виконання договірних зобов’язань 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

виконання договірних зобов’язаньПеред здійсненням аналізу виробництва продукції необхідним є проведення аналізу зовнішнього середовища підприємства для визначення оптимальних напрямів виробництва продукції, оскільки підприємство "має виробляти те, що продається, а не продавати, те що виробляється". З цією метою здійснюють маркетинговий аналіз. Сутність маркетингу полягає у виявленні та усуненні протиріч між запланованим випуском продукції та кон'юнктурою ринку, для забезпечення збуту продукції з метою отримання максимального прибутку. Комплекс питань, з яким пов'язана маркетингова діяльність полягає у вивченні споживчих властивостей продукції, що виготовляється, цінової політики підприємства, шляхів збуту продукції і стимулюванні збуту, основними станами маркетингового аналізу є:

1) аналіз кон'юнктури ринку;

2) аналіз цінової політики;

3) аналіз системи розподілу продукції;

4) аналіз конкурентоспроможності продукції;

5) аналіз стадій життєвого циклу товару.

Одним із основних результативних показників господарської діяльності підприємства є обсяг реалізованої продукції. Від обсягу продажу залежать фінансові результати підприємства, його фінансовий стан тощо.

Аналіз реалізації продукції проводиться аналогічно до методики аналізу виробництва і включає: вивчення виконання прогнозу (плану) з обсягу реалізації15, абсолютного відхилення від нього, оцінку динаміки (темпів зростання, приросту, спаду, середньорічних показників динаміки, абсолютне значення одного відсотка приросту), виявлення причин формування понаднормативних залишків готової продукції, причин несвоєчасної оплати продукції покупцями тощо.

 

Таблиця. Аналіз виконання плану реалізації продукції

підприємством за III квартал ц.р.

  Продукція   Реалізація продукції, тис. грн.   Відхилення
    план факт +/- %
А -70 -35,0
Б + 350 +38.9
В -38 -54,3
Разом + 242 +20,7

 

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок, що у ІІІ-му кварталі ц.р. фактичний обсяг реалізації продукції перевищував плановий на 20,7 %, що склало 242 тис. грн. Це відбулося за рахунок зростання фактичних обсягів реалізації продукції Б на 38,9 %, що склало 350 тис. грн., у порівнянні з планом. За продукцією А та В план реалізації невиконано відповідно на 35,0 % та 54,3%.

Методика аналізу реалізації продукції передбачає розрахунок балансу товарної продукції, оцінку виконання договірних зобов'язань.

Баланс товарної продукції може бути розрахований наступним чином:

ОР = ГПп + ОВ- ГПКк

 

де ОР - обсяг реалізованої продукції за звітний період; ГПп, ГПК - залишки готової продукції на складах на початок і кінець періоду; ОВ - обсяг виробництва продукції.

На зміну обсягу реалізації впливають різноманітні фактори (табл).

 

Таблиця. Фактори, що впливають на обсяг реалізації продукції

№ з/п Груші факторів Складові
  Фактори, пов'язані з виробництвом - рівень виконання плану виробництва продукції; - асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції; - якість продукції; - ритмічність випуску продукції
    Фактори, пов'язані з роботою відділу збуту та складів -рівень забезпеченості кадрами, устаткуванням і відповідними складськими приміщеннями; -рівень організації роботи з маркетингу (в т.ч. її ритмічність); -величина портфеля замовлень; -стан і комплексність залишків готової продукції на складі; -забезпеченість тарою та упаковкою; -наявність договорів на поставку та дотримання їх умов при відвантажені продукції покупцям; -дотримання умов співпраці з транспортними установами
  Фактори, пов'язані з транспортуван­ням продукції - відповідність кількості та видів транспортних засобів проблемам підприємства (здійснених замовлень і договірних домовленостей); -ритмічність подачі транспортних засобів; -придатність наданих транспортних засобів для завантаження відповідних видів продукції; - дотримання термінів перевезень та інших договірних умов
  Фактори, пов'язані з роботою фінансового та інших підрозділів підприємства -вибір форм розрахунків з покупцями; -своєчасність і якість оформлення платіжних документів, а також стан контролю за їх сплатою; -вивчення платоспроможності покупців і можливих форм співпраці з ними; - своєчасність та якість оформлення санкцій за порушення зобов'язань по сплаті боргів покупцями та іншими установами
Інші фактори -строки документообігу, якість опрацювання документів в установах банку; -зміна цін і кон'юнктура ринку; -рішення арбітражних судів щодо позовів; - зміни митних правил і загального законодавства тощо

 

Фактори зміни обсягу реалізації розраховуються, за допомогою прийомів порівняння. При цьому враховують, що фактори зміни залишку готової продукції на кінець року та продукції, відвантаженої на кінець року, спричиняє вплив, протилежний за знаком зміні цих показників.

Для вивчення впливу таких факторів аналізується баланс товари продукції.

 

Таблиця Аналіз факторів зміни обсягів реалізованої продукції

№ з/п     Показники     Сума, грн. Відхилення
план факт +. -
Залишок готової продукції на початок року -250
Випуск товарної продукції +800
Залишок готової продукції на кінець року +200
Відвантаження продукції за рік (п.1 + п.2 - п.3) +350
Залишок товарів, відвантажених покупцям:      
5.1 на початок року +300
5.2 на кінець року +3400
Реалізація продукції (П.4 + П.5.1- П.5.2.) -2750

 

За даними табл. можна зробити висновки, що план реалізації продукції не довиконано. Негативний вплив на обсяг продажу мали наступні фактори: зменшення залишків готової продукції на складах підприємства на початок року на 250 гри. в порівнянні з планом і збільшення їх на кінець року на 200 грн., а також збільшення залишків відвантажених товарів на кінець року на 3400 грн., оплата за які ще не надійшла на поточний рахунок підприємства. Тому в процесі аналізу необхідно з'ясувати причини виникнення понадпланових залишків на складах, несвоєчасної оплати продукції покупцями та розробити конкретні заходи з прискорення реалізації продукції та одержання виручки.

 

Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань щодо поставок продукції. При цьому вирішуються наступні завдання:

· аналіз обґрунтованості та ефективності формування договорів;

· аналіз виконання замовлень за асортиментом і якістю продукції;

· аналіз виконання замовлень за поставками продукції у встановлений термін;

· аналіз наслідків невиконання замовлень за поставками продукції.

 

Аналіз виконання договірних зобов'язань проводиться в декілька етапів:

 

1-й етап - Дається загальна оцінка виконання зобов’язань за місяць з наростаючим підсумком з початку року( обгоунтованість, напруженість договірних зобов’язань).

2-й етап – проводиться аналіз виконання договорів за окремими групами продукції.

3-й етап – аналізується виконання договірних зобов’язань за асортиментом, якістю і строками поставки продукції

 

Для оцінки обґрунтованості формування договорів розраховують коефіцієнт напруженості поставок і порівнюють його з фактичним виконанням договірних зобов'язань. Коефіцієнт напруженості поставок продукції обчислюється як відношення обсягу необхідних поставок продукції за укладеними договорам чи фактично поставленої за аналізований період до виробничої потужності підприємства.

Особливу увагу необхідно звернути на рівень виконання договірних зобов'язань за асортиментом, якістю та строками поставки, адже договір вважається виконаним лише в тому випадку, коли виконані всі умови поставки. Такий аналіз можна здійснити, використовуючи коефіцієнти оцінки ступеню виконання зобов'язань з поставок відповідно до передбаченого асортименту (Кас), обумовленої якості (Кяк) та строків (Кс). Сутність цих коефіцієнтів полягає в тому, що ступінь виконання договірних зобов'язань визначається як відношення обсягу фактичної поставки, який не перевищує передбачений договором, до обсягу договірних зобов'язань.

Для оцінки договірних зобов'язань за поставками продукції можна застосовувати комплексний показник, який визначається як добуток виконання окремих показників договірних зобов'язань за асортиментом, якістю і строками. При цьому необхідно ці показники узгодити між собою.

 

Література

 

 

1. Бабаць Є.К., Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. - К.:ВД «Професіонал», 2007

2. Болюх М.А., Горбатюк М.І.: Збірник задач з курсу економічний аналіз: навч. пос. – К.6 КНЕУ. 2002

3. 1вахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. -К.:3нання -прес, 2001.

4. Ізмайлова К. В., Фінансовий аналіз: навч. посібник.- К.:МАУП, 2001.

5. Економічний аналіз: Навч. посіб.Ф.Ф. Бутинець Мних Є.В., Олійник О.В., Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000.

6. Економічний аналіз: Навч. посіб./ М.А. Болюха, В.З. Бурчевський, М.І.Горбаток; за.ред. акад..НАНУ. проф..М.Г.Чумаченка.- К.:КНЕУ, 2003

7. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Облік і аудит". За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця.-Житомир:ПП"Рута",2003.

8. Мец.В.О.Економічний аналіз (збірник практичних завдань і тестів за даними П(С)БО Навч. посіб -К. КНТЕУ, 2001

9. Мних Є.В. Фінансовий аналіз. Навч. посіб -К. КНТЕУ, 2010

10. Савицкая Г.В.,Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. Пособие. - Мн.:Новое знание,2002.

11. Савіна Л.О. Фінансовий аналіз у комерційному банку. Практикум.

12. Навч. посіб.- К.: Кондор. 2010

13. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства: навчальний порсібник.-иїв,-Львів.2003.

14. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз . Навчальний посібник. - Львів:"Новий світ -2000" ,2004.

15. Череп А.В. Економічний аналіз . Навчальний посібник.- К.: Кондор. 2010

16. Шило В.П., Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства: навч. пос. – К.: Конда, 2005

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 303; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.007 с.)