ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації
Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство (імовірно) контролюватиме в майбутньому
Звіт про фінансові результати Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат
Звіт про власний капітал Зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Оцінка та прогноз змін у власному капіталі
Звіт про рух грошових коштів Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

 

 

Лекція 13.

Показники фінансового стану підприємства

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

 

 

Показники фінансового стану підприємства

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передо-
всім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізу-вати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Ми пропонуємо класифікацію і порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види таких показників (табл.).

У цілому таблиця включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має здійснюватись за всіма цими показниками.

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
Показники оцінки майнового стану підприємства
1.1 Сума господарських кош-тів, які є в розпорядженні підприємства Валюта балансу
1.2 Питома вага активної частини основних засобів Вартість активної частини основних засобів ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100% Вартість основних засобів
1.3 Коефіцієнт зносу основних засобів Знос Первинна вартість основних засобів за балансом
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
1.4 Коефіцієнт оновлення ос-новних засобів Балансова вартість основних засобів, які на-дійшли за період, що аналізується Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується
1.5 Коефіцієнт вибуття основ-них засобів Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що аналізується Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується
Показники прибутковості
’ 2.1 Прибутковість інвестицій у звичайні акції Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції —————————————————– 100%  
2.2 Прибутковість інвестицій у фірму Прибуток після сплати податків ———————————————––––– 100% Інвестиції
2.3 Головний показник при-бутковості Прибуток до сплати податків –––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%  
2.4 Прибутковість активів Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції –––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%  
2.5 Обертання необоротних активів Обсяг реалізації Необоротні активи
2.6 Прибутковість операційної діяльності Фінансовий результат від операційної діяльності –––––––––––––––––––––––––––––––– 100% Обсяг випуску продукції
Показники ліквідності та платоспроможності
3.1 Величина власного капіталу Підсумок звіту про власний капітал (форма 4)
3.2 Маневреність грошових коштів Грошові кошти Власний капітал
3.3 Коефіцієнт покриття за-гальний Оборотні активи Поточні зобов’язання

Продовження

№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
3.4 Коефіцієнт покриття проміжний [Грошові кошти та їх еквіваленти] + [Дебіторська заборгованість] Короткострокові позикові кошти
3.5 Коефіцієнт поточної лік-відності Грошові кошти та їх еквіваленти Поточні зобов’язання
3.6 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) Грошові кошти Поточні зобов’язання
3.7 Частка оборотних коштів у активах Оборотні активи Усього активів
3.8 Частка запасів в оборотних активах Запаси Оборотні активи
3.9 Частка власних оборотних коштів у покритті запасів Власні оборотні кошти Запаси
3.10 Коефіцієнт покриття за-пасів Стабільні джерела покриття запасів Запаси
3.11 Коефіцієнт критичної оцінки [Гроші] + Поточні зобов’язання
3.12 Період інкасації дебіторської заборгованості Дебіторська заборгованість [Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді]
3.13 Тривалість кредиторської заборгованості Кредиторська заборгованість [Закупівлі]: [Кількість днів у періоді]
3.14 Співвідношення довгострокових зобов’язань кредиторам та довгострокових дєерел фінансування (коефіцієнт довгострокових зобов’язань Довгострокові зобов’язання  
3.15 Коефіцієнт поточної за-боргованості Поточнi зобов’язання Зобов’язання перед акціонерами
3.16 Співвідношення грошових потокiв та заборгованостi кредиторам Вхідні грошовi потоки Заборгованість кредиторам
3.17 Співвідношення грошових потокiв та довгострокових зобов’язань кредиторам Вхідні грошовi потоки Довгостроковi пасиви
3.19 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові кошти Власні кошти
3.20 Співвідношення нерозпо-діленого прибутку до всієї суми активів Нерозподілений прибуток Уся сума активів
3.21 Обертання матеріальних запасів Продаж Матеріальні запаси
Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства
4.1 Коефіцієнт автономії (незалежності) Власний капітал Майно підприємства
4.2 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові кошти Власні кошти
4.3 Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу [Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики] [Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + + [Довгострокові позики]
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
4.4 Коефіцієнт маневреності власних коштів [Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + + [Довгострокові позики] – [Позаоборотні активи] [Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + + [Довгострокові позики]
4.5 Коефіцієнт реальної вартоcті основних засобів у майні підприємства [Вартість основних засобів] – [Сума накопиченої амортизації] Вартість майна підприємства за підсумком балансу
4.6 Коефіцієнт концентрації власного капіталу Власний капітал Активи
4.7 Коефіцієнт фінансової за-лежності Активи Власний капітал
4.8 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Залучений капітал Усього коштів підприємства
4.9 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів Довгострокові зобов’язання [Довгострокові зобов’язання] + [Власний капітал]
4.10 Коефіцієнт структури за-лученого капіталу Довгострокові зобов’язання Залучений капітал
4.11 Показник заборгованості акціонерам Усього заборгованості акціонерам ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100% Усього активів
Показники рентабельності підприємства
5.1 Рентабельність продажу Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) Виручка від реалізації
5.2 Рентабельність основної діяльності Прибуток від реалізації продукції Витрати на виробництво продукції та її реалізацію
5.3 Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток Середня величина власного капіталу
5.4 Період окупності власного капіталу Середня величина власного капіталу Чистий прибуток
5.5 Рентабельність усього ка-піталу підприємства Загальний прибуток Підсумок балансу
5.6 Рентабельність перманентного (змінного) капіталу Загальний прибуток Підсумок I розділу пасиву балансу
Показники ділової активності
6.1 Загальне обертання капі-талу Чиста виручка від реалізації Підсумок балансу
6.2 Обертання мобільних коштів Чиста виручка від реалізації Підсумок ІІ та ІІІ розділів активу балансу
6.3 Обертання матеріальних оборотних коштів Чиста виручка від реалізації Підсумок ІІ розділу активу балансу
6.4 Обертання готової продукції Чиста виручка від реалізації Готова продукція
6.5 Обертання дебіторської заборгованості Виручка від реалізації Дебіторська заборгованість
6.6 Середній строк обороту дебіторської заборгованості 360 Дебіторська заборгованість Виручка від реалізації
6.7 Обертання кредиторської заборгованості Виручка від реалізації Кредиторська заборгованість
6.8 Середній строк обороту кредиторської заборгованості 360 Кредиторська заборгованість Виручка від реалізації
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
6.9 Фондовіддача необоротних активів Виручка від реалізації Необоротні активи
6.10 Обертання власного капіталу Виручка від реалізації Власний капітал

 

Показники акціонерного капіталу
7.1 Прибутковість акцій Дивіденди власників акцій ––––––––––––––––––––––––––100% Ринкова ціна акції
7.2 Дохід на звичайну акцію Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції Кількість звичайних акцій
7.3 Цінність акції Ринкова ціна акції Дохід на акцію
7.4 Рентабельність акції Дивіденд на одну акцію Ринкова ціна акції
7.5 Дивідендний дохід Дивіденд на одну акцію Середній дохід на одну акцію
7.6 Коефіцієнт котирування акції Ринкова ціна акції Облікова ціна акції

 

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства.

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.

 

 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

 

Коротка характеристика основних показників, які використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

ПРИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Компоненти фінансової звітності Зміст Використання інформації
Баланс Наявність економічних ресурсів, які контролюються підприємством, на дату балансу Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності підприємства; прогнозування майбутніх потреб у позиках; оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство (імовірно) контролюватиме в майбутньому
Звіт про фінансові результати Доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства за звітний період Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності підприємства; структури доходів та витрат
Звіт про власний капітал Зміни в складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду Оцінка та прогноз змін у власному капіталі
Звіт про рух грошових коштів Генерування та використання грошових коштів протягом звітного періоду Оцінка та прогноз операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства

 

 

Лекція 13.

Показники фінансового стану підприємства

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

 

 

Показники фінансового стану підприємства

Стійкий фінансовий стан підприємства формується в процесі всієї його виробничо-господарської діяльності. Тому оцінку фінансового стану можна об’єктивно здійснити не через один, навіть найважливіший, показник, а тільки за допомогою комплексу, системи показників, що детально й усебічно характеризують господарське становище підприємства.

Показники оцінки фінансового стану підприємства мають бути такими, щоб усі ті, хто пов’язаний із підприємством економічними відносинами, могли одержати відповідь на запитання, наскільки надійне підприємство як партнер у фінансовому відношенні, а отже, прийняти рішення про економічну доцільність продовження або встановлення таких відносин з підприємством. У кожного з партнерів підприємства — акціонерів, банків, податкових адміністрацій — свій критерій економічної доцільності. Тому й показники оцінки фінансового стану мають бути такими, щоб кожний партнер зміг зробити вибір, виходячи з власних інтересів.

Ясна річ, що в доброму фінансовому стані заінтересоване передо-
всім саме підприємство. Однак добрий фінансовий стан будь-якого підприємства формується в процесі його взаємовідносин із постачальниками, покупцями, акціонерами, банками та іншими юридичними і фізичними особами. З іншого боку, безпосередньо від підприємства залежить міра його економічної привабливості для всіх цих юридичних осіб, що завжди мають можливість вибору між багатьма підприємствами, спроможними задовольнити той самий економічний інтерес.

Відтак необхідно систематично, детально і в динаміці аналізу-вати фінанси підприємства, оскільки від поліпшення фінансового стану підприємства залежить його економічна перспектива.

Ми пропонуємо класифікацію і порядок розрахунку комплексу основних оцінних показників, що з них залежно від конкретної мети аналізу можна вибрати відповідну кількість та види таких показників (табл.).

У цілому таблиця включає 65 показників, призначених для детальної та всебічної оцінки фінансового стану підприємства. Однак це не означає, що систематичний аналіз фінансового стану підприємства завжди має здійснюватись за всіма цими показниками.

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

 

№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
Показники оцінки майнового стану підприємства
1.1 Сума господарських кош-тів, які є в розпорядженні підприємства Валюта балансу
1.2 Питома вага активної частини основних засобів Вартість активної частини основних засобів ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100% Вартість основних засобів
1.3 Коефіцієнт зносу основних засобів Знос Первинна вартість основних засобів за балансом
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
1.4 Коефіцієнт оновлення ос-новних засобів Балансова вартість основних засобів, які на-дійшли за період, що аналізується Балансова вартість основних засобів на кінець періоду, що аналізується
1.5 Коефіцієнт вибуття основ-них засобів Балансова вартість основних засобів, які вибули в період, що аналізується Балансова вартість основних засобів на початок періоду, що аналізується
Показники прибутковості
’ 2.1 Прибутковість інвестицій у звичайні акції Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції —————————————————– 100%  
2.2 Прибутковість інвестицій у фірму Прибуток після сплати податків ———————————————––––– 100% Інвестиції
2.3 Головний показник при-бутковості Прибуток до сплати податків –––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%  
2.4 Прибутковість активів Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції –––––––––––––––––––––––––––––––––– 100%  
2.5 Обертання необоротних активів Обсяг реалізації Необоротні активи
2.6 Прибутковість операційної діяльності Фінансовий результат від операційної діяльності –––––––––––––––––––––––––––––––– 100% Обсяг випуску продукції
Показники ліквідності та платоспроможності
3.1 Величина власного капіталу Підсумок звіту про власний капітал (форма 4)
3.2 Маневреність грошових коштів Грошові кошти Власний капітал
3.3 Коефіцієнт покриття за-гальний Оборотні активи Поточні зобов’язання

Продовження

№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
3.4 Коефіцієнт покриття проміжний [Грошові кошти та їх еквіваленти] + [Дебіторська заборгованість] Короткострокові позикові кошти
3.5 Коефіцієнт поточної лік-відності Грошові кошти та їх еквіваленти Поточні зобов’язання
3.6 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможність) Грошові кошти Поточні зобов’язання
3.7 Частка оборотних коштів у активах Оборотні активи Усього активів
3.8 Частка запасів в оборотних активах Запаси Оборотні активи
3.9 Частка власних оборотних коштів у покритті запасів Власні оборотні кошти Запаси
3.10 Коефіцієнт покриття за-пасів Стабільні джерела покриття запасів Запаси
3.11 Коефіцієнт критичної оцінки [Гроші] + Поточні зобов’язання
3.12 Період інкасації дебіторської заборгованості Дебіторська заборгованість [Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді]
3.13 Тривалість кредиторської заборгованості Кредиторська заборгованість [Закупівлі]: [Кількість днів у періоді]
3.14 Співвідношення довгострокових зобов’язань кредиторам та довгострокових дєерел фінансування (коефіцієнт довгострокових зобов’язань Довгострокові зобов’язання  
3.15 Коефіцієнт поточної за-боргованості Поточнi зобов’язання Зобов’язання перед акціонерами
3.16 Співвідношення грошових потокiв та заборгованостi кредиторам Вхідні грошовi потоки Заборгованість кредиторам
3.17 Співвідношення грошових потокiв та довгострокових зобов’язань кредиторам Вхідні грошовi потоки Довгостроковi пасиви
3.19 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові кошти Власні кошти
3.20 Співвідношення нерозпо-діленого прибутку до всієї суми активів Нерозподілений прибуток Уся сума активів
3.21 Обертання матеріальних запасів Продаж Матеріальні запаси
Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства
4.1 Коефіцієнт автономії (незалежності) Власний капітал Майно підприємства
4.2 Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів Позикові кошти Власні кошти
4.3 Коефіцієнт довгострокового залучення капіталу [Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики] [Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + + [Довгострокові позики]
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
4.4 Коефіцієнт маневреності власних коштів [Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + + [Довгострокові позики] – [Позаоборотні активи] [Власний капітал] + [Довгострокові кредити] + + [Довгострокові позики]
4.5 Коефіцієнт реальної вартоcті основних засобів у майні підприємства [Вартість основних засобів] – [Сума накопиченої амортизації] Вартість майна підприємства за підсумком балансу
4.6 Коефіцієнт концентрації власного капіталу Власний капітал Активи
4.7 Коефіцієнт фінансової за-лежності Активи Власний капітал
4.8 Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Залучений капітал Усього коштів підприємства
4.9 Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів Довгострокові зобов’язання [Довгострокові зобов’язання] + [Власний капітал]
4.10 Коефіцієнт структури за-лученого капіталу Довгострокові зобов’язання Залучений капітал
4.11 Показник заборгованості акціонерам Усього заборгованості акціонерам ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100% Усього активів
Показники рентабельності підприємства
5.1 Рентабельність продажу Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) Виручка від реалізації
5.2 Рентабельність основної діяльності Прибуток від реалізації продукції Витрати на виробництво продукції та її реалізацію
5.3 Рентабельність власного капіталу Чистий прибуток Середня величина власного капіталу
5.4 Період окупності власного капіталу Середня величина власного капіталу Чистий прибуток
5.5 Рентабельність усього ка-піталу підприємства Загальний прибуток Підсумок балансу
5.6 Рентабельність перманентного (змінного) капіталу Загальний прибуток Підсумок I розділу пасиву балансу
Показники ділової активності
6.1 Загальне обертання капі-талу Чиста виручка від реалізації Підсумок балансу
6.2 Обертання мобільних коштів Чиста виручка від реалізації Підсумок ІІ та ІІІ розділів активу балансу
6.3 Обертання матеріальних оборотних коштів Чиста виручка від реалізації Підсумок ІІ розділу активу балансу
6.4 Обертання готової продукції Чиста виручка від реалізації Готова продукція
6.5 Обертання дебіторської заборгованості Виручка від реалізації Дебіторська заборгованість
6.6 Середній строк обороту дебіторської заборгованості 360 Дебіторська заборгованість Виручка від реалізації
6.7 Обертання кредиторської заборгованості Виручка від реалізації Кредиторська заборгованість
6.8 Середній строк обороту кредиторської заборгованості 360 Кредиторська заборгованість Виручка від реалізації
№ п/п Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело одержання вихідних даних
6.9 Фондовіддача необоротних активів Виручка від реалізації Необоротні активи
6.10 Обертання власного капіталу Виручка від реалізації Власний капітал

 

Показники акціонерного капіталу
7.1 Прибутковість акцій Дивіденди власників акцій ––––––––––––––––––––––––––100% Ринкова ціна акції
7.2 Дохід на звичайну акцію Прибуток після сплати податків та дивідендів на привілейовані акції Кількість звичайних акцій
7.3 Цінність акції Ринкова ціна акції Дохід на акцію
7.4 Рентабельність акції Дивіденд на одну акцію Ринкова ціна акції
7.5 Дивідендний дохід Дивіденд на одну акцію Середній дохід на одну акцію
7.6 Коефіцієнт котирування акції Ринкова ціна акції Облікова ціна акції

 

Залежно від мети та завдань аналізу в кожному конкретному випадку вибирають оптимальний саме для цього випадку комплекс показників та напрямків аналізу фінансового стану підприємства.

Слід підкреслити, що всі показники фінансового стану підприємства перебувають у взаємозв’язку та взаємозумовленості. Тому оцінити реальний фінансовий стан підприємства можна лише на підставі використання певного комплексу показників з урахуванням впливу різних факторів на відповідні показники.

 

 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

 

Коротка характеристика основних показників, які використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.029 с.)