Аналіз фінансових результатів діяльності підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Результатом господарської діяльності є економічний її підсумок у грошовій формі. Прибуток - це абсолютний показник ефективності діяльності підприємства, позитивна форма фінансових результатів у вигляді перевищення суми доходів над сумою витрат, які були понесені для отримання цих доходів, що в майбутньому формує фінансові ресурси підприємства та держави.

Він є основним джерелом економічного та соціального розвитку підприємства й держави в цілому

 

 

Показники прибутку:

1. За змістом - економічний, бухгалтерський, податковий;

2. За видами діяльності – від операційної, інвестиційної, фінансової, надзвичайної діяльності;

3. За характером використання – розподілений, нерозподілений;

4. За складом - валовий, чистий, маржинальний, загальний;

5. За періодом дослідження – базовий, плановий, фактичний.

Основні завдання аналізу фінансових результатів:

1. Систематичний контроль за формуванням фінансових результатів;

2. Виявлення факторів формування показників прибутку та розрахунку їхнього впливу;

3. Встановлення доцільності та ефективного використання прибутку.

4. Виявлення резервів збільшення прибутку;

5. Розробка заходів для використання резервів.

Об'єкти аналізу фінансового стану

1. Обсяги, динаміка та структура фінансових результатів;

2. Показники рентабельності діяльності підприємства;

3. Напрями розподілу та використання прибутку;

4. Резерви збільшення прибутку та рентабельності.

Етапи аналізу фінансового стану

1. Аналіз обсягів, динаміка та структура фінансових результатів;

2.Оцінка впливу факторів на фінансові результати від різних видів діяльності;

3. Аналіз зв’язку « витрати-обсяг-прибуток»;

4. Аналіз показників рентабельності;

5. Аналіз розподілу та використання прибутку;

5. Аналіз резерви збільшення прибутку та рентабельності.

Інформаційна база аналізу:

1.Первинні документи: накладні, рахунки, товарно-транспортні накладні;

2.Облікові регістри: журнал №6 і 7;

3. Дані рахунків бух. обліку: 44- «Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)», рахунки класів 7- «Доходи і результати діяльності», 8- «Витрати за елементами», 9- «Витрати діяльності».

4. Фінансова звітність : Ф№1 «Баланс», Ф№2 «Фінансові результати»,

Ф№3 «Звіт про рух грошових коштів», Ф№4 «Звіт про власний капітал»,

Ф№5 «Примітки до річного фінансової звітності».

5. Податкова звітність: Декларація про податок на прибуток підприємства.

6.Статистична звітність: Ф№1 «Звіт про основні показники діяльності підприємства». Ф№1-Б «Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість», Ф№1-ПП «Звіт про суми отриманих пільг з оподаткування в розрізі окремих видів податків».

7. Інші джерела: Бізнес-план, фінансовий план, матеріали ревізій і аудиторських перевірок.

Аналіз фінансових результатів.

Фінансові результати господарської діяльності формуються поступово протягом звітного періоду. Визначення фінансових результатів полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Так, згідно з П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати": прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати; збитки - перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

При аналізі досліджуються показники фінансових результатів:

· фінансовий результат від основної діяльності;

· фінансовий результат від іншої операційної діяльності;

· фінансовий результат від іншої звичайної діяльності;

· фінансовий результат від звичайної діяльності;

· фінансовий результат від надзвичайної діяльності.

 

Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів.

У процесі аналізу на першому етапі необхідно оцінити рівень і динаміку фінансових результатів; дослідити структуру прибутку звітного періоду (здійснити вертикальний аналіз); зміну окремих складових та їх вплив на суму прибутку, зміну темпів зростання прибутку в розрізі окремих складових частин (горизонтальний аналіз) тощо.

У процесі аналітичного дослідження необхідно оцінити виконання плану по прибутках, який у ринкових умовах має не директивний, а прогнозний характер на найближчу перспективу.(ф. № 2 "Звіт про фінансові результати")

 

Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності, тис. грн.

 

  Показник       1-йрж       2-й рік     Відхилення
+/- %
Дохід від реалізації продукції (товарів, poбіт, послуг) 270,0 360,0 + 90,0 + 33,33
Податок на додану вартість 45,0 60,0 + 15,0 + 33,33
Акцизний збір Акцизний        
Чистий дохід від реалізації продукції (товар1в, робіт, послуг) 225,0 300,0 + 75,0 + 33,33
Собівартість реалізованої продукції (товарів, po6iт, послуг) 163,0 220,0 + 57,0 + 34,97
Валовий прибуток (збиток) 62,0 80,0 + 18,0 + 29,03
Інші операційні доходи 7,0 4,6 -2,4 - 34,29
Адміністративні витрати 2,7 3,1 + 0,4 + 14,81
Витрати на збут 1,8 1,9 + 0,1 + 5,56
Інші операційні витрати 4,9 4,7 -0,2 -4,08
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 59,6 74,9 + 15,3 + 25,67
Дохід від участі в каттал1 3,1 2,2 -0,9 - 29,03
Інші фінансові доходи 0,5 7,0 + 6,5 у 13 pa3ie
Інші доходи 2,0 1,2 + 0,8 + 40.00
Фінансові витрати 4,9 3,0 -1,9 - 38,78
Витрати від участі в каттал1 1,2 1,7 г +0,5 -41,67
Інші витрати 7,8 4,9 -2,9 -37,18
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 51,3 75,7 + 24,4 + 47,56
Чистий прибуток (збиток) 35,9 53,2 + 17,3 + 48,12

 

Аналіз даних таблиці свідчить, що сума фінансових результатів за всіма видами діяльності у 2-ому році збільшилася. Проте слід відмітити й наступні негативні зміни: чистий дохід збільшився на 33,33 % при зростанні валового прибутку на 29,03 %, тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції є більшим за темп приросту доходу підприємства (крім того в звітному періоді порівняно з минулим відбулося зменшення інших операційних доходів (на 34,29 %), збільшення адміністративних витрат і витрат на збут (14,81 І 5,56 %). У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні, так негативні зміни (збільшення інших фінансових доходів, інших доходів, зменшення фінансових й інших витрат, зменшення доходу від участі в капіталі тощо).

Чистий прибуток зростає швидше, ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності (48,12; 29,03; 47,56 %). Це свідчить про використання підприємством механізму пільгового оподаткування.

 

Аналіз структури доходів підприємства

 

  Показники     1-й рік 2-й рік   Відхилення
сума, грн. питома вага, % сума, грн. питома вага, % +/- % Пункти струк
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, po6iт, послуг)   12800,0   55,44   14000,0   52,36   1200,0   9,38   -3.08
Інші операційні доходи 200,0| 0,87   _ -200,0 - -0,87
Дохід від участі в капіталі 1300,0 5,63 4200.С 15,71 -2900,0 У 2,2 рази + 10,08
Інші фінансові доходи 7200,0 31,18 6800,0 25,43 -400,0 -5,56 -5,75
Інші доходи 820,0 3,55 340,0 1,26 -480,0 -58,54 -2,29
Надзвичайні доходи 770,0 3,33 1400.0 5.24 630,0 81,82 + 1,91
Разом 23090,0 100,0 26740,0 100,0 3650,0 15,8 -

 

Аналіз даних про доходи підприємства у 2-му році свідчить про їx позитивну динамку порівняно з попереднім роком. Відбулися значні структурні зрушення, зокрема на 10,08 пункту збільшилася питома вага доходів від участі в капіталі, на 5,75 пункти зменшилися інші фінансові доходи, на 3,08 пункти - чистий дохід від реалізації продукції. Разом з цим найбільшу питому вагу в структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції (55,44 i 52,36%). У цілому така ситуація може бути спрямована інвестиційною діяльністю.

 

 

Таблиця . Аналіз структури витрат і вирахувань підприємства

 

Показники     1-йрт 2-й рік Відхилення
сума, грн. питома вага, % сума, питома вага, % +/- % пункт/в структури
2 п
Податок на додану вартість 1500,0 6,82 1800,0 7,56 300,0 20,00 + 0,74
Акцизний збip 620,0 2,82 630,0 2,65 10,0 1,61 -0,17
Інші вирахування з доходу 50,0 0,23 170,0 0,71 120,0 у2,4рази + 0.48
Собівартість реалізованої продукції (товарів, po6iT, послуг) 7200,0 32,74 8700,0 36.56 1500,0 20,83 + 3,82
Адміністративні витрати 1800,0 8,20 1800,0 7,56 _ _ -0,64
Витрати на збут 920,0 4,18 1000,0 4,20 80,0 8,70 0,02
Інші операційні витрати 700,0 3,18 800,0 3,36 100,0 14,29 0,18
Фінансові витрати 2400,0 10,91 1200,0 5,04 -1200,0 -50,00 -5,87
Втрати від участі в капіталі 600,0 2,73 880,0 3,70 280,0 46,67 + 0,97
Інші витрати 500,0 2,27 520,0 2,19 20,0 4,00 -0,08
Податок на прибуток 5700,0 25,92 6100.0 25,63 400.0 7.02 -0,29
Надзвичайні витрати - _ 200,0 0,84 200,0 - + 0,84
Разом 21990,0 100,0 23800,0 100,0 1810,0 8,23 -

 

За даними таблиці на підприємстві відбулося зростання витрат i вирахувань на 1810 грн. (або 8,23%). Зокрема, така зміна зумовлена зростанням ПДВ (на 20%), собівартості реалізованої продукції (на 20,83%), втрат від участі в каттал1 (на 46,67%). На 50% зменшилися фшансов1 витрати. Відповідно, там зміни вплинули на загальну структуру витрат: на 3,82 пункти зросла собівартість реалізації, на 5,87 пункти зменшилися фшансов1 витрати. Найбільшу питому вагу серед витрат займає соб1варт1сть реалізації (32,74 i 36,56%)

 

Аналіз формування, розподілу таПоследнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 611; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.006 с.)