ТОП 10:

І.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАВСТУП

В умовах ринкових відносин ліквідність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності. Ліквідність підприємства як його здатність вчасно та в повному обсязі викону­вати планові платежі і термінові зобов'язання, підтримуючи при цьому нормальний ритм госпо­дарської діяльності – є однією з умов конкурентоспроможності підприємства, його фінансової стабільності. Здатність підприємства розраховуватись за своїми боргами в обсягах та строках, передбачених договорами та законодавством, є необхідною умовою успішного функціонування на ринку, що і обумовлює актуальність обраної теми.

Метою курсової роботи є вдосконалення та подальший розвиток теоретичних і методологічних підходів до аналізу ліквідності підприємства, аналіз ліквідності та розробка рекомендацій щодо удосконалення аналізу ліквідності ПАТ «Чернівецький ОЖК»

Основними завданнями даної роботиє:

- вивчення сутністі ліквідності підприємства;

- дослідити систему показників, що характеризують ліквідність підприємства

- розглянути методико-організаційні засади аналізу ліквідності підприємства

- вивчит фінансово-економічна стан ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

- здійснити аналіз ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

- знайти резерви підвищення ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

- знайти шляхи вдосконалення аналізу ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

- обгрунтувати необхідності підвищення ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

Об’єктом дослідження курсової роботи є аналіз ліквідність ПАТ «Чернівецький ОЖК».

Предметом дослідження єсукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів аналізу ліквідності ПАТ «Чернівецький ОЖК».

Методи дослідження базуються на положеннях діалектичного методу пізнання економічних явищ і категорій та на системному підході щодо розкриття сутності ліквідності підприємства і метод ланцюгових підстановок для аналіз ліквідності підприємства.

І.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність ліквідності підприємства

В умовах ринкових відносин питанню ліквідності суб'єктів господарської діяльності приділяється особлива увага.

Керівники підприємств повинні мати достовірну інформацію про наявність коштів, необхідних для розрахунків із заробітної плати з персоналом, за платежами в бюджет з фінансовими органами, за позиками з установами банків, за товарно-матеріальні цінності з постачальниками. Така інформація потрібна і для прогнозування фінансової діяльності на майбутнє.

В оцінці ліквідності зацікавлені й підприємства-партнери, які надають комерційний кредит або вирішують питання про відстрочення платежів, й установи банків при визначенні кредитоспро­можності позичальників.

Ліквідність активів - це величина, зворотна ліквідності балансу за часом перетворення активів у грошові кошти. Що менше необхідно часу для перетворення того чи іншого активу в грошову форму, то вища його ліквідність[1].

Цей показник свідчить про те, як швидко підприємство може продати активи й одержати гроші для оплати своїх зобов'язань.

Термін «ліквідність» походить від латинського liquidus, що в перекладі означає проточний, рідкий, тобто ліквідність дасть тому чи іншому об’єкту характеристику легкості руху, переміщення. Термін «ліквідітет» був запозичений з німецької мови на початку ХХ ст. [1].

Учені країн СНД (В.В. Ковальов, А.Д. Шеремет, М.І. Чумаченко) визначають ліквідність підприємства як його спроможність перетворювати свої активи на гроші для покриття всіх необхідних платежів. Якщо підприємство має недостатню ліквідність, то воно вже не буде платоспроможним.

Поняття «ліквідність» у фінансовій літературі є неоднозначним: деякі фахівці, з одного боку, ототожнюють платоспроможність з ліквідністю, а з другого – навпаки, наголошують на нетотожності.

В.В. Ковальов, А.Д. Шеремет, М.Г. Чумаченко, розглядаючи ліквідність, погоджуються з тим, що вона переважно характеризує наявність у підприємства «оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов'язань». Для ефективної оцінки ліквідності підприємства багато зарубіжних та вітчизняних науковців пропонують використовувати три основні показники: коефіцієнт абсолютної та швидкої ліквідності; коефіцієнт покриття [2].

Аналіз ліквідності підприємства – аналіз можливості для підприємства покрити всі його фінансові зобов’язання і здійснюється він за допомогою коефіцієнтів. Коефіцієнта ліквідності – показник здатності компанії вчасно виконувати свої короткострокові фінансові зобов’язання. В свою чергу, ризик ліквідності – ризик, який виникає з появою труднощів із продажем активу.

Управління ліквідністю – діяльність підприємства по розміщенню коштів, яка дозволяє у короткий період часу перетворити активи у гроші [1].

Зокрема, А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко зазначають, що характеристикою ліквідності підприємства є ліквідність балансу, згрупованих за термінами можливого швидкого їх перетворення в гроші, із зобов'язаннями за пасивом балансу, згрупованими за ступенем терміновості їх оплати.

На нашу думку, ліквідність це не здатність погашати чи своєчасно сплачувати зобов’язання, а саме спроможність перетворювати свої активи на гроші з метою виконання певних платежів, тобто, можна сказати, що ліквідність є засобом забезпечення платоспроможності. Якщо підприємство має недостатню ліквідність, то воно вже не буде платоспроможним і навпаки.

Існуюча в Україні система оцінювання ліквідності містить ряд неузгодженостей та значно відрізняється від систем провідних країн світу. Для вирішення цієї проблеми пропонуються власні шляхи удосконалення системи показників ліквідності з урахуванням наявних недоліків та світового досвіду.

Вивчені вітчизняні та зарубіжні методи оцінювання ліквідності виділяють два підходи до вимірювання ліквідності. Перший здійснюється на основі фінансових коефіцієнтів, які розраховуються на підставі балансу і відображають ліквідний стан підприємства. Другий – на основі визначення потенційної потреби в ліквідних коштах для виконання своїх зобов’язань [2].

ІІ. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМБІНАТУ»

Основні показники діяльності ПАТ «Чернівецького ОЖК» за 2010 - 2011р.

Показник: 2011 рік 2010 рік Відхилення:
Абсолютне відносне, %
Обсяги виробництва 602028,1 660663,8 -58635,7 91,12
Обсяги реалізації 118,53
Чисельність персоналу -3 99,45
Фонд оплати праці 111,37
Вартість основних засобів 135,51
Матеріальні витрати 119,36
Дебіторська заборгованість -2083 86,10
Кредиторська заборгованість 116,62
Собівартість продукції 120,86
Вартість майна -21711 83,45
Власний капітал 125,28
Необоротні активи 126,70
Чистий прибуток (збиток) -3908 -35,21

 

ПАТ „Чернівецький ОЖК” порівняно з 2010 р., обсяг реалізації на 01.01.2011 р. збільшилася на 20729 тис. грн., а обсяг виробництва зменшився на 58635,7 тис. грн.. Фонд оплати праці за рік збільшився на 11,37 %, незважаючи на то що чисельність працівників зменшилася на 3 працівників.

На ПАТ „Чернівецький ОЖК” зросла вартість основних засобів на 35634 тис. грн. порівняно з минулим роком. Необоротні активи збільшилися на 21291 тис грн.. Збільшилися також матеріальні витрати на 19,36 %. Дебіторська заборгованість за рік зменшилася на 2083 тис. грн., а кредиторська заборгованість зросла на 7762 тис.грн. Власний капітал підприємства збільшився на 13762 тис. грн.

ПАТ „Чернівецький ОЖК” є прибутковим, за рахунок того, що чистий прибуток зріс на 5284 тис.грн

Аналіз ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

За даними фінансової звітності – балансу (Додатки Б 1 ) - за 2010 та 2011 р. (Табл. 2.2)проаналізуємо статичну ліквідність ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» на початок і кінець періоду (Табл. 2.3)

Таблиця 2.2

ІІІ. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВОГО КОМБІНАТУ»

ВИСНОВКИ

Комплексне дослідження теоретичних, методично-організаційних та практичних аспектів аналізу ліквідності ПАТ «ЧОЖК» дозволяє зробити такі висновки:

1. Ліквідність – це не тільки здатність термінового погашення зобов'язань в момент оцінки за рахунок наявних грошей, а здатність підприємства забезпечувати генерування (утворення) грошових потоків, які за обсягами та термінами відповідають зобов'язанням та платіжним потребам підприємства. Стан ліквідності обумовлюється наявним розміром грошових активів, але не обмежується ним.

2. Для визначення ліквідності підприємства визначають систему показників. Вони поділяються на показники ліквідності, показники ліквідності оборотних активів та якості кредиторської заборгованості і показники динамічної ліквідності.

3. Існують такі основні методики оцінки ліквідності підприємства: методи коефіцієнтів, методи дискримінаційних показників, дослідження грошових потоків.

Метод коефіцієнтів базується на визначенні коефіцієнтів ліквідності і їх подальшому аналізі.

Методи дискримінантних показників полягають у тому, щоб на базі низки коефіцієнтів оцінити синтетичним чином фінан­сову ситуацію підприємства з точки зору його життєздатності та безперервності господарської діяльності у короткостроковому періоді.

Дослідження грошових потоків полягає у вив­ченні обсягів і структури надходжень грошових коштів та їх витрачання, визначення основних джерел надходження та напрямків витрачання грошей, а також порівняння за обсягами та часом вхідних та вихідних грошових потоків, тобто вивчення їх збалансованості. Цей метод грунтуєть­ся на побудові бюджетів готівки та їх аналізі.

4. При аналізі економічної характеристики ПАТ «ЧОЖК» встановлено, що підприємство у 2011 році отримало прибуток на 1376 тис. грн., що супроводжується збільшенням: виручки на 20729,0 тис. грн., вартості ОЗ – 35635,0 тис. грн., середньорічну вартість оборотних активів 208,0 тис. грн.. Позитивним впливом на фінансовий стан у 2011 році було зменшення кредиторської заборгованості на 4682,0 тис. грн., збільшення необоротних активів на 21291,0 тис. грн.

5. Провівши аналіз ліквідності ПАТ «ЧОЖК», можна зробити такі висновки.

Коефіцієнт загального покриття нижчий 1 – це свідчить про те, що поточні пасиви підприємства повністю покриті його поточними активами.

Коефіцієнт проміжної ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» на рівні 0,935 на 1.01.2012 та 0,444 на 1.01.2011. Такий рівень свідчить про не здатність підприємства виконувати поточні зобов’язання за рахунок коштів та дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на рівні 0,00004 на 1.01.2011р. та 0,0055 на 1.01.2012 р.- це зовнішня ознака неплатоспроможності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату».

Коефіцієнт співвідношення дебіторської і кредиторської заборгованості на рівні 0,41486, та 0,8696 на початок і кінець періоду свідчить про те, що підприємство покращило здатність розрахуватися з кредиторами за рахунок дебіторів протягом одного року.

Коефіцієнт забезпеченості поточних пасивів власними коштами на рівні – 0,8372 на 1.01.2012 та -1,08166 на 1.01.2011 р. показує високий рівень залежності підприємства від кредиторів і низьку можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Зниження показника є сигналом втрати ліквідності підприємства і підвищення залежності від кредиторів.

Як свідчать розрахунки, середній період обороту товарних запасів ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» за 2012 рік збільшився на 270 дні порівняно з відповідним періодом 2011 року, середній період інкасації дебіторської заборгованості зріс на 25,33 дні, період погашення кредиторської заборгованості збільшився на 72,42 дні, що свідчить про падіння рівня платоспроможності підприємства, період операційного циклу збільшився більш ніж на 295,3 дні, що свідчить про спад ліквідності підприємства .

6. Для покращення аналізу ліквідності, доцільно на ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» відносити активи підприємства до різних груп на підставі критеріальнного показника, який відображатиме швидкість перетворення відповідних активів у грошові кошти та матиме для кожної групи активів відповідні нормативні значення. Запропонована методика дозволить більш точно відображати реальний стан ліквідності підприємства.

7. Для поліпшення показників ліквідності та платоспроможності підприємства необхідно вжити заходів, що сприяють збільшенню прибутку, зменшенню вартості матеріальних активів та дебіторської заборгованості, а також оптимізації структури капіталу підприємства.

 

 

ВСТУП

В умовах ринкових відносин ліквідність підприємств вважається найважливішою умовою їх господарської діяльності. Ліквідність підприємства як його здатність вчасно та в повному обсязі викону­вати планові платежі і термінові зобов'язання, підтримуючи при цьому нормальний ритм госпо­дарської діяльності – є однією з умов конкурентоспроможності підприємства, його фінансової стабільності. Здатність підприємства розраховуватись за своїми боргами в обсягах та строках, передбачених договорами та законодавством, є необхідною умовою успішного функціонування на ринку, що і обумовлює актуальність обраної теми.

Метою курсової роботи є вдосконалення та подальший розвиток теоретичних і методологічних підходів до аналізу ліквідності підприємства, аналіз ліквідності та розробка рекомендацій щодо удосконалення аналізу ліквідності ПАТ «Чернівецький ОЖК»

Основними завданнями даної роботиє:

- вивчення сутністі ліквідності підприємства;

- дослідити систему показників, що характеризують ліквідність підприємства

- розглянути методико-організаційні засади аналізу ліквідності підприємства

- вивчит фінансово-економічна стан ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

- здійснити аналіз ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

- знайти резерви підвищення ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

- знайти шляхи вдосконалення аналізу ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

- обгрунтувати необхідності підвищення ліквідності ПАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату»

Об’єктом дослідження курсової роботи є аналіз ліквідність ПАТ «Чернівецький ОЖК».

Предметом дослідження єсукупність теоретичних, методологічних і практичних аспектів аналізу ліквідності ПАТ «Чернівецький ОЖК».

Методи дослідження базуються на положеннях діалектичного методу пізнання економічних явищ і категорій та на системному підході щодо розкриття сутності ліквідності підприємства і метод ланцюгових підстановок для аналіз ліквідності підприємства.

І.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВАПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.01 с.)