РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Сутність та поняття фінансової звітності підприємства……………..

1.2. Джерела інформації для аналізу фінансової звітності……………..

1.3.Методи експрес-аналізу фінансової звітності…………………….

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ГЕРКУЛЕС».

2.1.Загальна характеристика ПАТ «Геркулес»……………………………

2.2. Аналіз майнового стану підприємства………………………………

2.3. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості…………………………..

2.4. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства……………………………………………………………………..

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ ПАТ «ГЕРКУЛЕС»…………………………………………………………….

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ……………………………………

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………

ДОДАТКИ……………………………………

 

 

ВСТУП

Неодмінною складовою переходу України до ринкових відносин є створення нових підприємницьких структур та приватизація підприємств. Цей перехід зумовив еволюцію відносин власності і типів суб’єктів господарювання в напрямку забезпечення їх розмаїття. Процеси ринкових перетворень привернули суттєву увагу до дослідження теоретичних та практичних проблем подальшого розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств як державного, так і приватного сектора економіки України.

Важливу роль у забезпеченні ефективних форм господарювання на вітчизняних підприємствах відіграє аналіз фінансового стану підприємств, який відповідає за відбір, оцінку та інтерпретацію фінансових, економічних та інших даних, що впливають на процес прийняття інвестиційних та фінансових рішень. І хоча сам термін "фінанси" за останні 10-15 років пройшов через певні зміни та суттєво ускладнився, фінансові аналітики у країнах з розвинутою ринковою економікою традиційно займаються розрахунком коефіцієнтів, статистичним аналізом, складанням трендів для прогнозування.

Думка про те, що розвиток методів аналізу фінансового стану підприємства проходив переважно в США та Західній Європі не може викликати особливих заперечень: даний аналіз покликаний обслуговувати потреби ринкової економіки, і тому лише розвиток та ускладнення механізму ринкової економіки можуть сприяти вдосконаленню його методів. Значна частина літератури, використаної під час написання цієї роботи належить західним авторам, праці яких розкривають основні принципи сучасних фінансів та менеджерського обліку.

Однак економічні реалії в Україні, як і в більшості сусідніх з нею держав, мають певну специфіку, що вносить корективи у традиційну методологію аналізу. Особливістю формування цивілізованих ринкових відносин в Україні є посилення впливу таких чинників, як жорстка конкурентна боротьба, технологічні зміни та постійне вдосконалення методів технічної обробки економічної інформації. Середовище, в якому функціонують вітчизняні підприємства характеризуються також безперервними нововведеннями в податковому законодавстві, змінами процентних ставок та валютних курсів, а також різкими коливаннями цін на ресурси та відносно високим темпом інфляції. Більшість цих факторів враховується при викладенні матеріалу вітчизняними та російськими авторами підручників та навчальних посібників з економічного аналізу, використаних при написанні даної роботи.

Актуальність даної роботи : Звітність підприємства є заключним етапом облікового циклу підприємства. В наш час звітність залишається актуальною, адже це надання повної, достовірної інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства різним користувачам для прийняття оптимальних економічних рішень.

Мета роботи — аналіз форм фінансової звітності і визначення показників, які характеризують діяльність підприємства, використовуючи дані звітних форм.

Предметом дослідження курсової роботиє аналіз фінансової звітності на підприємстві ПАТ «Геркулес»

Об'єктом дослідженняє оцінка та аналіз основних показників та ефективності використання фінансової звітності на підприємстві ПАТ «Геркулес»

Джерела інформації.Інформаційну основу курсової роботи складають наукові праці вітчизняних авторів, офіційні статистичні дані та фінансова звітність підприємства науково-методична література; матеріали періодичних видань та ресурси мережі Internet.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

Методи експрес-аналізу фінансової звітності.

Метою експрес-аналізу фінансової звітності є загальна оцінка майнового стану суб'єкта господарювання, обсягу і структури залучених ним засобів, його ліквідності та платоспроможності, виявлення основних тенденцій їх зміни.

Експрес-аналіз фінансової звітності здійснюється, як правило, відповідно до мети дослідження і має декілька етапів (рис. 1.3).

 

Етапи проведення експрес-аналізу
   
Перший етап     Проводиться перевірка показників бухгалтерської звітності за формальними та якісними ознаками, наявності усіх необхідних форм і додатків (відповідність підсумків, взаємна ув'язка показників різноманітних форм звітності)
     
Другий етап   Встановлюється характер змін, які мали місце в періоді, що аналізується, у складі засобів підприємства та в їх джерелах
     
Третій етап   Здійснюється розрахунок та оцінка динаміки ряду відносних показників (коефіцієнтів), які характеризують фінансовий стан господарюючого суб'єкта
       

Рис. 1.3. Етапи проведення експрес-аналізу

 

У ході експрес-аналізу відбирається та розраховується невелика кількість найбільш істотних та порівняно нескладних у розрахунку показників. Також здійснюється постійне визначення їх динаміки. Відбір, як правило, суб'єктивний і проводиться відповідно до мети аналізу.

Один з варіантів відбору аналітичних показників для визначення економічного потенціалу підприємства і оцінки його фінансового стану наведений в таблиці 1.3.

Експрес-аналіз повинен завершуватись висновком про доцільність чи не­обхідність більш глибокого і детального аналізу фінансової звітності

Деталізований (поглиблений) аналіз фінансової звітності доцільно здійсню­вати, насамперед, за формами фінансової звітності.

Таблиця 1.3.

Сукупність аналітичних показників для аналізу фінансової звітності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з/п Напрям аналізу Показники
Оцінка майнового стану Загальна сума засобів, що знаходяться в розпоря­дженні підприємства
Величина основних засобів та їх частка в загальній сумі активів
Коефіцієнт зносу основних засобів
Наявність "хворих" статей звітності Збитки
Прострочена дебіторська та кредиторська заборго­ваність
Векселі видані (отримані) прострочені
Оцінка ліквідності та платоспроможності Коефіцієнт покриття
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
Оцінка фінансової стійкості Величина власних засобів та їх частка в загальній сумі джерел
Коефіцієнт автономії
Частка довгострокових зобов'язань у загальній сумі джерел засобів
Оцінка ділової активності Оборотність активів
Тривалість операційного і фінансового циклу
  Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості
Оцінка ефективності діяльності Прибуток
Рентабельність загальна
Рентабельність основної діяльності
Рентабельність авансованого капіталу
Рентабельність власного капіталу

 

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У ході виконання курсової роботи було проведено всебічний аналіз основного капіталу на матеріалах ПАТ «Геркулес» Наявність основних засобів є одним з найважливіших елементів у виробничий діяльності підприємства, і саме тому їх аналіз потрібно проводити дуже ретельно, визначаючи можливі шляхи більш ефективного їх використання.

Аналіз руху і технічного стану є одним з головних чинників наявності і рівень готовності основних засобів до виробничого процесу як в цілому, так і окремих груп.

Аналіз ефективності використання основних засобів є важливим у такій дисципліні, як фінансовий аналіз, тому що за його допомогою ми визначаємо як саме можна покращити показники ефективності використання основних засобів і, головне, визначення тих показників, за рахунок яких ця ефективність використання збільшується, а також, яким показникам треба приділяти особливу увагу.

Шляхами підвищення ефективності використання основного капіталу можна назвати:

Скорочення внутрішньо змінних втрат робочого часу.

Збільшення активної частини основних фондів.

Удосконалення управління процесом відтворення основних засобів.

Удосконалити системи нарахування і використання амортизаційних відрахувань.

Удосконалення системи планування, контролю.

Покращити технічне обслуговування і ремонту активної частини основних фондів.

Удосконалення технічної структури основних засобів.

Потрібно провести заміну і модернізацію застарілого обладнання.

При виконанні курсової роботи були поглиблені і узагальнені знання, здобуті за час навчання, також вироблені практичні навички в області фінансового аналізу.

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Андрєєва Г. І. Організація і методика економічного аналізу: навчальний посібник / Г. І. Андрєєва. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. –294 с.

2. Асмолова Г. Механізм регулювання відтворення основних засобів підприємств // Економіст.- 2012.- № 7.- C.24-28.

3. Бабіч В. Витрати на ремонт і поліпшення основних засобів: обліковий і податковий аспекти/ В. Бабіч// Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – № 8. – с.10– 13.

4. Базилінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів]/ О.Я. Базилінська – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 328 с.

5. Бенько І. Аналіз ефективності використання осно- вних засобів у медичних установах / Ірина Бенько, Світлана Сисюк // «Економічний аналіз». – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ. – 2011. – Випуск 8. Частина 1. – С. 254 – 257.

6. Бойчик І. М. Економіка підприємства : навч. посіб. /І.М.Бойчик.– К. : Атіка, 2012. – 543 с.

7. Бондар М.І. Амортизація необоротних активів: облік та оподаткування // Вісник ЖДТУ– 2011. − № 1 (55). – С.33 – 34.

8. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік :підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. –Житомир:ЖІТІ, 2007. – 608 с.

9. Єгорова Ю. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів: 10 відмінностей// Дебет – Кредит. −2012.- № 49. − с.30 – 34.

10. Єпіфанова, І. Ю. Аналіз відтворення і використання основних засобів підприємств Вінниччини [Текст] / І. Ю. Єпіфанова // Економічний простір. – 2012. – №58. – С. 172–177.

11. Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Постанова ВР України від 1999.07.16, № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http //www.zakon.gov.ua.

12. Зборовська, О. М. Оптимізація процесів відтворення основних засобів на промислових підприємствах України / О. М. Зборовська // Ефективна економіка. – 2012. – №11.

13. Китайчук Т.Г. Проблеми оцінки основних засобів в бухгалтерському обліку. «Економічні науки».- Серія «Облік і фінанси».- Випуск 9 (33). − Ч.2. − 2012

14. Кловська Ю. Як довго використовувати основні засоби//Дебет – Кредит. – 2012. - № 27. – с. 15 – 17

15. Кондеус О. Економічна діагностика ефективності використання основних засобів в умовах інноваційної еконо- міки / Олександр Кондеус // Зб. наук. праць «Економічний ана- ліз». – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ. – 2010. – Випуск 6. – С. 430 – 432

16. Костецький І. Ефективність аналізу основних ви- робничих засобів підприємств АПК / Іван Костецький, Ярос- лав Костецький // Зб. наук. праць «Економічний аналіз». – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ. – 2010. – Випуск 5. – С. 118 – 120

17. Кузьмін, О. Економічна ефективність використання основних засобів підприємства/О. Кузьмін//Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – №20(9). – С.240-245.

18. Лень В. С. Фінансовий облік: навч.посіб. – К.: ВЦ «Академія», 2011. – 608с.

19. Литвин, Б. М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин. – К.: «Хай-Тек Прес». - 2013. – 336 с

20. Ловінська Л. Г.Бухгалтерський облік для економістів та правознавців у схемах і таблицях: навч. посіб.. – К: КНЕУ, 2010. – 390 с.

21. Основні засоби на підприємстві. Амортизація // Все про Бухгалтерський облік. – 2012. − №23.

22. Податковий Кодекс України, від 02 грудня 2010 р. № 2755-VI [електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http //www. rada.gov.ua.

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерством фінансів України від 18.10.99 № 242 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

25. Полуянова, О. І. Завдання підсистеми управління відтворення основних засобів на підприємстві в сучасних умовах господарювання [Текст] / О. І. Полуянова // Економіка розвитку. – 2014. – №1(69). – С. 83–88.

26. Савицька Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємства /Г.В.Савицька. – 2-е вид. – Мінск : Екоперспектіва, 2011. – 256 с.

27. Следь, О. М. Удосконалення системи показників оцінки оновлення основних засобів виробництва [Текст] / О. М. Следь // Економічний аналіз. – 2013. – Том 14. – №3. – С. 203–210.

28. Степанов, И. Г. Систематизация показателей анализа воспроизводства основных фондов [Текст] / И. Г. Степанов, А. С. Матиевич // Весник Пермского университета. – 2012. – Вып. 1(12). – С. 66–76.

29. Сударкіна, С. П. Удосконалення стратегії відтворення основних фондів підприємства [Текст] / Сударкіна С. П., Гулякін С. Ю. // Вісник НТУ «ХПІ». – 2013. – №22 (995). – 174–178

30. Терещенко, О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання [Текст] : навч. посіб. / О.О. Терещенко. – К.: КНЕУ. - 2012. – 571 с.

31. Фатюха Н. Г. Аналіз стану основних засобів торговельної мережи запорізької області в 2009 році / Н. Г. Фатюха, О. С. Храмцова // Зб. наук. праць «Економічний про- стір». – Дніпропетровськ : Вид-во ПДАБА. – 2011. – № 49. – С. 112 – 117.

32. Швець Н. В. Проблемні питання аналізу основних засобів підприємства [Текст] / Н. В. Швець, О. Л. Бродський // БізнесІнформ. – 2012. – №8. – С. 159–162.

 

ДОДАТКИ

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Сутність та поняття фінансової звітності підприємства……………..

1.2. Джерела інформації для аналізу фінансової звітності……………..

1.3.Методи експрес-аналізу фінансової звітності…………………….
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 327; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.38.49 (0.004 с.)