Чинники, що визначає розмір прибутку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чинники, що визначає розмір прибутку.Основні чинники, що визначають розмір прибутку, такі:

· економічне і раціональне витрачання сировини та основних матеріалів;

· підвищення продуктивності праці;

· покращання асортименту (номенклатура) та якості продукції;

· ліквідація непродуктивних витрат та різного роду втрат;

· зміна цін на сировину, матеріали, паливо тощо;

· інші (галузеві) чинники.

 

15.3. Методи планування прибутку.

З багатьох методів планування прибутку розглянемо наступні три методи:

1) метод прямого рахунку прибутку означає, що розмір планового прибутку підприємства визначається як різниця між виручкою від реалізації всієї продукції за оптовими цінами підприємства і повними плановими витратами по цій продукції:

, (15.1)

де – плановий прибуток підприємства, грн.;

– чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за оптовими цінами підприємства, грн.;

– планові витрати, що пов'язані з виробництвом та реалізацією продукції, грн.;

2)планування прибутку на основі затрат на одну гривню:

затрати на одну гривню чистої виручки від реалізації розраховуються шляхом ділення планових витрат, що пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції (СРП) на обсяг реалізації продукції за оптовими цінами підприємства (РП) та визначається в копійках, як правило, з округленням до сотих.

Плановий прибуток розраховується так:

(15.2)

де – прибуток в копійках на одну гривню чистої виручки від реалізації, коп.

Наприклад, планова чиста виручка від реалізації продукції підприємства – 20 млн. грн., затрати на одну гривню чистої виручки від реалізації продукції - 90 копійок. Тоді прибуток на одну гривню складе 10 копійок, а загальна сума планового прибутку складе:

;

3) нормативний метод планування прибутку передбачає, що розмір планового прибутку визначається на основі єдиного встановленого відсотка рентабельності на всю продукцію, що підлягає реалізації.

, (15.3)

де – єдиний встановлений плановий відсоток рентабельності на всю продукцію, що підлягає реалізації, %.

Наприклад, планова собівартість продукції складає 900 тис. грн. при її рентабельності 28%. Тоді плановий прибуток складе:

15.4. Розрахунок планового чистого прибутку.

Як здійснюється розрахунок показників прибутку як складових фінансових результатів діяльності підприємства у плановому році – методика та приклади розрахунків детально розглянуто в наступній темі 9. Тому в цьому питанні розглянемо розрахунок планового чистого прибутку в його послідовності у відповідності до національних стандартів обліку:

Розрахунок планового чистого прибутку[3]:

1) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

2) податок на додану вартість (ПДВ);

3) акцизний збір;

4) інші вирахування з доходу;

5) чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

5 = 1 – 2 – 3 - 4

6) собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – це суто виробничі витрати (без витрат, що пов'язані з реалізацією);

7) валовий прибуток (збиток):

7 = 5 - 6

8) інші операційні доходи;

9) адміністративні витрати;

10) витрати на збут;

11) інші операційні витрати;

12) фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток);

12 = 7 + 8 – 9 – 10 - 11

13) дохід від участі в капіталі;

14) інші фінансові доходи;

15) інші доходи;

16) фінансові витрати;

17) витрати від участі в капіталі;

18) інші витрати;

19) фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток):

19 = 12 + 13 + 14 + 15- 16 – 17 - 18

20) податок на прибуток;

21) плановий чистий прибуток

21 = 19 – 20.

Виходячи з наведеної схеми однозначно вірно розрахувати прибуток від реалізації продукції можна так:

фінансовий результат від операційної діяльності (п. 12) плюс інші операційні витрати (п. 11) мінус інші операційні доходи (п. 8).

Крім того, прибуток від реалізації продукції можнавизначити так:

чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (п. 5) мінус собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (п.6) мінус адміністративні витрати (п. 9) мінус витрати на збут (п.10).

 

Рентабельність.

На відміну від показника прибутку, який характеризує абсолютну величину ефективності виробництва, рентабельність представляє відносний її показник і розраховується у відсотках або як коефіцієнт.

Нормативне значення будь-якого коефіцієнта рентабельності більше нуля (та тенденція до збільшення).

Рентабельність - це прибутковість.

Достовірно оцінити показники прибутковості можна за допомогою наступних чотирьох показників рентабельності:

Рентабельність продукції розраховується як відношення прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до витрат на її виробництво та збут і характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від його основної діяльності.

, (15.4)

де – коефіцієнт рентабельності продукції;

– прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг), грн..

Або за пунктами схеми розрахунку планового чистого прибутку:

Рентабельність діяльності розраховується як відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства.

, (15.5)

де – коефіцієнт рентабельності діяльності;

– плановий чистий прибуток, грн.;

– чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), грн.

Або за пунктами схеми розрахунку планового чистого прибутку:

Рентабельність активів розраховується як відношення чистого прибутку до середньорічної вартості активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

, (15.6)

де – коефіцієнт рентабельності активів;

– середньорічна вартість активів підприємства, грн.

Середня вартість активів підприємства може бутирозрахована за даними формули № 1 "Баланс", як середньоарифметичне значення вартості активів на початок та кінець року так: (ряд. 280, гр. 3 + ряд. 280, гр. 4 ) : 2.

Тоді за пунктами схеми розрахунку планового чистого прибутку:

Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного капіталу і характеризує ефективність вкладання коштів до даного підприємства.

, (15.7)

де – коефіцієнт рентабельності власного капіталу;

– середньорічна вартість власного капіталу підприємства, грн.

 

Власний капітал підприємства (перший розділ пасиву балансу) розраховується так: статутний капітал плюс пайовий капітал плюс додатковий вкладений капітал плюс інший додатковий капітал плюс резервний капітал плюс нерозподілений прибуток (непокритий збиток) мінус неоплачений капітал мінус вилучений капітал.

Середня вартість власного капіталу підприємства може бутирозрахована за даними формули № 1 "Баланс", як середньоарифметичне значення вартості власного капіталу на початок та кінець року так: (ряд. 380, гр. 3 + ряд. 380, гр. 4 ) : 2.

Тоді за пунктами схеми розрахунку планового чистого прибутку:

 

Основні джерела: [4, 7]

Додаткові джерела: [11, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27]

Тема 16. Фінансове планування.

16.1. Сутність фінансового плану.

16.2. Вихідні дані для складання фінансового плану

16.3. Структура фінансового плану.

16.4. Фінансове планування в акціонерному товаристві.

16.1. Сутність фінансового плану.

 

В сучасній літературі фінансове планування визначається як процес оцінки майбутніх фінансових потреб, які необхідні підприємству на плановий період, визначення того, як провадилось фінансування у періоді, що минув, і на які потреби витрачались кошти.

Це планування дає змогу визначити на майбутній період усі джерела формування та надходження коштів підприємства, приріст його активів, а також передбачити повернення залучених коштів, витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів, покриття збитків минулих періодів, тобто сформулювати систему доходів і видатків підприємства, підтримувати його постійну платоспроможність та ліквідність. Воно повинно забезпечити безперервний процес виробництва, при якому підприємство покриває свої витрати результатами вироб­ничо-господарської діяльності.

Фінансовий план відображає обсяги надходжень коштів і їх спрямування у періоді, що планується, з метою забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства, виконання його зобов'язань, у тому числі щодо сплати податків та обов'язкових платежів.

Розробка фінансового плану починається з аналізу господарської діяльності підприємства у базовому періоді та визначення планових показників господарської діяльності та розвитку підприємства на плановий рік, які приймаються до обґрунтування фінансового плану.

16.2. Вихідні дані для складання фінансового плану

 

Показники, що є вихідними даними для складання фінансового плану, наступні:

· основні показники фінансової та інвестиційної діяльності на плановий рік – оцінка загальної потреби у залученні фінансових ресурсів, заходи що планується здійснити з метою залучення необхідних фінансових ресурсів, управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, включаючи заходи щодо забезпечення повних та своєчасних розрахунків за відвантажену продукцію, виконані роботи та послуги, заходи щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості, забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті матеріальні ресурси, із заробітної плати, податків та обов'язкових платежів, повернення коштів, що виділялись на зворотній основі з державного бюджету;

· виробнича програма підприємства на планований рік, включаючи дані про виробничу потужність підприємства, чисельність працюючих, оптимізація номенклатури продукції, що випускається (товарів, робіт, послуг);

· дані щодо підвищення технічного рівня виробництва - завдання щодо освоєння нових видів продукції (товарів, робіт, послуг), технічне переобладнання підприємства, освоєння нових технологій, удосконалення системи управління, планування і організації виробництва, заходи щодо зниження матеріалоємності та енергоємності виробництва, удосконалення організації і планування матеріально-технічного забезпечення;

· удосконалення організаційної структури підприємства - заходи щодо підвищення продуктивності праці, управління кадрами, підвищення кваліфікації працівників, удосконалення системи заробітної плати та матеріального стимулювання працівників, соціальний розвиток колективу підприємства;

· характеристика становища підприємства на ринку та заходи щодо його поліпшення – оцінка попиту на основні види продукції (товарів, робіт, послуг) на планований рік, оцінка монопольного становища підприємства, заходи, спрямовані на пошук та освоєння нових ринків збуту продукції (товарів, робіт, послуг), підвищення ефективності збутової діяльності підприємства;

· заходи щодо реорганізації та реструктуризації підприємства, його окремих підрозділів, виділення окремих підприємств, входження до об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, створення дочірніх підприємств тощо;

· природоохоронні заходи – оцінка впливу виробництва на навколишнє природне середовище, проведення природо-захисних заходів (з визначенням термінів та джерел фінансування);

· оцінка можливих ризиків діяльності підприємства, включаючи техногенні (майнові) та фінансові ризики, дії факторів, що несуть загрозу стабільності діяльності та реалізація підприємством заходів, спрямованих на їх запобігання та усунення, включаючи створення резервних фондів, укладення договорів страхування майнових та фінансових ризиків тощо.

16.3. Структура фінансового плану.

 

Структуру фінансового плану укрупнено можна представити так:

1. Джерела формування та надходження коштів.

2. Приріст активів підприємства.

3. Повернення залучених коштів.

4. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

5. Покриття збитків минулих періодів.

 

Наведемо характеристику кожного з розділів фінансового плану з коротким трактуванням окремих їх складових.

 

Джерела формування та надходження коштів

Назва джерела Зміст
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування Це алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансових та інших доходів, фінансових та інших втрат
Нерозподілений прибуток минулих періодів Сума прибутку, яка реінвестована у підприємство
Амортизаційні відрахування   Сума амортизації, що нараховується на основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи
Довгострокові кредити банків Сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточеним зобов'язанням і розрахована за теперішньою вартістю цих зобов'язань. Теперішня вартість — це дисконтова на сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання у процесі звичайної діяльності підприємства
Інші довгострокові фінансові зобов'язання Сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки
Інші довгострокові зобов'язання Зобов'язання з фінансової оренди, з оренди цілісних майнових комплексів; сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання"
Короткострокові кредити банків Сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками. Відображаються за сумою погашення цих позик
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)   Сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг)
Векселі видані   Сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів
Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу Сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями)
Цільове фінансування і цільові надходження Субсидії, асигнування з бюджету (за видами бюджетних асигнувань), кошти спеціальних цільових фондів, інші джерела

 

Складовою фінансового плану є розрахунок формування фінансових результатів діяльності підприємства у плановому році. Мета цього розрахунку плану – це визначення суми чистого прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства в плановому періоді.

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування є складовою частиною фінансових результатів діяльності підприємства у плановому році і основною складовою джерел формування та надходження коштів підприємства.

Таким чином, прибуток є основним джерелом фінансування розвитку підприємства, удосконалення його матеріально-технічної бази, забезпечення усіх форм інвестування. Уся діяльність підприємства спрямовується на те, щоб забезпечити зростання прибутку або, принаймні, стабілізацію його на певному рівні.

Розглянемо більш детально як здійснюється розрахунок показників прибутку як складових фінансових результатів діяльності підприємства у плановому році.

Валовий прибуток (збиток)(Пв):

Пв= ЧДрп – Срп,(16.1)

де ЧДрпчистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

Српсобівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Пвваловий прибуток (збиток);

Прибуток (збиток) від операційної діяльності (Поп):

Поп= Пв+ Діо– Ва– Вз– Віо,(16.2)

деДіоінші операційні доходи ;

Ваадміністративні витрати;

Взвитрати на збут;

Віоінші операційні витрати;

Прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) (Пр):

Пр= Поп + Віо – Діо [4] (16.3)

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (Пзддо):

Пзддо = Поп+ Дуч.к ф+ Ді– Вф– Ві ,(16.4)

деДуч.к дохід від участі в капіталі;

Дф– інші фінансові доходи;

Ді – доходи інші;

Вф– витрати фінансові;

Ві– витрати інші;

Чистий прибуток (ПЧ):

ПЧ = Пзддо– ПОДп, (16.5)

де ПОДп – сума податків з прибутку від звичайної діяльності.

За даними таблиці (див. нижче) розрахуємо фінансові результати діяльності підприємства у плановому році.

За формулами 16.1 – 16.5 розраховуємо прибуток:

· валовий прибуток (збиток) (Пв):

Пв= 39190,0 – 33432,8 = 5757,2 тис. грн.;

· прибуток (збиток) від операційної діяльності (Поп):

Поп= 5757,2 + 28,31423,42165,9983,5 = 1212,7тис. грн.;

· прибуток (збиток) від реалізації продукції (робіт, послуг) (Пр)[5]:

Пр= 1212,7+ 983,528,3 = 2167,9тис. грн. ;

або

Пр= 5757,21423,42165,9 = 2167,9тис. грн.;

· прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (Пзддо):

Пзддо= 1212,7 + 89,8 + 0126,833,1 = 1142,6тис. грн.;

· чистий прибуток (ПЧ):

ПЧ=1142,6634,9 = 507,7тис. грн.

Приклад розрахунку формування фінансових результатів діяльності

підприємства

СТАТТЯ Тис. грн.
   
   
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   46817,2  
Податок на додану вартість   7627,2
Акцизний збір   -
Інші вирахування з доходу   -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   39190,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   33432,8
Валовий: — прибуток 5757,2
— збиток   -
Інші операційні доходи, усього   28,3
у тому числі:    
дохід від операційної оренди активів 18,3
одержані гранти та субсидії   10,0
Адміністративні витрати   1423,4
Витрати на збут   2165,9
Інші операційні витрати   983,5
Фінансові результати від операційної діяльності: — прибуток   1212,7
— збиток   -
Доход від участі в капіталі   -
Інші фінансові доходи 89,8
Інші доходи, усього -
у тому числі:  
дохід від реалізації    
необоротних активів    
дохід від реалізації майнових комплексів  
дохід від безоплатно одержаних активів  
Фінансові витрати 126,8
Витрати від участі в капіталі -
Інші витрати 33,1
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: — прибуток 1142,6
— збиток  
Податок на прибуток від звичайної діяльності 634,9
Чистий: — прибуток   507,7
—- збиток -

Приріст активів підприємства.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до надходження економічних вигод у майбутньому .

Характеристику цього розділу фінансового плану представимо так:

 

Назва показника Зміст
Капітальні інвестиції Це такі види вкладень: — витрати на придбання основних засобів: будівель, обладнання, транспортних засобів, земельних ділянок, робочої та продуктивної худоби; — витрати на придбання інших матеріальних об'єктів тривалого користування з веденням капітального будівництва, проектно-дослідниць­ких і геологорозвідувальних робіт; — витрати на придбання нематеріальних активів
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів Це витирати на добудову, дообладнання, реконструкцію основних засобів, до якої, зокрема, відноситься переобладнання діючих основних засобів цехів та об'єктів основного, підсобного й обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення, пов'язане з удосконаленням виробництва та підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень науково-технічного прогресу та здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та для зміни номенклатури продукції головним чином без збільшення чисельності працівників при одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього природного середовища. Наприклад, затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди, що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісне очікувалися від його використання
Довгострокові фінансові інвестиції   Інвестиція — це реалізація певної сукупності витрат, вкладення з метою отримання економічних вигод. Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора. Довгострокові фінансові інвестиції — це наступні види вкладень: — придбання довгострокових боргових цінних паперів; — вкладення у статутні капітали інших підприємств, включаючи придбання пайових цінних паперів — акцій; — надання іншим підприємствам довгострокових позик. Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку це «Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі у капіталі», «Інші інвестиції пов'язаним сторонам», «Інвестиції непов'язаним сторонам». Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» визначає так: «Пов'язані сторони — особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною» . Таким чином, це інвестиції: · спрямовані у дочірні, асоційовані або спільні підприємства (суми, які становлять частку інвестора в капіталі підприємства — пов'язаної сторони); · довгострокові позики і боргові цінні папери підприємств, які завдяки основним (пайовим) вкладенням інвестор контролює або на діяльність яких справляє істотний вплив (вартість придбаних у пов'язаних осіб довгострокових облігацій, а також надання їм необлігаційних позик); · довгострокові позики і боргові цінні папери підприємств, які не є стосовно інвестора дочірніми, асоційованими або спільними. Боргові цінні папери виражають позичання грошей. До них належать: комерційні (товарні) векселі, грошові й ощадні сертифікати, довгострокові зобов'язання та інші документально оформлені зобов'язання з терміном виконання понад один рік
   
   
продовження
 
Приріст оборотних активів підприємства Оборотні активи — грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Таким чином, мова йде про приріст: · запасів, які включають: — сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб; — незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу; — готову продукцію, що виготовлена на підприємстві, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом; — товари у вигляді матеріальних цінностей, що придбані (отримані) та утримуються підприємством з метою подальшого продажу; — малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року; — молодняк тварин і тварин на відгодівлі, продукцію сільського і лісового господарства; · дебіторської заборгованостіпокупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями, а також іншої заборгованості, крім забезпеченої векселями; · дебіторської заборгованостіфінансових і податкових органів, а також переплати за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; за сумою авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок майбутніх платежів; суми нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, які підлягають надходженню; заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків; інша поточна дебіторська заборгованість, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів; грошових коштів та їх еквівалентів в національній та іноземній валюті: це кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів [6] , інші оборотні активи, які не можуть бути включені до наведених вище статей оборотних активів
Поточні фінансові інвестиції Це фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) - інвестиції, що вкладені в цінні папери інших підприємств, в облігації державних та місцевих позик, до статутних капіталів інших підприємств; інвестиції, що придбаваються для перепродажу в термін, що не перевищує 12 місяців
Інші витрати   Інші витрати які не можуть бути включені до наведених вище статей приросту активів підприємства

 

 

Повернення залучених коштів.

Цей розділ фінансового плану можна представити так:

 

Назва показника Зміст
Повернення залучених коштів, усього  
у тому числі: довгострокові кредити банків   Погашення суми заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням і розрахована за теперішньою вартістю цих зобов'язань
інші довгострокові фінансові зобов'язання Погашення суми довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки
інші довгострокові зобов'язання Повернення коштів щодо зобов'язань з фінансової оренди, з оренди цілісних майнових комплексів, інших довгострокових зобов'язань
короткострокові кредити банків   Повернення коштів щодо поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками
бюджетні асигнування повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету, відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань

 

Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Це витрати щодо сплати поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, внески до державних цільових фондів, інші обов'язкові платежі.

 

Структура витрат наступна:

Назва показника Зміст
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, всього  
у тому числі: податок на прибуток   Податок на прибуток, визначений за податковим законодавством
інші податки та обов'язкові платежі Інші податки та обов'язкові платежі , визначені за податковим законодавством
Внески до державних цільових фондів, усього  
у тому числі:  
внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування Внески, що встановлені законодавством на обов'язкове державне пенсійне страхування
внески на соціальне страхування Внески, що встановлені законодавством на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням
внески на страхування на випадок безробіття Внески, що встановлені законодавством на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в році, що планується, інші обов'язкові платежі

 

 

Покриття збитків минулих періодів.

В цьому розділі плану передбачаються кошти на покриття збитків минулих періодів.

Фінансовий план складається на рік з поквартальною розбивкою і має наступний вигляд.

Фінансовий план підприємстваПоказники Код рядка Планований рік, У тому числі за кварталами
    усього І II III IV
1. Джерела формування та надходження коштів                        
Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування                        
Нерозподілений прибуток минулих періодів                        
Амортизаційні відрахування                        
Довгострокові кредити банків                        
Інші довгострокові фінансові зобов'язання                        
Інші довгострокові зобов'язання                        
Короткострокові кредити банків                        
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)                        
Векселі видані                        
Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу                        
Цільове фінансування і цільові надходження, усього                        
у тому числі:                          
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань)                        
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати)                        
Інші джерела (розшифрувати)                        
ІІ. Приріст активів підприємства                        
Капітальні інвестиції усього                        
у тому числі                          
капітальне будівництво                        
придбання (виготовлення) основних засобів                        
придбання (виготовлення) інших необоротних активів                        
придбання (створення) нематеріальних активів                        

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.031 с.)