Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 

Платоспроможність- можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов'язання. Ліквідність - здатність підприємства перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов'язань.

Недостатня ліквідність, як правило, означає, що підприємство невзмозі скористуватися новими вигідними комерційними можливостями. На цьому рівні недостатня ліквідність означає, що немає свободи вибору, і це обмежує свободу дій керівництва.

Більш значна нестача ліквідності свідчить, що підприємство не може оплатити свої поточні борги та зобов'язання. Це може призвести до інтенсивного продажу довгострокових вкладень та активів, а в найгіршому випадку - до неплатоспроможності та банкрутства.

Для власників підприємства недостатня ліквідність може означати зменшення прибутковості, втрату контролю та часткову або повну втрату капіталу. Якщо власники несуть необмежену відповідальність, їх збитки можуть навіть перевищити початкові їх вкладення в підприємство.

Для кредиторів недостатня ліквідність у боржника може свідчити про затримку у сплаті відсотків та основної суми борг.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності, і розташованими в порядку зменшення ліквідності із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків, і проводиться в наступній послідовності.

Високоліквідними і найбільш мобільними активами підприємства є гро­шові кошти у касі та на рахунках у банку - вони мають абсолютну ліквідність.

Менш ліквідними є кошти в дебіторській заборгованості, адже немає впевненості в строках їх надходження. Наступними активами за рівнем ліквідності є товари, готова продукція і виробничі запаси, які можна продати або використати в погашення заборгованості.

Необоротні активи підприємства, як правило, не передбачають реалізовувати або ліквідувати, тому, що за умови їх ліквідації зменшуються обсяги господарської діяльності. Відповідно такі активи відносяться до четвертої групи - важко ліквідні активи.

Таблиця 3. Групування активів підприємства

 

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика
Високоліквідні А, Р 220 - Р 240 Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції
Швидколіквідні А, Р 150-Р 210 Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів
  Повільноліквідні   Аз   Р 100-Р 140, Р 250 Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув)
  Важколіквідні   А4   Р 080 Активи, що передбачено використовувати більше одного року(або операційного циклу, якщо він перевищує рік)
Примітка: Р 220 - рядок 220

 

Групування зобов'язань підприємства за строками їх погашення наведено в таблиці

 

Таблиця 4. Групування зобов'язань підприємства

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика
Найбільш термінові (негативні) П1 Р 530 - Р 610 Поточні зобов'язання за розрахунками
Коротко­строкові П2 Р 500 - Р 520 Короткострокові кредити та позикові кошти
Довго­строкові П3 Р480 Довгострокові зобов'язання
Постійні П4, Р 380, Р 430 Зобов'язання перед власниками з формування власного капіталу

Примітка: за окремими методиками пропонується забезпечених виплат персоналу і інші забезпечення включати до короткострокових зобов'язань.

 

Найбільш термінові - це поточні зобов'язання підприємства перед постачальниками, державою і працівниками, оплата яких визначається моментом виникнення заборгованості за наслідками здійснених господарських операцій. Поточні зобов'язання визначаються строком погашення одержаних позикових коштів за період менше одного року. Довгострокові зобов'язання визначаються терміном погашення позикових коштів за період більше одного року.

Постійні зобов'язання, це зобов'язання перед власниками суб'єкта господарювання в частині формування власного капіталу, які виникають за власним бажанням окремих власників або при ліквідації підприємства.

Побудуємо баланс ліквідності підприємства за даними табл.

Таблиця 5. Аналіз ліквідності балансу, тис. грн.

  № з/п       Групи активів       На початок періоду       На кінець періоду       Групи зобов'я­зань       На початок періоду       На кінець періоду     Платіжний надлишок або нестача
на початок періоду на кінець періоду
І А1 554,6 578,1 П 1 5100,5 5642,4 -4545,9 -5064,3
А2 4438,8 6741,5 П 2 3284,0 1587,9 +1154,8 +5153,6
А3 15228,8 16875,5 П 3 - - +15228,8 +16875,5
А4 14421,5 16780,3 П 4 26261,3 33786,2 -11839,8 -17005,9
Баланс 34643,7 І40975Т X 34645,8 41016.5 - -

 

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки наведених груп активів і зобов'язань.

Для визначення ліквідності балансу необхідно порівняти підсумки наведених груп активів і зобов'язань.

Баланс підприємства вважають абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні співвідношення:

А1≥ П1 А2≥ П2 А3 ≥ Пз А4 ≤П4

Фактичне співвідношення на початок аналізованого періоду за даними табл.5

554,6 ≤ 5100,5 4438.8 ≥ 3284.0

15228,8 ≥ 0 14421.5 ≤ 26261,3

Враховуючи те, що перша нерівність має протилежний знак, ніж в оптимальному варіанті, ліквідність балансу на початок періоду не може бути абсолютною.

 

Фактичне співвідношення на кінець аналізованого періоду за даними табл. 5:

578,1 ≤ 5642.4 6741,5 ≥ 1587.9

16875,5 ≥ 0 16780,3 ≤ 33786,2

Перша нерівність не виконується і має протилежний знак, ніж в оптимальному варіанті, ліквідність балансу на кінець періоду також не є абсолютною. Але незважаючи на це, виконання четвертої нерівності свідчить про дотримання підприємством мінімальної умови фінансової стійкості, наявність власних оборотних активів.

 

Для комплексної оцінки ліквідності балансу в цілому можна визначити загальний показник ліквідності за формулою:

(А1 х ПВа1 + А2 х ПВа2 + А3 х ПВа3) / (П1 х ПВп1 + П2 + ПВп2 + П3 х ПВп3),

де ПВа та ПВп - питома вага відповідних груп активів та пасивів в їх загальному підсумку.

Наприклад, на початок періоду загальна ліквідність підприємства становила:

554.6х1.6 + 4438.8х12.8 + 15228.8х44.0 = 6.9

5100.5х14.7 + 3284.0х9.5

На кінець періоду загальна ліквідність підприємства становила;

578.1х1.4 + 6741.5х16.5 + 16875.5х41.2 = 9.6

5642.4х13.8 + 3.9х1587.9

 

Загальний показник ліквідності балансу показує відношення суми всіх платіжних засобів до суми всіх платіжних зобов'язань з урахуванням їх ліквідності. Цей показник дає змогу порівнювати баланси підприємств за різні періоди, баланси різних підприємств та визначати найбільш ліквідні баланси.

Порівняння балансів ліквідності за кілька періодів надає інформацію про тенденції зміни фінансового стану підприємства.

 

Таблиця 6. Показники оцінки ліквідності підприємства

№ з/п Назва показника Розрахунок* Нормативне (рекомен­доване) значення Характеристика 1
Коефіцієнт покриття   Р 260 / Р 620 а ( А1 + А2 +А3)/(П1+ІЇ2) >2 Визначається як співвідношення усіх оборотних активів до поточних зобов'язань, характеризує достатність оборотних засобів для покриття боргів
Коефіцієнт швидкої ліквідності   (Р150 - Р 240)/Р 620 або (А1+А2)/(П1+ П2) >1 Показує, яка частина поточних зобов'язань може бути погашена не тільки за рахунок грошових коштів, але й за рахунок очікуваних фінансових надходжень
Коефіцієнт абсолютної ліквідності   (Р 220 + Р 230 + Р240) / Р620 Або А1 (П1 + П2) >0,2 Характеризує негайну готовність підприємства погасити поточні зобов'язання і визначається як відношення суми грошових коштів підприємства та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань
Частка оборотних засобів в активах   Р260 / Р280   Розраховується як відношення оборотних засобів та валюти балансу та показує їх питому вагу в майні підприємства
Робочий капітал (розмір власних оборотних засобів), тис. грн.   (Р 260 + Р 270) - (Р 620 + Р 630) або (Р 380 + Р 430 + +Р 480 - Р080) Середньо-галузеве Різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями, є "фінансовою подушкою", що теоретично дає можливість підприємству погасити всі або більшу частину своїх поточних зобов'язань та продовжувати працювати
Розрахунок виконується за даними форми № 1 «Баланс»    
           


Последнее изменение этой страницы: 2016-07-14; просмотров: 320; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.227.97.219 (0.014 с.)