Прогнозні показники діяльності, ділової активності та ефективності господарювання тов «корсар» на 2013 рік 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прогнозні показники діяльності, ділової активності та ефективності господарювання тов «корсар» на 2013 рік(Тис.грн.)

Показник 2012р. 2013 р. Абсолютне відхилення
1. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, грн.     -96535
2. Собівартість реалізованої продукції, грн.      
3. Грошові активи, грн     -96535
3. Чистий прибуток, грн.     -98780
4. Середня вартість активів, грн.     -1015597
5. Середня вартість необоротних активів, грн.     -1576509
6. Середня вартість оборотних активів, грн.      
7. Середня вартість запасів, грн.      
8. Середні запаси готової продукції, грн.      
9. Середня сума дебіторської заборгованості, грн.     -1113
10. Середня сума кредиторської заборгованості, грн.     -149943
11. Середня величина власного капіталу, грн.      
12. Сплачені дивіденди, грн.      

В основі досягнення високої ділової активності та внутрішньої стійкості підприємства лежить своєчасне і гнучке управління внутрішніми факторами його діяльності. Стратегічний менеджмент, на наш погляд, повинен бути спрямований на:

- якість управління оптимальним складом і структурою поточних активів;

- правильний вибір стратегії і тактики управління структурою власних фінансових ресурсів. Винятково важливо проаналізувати їх використання в двох напрямах: по-перше, для фінансування поточної діяльності, по-друге, для інвестування в капітальні затрати;

- вимоги щодо управління коштами, що додатково мобілізуються на ринку позичкових капіталів. Тут стратегія повинна бути направлена на усунення фінансового ризику нездатності підприємства своєчасно і в повному обсязі розплатитися зі своїми кредиторами.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що ступінь впливу факторів на фінансову стійкість підприємства залежить не лише від сили кожного з них та співвідношення між ними, а й від тієї стадії життєвого циклу, в якій у даний момент перебуває підприємство, і відповідності їй управлінських дій.

Суттєвий вплив на ділову активність підприємства мають і зовнішні фактори, тому пропонуємо розробити на підприємстві стратегію і тактику управління ними, яка включає в себе різні аспекти:

- економічні умови господарювання;

- пануючі в суспільстві техніку і технології;

- платоспроможний попит споживачів;

- економічну й фінансово-кредитну законодавчу базу;

- конкурентну боротьбу;

- податкову політику;

- ступінь розвитку фінансового ринку, страхової та банківської справи, зовнішньоекономічних зв'язків.

Отже, найважливіша ознака фінансової стійкості підприємства — його здатність функціонувати і розвиватися в умовах внутрішнього і зовнішнього середовища, які істотно змінюються. При цьому важливе значення має достовірна і реальна інформація про внутрішню і зовнішню обстановку.

Одним із головних методологічних принципів стратегічного менеджменту є інформаційне забезпечення — реальне, правдиве й достовірне. Це відбувається шляхом складання та аналізу фінансової звітності [13, C.175].

У зв'язку з цим темпи економічного розвитку підприємства в першу чергу визначаються темпами збільшення реінвестованих власних засобів. Вони залежать від багатьох факторів, що відбивають ефективність поточної (рентабельність реалізованої продукції, оборотність власних засобів) і фінансової (дивідендна політика, фінансова стратегія, вибір структури капіталу) діяльності.

Для цього підприємству ТОВ «Корсар» пропонується:

1) при розробці прогнозного руху грошових коштів спрямувати його в основному на підвищення рівня фінансової стійкості і підвищення рівня рентабельності, для чого необхідно збільшити частку довгострокових кредитів у пасиві балансу при одночасному зменшенні поточних зобов’язань, що дасть можливість більш широкої фінансової маневреності протягом 2013 року;

2) капітальні інвестиції спрямувати на покращення стану основних виробничих засобів, тобто поновлення існуючого парку устаткування, але не збільшуючи його, що дасть реальну можливість зменшити собівартість одиниці продукції; така умова є підґрунтям для збільшення обсягів реалізації і створення конкурентоспроможної продукції;

3) інвестувати кошти в сумі 96535 тис.грн. у прибуткові інвестиційні проекти;

4) Збільшити частку оборотних активів підприємства, адже оборотні кошти забезпечують безперервність виробництва і реалізації продукції підприємства та є найбільш ліквідними;

5) провести глибоку ревізію діяльності, інвентаризацію статей балансу, детально вивчити склад матеріальних цінностей, особливості готової продукції, дебіторської заборгованості та розробити заходи для її стягнення;

6) збільшити номенклатуру вироблюваної продукції, підвищити її якість, конкурентоспроможність на внутрішньому ринку збуту та оцінити реальні можливості підприємства для виходу на зовнішні ринки, для чого розглянути ринок збуту Румунії та Молдови;

7) розглянути впровадження нових технологій, та варіантів більш економічного розміщення виробничих потужностей;

8) впровадити систему інформації, яка б могла своєчасно, достовірно, повно і систематично надавати керівним органам підприємства необхідну інформацію про зовнішні та внутрішні умови, інформацію про реальний еконо­мічний стан на підприємстві;

Тобто, загалом можна сказати, що підприємство ТОВ «Корсар» у своїй діяльності на перспективу повинно орієнтуватися на таку політику по покращенню фінансового стану і підвищення рівня ділової активності, при якій основна діяльність буде прибутковою при одночасній максимальній віддачі всіх елементів, тобто підвищення рівня рентабельності, як основних виробничих засобів при їх модернізації так і рентабельності продукції за рахунок зниження собівартості і збільшення обсягів її реалізації.

Для забезпечення цілісності системи управління фінансовою діяльністю передбачається виконання умови єдності цілей та інтересів на всіх рівнях управління, єдності принципів управління та єдності самого процесу управління [10, C. 290].

Неминуче мають відбуватися якісні зміни в управлінні підприємством шляхом активної, зорієнтованої на майбутнє стратегії, побудованої на зв'язку між намаганням забезпечити прибутковість і додержати стабільності фінансових процесів.

Резервом до поліпшення показників ділової активності підприємства є застосування заходів з:

- оптимізації нормування запасів з метою запобігання зменшенню їх обертає мості та збільшенню тривалості операційного циклу;

- реінвестування у виробництво;

- підвищення рівня рентабельності надання послуг;

- підвищення рівня ресурсовіддачі;

- зменшення рівня фінансової залежності;

- підвищення рівня рентабельності власного капіталузміну ресурсовіддачі та збільшення фінансової залежності.

 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

 

На підприємстві необхідно систематично проводити аналіз фінансового стану, однією з складових якого є оцінка ділової активності та ефективності господарювання підприємства. Цей аналіз дає змогу намітити шляхи забезпечення систематичного надходження та ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з метою успішного функціонування підприємства.

Аналіз ділової активності та ефективність його господарювання проводиться за допомогою визначення певних показників та їх порівняння за певні періоди. Ці показники поділяють на кілька груп:

- показники ділової активності;

- показники майнового стану;

- показники ліквідності та платоспроможності;

- показники прибутковості;

- показники фінансової стійкості та стабільності підприємства;

- показника рентабельності.

Основними джерелами інформації для аналізу результатів фінансової діяльності підприємства є бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, що складаються на 2011-2012 рр.. В балансі відображаються ресурси, вимоги на ці ресурси або ж частка участі в них, він служить також показником "фінансового здоров’я" підприємства. Звіт про фінансові результати дає оцінку роботи підприємства і призначений для виведення чистого результату операцій підприємства за звітний період.

На основі цих джерел інформації здійснюється розрахунок основних показників діяльності господарюючого суб’єкта, здійснюється вертикальний, горизонтальний і факторний аналіз, що дає змогу визначити динаміку у розвитку даного підприємства, а також здійснити прогнозування на майбутні періоди з врахуванням всіх необхідних умов.

Визначення динаміки та структури майна підприємства показало, що на підприємстві відбулися зміни в їх динаміці. Так, матеріальні оборотні активи зросли на 181889 тис. грн, але їх частка в загальній сумі оборотних активів зменшилась — на 1,5 процентних пункти.

Приріст оборотних активів припадає на виробничі запаси, готову продукцію і товари, які, як показує баланс, збільшились, відповідно, на 24945, 76982 і 79962 тис. грн. Такі зміни обґрунтовані лише за умови зростання обсягів господарської діяльності.

Для забезпечення найбільш ефективного господарювання необхідно досягти оптимального співвідношення необоротних і оборотних активів та обсягів підприємницької діяльності. При цьому підприємство заінтересоване у зменшенні залишків активів на балансі, особливо в частині виробничі запаси, товарів і дебіторської заборгованості.

Оцінка ділової активності підприємства ТОВ «Корсар» відобразила позитивні тенденції зміни, що свідчить про ефективність використання майна, господарських засобів та вкладених коштів. В основі досягнення високої ділової активності та внутрішньої стійкості підприємства лежить своєчасне і гнучке управління внутрішніми факторами його діяльності. Підприємство «ТОВ Корсар» ефективно використовує свій ресурсний потенціал, але для того, щоб посилити ділову активність варто звернути увагу на збільшення питомої ваги оборотних активів підприємства, які є більш ліквідними. Також, суму коштів у розмірі 96535 тис.грн, підприємству варто інвестувати в розширення виробництва або вкласти ці кошти в цінні папери, що дасть можливість і надалі збільшувати обсяг прибутку і покращувати ефективність господарювання.

В останні роки часто проводиться рейтингова оцінка підприємств. Огляд і аналіз наявних підходів до проведення рейтингу, оцінки іміджу підприємств дали змогу зробити такі висновки.

1. Система рейтингів промислових підприємств у розвинутих країнах світу сьогодні практично відпрацьована і містить фіксований набір фінансових документів і економічних показників роботи за рік. Підсумкова оцінка стану підприємства дається у звітах фірм і публікується в засобах інформації поряд з балансом. Це служить своєрідною рекламою, що стимулює нові замовлення і прибуток.

2. У вітчизняній практиці подібного роду рейтингу підприємств не проводилося. Але з розвитком нових форм власності, конкуренції, комерційної діяльності він стане невід'ємною частиною оцінки стабільності і перспективності підприємства, інвестиційної привабливості, конкурентно спроможності у межах регіону та галузі.

3. Закордонний підхід до рейтингової оцінки не може бути використаний цілком, тому що не враховує специфіки нинішнього періоду розвитку ринкових відносин в Україні, відрізняється формами і змістом інформації, яка надається, урахуванням і аналізом виробничої, економічної і фінансової діяльності.

4. Рейтингова оцінка повинна базуватися на єдиному методичному підході, а вихідна інформація має бути стандартизована.

5. Найважливішою характеристикою діяльності підприємства є його фінансовий стан, так як він відбиває сукупність усіх чинників, що визначають діяльність підприємства: обсяг робіт, якість продукції, взаємовідносини з постачальниками і замовниками, виручку від реалізації, розмір прибутку, наявність власного капіталу, вартість і стан основних засобів, обігових коштів, структуру коштів, дебіторської і кредиторської заборгованостей.

В даній роботі проведено розрахунок показників ділової активності та ефективності господарювання ТОВ «Корсар». Аналіз цих показників показав, що господарство протягом 2012 року покращило свою фінансову діяльність, підвищило ділову активність, фінансову стійкість. На основі аналізу показників ділової активності, ефективності використання майна та фінансових ресурсів намічено шляхи покращення ділової активності та ефективності господарювання підприємства (розділ 3).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 396; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.194.255 (0.016 с.)