Використання основних засобівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Використання основних засобів 

 

Мета економічного аналізу ефективності використання основних засобів полягає у визначенні забезпеченості основними засобами за умови найбільш інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення фондовіддачі.

Завдання аналізу:

1. Визначити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів основними фондами, відповідність їх складу, структури та технічного рівня виробничій потребі;

2. Оцінити технічний стан і віковий склад основних фондів, зокрема їх активної частини;

3. Визначити ступінь ефективності використання основних фондів за узагальнюючими показниками та вплив факторів на зміну цих показників;

4. Проаналізувати ефективність використання наявного парку устаткування за часом і за потужністю, виявити їх вплив на випуск продукції;

5. Виявити резерви підвищення фондовіддачі та шляхи їх мобі­лізації, збільшення обсягу продукції та прибутку за рахунок поліпшення використання основних фондів.

Для аналізу використовують:

план економічного та соціального розвитку підприємства;

план технічного розвитку;

ф. № БП «Баланс виробничої потужності»;

ф. № 2КБ «Звіт про введення в дію об'єктів основних фондів і використання капіталовкладень»;

дані про наявність невстановленого та зайвого устаткування;

матеріали інвентаризації основних засобів;

матеріали відділів головного механіка, головного енергетика, головного технолога та інші джерела інформації

Таблиця 1. Інформаційна база для аналізу ефективності використання

основних засобів і нематеріальних активів

 

Група Джерела даних
Первинні документи Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (03-1), Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (03-2), Акт на списання основних засобів (ОЗ-З), Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (03-5), Інвентарна картка обліку основних засобів (03-6), Картка обліку руху основних засобів (03-8), Інвентарний список основних засобів (за місцем їх знаходження, експлуатації) (03-9), Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (03-14) тощо
Дані рахунків бухгалтерського обліку 10 "Основні засоби", 11 "Необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції" та інші
Облікові регістри Журнал 4, відомість 4.1
Фінансова звітність Ф. № 1 "Баланс", ф. № 2 "Звіт про фінансові результати", ф. № 3 "Звіт про власний капітал", ф. № 4 "Звіт про рух грошових коштів", ф. № 5 "Примітки до річної фінансової звітності"
Статистична звітність Ф. № 1-підприємництво "Звіт про основні показники діяльності підприємства", ф. № 1-П (термінова) "Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) ", ф. 11-03 "Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)", ф. № 2-кб (потужності) "Звіт про введення в дію основних фондів, будівель, споруд та потужностей"
Інші джерела Дані проведених інвентаризацій, інвентарні картки, договір лізингу, план технічного розвитку, паспорт будівлі, патенти і ліцензійні договори, дані попередніх аудиторських перевірок, дані попередніх аналітичних досліджень тощо

 

Аналіз розпочинається з оцінки змін у наявності ОФ на кінець звітного періоду порівняно з початком та визначення темпів зростання.

Для цього за даними ф.№ 11-ОФ «Звіт про наявність та рух ОФ.» складаємо аналітичну таблицю.

Таблиця 2. Наявність, рух та динаміка основних засобів.

 

  Основні засоби   Наявність на початок звіт­ного періоду   Надходження за звітний період   Вибуття за звітний період   Наявність на кінець звіт­ного періоду (ф. 1+ф. 2--гр-3) Відхилення, тис. гри (гр.7-гр.1)    
    тис. грн. Питома вага % тис. грн.   Питома вага % тис. грн.   Питома вага % тис. грн.   Питома вага %
А
Промислово-виробничі ос­новні фонди       93,3         92,6         64,3         95,2      
у тому числі: — активні фонди     48,84     83,3     53,5     53,0  
1.Виробничі основні фонди інших галузей   -     -     -     -     -     -     -     -     -  
2.Невиробничі основні фонди     6,7     7,4     35,7     4,8   -ЗО
  Усього                  

 

Аналіз

ВО засобів зросла на 130 тис. грн. ( 2081 - 1951), або на 7%, у тому числі основних виробничих засобів – на 160 тис. грн. (1981-1821) або на 9 %. Збільшилась частка основних виробничих засобів у загальній кількості на 2,6 % і відповідно зменшилась частка не­виробничих засобів (наприклад, відбулася приватизація житлово­го фонду), а також значно збільшилась питома вага активної час­тини засобів (від 48,84 % до 53,0 %).

Аналіз складу і структури основних виробничих засобів за­безпечить керівництво підприємства інформацією про склад ос­новних засобів і співвідношення між їхніми групами, уможли­вить зміни структури основних засобів за групами.

2. Аналіз зміни структури ОФ проводиться методом порівняння питомої ваги кожної групи ОФ до їх загальної вартості на кінець звітного періоду з аналогічними показниками на початок періоду. Приклад: питома вага ОФ на кінець року зросла на 1.9% (95.2-93.3); активна частина - зросла на 4.16%

(53-48.84).

Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості підприємства основними виробничими засобами, є фондоозброєність, енергоозброєність та технічна озброєність праці.

Показник загальної фондоозброєності праці розраховується як відношення середньорічної вартості ОЗ до середньоспискової чисельності робітників у найбільшу зміну.

Коефіцієнт енергоозброєності праці обчислюється як відношення енергетичної потужності, що обслуговує виробничий процес, до чисельності робітників, які працюють у найбільшій зміні.

Коефіцієнт технічної озброєності праці визначається як відношення вартості виробничого обладнання до середньоспискового числа робітників у найбільшу зміну.

Для оцінки динаміки ОФ і характеру змін розраховують:

Коеф. оновлення = вартість ОФ введених протягом року

вартість ОФ на кінець року

 

Коеф. вибуття = вартість ОФ вибулих за звітний період

вартість ОФ на початок року

 

Коеф. ліквідності = вартість ліквідованих ОФ

вартість ОФ на початок року

 

Коеф зносу на початок року = сума зносу на початок року

вартість ОФ на початок року

 

Аналіз використання обладнання.

Ефективність використання основних засобів характеризується показниками:

- фондовіддача

- фондомісткість

- рентабельність ОФ

- середньорічна вартість ОФ

- коеф. інтенсивного використання = відношення фактичного випуску продукції за одну машино-год. до планового.

- коеф. екстенсивного використання

Випереджальне зростання випуску обсягу продукції, робіт послуг проти

Таблиця 3. ВИХ1ДНА ШФОРМАЩЯ ДЛЯ АНАЛВУ ФОНДОВ1ДДАЧ1

 

Показник План Факт   Вщхилення вщ плану (±)
1. Обсяг випуску продукції, тис. грн +100
2.Середньорічна вартість, тис. грн:      
а) основних виробничих зacoбiв б)активної частини в) одного верстата 11,5 11,8 +61 +36 +0,3
Питома вага активної частини засобів 0,6 0,59 -01
Фондовіддача, грн.:( р1: р2а; р2б) а) основних виробничих засобів б) активної частини   7,5 12,5   7,2 12,0   -0,3 -0,5
Середньорічна кількість верстатів +2
  Відпрацьовано за званий період усіма верстатами, тис. год. -13
У тому числі одиницею обладнання: а) годин б) змін в) днів   3189,7 431,0 236,8   2866,7 398,2 288,5   -323 -32,8 +51,7
Коефіцієнт змінності роботи обладнання 1,82 1,38 -0,44
Середня тривалість зміни, год. 7,4 7,2 -0,2
Випуск продукції на 1 верстато-годину, грн. 45,4 49,4 +4

 

зростання вартості основних засобів характеризує відносне зниження фондомісткості i підвищення фондовіддачі. що свідчить про ефективність виробництва. У нашому прикладі сталося навпаки: зростання вартості основних виробничих засо6iв на +61 тис. гривень i активної частини на +36 тис. гривень i невідповідно мале зростання обсягу виробництва призвели до зниження фондовіддачі основних виробничих засоб1в (-0,3 грн.) i активної їх частини (-0,5 грн.).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 210; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.89.204.127 (0.007 с.)