Використання чистого прибуткуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Використання чистого прибутку 

Після вирахування з доходів усіх витрат, понесених для отримання цих доходів, підприємство отримує чистий прибуток. Вій є одним з важливих показників кінцевих фінансових результатів підприємства.

Усі показники, які розраховуються є факторами, які впливають на кінцевий результат - чистий прибуток або збиток. Для визначення впливу факторів на зміну чистого прибутку відповідна сума фінансових результатів коригується на питому вагу чистого прибутку в фінансовому результаті від звичайної діяльності до оподаткування. На підставі цього алгоритму проводиться факторний аналіз, вихідні дані наведено в табл.1 .

 

Таблиця 1 Аналіз формування, розподілу та використання чистого прибутку.

 

№ з/п   Показники       Одиниця виміру       1-йрік       2-й рік     Відхилення
    + /- %
І Валовий прибуток грн. 7200,00 9100,00 + 1900,00 + 26,39
  Фінансовий результат від іншої операційної діяльності   грн.   800,00   900,00   + 100.00   + 12,50
  Фінансовий результат від фінансової діяльності   грн.   1300,00   1200,00   - 100,00   -7,69
  Фінансовий результат від інвестиційної діяльності   грн.   2400,00   1000,00   - 1400,00   - 58,33
  Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування   грн.   11700,00   12200,00   + 500,00   + 4,27
Податок на прибуток грн. 1200,00 1500,00 + 300,00 + 25,00
Чистий прибуток грн. 10500,00 10700,00 + 200,00 + 1,90
  Питома вага чистого прибутку в фінансовому результаті від звичайної діяльності до оподаткування   %   89,74   87,70   -2,04  

 

Алгоритм розрахунку та результати факторного аналізу формування чистого прибутку наведено в табл. 2.

 

Таблиця 2. Факторний аналіз формування чистого прибутку

 

м з/п   Показники   Алгоритм розрахунку   Розрахунок   Результат  
 
  Зміна чистого прибутку, у т.ч. за рахунок зміни:   ΔЧП= ЧП1 - ЧПо   10700 - 10500]   (448,7-248,88)2   + 200,00    
1.1 фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (По)   ΔЧП0 = ΔПо х ПВчпо   500x89,74: 100   + 448,70
1.1.1 - валового прибутку (П) ΔЧП = ΔВП х ПВчпо 1900x89,74: 100 + 1705,06  
1.1.2 - фінансового результату від іншої операційної діяльності (Пщ)   ΔЧПфд = ΔПфд х ПВчпо   100 х 89,74 : 100   + 89,74  
1.1.3 - фінансового результату від фінансової діяльності ΔЧГІфд = Пфд х ПВчпа -100x89.74:100 -89,74  
1.1.4 - фінансового результату від інвестиційної діяльності (Піл) ΔЧП1д = ΔП1д х ПВчпо -1400x89,74: 100   - 1256.36  
1.2 питомої ваги чистого прибутку (ПВчп) ΔПпв =Δ ПВ х По -2,04x12200: 100 - 248,88  
                 

 

Різниця у розмірі 0.18 грн. стримана внаслідок заокруглень.

 

За даними таблиці 2. у 2-му році збільшився чистий прибуток на 200 гри., що склало 1,9 %. Це стало можливим за рахунок збільшення фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування: чистий прибуток зріс на 448,70 грн. Негативно вплинула зміна питомої ваги чистого прибутку в прибутку до оподаткування, що зменшило чистий прибуток на + 248,88 грн.

Одночасно прибуток є джерелом фінансових ресурсів господарюючих суб'єктів і держави та підлягає обов'язковому розподілу. Держава отримує свою частку у вигляді податку на прибуток. Підприємство після цього отримує у власне розпорядження чистий прибуток, який використовується згідно потреб.

Досягнення правильних пропорцій між основними напрямами розподілу прибутку досягається ефективністю і реальністю співвідношення між споживанням і накопиченням.

Розподіл чистого прибутку дає змогу підприємству розширювати діяльність за рахунок власних джерел фінансування. При цьому значно знижуються витрати на залучення додаткових позикових джерел, на випуск нових акцій, що зберігає систему контролю за діяльністю підприємства, оскільки кількість власників не збільшується.

Розподіл чистого прибутку, зокрема в товариствах, є основним питанням його дивідендної політики. Цим регулюється курс акцій, розміри, структура та темпи зростання капіталу товариства.

Згідно П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал" можливі наступні шляхи використання чистого прибутку:

- розподіл прибутку між учасниками (дивіденди, інші виплати);

- поповнення статутного капіталу;

- поповнення резервного капіталу.

В установчих документах підприємства можуть бути передбачені також інші напрями розподілу чистого прибутку.

Методика аналізу розподілу чистого прибутку полягає у порівнянні фактичних даних з прогнозними за минулі періоди за основними напрямами розподілу прибутку. На підставі такого аналізу визначаються відхилення і їх причини. Підлягає оцінці питома вага кожного напряму розподілу прибутку в загальній його сумі.

Джерелами інформації є форма № 3 "Звіт про фінансові результати", форма №4 "Звіт про власний капітал", фінансовий план, розрахунки використання чистого прибутку.

За результатами проведеного аналізу розробляються рекомендації щодо змін пропорцій у розподілі прибутку та найбільш раціональному його використанні.

Таблиця 3. Аналіз використання прибутку

Показник       Одиниця виміру     1-й рік       2-й рік       Відхилення
+/- %
б
Прибуток від реалізації продукції гри. 17900,00 19296,00 + 1396,0 + 7,80
Прибуток від інших видів діяльності грн. - 704,00 + 704,0 -
Прибуток до оподаткування (ряд.1+ряд. 2) грн. 17900,00 20000,00 + 2100,0 + 11,73
Податок на прибуток (30 %) грн. 5370,00 6000,00 + 630,0 + 11,73
Чистий прибуток грн. 12530.00 14000,00 + 1470.0 + 11,73
Питома вага в чистому прибутку: - виплат учасникам - поповнення статутного капіталу - поповнення резервного капіталу   % % %   45,00 50,00 5,00   50,00 45,00 5.00   + 5,0 -5,0 -   X X X  
Відрахування з чистого прибутку: - на виплати учасникам - на поповнення статутного капіталу - до поповнення резервного капіталу   грн. грн. грн.   5638,50 6265,00 626,50   7000,00 6300,00 700,00   + 1361,5 + 35,0 + 73,5   + 24,15 + 0,56 + 11,73

 

За даними таблиці 3 у 2-му році збільшилася сума чистого прибутку на 1470 грн., що склало 11,73%. Відповідно, збільшилося відрахування з чистого прибутку за різними напрямами. Одночасно відбулися зміни в питомій вазі вирахувань з чистого прибутку: виплат учасникам і поповнення статутного капіталу - на 5 %. Внаслідок цього збільшилися суми виплат учасникам на 1361,5 тис.грн., що склало 24,15%; суми на поповнення резервного капіталу - на 73,5 тис.грн. або 11.73%. Найменші зміни відбувалися у розмірі коштів, спрямованих на поповнення статутного капіталу (35 тис. грн. або 0,56 %). У цілому така тенденція свідчить про політику підприємства, спрямовану на підвищення інвестиційної привабливості підприємства.

Оцінивши розподіл чистого прибутку, необхідно також проаналізувати використання коштів, які утворюються у результаті його розподілу.

Важливим завданням аналізу є вивчення питань використання розподілених коштів за рахунок чистого прибутку згідно цільового призначення і затверджених розрахунків, визначення причин відхилень і ефективності проведених заходів.

 

Таблиця 4. Аналіз динаміки резервного капіталу

  Показник 1-й рік, тис. грн. 2-й рік, тис. грн. Абсолютний приріст, тис. грн. Темп зростання, % Темп приросту, %
Залишок коштів на початок періоду 17,2 19,7 + 2,5 114,53! +14,53
Сума, нарахована у звітному періоді 3.2 3,7 + 0.5 115,63 + 15,63
Використана сума згідно кошторисів 0,7 0,2 -0,5 171,43 -71,43
Залишок коштів на кінець періоду 19,7 23,2 + 3,5 117,77 + 17,7.7.

 

Аналіз даних таблиці 4 свідчить про значну зміну залишків резервного капіталу на початок і кінець звітного періодів (відповідно 2,5 тис грн. або 14,53% і 3.5 тис. грн. або 17,77%. У 2-му році також відбулося зменшення використання коштів резервного капіталу. У цілому наведена динаміка може свідчити про зростання сум чистого прибутку за обидва роки, а збільшення залишку резервного капіталу - про збільшення можливостей підприємства застрахуватися від імовірності банкрутства.

Співвідношення використання прибутку на споживання і накопичення здійснює вирішальний вплив на фінансовий стан підприємства. Якщо накопичених коштів недостатньо, зростає потреба в залучених коштах, знижується потенціал розвитку підприємства, який характеризується показником рентабельності власного капіталу. Наприклад, якщо цей показник дорівнює 15 %, то це означає, що можна відмовитися від споживання і збільшити власні кошти на 15 %, і навпаки. Але в дійсності відбувається пошук оптимального співвідношення між споживанням і накопиченням, а також оптимальної структури джерел фінансування.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 634; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.005 с.)