і в
громадських місцях;

доповідати начальникові органу управління Служби правопо-
рядку в гарнізоні (черговому військової частини) про результати патру-
лювання.

54. Патрульний зобов'язаний:

пильно нести службу, стежити за поведінкою військовослужбо-
вців і доповідати про помічені порушення ними військової дисципліни та
громадського порядку начальникові патруля;

точно і швидко виконувати накази начальника патруля і нікуди
не відходити без його дозволу;

рішуче й уміло діяти під час затримання порушників військової
дисципліни та громадського порядку;


 

 

нічого не брати від затриманих і не передавати їм без дозволу
начальника патруля, доповідати начальникові патруля про прохання за-
триманих;

після закінчення патрулювання і прибуття до військової части-
ни з дозволу начальника патруля повернутися до свого підрозділу і до-
повісти черговому підрозділу про своє прибуття.

55. Особовий склад патруля під час виконання своїх обов'язків
повинен бути взірцем додержання військової дисципліни, форми одягу
та військової ввічливості.

56. У разі виявлення непокори або вчинення опору військовос-
лужбовцем під час його затримання начальник патруля має право засто-
сувати до нього силу, попередивши про намір її застосування. Коли уни-
кнути застосування сили неможливо, вона не може перевищувати необ-
хідної для затримання міри.

У разі затримання військовослужбовця в нетверезому стані на-
чальник патруля не повинен вимагати від нього жодних пояснень.

57. За порушення військової дисципліни, громадського порядку
військовослужбовцем, старшим за військовим званням, начальник пат-
руля звертається до нього з проханням припинити порушення дисциплі-
ни, громадського порядку. Якщо це не виконується, начальник патруля
затримує його, про що негайно доповідає начальникові органу управлін-
ня Служби правопорядку в гарнізоні та черговому органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини) та діє
за їх вказівкою. Якщо військовослужбовцями строкової служби (за конт-
рактом) під час перебування їх у звільненні допущено грубе порушення
правил носіння військової форми одягу, невиконання військового вітан-
ня або інші прояви недисциплінованості, начальник патруля має право
припинити таким військовослужбовцям звільнення і відправити їх до
чергового органу управління Служби правопорядку в гарнізоні (чергово-
го військової частини) або повернути до їх військової частини (підрозді-
лу) для вжиття заходів. Затримуються і відправляються до чергового ор-
гану управління Служби правопорядку в гарнізоні також військовослуж-
бовці, які прибули за записками про звільнення з іншого гарнізону. Про
час і причину затримання начальник патруля робить позначку на записці
про звільнення військовослужбовця.

58. У затриманих військовослужбовців вилучають холодну, во-
гнепальну зброю та боєприпаси, а також документи, що посвідчують
особу; їх начальник патруля здає їх начальникові органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні або черговому органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини).


 

 

Черговий військової частини про затриманого доповідає коман-
дирові військової частини та за його рішенням повідомляє відповідний
орган управління Служби правопорядку в гарнізоні.

59. Затриманих військовослужбовців приймає черговий органу
управління Служби правопорядку в гарнізоні, про що складає протокол
про затримання та записує до книги обліку затриманих (додаток 1 до
цього Статуту), проводить медичний огляд і розміщує у камері тимчасо-
во затриманих до прийняття рішення начальником органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні.

60. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів
або зброї - крайній захід, який допускається у виняткових випадках і в
порядку, визначеному в цьому Статуті та Статуті внутрішньої служби
Збройних Сил України.

Начальник патруля має право особисто застосовувати заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби або зброю чи віддати патрульним
наказ застосовувати їх лише за таких обставин:

для захисту військовослужбовців, а в разі потреби й цивільних
осіб, від нападу, що загрожує їхньому життю і здоров'ю, якщо іншими
способами захистити їх неможливо;

для відбиття групового або збройного нападу на патруль, якщо
життю або здоров'ю начальника патруля чи патрульних загрожує безпо-
середня небезпека;

під час затримання особи, яка чинить збройний опір, або озбро-
єної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, небез-
печних для життя і здоров'я, або особи, яка намагається втекти з-під вар-
ти, якщо іншого способу затримати їх немає.

61. У разі якщо дозволяють обставини, начальник патруля пе-
ред застосуванням заходів фізичного впливу, спеціальних засобів або
зброї повинен голосом чи пострілом угору попередити про це особу,
проти якої мають бути застосовані ці заходи. Про застосування зброї на-
чальник патруля негайно доповідає начальникові органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні або черговому органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні (черговому військової частини).

Особовому складу патруля в усіх випадках категорично заборо-
нено застосовувати спеціальні засоби та зброю на багатолюдних вули-
цях, площах і в громадських місцях, а також якщо від цього можуть по-
страждати сторонні люди.

62. Чергова зміна підрозділу безпеки дорожнього руху Служби
правопорядку в гарнізоні призначається для забезпечення безпеки доро-


 

 

жнього руху військових транспортних засобів у гарнізоні та запобігання
дорожньо-транспортним пригодам.

У наказі начальника органу управління Служби правопорядку в
гарнізоні визначається склад чергової зміни із числа військовослужбов-
ців підрозділу безпеки дорожнього руху Служби правопорядку та поря-
док несення нею служби.

Чергова зміна підпорядковується начальникові органу управ-
ління Служби правопорядку в гарнізоні та черговому органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні.

Військовослужбовці, призначені для несення служби у складі
чергової зміни, розподіляються за контрольними постами, спеціально
обладнаними автомобілями підрозділу безпеки дорожнього руху Служби
правопорядку в гарнізоні і за визначенням начальника органу управління
Служби правопорядку в гарнізоні можуть виконувати завдання спільно з
військовослужбовцями чергової зміни патрульно-постової служби мето-
дом чергування на окремих ділянках місцевості на спеціально обладна-
них автомобілях.

63. Інспектори підрозділу безпеки дорожнього руху Служби
правопорядку в гарнізоні під час виконання завдань мають право:

зупиняти військові транспортні засоби Збройних Сил України
та інших військових формувань, утворених відповідно до законів Украї-
ни, у разі порушення їх водіями правил дорожнього руху, за наявності
ознак, що свідчать про технічну несправність транспорту або забруднен-
ня ним довкілля, а також відомостей про те, що він використовується з
протиправною метою чи не за призначенням, з метою їх огляду і переві-
рки у водіїв документів на право користування та керування транспорт-
ними засобами, дорожніх листів, відповідності вантажів, що перевозять-
ся, товарно-транспортним документам;

проводити технічний огляд транспортних засобів Збройних Сил
України;

регулювати дорожній рух на автомобільних дорогах і вулицях
під час проходження колон військових транспортних засобів, організову-
вати і забезпечувати супровід цих колон і транспортних засобів спеціа-
льного призначення;

направляти в разі необхідності на медичний огляд водіїв війсь-
кових транспортних засобів;

затримувати та відсторонювати від керування військовими
транспортними засобами осіб, які перебувають у стані алкогольного або
наркотичного сп'яніння, а також тих, які не мають документів на право


 

 

керування чи користування транспортними засобами, вживати до водіїв
інші заходи, передбачені законодавством;

використовувати передбачені відповідними нормативно-
правовими актами технічні засоби для виявлення та фіксації порушень
правил дорожнього руху, забороняти використання військово-
транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці дорожнього
руху чи довкілля або номери агрегатів яких не відповідають записам у
реєстраційних документах, затримувати і доставляти в установленому
законодавством порядку військові транспортні засоби для тимчасового
тримання на спеціальних майданчиках чи стоянках;

перевіряти у військових частинах виконання контрольних і
профілактичних заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

брати участь у розслідуванні дорожньо-транспортних пригод,
вчинених за участю водіїв транспортних засобів Збройних Сил України,
осіб, які керували транспортними засобами Збройних Сил України під
час вчинення дорожньо-транспортної пригоди;

сприяти командирам військових частин в усуненні порушень
правил утримання шляхів, які знаходяться на територіях дислокації вій-
ськових частин, обмежувати або забороняти проведення ремонтно-
будівельних та інших робіт чи заходів на зазначених шляхах, якщо при
цьому не виконуються вимоги правил дорожнього руху.

Виходячи з умов дислокації військ, стану справ щодо дотри-
мання водіями військових транспортних засобів правил дорожнього руху
та технічного стану транспортних засобів, на чергову зміну підрозділу
безпеки дорожнього руху Служби правопорядку в гарнізоні покладають-
ся додаткові завдання, які визначаються в Інструкції, що затверджується
начальником органу управління Служби правопорядку в гарнізоні та по-
годжується з начальником гарнізону.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.015 с.)