Аналіз ліквідності і фінансової стійкості ПП «Молокозавод-Олком» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз ліквідності і фінансової стійкості ПП «Молокозавод-Олком»Розрахунок показників платоспроможності наведено в табл. 2.3.

 

Таблиця 2.3

Показники платоспроможності (ліквідності) ПП «Молокозавод-Олком»

 

Назва показника Формула розрахунку   2011рік     Відхилен ня за рік Нормативне значення   2012 рік Відхилен ня за рік Нормативне значення
  Попередній пенріод   Звітний період Попередній пенріод Звітний період
Коефіцієнт абсолютної (негайної) ліквідності Ф№1,(р.230 + р. 240 + р. 220)/ Ф№1, р.620 0,02 0,05 0,03 -0,15 0,05 0,03 -0,02 -0,17
Коефіцієнт швидкої ліквідності. Ф№1,р.260–(р.100+р.110+р.120+ +р.130+р.140) Ф№1,р.620   0,72 0,93 0,21 0,73 0,93 0,8 -0,13 0,6
Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) Поточні активи Ф№1 р.260 Поточні зобов’язання Ф№1 р.620 1,06 1,23 0,17 1,03 1,23 1,03 -0,2 0,83
Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості Ф№1,(р.160+ р.170+р.180+ р.190+ р.200 + р.210)/ Ф№1,р.520+ +р.530+р.540р. +550+р.560 +р.570+р.580 +р.590р.+600 2,63 2,71 0,08 2,51 2,71 2,31 -0,4 2,11

Виходячи з розрахунків, наведених в табл. 2.3., можна зробити такі висновки:

1. Коефіцієнт абсолютної(негайної) ліквідності характеризує готовність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість:

Критичне значення Ка.л. = 0,2 – 0,35

Виходячи із розрахунку можна зробити висновок, що коефіцієнт абсолютної ліквідності в поточному періоді за 2011 рік становив 0,02, а в звітному 0,05, спостерігається збільшення, за 2012 рік в поточному періоді 0,05 у звітному 0,03, спостерігається зменшення, тому підприємство не в змозі негайно ліквідувати короткострокову заборгованість. Платоспроможність підприємства низька.

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Показує скільки одиниць найбільш ліквідних активів припадає на одиницю термінових боргів.

Критичне значення Кш.л³ 1; У міжнародній практиці Кш.л = 0,7-0,8

Судячи із розрахунку коефіцієнт ліквідності за 2011 рік збільшивсяна 0,21, в 2012 році знизився на 0,13в порівняні з попереднім роком. Судячи із розрахунку, підприємство на одиницю термінових боргів не має достатньої кількісті найбільш ліквідних активів, це свідчить про критичний стан ПП«Курс».

3. Коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності)

Критичне значення Кпл. = 1; при Кпл. < 1 підприємство має неліквідний баланс. Якщо Кпл. = 1-0,5, підприємство своєчасно ліквідує борги.

Коефіцієнт за 2011 рік в звітному періоді збільшився на 0,17, але за 2012 рік знизився на 0,2, тобто підприємство не здатне розрахуватись із всіма своїми боргами та немає ліквідного балансу.

4. Співвідношення короткострокової дебіторської та кредиторської заборгованості характеризує достатність обігових коштів для погашення боргів протягом року. Рекомендоване значення Кд/к= 1,0:

Показник у звітному періоді за 2011 рік збільшився на 0,08, а за 2012 рік зменшився на 0,4 в порівнянні з попереднім періодом.Підприємство не може погасити свої борги негайно навіть протягом року, баланс підприємства – неліквідний. За рахунок коштів дебіторів підприємство не може повністю розрахуватися з кредиторами.

Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона свідчить про ступінь незалежності підприємства щодо володіння майном, що знаходиться в його розпорядженні, та його використання. Цей ступінь незалежності оцінюють за такими критеріями:

- рівнем покриття матеріальних оборотних коштів (запасів) стабільними джерелами фінансування;

- платоспроможністю підприємства (тобто потенційною спроможністю підприємства покрити свої термінові зобов’язання мобільними активами);

- часткою власного та прирівняного до нього капіталу у сукупних джерелах фінансування.

Діагностика фінансової стійкості та її вплив на беззбиткову діяльність ПП «Молокозавод-Олком» наведено в таблиці 2.7.

 

Таблиця 2.7

Показники фінансової стійкості ПП«Молокозавод-Олком»

Назва показника Формула розрахунку 2011 рік 2012 рік Відхилення за рік Нормативне значення за 2011 рік Нормативне значення За 2012 рік
Коефіцієнт маневреності власного капіталу Ф№1, (р.380 - р.080)/ Ф№1, р. 380 -0,3 -0,01 0,29 -0,4 -0,5
Коефіцієнт фінансової незалежності (коефіцієнт автономії або концентрації власного капіталу Ф№1, р.380) Ф№1, р.640 0,5 0,56 0,06 0,4 0,46
Коефіцієнт фінансового лівериджу Ф№1, р.480 Ф№1, р.380 0,43 0,04 -0,39 0,33 -0,06
Коефіцієнт фінансової стійкості   Ф№1 (р.380+ р.480)/ Ф№1 р. 640 0,71 0,59 -0,12 0,61 0,49
Коефіцієнт фінансової залежності Ф№1, р.640 Ф№1, р.380 2,02 1,77 -0,25 1,92 1,67
Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансуванн Ф№1,р.380 Ф№1, (р.480 + р. 620) 0,98 1,29 0,31 0,88 1,19
Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів Ф№1, (р.480+ р. 620) Ф№1,р.380 1,02 0,77 -0,25 0,92 0,67
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу   Ф№1, (р.480+ р. 620) Ф№1, р.640 0,5 0,44 -0,06 0,4 0,34

 

З наведеної вище таблиці 2.7. можна зробити такі висновки:

1. Коефіцієнт маневреності власного капіталу. Показує частку власних обігових коштів у власному капіталі. Збільшення значення цього коефіцієнту позитивно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства.

Теоретичне значення даного показника Км > 0,1.

На 2011 рік коефіцієнт маневреності власного капіталу становив (-0,3), а на 2012 рік – (-0,01), що свідчить про погіршення можливості вільно маневрувати власними коштами.

2. Коефіцієнт фінансової незалежності (коефіцієнт автономії або концентрації власного капіталу) становить, що означає, що підприємствоне може виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; підприємство залежне від позикових коштів.

Нормативне значення: Кавт> 0,5.

В нашому випадку спостерігається збільшення коефіцієнта фінансової незалежності з 0,5 до 0,56, тобто підприємство не стійке, залежне від кредиторів, але прямує до фінансової стійкості.

3 Коефіцієнт фінансового левериджу характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. Збільшення свідчить про підвищення фінансового ризику. Має бути Фл < 0,25.

На 2011 ріккоефіцієнт фінансового лівериджу становив 0,43, а на 2012 рік – 0,04, що свідчить про поступове зменшення фінансового ризику.

4. Коефіцієнт фінансової стійкості показує частку стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі. Теоретичне значення Кф.с =0,85-0,90

В нашому випадку спостерігається зменшення коефіцієнта фінансової стійкості з 0,71 на 2011 рік до 0,59 на 2012 рік.

5. Коефіцієнт фінансової залежності показує скільки одиниць сукупних джерел припадає на одиницю власного капіталу. Цей показник в даному випадку зменшився з 2,02 до 1,77, що свідчить про зменшення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства. Якщо Кф.з. = 1, підприємство не має позикових коштів. Нормативне значення Кф.з. = 2

6. Коефіцієнт фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування).

Показує забезпеченість заборгованості власними коштами; перевищення власних коштів над позичковими свідчить про фінансову стійкість підприємства. Нормативне значення Кф.с.> 1.

На 2011 рік коефіцієнт становить 0,98, а на 2012 рік – 1,29, це свідчить що підприємство фінансово не стійке.

7. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів.Показник доповнює коефіцієнт автономії. Показує скільки позикових коштів припадає на одиницю власного капіталу. Нормальне мінімальне значення Кз/в = 0,5.

Нормативне значення Кз/в = 1.

В нашому підприємстві на 2011 рік коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів дорівнював 1,02, а на 2012 рік – 0,77.

Зменшення значення цього показника свідчить про підвищення фінансової стійкості на 0,25 %.

8. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу. Показує скільки припадає позикового капіталу на одиницю сукупних фінансових ресурсів (джерел). Зменшення цього показника має позитивне значення. Критичне значення Ккпк< 0,5.

В нашому випадку спостерігається зменшення коефіцієнт концентрації позикового капіталу на 0,06%.

Необхідною умовою фінансової стійкості підприємства є позитивне значення величини суми власних обігових коштів.

Розрізняють чотири типи фінансової стійкості:

1. Абсолютна стійкість має місце, коли виконується нерівність

З ≤ ВОК.

На 2011 рік 14766 тис. грн. ˃ -26806 тис. грн.,тобто нерівність наведена вище не виконується.

На 2012 рік 17435 тис. грн. ˃ - 1559 тис. грн., тобто нерівність наведена вище не виконується.

Це означає, що для забезпечення формування запасів підприємства не достатньо його власних обігових коштів, тобто повна платоспроможність підприємства не забезпечена.

2. Нормальна стійкість характеризується виконанням співвідношення:

З ≤ ВОК + Кд

Де Кд - довгострокові кредити та позики (рядок 480 балансу)

На 2011 рік 14766 тис. грн. ˃ 12147 тис.грн., тобто нерівність наведена вище не виконується.

На 2012 рік 17435 тис. грн. ˃ 3013тис. грн., тобто нерівність наведена вище не виконується.

Для забезпечення формування запасів, крім власних обігових коштів залучаються довгострокові кредити та позики. При цьому також гарантується платоспроможність підприємства.

3. Нестійкий фінансовий стан виникає тоді, коли для забезпечення запасів, крім власних обігових коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити і позики. В цьому випадку платоспроможність підприємства порушена, але є можливість її відновити. Для такого типу фінансової стійкості виконується нерівність:

З ≤ ВОК + Кд+ Кк

Де Кк - короткострокові зобов’язання (рядок 620 балансу).

З розрахунків виходить:

На 2011 рік 14766 тис. грн.<65552 тис. грн., та на 2012 рік 17435 тис. грн.<90197 тис. грн. нерівності виконуються, тобто наше підприємство має нестійкий фінансовий стан.

З метою проведення аналізу фінансової стійкості підприємства необхідно скласти таблицю 2.8. На підставі проведених розрахунків необхідно зробити висновки щодо стійкості фінансового стану підприємства на початок та кінець звітного року і дати характеристику тенденції стабільності фінансового стану підприємства за критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування.

 

Таблиця 2.8

Порівняльна таблиця показників фінансової стійкості ПП«Молокозавод-Олком»

Фінансова стійкість 2011 рік 2012 рік
Абсолютна    
Нормальна    
Нестійка 14766 тис. грн. <65552 тис.грн. 17435 тис. грн. <90197 тис.грн.
Кризова    

 

Виходячи з даних, можна зробити висновок, що ПП «Молокозавод-Олком» має нестійкий фінансовий стан, якийхарактеризується наявністю порушень фінансової дисципліни (затримки в оплаті праці, використання тимчасово вільних коштів резервного фонду, неритмічне надходження грошей на розрахункові рахунки, нестійка рентабельність та ін.).Для покращення фінансового стану рекомендовано змінити структуру основних фондів, перевівши їх у більш ліквідні; зменшити кредиторську заборгованість і інвестувати свої кошти для отримання додаткового прибутку.

З проведених розрахунків, можна сказати, що підприємство не може погасити свої борги негайно навіть протягом року, баланс підприємства – неліквідний. За рахунок коштів дебіторів підприємство не може повністю розрахуватися з кредиторами. Коефіцієнт абсолютної (негайної) ліквідності знизився на 0,02, що свідчить про зниження платоспроможності підприємства, тобто наше підприємство не в змозі негайно ліквідувати короткострокову заборгованість, платоспроможність низька.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 381; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.35.32 (0.032 с.)