Аналіз майнового стану підприємства. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Аналіз майнового стану підприємства.Аналіз фінансового стану починається з оцінки активів і пасивів балансу. Як відомо, в активі балансу в узагальненому грошовому вираженні показані стан і розміщення засобів підприємства, в пасиві - джерела їх утворення.

За П(С)БО основні елементи фінансової звітності, що безпосередньо пов'язані з оцінкою фінансового стану, трактуються наступним чином:

актив - це ресурс, контрольований підприємством у результаті минулих подій, від якого очікується надходження майбутніх економічних вигід підприємству;

зобов'язання - теперішня заборгованість підприємства, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів із підприємства, які втілюють у собі майбутні економічні вигоди. Зобов'язання - це зовнішня заборгованість суб'єкта господарювання, тобто зобов'язання перед банками, державою, постачальниками та працівниками;

власний капітал - залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань. Власний капітал - це внутрішня заборгованість (зобов'язання) суб'єкта господарювання перед його власниками.

Вартість активів (майна) характеризується загальною сумою всіх активів, які знаходяться на балансі підприємства. Розмір і склад активів залежить від обсягів і організації підприємницької діяльності та ефективності їх використання. Розмір цього показника характеризує можливості підприємства здійснювати підприємницьку діяльність. Активи підприємства подаються в балансі за окремими класифікаційними групами: необоротні та оборотні, запаси, дебіторська заборгованість та грошові кошти.

Зобов'язання підприємства за його балансом характеризуються статутним, власним та залученим капіталом, а також довгостроковими і поточними зобов'язаннями та короткостроковими кредитами банків.

Вартість власних активів засновників і учасників суб'єкта господарювання характеризується розміром статутного капіталу, створеного за рахунок зовнішніх джерел (внесків засновників) та внутрішніх джерел (реінвестованого прибутку у активи). Мета формування власного капіталу підприємства - одержання власником найвищої можливої віддачі від здійснення господарської діяльності.

Водночас, господарюючі суб'єкти в процесі своєї діяльності використовують залучений капітал в сфері довгострокових зобов'язань, як правило, при формуванні необоротних активів, короткострокових кредитів банків для формування оборотних активів та поточних зобов'язань. Виникнення та функціонування залученого капіталу пов'язане з необхідністю забезпечення безперервного процесу відтворення, із тимчасовим вивільненням коштів у одних підприємствах і появою потреб у них в інших. Досить поширеною формою залучення коштів (активів) інших суб'єктів господарювання, держави та працівників є поточні зобов’язання. Наявність поточних зобов'язань свідчить про участь в господарській діяльності підприємства активів інших власників.

Оцінку складу і структури активів та пасивів підприємства на підставі даних балансу проводять одним із наступних способів:

Табл. 2.1

Фінансові показники діяльності ПАТ «Геркулес»:

Показники Од. виміру Джерела інформації, розрахунок Попередній рік 2014 Звітний рік 2015 Відхилення
Абсолютне Темп зрост., %
             
1.Активи на кін.р., всього Тис. грн. ряд280ф.1 3935,4 3944,2 8,8 100,21
2. Необоротні активи Тис. грн. ряд080 ф.1 2153,6 2252,7 99,1 104,6
2.1. Основні засоби:
2.1.1. за первинною вартістю на кінець року Тис. грн. Ряд.031гр.4ф.1 3059,5 3488,7 492,2  
2.1.2. за залишковою вартістю на кінець року Тис. грн. Ряд.030гр.4ф.1 1946,2 2023,7 77,5  
2.1.3. знос на кінець року Тис. грн. Ряд.032гр.4ф.1 1113,3   351,7 131,64
2.1.4. середня вартість Тис. грн. ½*(ряд031гр.3+ряд031гр.4)ф.1 2077,7 3274,1 1196,4 157,6
2.2. Нематеріальні активи:
2.2.1. за первинною вартістю на кінець року Тис. грн. Ряд.011гр.4ф.1 19,4 19,4 -  
2.2.2. за залишковою вартістю на кінець року Тис. грн. Ряд.010гр.4ф.1 - - - -
2.2.3. знос на кінець року Тис. грн. Ряд.012гр.4ф.1 19,4 19,4 -  
2.2.4. середня вартість Тис. грн. ½*(ряд011гр.3+ряд011гр.4)ф.1 19,4 19,4 -  
2.3. Оборотні активи:
2.3.1. усього на кінець року Тис. грн. ряд260гр.4 ф.1 1753,8 1656,9 -96,9 94,5
2.3.2. запаси на кінець року Тис. грн. (ряд100гр.4+ ряд110гр.4+ряд120гр.4+ряд130гр.4+ряд140 гр.4) 677,3 740,6 63,3 109,32
2.3.3. дебіторська заборгованість на кінець року Тис. грн. (ряд150гр.4+ ряд160гр.4+ряд170гр.4+ряд180гр.4+ряд190 гр.4+ряд200 гр.4+ряд210 гр.4) 435,8 358,4 -77,4 82,2
2.3.4. грошові кошти на кінець року Тис. грн. Ряд220гр.4+ряд230гр.4+ряд240гр.4 640,7 737,1 96,4 114,97
2.3.5. середні залишки оборот-них активів Тис. грн. ½*(ряд260гр.3+ряд260гр.4)ф.1 1540,8 1705,4 164,6 110,71
3. Джерела формування капіталу – всього Тис. грн. ряд 640 ф.1 3935,4 3944,2 8,8 100,23
В тому числі:
3.1. Власний капітал Тис. грн. ряд 380 ф.1 3193,6 3422,4 228,8 107,21
3.1.1.Статутний капітал Тис. грн. ряд 300 ф.1 101,1 101,1 -  
3.1.2.Додатковий капітал Тис. грн. ряд 320 ф.1+ ряд 330 ф.1 313,1 313,1 -  
3.2.Позичковий капітал Тис. грн. ряд 480 ф.1+ряд 620 ф.1 741,8 521,8 -220 70,3
3.2.1.Довгострокові зобов’язання Тис. грн. ряд 480 ф.1 65,7 33,3 -32,4 50,73
3.2.2.Короткострокові кредити Тис. грн. ряд 500 ф.1+ ряд 510 ф.1   - -280 -
3.2.3.Кредиторська заборгованість Тис. грн. ряд 520 ф.1+...+ ряд 600 ф.1   452,8 88,8 124,47
3.3. Середня вартість власного капіталу Тис. грн (ряд 380 гр 3 + ряд 380 гр4 ф.1)/2 2968,1   339,9 111,5
3.4. середня вартість сукупного к - лу Тис. грн (ряд 280 гр 3 + ряд 280 гр4 ф.1)/2   3939,8 323,8 108,95
4. Фінансові результати
4.1. Чистий дохід (виручка) від реалізації Тис. грн. Ряд 035 гр3 Ф2 11745,5 12414,2 668,7 105,69
4.2. Собівартість реалізованої продукції Тис. грн. Ряд 040 гр.3 Ф2 9381,3 10232,2 850,9 109,07
4.3. Валовий прибуток (збиток) Тис. грн. Ф.2.ряд050гр.3 (ряд055гр.3) 2364,2   -182,2 93,30
4.4. Прибуток (збиток) від операційної діяльності Тис. грн. Ф.2 ряд100гр.3 (ряд105гр.3) 593,6 243,4 -350,2  
4.5. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування Тис. грн. Ф.2 ряд170гр.3 (ряд175гр.3) 657,5 327,3 -330,2 49,78
4.6. Чистий прибуток (збиток) Тис. грн. Ф.2 ряд220гр.3 (ряд225гр.3) 451,1 228,8 -222,3 50,72
5.Рух грошових коштів:
5.1. Чистий рух коштів від операційної діяльності Тис. грн. ряд 170 ф.3   575,2 347,2 252,19
5.2. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності Тис. грн. ряд 300 ф.3 481,3 458,1 -23,2 95,22
5.3. Чистий рух коштів від фінансової діяльності Тис. грн. ряд 390 ф.3 308,4 20,7 -288,2 6,71
5.4. Чистий рух коштів за рік Тис. грн. ряд 400 ф.3 55,1 96,4 41,3 174,95

Відповідно до проведених розрахунків величина активів підприємства у 2015 році порівняно з 2014 роком майже не змінилася (збільшилася на 8,8 тис.грн. або на 0,21%).

Величина необоротних активів у 2015 році у порівнянні з 2014 роком збільшилась на 195,8 тис. грн. або 10,1%. Збільшення відбулося за рахунок впливу таких факторів:

- збільшення ОЗ за первинною вартістю на 492,2 тис.грн.

- збільшення основних засобів за залишковою вартістю на 77,5 тис.грн

- збільшення середньої вартості ОЗ на 1196,4 тис.грн.(57,6%)

А оборотні активи дещо зменшились на 96,9 тис.грн. (5,5%) у 2015 році порівняно з 2014 роком. Величина оборотних активів у 2015 році порівняно з 2014 роком зменшилась за рахунок зниження:

ü Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 62,3 тис.грн. (38,81%);

ü Іншої поточної дебіторської заборгованості на 194 тис.грн. (70,55%).

Хоча питома вага запасів та грошових коштів збільшилась (на 9,32 та 14,97 відповідно) на загальну величину оборотних активів це не вплинуло.

Джерела формування капіталу на кінець 2015 року порівняно з кінцем 2014 року зросли на 8,8 тис.грн. або на 0,23%. Зростання відбулося за рахунок збільшення величини власного капіталу на кінець 2015 року порівняно з кінцем 2014 року на 228,8 тис.грн. або на 7,21%.

В свою чергу позиковий капітал товариства зменшився на кінець 2015 року порівняно з кінцем 2014 року на 220 тис.грн. або на 29,7%.

Зниження позикового капіталу на кінець 2015 року порівняно з кінцем 2014 року відбулося за рахунок зменшення: довгострокових зобов’язань на 32,4 тис грн або 49,27 % та поточних зобов’язань на 27,02%.

Величина прибутку до оподаткування від звичайної діяльності зменшилась у 2015р. порівняно з 2014р. на 330,2 тис.грн. Зменшення прибутку до оподаткування від звичайної діяльності у 2015р. порівняно з 2014р. відбулося за рахунок зменшення прибутку від операційної діяльності на 350,2 тис.грн. або на 50,22 % та збільшення собівартості продукції на 850,9 тис грн., або на 9,07 %.

Чистий рух грошових коштів збільшився у 2015 році порівняно з 2014 роком на 41,3 тис.грн. або на 74,95%, за рахунок зростання чистого руху грошових коштів від операційної діяльності у 2015 році порівняно з 2014 роком на 347,2 тис.грн,або 152,19%.Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності зменшився на 288,2 тис.грн. у 2015 році порівняно з 2014 роком.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 347; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.207.90 (0.01 с.)