ТОП 10:

Обгрунтування необхідності підвищення ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»



В процесі виконання роботи був проведений аналіз фінансової діяльності підприємства, а були визначені основні недоліки в фінансовій діяльності. За даними проведеної оцінки ліквідності та ефективності фінансової діяльності підприємства, можна зробити загальний висновок про неефективну та не досить прибуткову роботу підприємства.

Для поліпшення показників ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства.

ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» потрібно покращити власну ефективну систему управління ресурсами підприємства з метою оптимізації виробництва. Для цього треба грамотно перерозподіляйте оборотні кошти підприємства. Це допоможе збільшити запас ліквідних коштів і зменшити величину неліквідних виробничих запасів.

На ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» доцільно буде проаналізувати активи підприємства, щоб знизити його дебіторську заборгованість. Крім того, щоб домогтися підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, необхідно краще планувати всю фінансову діяльність та контролювати виконання фінансових планів.

Для підвищення ліквідності підприємства необхідно скористайтеся механізмом фінансової стабілізації, який являє собою систему заходів, спрямованих на зменшення фінансових зобов'язань, а також на збільшення грошових активів, що забезпечують ці зобов'язання. Для цього треба зменшити суму постійних витрат (у тому числі витрат на утримання управлінського персоналу), понизьте рівень умовно-змінних витрат, продовжите терміни кредиторської заборгованості за товарними операціями.

Збільшення суми грошових активів за рахунок рефінансування дебіторської заборгованості (використовуючи факторинг, форфейтинг, примусове стягнення), поліпшіть її оборотність (шляхом скорочення термінів надання комерційного кредиту). Проведіть оптимізацію товарно-матеріальних цінностей за допомогою встановлення нормативів для запасів підприємства методом техніко-економічних розрахунків. Скоротіть розміри страхових, гарантійних і сезонних запасів.

Досягнути збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку і рівня прибутковості шляхом інтенсивного застосування оборотних активів вашого підприємства позитивно вклинить на ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату». Для цього потрібно зусилля на підвищення продуктивності праці персоналу. Досягнення прибутковості відбувається шляхом збільшення обсягів продажу та зниженням витрат. В свою чергу збільшення обсягу продажу це:

- стимулювання попиту на продукцію підприємства;

- в першу чергу інформування потенційних покупців продукції (цільова реклама), гнучка система знижок, після продажне обслуговування, надання вичерпної технічної інформації, до і після продажні консультації щодо технічних характеристик продукції та її експлуатації;

- розширення збутової мережі;

- можливо саме відсутність регіональних представництв та місцевих дилерів стримує потенційних покупців від вибору на користь продукції підприємства; широка збутова мережа та активна реклама суттєво мінімізують трансакційні витрати покупців;

- вихід на нові ринки;

- комплексні маркетингові дослідження потенційних ринків збуту, вивчення можливостей та наслідків проведення наступальної (агресивної) маркетингової політики;

- випуск нових конкурентно-спроможних видів продукції;

- технічний прогрес вимагає постійного оновлення асортименту продукції, що збільшує обсяги продажу, але одночасно вимагає додаткових витрат на закупівлю устаткування, ноу-хау; фінансування подібних витрат можливе або за рахунок довгострокових кредитів (що в нинішніх умовах здійснити надзвичайно важко), або за рахунок скорочення (в першу чергу надлишкових) виробничих потужностей, що зумовлює додаткові надходження та скорочення постійних витрат (утримання, ремонт і т. д.).

Для зменшення витрат виробництва на ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» потрібно здійснити:

- пошук постачальників, що пропонують вигідніші умови;

- на сьогоднішній день умови ринку забезпечують можливість широкого вибору як вітчизняних так і закордонних постачальників сировини та матеріалів:

- зменшення постійних та змінних витрат за рахунок економії;

- дуже часто (особливо на великих підприємствах) відсутність належного контролю призводить до нераціонального та марнотратного використання наявних ресурсів;

- зменшення постійних витрат шляхом скорочення надлишкових виробничих потужностей;

- виходячи з конкретної ситуації підприємство може відмовитись від певної частини устаткування та продати його без шкоди усьому виробничому процесові

Таким чином, для покращення фінансового стану, підвищення ліквідності та платоспроможності, підприємству необхідно, враховуючи специфіку галузі та конкретні умови діяльності, розробити та здійснити комплекс заходів основним серед яких є, безумовно, досягнення прибутковості. Адже можливості оптимізації оборотного капіталу, скорочення капітальних вкладень, збільшення відстрочки платежів та інші рано чи пізно вичерпаються.

 

ВИСНОВКИ

Комплексне дослідження теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів аналізу ліквідності ПАТ «ЧОЖК» дозволяє зробити такі висновки:

1. Ліквідність – це не тільки здатність термінового погашення зобов'язань в момент оцінки за рахунок наявних грошей, а здатність підприємства забезпечувати генерування (утворення) грошових потоків, які за обсягами та термінами відповідають зобов'язанням та платіжним потребам підприємства. Стан ліквідності обумовлюється наявним розміром грошових активів, але не обмежується ним.

2. Для визначення ліквідності підприємства визначають систему показників. Вони поділяються на показники ліквідності, показники ліквідності оборотних активів та якості кредиторської заборгованості і показники динамічної ліквідності.

3. Існують такі основні методики оцінки ліквідності підприємства: методи коефіцієнтів, методи дискримінаційних показників, дослідження грошових потоків.

Метод коефіцієнтів базується на визначенні коефіцієнтів ліквідності і їх подальшому аналізі.

Методи дискримінантних показників полягають у тому, щоб на базі низки коефіцієнтів оцінити синтетичним чином фінан­сову ситуацію підприємства з точки зору його життєздатності та безперервності господарської діяльності у короткостроковому періоді.

Дослідження грошових потоків полягає у вив­ченні обсягів і структури надходжень грошових коштів та їх витрачання, визначення основних джерел надходження та напрямків витрачання грошей, а також порівняння за обсягами та часом вхідних та вихідних грошових потоків, тобто вивчення їх збалансованості. Цей метод грунтуєть­ся на побудові бюджетів готівки та їх аналізі.

4. При аналізі економічної характеристики ПАТ «ЧОЖК» встановлено, що підприємство у 2011 році отримало прибуток на 1376 тис. грн., що супроводжується збільшенням: виручки на 20729,0 тис. грн., вартості ОЗ – 35635,0 тис. грн., середньорічну вартість оборотних активів 208,0 тис. грн.. Позитивним впливом на фінансовий стан у 2011 році було зменшення кредиторської заборгованості на 4682,0 тис. грн., збільшення необоротних активів на 21291,0 тис. грн.

5. Провівши аналіз ліквідності ПАТ «ЧОЖК», можна зробити такі висновки.

Коефіцієнт загального покриття нижчий 1 – це свідчить про те, що поточні пасиви підприємства повністю покриті його поточними активами.

Коефіцієнт проміжної ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» на рівні 0,935 на 1.01.2012 та 0,444 на 1.01.2011. Такий рівень свідчить про не здатність підприємства виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів та дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на рівні 0,00004 на 1.01.2011р. та 0,0055 на 1.01.2012 р.- це зовнішня ознака неплатоспроможності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату».

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості на рівні 0,41486, та 0,8696 на початок і кінець періоду свідчить про те, що підприємство покращило здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року.

Коефіцієнт забезпеченості поточних пасивів власними коштами на рівні – 0,8372 на 1.01.2012 та -1,08166 на 1.01.2011 р. показує високий рівень залежності підприємства від кредиторів і низьку можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Зниження показника є сигналом втрати ліквідності підприємства і підвищення залежності від кредиторів.

Як свідчать розрахунки, середній період обороту товарних запасів ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» за 2012 рік збільшився на 270 дні порівняно з відповідним періодом 2011 року, середній період інкасації дебіторської заборгованості зріс на 25,33 дні, період погашення кредиторської заборгованості збільшився на 72,42 дні, що свідчить про падіння рівня платоспроможності підприємства, період операційного циклу збільшився більш ніж на 295,3 дні, що свідчить про спад ліквідності підприємства .

6. Для покращення аналізу ліквідності, доцільно на ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» відносити активи підприємства до різних груп на підставі критеріальнного показника, який відображатиме швидкість перетворення відповідних активів у грошові кошти та матиме для кожної групи активів відповідні нормативні значення. Запропонована методика дозволить більш точно відображати реальний стан ліквідності підприємства.

7. Для поліпшення показників ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства.

 

 







Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.55.175 (0.005 с.)