РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП «Молокозавод-Олком»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи підвищення ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПП «Молокозавод-Олком» 

Прибуток є самим головним призначенням підприємства. Завданням будь-якої компанії або інвестора є отримання прибутку від будь-якої з угод. Адже інвестиції, які витрачаються в процесі виробництва, повинні повернутися і при цьому принести з собою прибуток. Тому однією з найважливіших проблем, з якою стикаються бізнесмени, є збільшення прибутку. За звітний рік в ПП «Молокозавод-Олком» необоротні активи збільшились на 2593 тис.грн., а оборотні – на 24645 тис.грн., також збільшилась дебіторська заборгованість на 6736 тис.грн. Власний капітал збільшився на 27840 тис.грн. в порівнянні з попереднім періодом. Спостерігається збільшення кредиторської заборгованості та поточних зобов'язань на 3157 тис.грн.Позиковий капітал зменшився на 602 тис. грн. Також спостерігається зменшення довгострокових зобов'язань на 34381 тис. грн., що є позитивною тенденцією

Якщо ж говорити про чинники, від яких залежить рівень економічної ефективності підприємств, то вони класифікуються за декількома ознаками [19]:

- джерелами підвищення (зростання продуктивності праці, зниження фондомісткості і матеріаломісткості продукції, поліпшення використання матеріальних ресурсів);

- напрямками вдосконалення виробництва (науково-технічний прогрес, впровадження прогресивної технології, модернізація застарілого обладнання, механізація і автоматизація виробництва, запровадження прогресивних методів і форм організації виробництва і праці);

- місцем реалізації (внутрішні - впроваджен­ня нових технологій, модернізація обладнання, та зовнішні).

Основна мета аналізу прибутку і рентабельності — виявлення і оцінка резервів зростання фінансових результатів та впровадження їх у виробництво.

Основними резервами зростання прибутку від реалізації ПП «Молокозавод-Олком» є: збільшення обсягу реалізації продукції, зниження собівартості реалізованої продукції, поліпшення якості продукції. Збільшення обсягу реалізації продукції ПП «Молокозавод-Олком» досягло за рахунок: зростання обсягу виробництва продукції, зменшення залишків готової продукції на кінець звітного періоду, підвищення рівня цін.

Прибуток синтезує в собі всі найважливіші сторони роботи підприємства. Щоб прибуток підприємства зростав, воно повинне: нарощувати обсяги виробництва і реалізації транспортних послуг, розширювати, орієнтуючись на ринок, асортимент і якість транспортних послуг, впроваджувати заходи щодо підвищення продуктивності праці своїх працівників, зменшувати витрати на виробництво (реалізацію) послуг (тобто її собівартість), з максимальною віддачею використовувати потенціал, що є у його розпорядженні, у тому числі фінансові ресурси, зі знанням справи вести цінову політику, бо на ринку діють переважно вільні (договірні) ціни, грамотно будувати договірні відносини з клієнтами, вміти найбільш доцільно розміщати (вкладати) одержаний раніше прибуток з точки зору досягнення оптимального ефекту.

Для ефективного функціонування суб’єктів господарювання в умовах ринкових відносин найбільше значення має виявлення резервів збільшення об’єму продукції, зниження собівартості та ріст прибутку. [22]

Виходячи з економічної природи прибутку, його розподіл є складовою частиною загальної системи розподілу сукупного суспільного продукту і чистого продукту. Прибуток має забезпечити підприємство власними коштами для розширення виробничих фондів, стимулювати підвищення ефективності виробництва та формування централізованого грошового фонду. Від досконалості форм і методів розподілу прибутку залежить заінтересованість підприємств та окремих працівників у постійному зростанні й удосконаленні виробництва та підвищенні його ефективності. Саме прибуток є основним джерелом матеріального заохочення працівників підприємств, власників акцій, підприємців і менеджерів.

З метою аналізу та забезпечення ефективного управління формуванням прибутку розрізняють декілька видів прибутку підприємства: маржинальний, валовий, операційний, від звичайної діяльності, та чистий. Загальний прибуток підприємства складається з прибутку, отриманого підприємством від звичайної діяльності та від надзвичайних подій. Прибуток від звичайної діяльності становить близько 95% загальної суми отриманого підприємством прибутку .За звітний рік в ПП «Молокозавод-Олком» збільшився чистий дохід від реалізації продукції на 59027 тис. грн., збільшився прибуток від реалізації продукції на 110670 тис. грн., а також простежується збільшення прибутку від звичайної діяльності та інших фінансових і операційних доходів, чистий прибуток збільшився у звітному році в порівнянні з попереднім на 163221 тис. грн., що є позитивним наслідком для діяльності підприємства.

Процес накопичення прибутку відбувається під впливом факторів внутрішнього та зовнішнього характеру.

Внутрішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори, які залежать від діяльності підприємства: обсяг діяльності підприємства, стан та ефективність використання ресурсів підприємства, рівень доходів, рівень витрат, ефективність цінової та асортиментної політики.

Зовнішні фактори впливу на прибуток підприємства - це фактори, які не залежать від діяльності підприємства: державне регулювання цін в сучасних умовах на товари, які входять до споживчого кошика, подорожчання послуг інших галузей народного господарства, система оподаткування, зміна нормативних документів по кредитуванню, збільшення облікової ставки за користування кредитними, політика держави по формуванню доходів, відсутність індексації доходів населення залежно від темпів інфляції. [19]

Отже, можна сказати, що прибуток показник який найбільш повно відображає ефективність виробництва, об'єм і якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості; це один з основних фінансових показників господарської діяльності підприємства. За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів щодо науково-технічного і соціально-економічного розвитку підприємства, вона є не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, але і прибавляє все більше значення в формуванні бюджетних ресурсів. Прибуток основний чинник економічного і соціального розвитку підприємств. Підприємство може впливати на рівень витрат і фінансові результати, формування необхідних резервів, податковий тиск за допомогою вибору сприятливої для себе облікової політики.

ПП «Молокозавод-Олком» має нестійкий фінансовий стан, який характеризується наявністю порушень фінансової дисципліни (затримки в оплаті праці, використання тимчасово вільних коштів резервного фонду, неритмічне надходження грошей на розрахункові рахунки, нестійка рентабельність та ін.). Отже, для покращення фінансового стану ПП «Молокозавод-Олком» рекомендовано змінити структуру основних фондів, перевівши їх у більш ліквідні; зменшити кредиторську заборгованість і інвестувати свої кошти для отримання додаткового прибутку.

 

 


ВИСНОВКИ

Становлення ринкової економіки в Україні дало поштовх розвиткові підприємницьких ініціатив. Реформування державного сектору економіки країни дало можливість розвиткові різних форм власності на засоби виробництва. Зрозуміло, що ринок не може розвиватися стихійно йому необхідне правове регулювання. Як відомо попит породжує пропозицію. Розвиток підприємницьких ініціатив дав поштовх і розвиткові національного законодавства в галузі підприємництва.

В даній курсовій роботі ми розглянули такі питання як: сутність і характеристику приватного підприємства, особливості проведення фінансової діяльності та правове забезпечення діяльності приватних підприємств.

З’ясували, що приватним підприємством є підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їхньої) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи (дочірнє підприємство іншого приватного підприємства).

Приватне підприємство вдало поєднує окремі риси складних організаційно-правових форм господарської діяльності і приватного бізнесу. Воно є повно­цінною, рівноправною з іншими юридичними особами, формою господарювання з прита­манним йому керівництвом, посадовими особами, які відповідають за його діяльність, по­точними та іншими рахунками, печаткою, бухгалтерським обліком, правами на договірні зв'язки та відносини з банківськими та іншими установами тощо.

Приватні підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Для створення приватного підприємства його учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками).

В другому розділі ми провели аналіз фінансового стану ПП «Молокозавод-Олком» і визначили: що підприємство має нестійки фінансовий стан (на 2011 рік 14766 тис. грн. < 65552 тис. грн., та на 2012 рік 17435 тис. грн. <90197 тис. грн.), який характеризується наявністю порушень фінансової дисципліни (затримки в оплаті праці, використання тимчасово вільних коштів резервного фонду, неритмічне надходження грошей на розрахункові рахунки, нестійка рентабельність та ін.). Для покращення фінансового стану рекомендовано змінити структуру основних фондів, перевівши їх у більш ліквідні; зменшити кредиторську заборгованість і інвестувати свої кошти для отримання додаткового прибутку.

З проведених розрахунків, можна сказати, що підприємство не може погасити свої борги негайно навіть протягом року, баланс підприємства – неліквідний. За рахунок коштів дебіторів підприємство не може повністю розрахуватися з кредиторами. Коефіцієнт абсолютної (негайної) ліквідності знизився на 0,02, що свідчить про зниження платоспроможності підприємства, тобто наше підприємство не в змозі негайно ліквідувати короткострокову заборгованість, платоспроможніть низька.

Вартість майна підприємства за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком збільшилася, дебіторська заборгованість зменшилася, а кредиторська заборгованість зросла, що свідчить про неспроможність підприємства вчасно сплачувати свої платежі.

Також, в ПП «Молокозавод-Олком» не вистачає фінансових ресурсів для розширення діяльності та інвестування. Але частка власних оборотних коштів та коефіцієнт зносу основних засобів зросли, що є позитивною тенденцією.

З вище вказаного, можна зробити висновок, що платоспроможність підприємства порушена, але є можливість її відновити, банкрутство даному підприємству не загрожує. Оскільки в умовах ринкової економіки основною метою та необхідною умовою стабільного розвитку підприємства є прибуток, увагу необхідно приділити чинникам, які впливають на формування прибутку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами та доповненнями)// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, № 19-20, № 21-22, ст.113, №62-72.

2.Закон України від 19.06.2003 № 973-IV «Про фермерське господарство» (Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 8 вересня 2005 року N 2864-IV)

2. Вінник О.М. «Господарське право» навчальний посібник. - К. : Правова єдність, 2009.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.231.61 (0.007 с.)