ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки.1. Фінансовий стан підприємства та інформаційне забезпечення його оцінки.

2. Показники фінансового стану підприємства.

3. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.

4. Визначення фінансової стійкості підприємства.

Література: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32.

Ключові поняття: акціонерний капітал, аналіз фінансового стану, ділова активність підприємства, ліквідність підприємства, майновий стан підприємства, методи фінансового аналізу, платоспроможність підприємства, прийоми фінансового аналізу, фінансова звітність, фінансова стійкість підприємства, фінансовий аналіз, фінансовий стан підприємства.

Контрольні запитання

1. У чому проявляється роль фінансового аналізу?

2. Дайте визначення фінансового стану підприємства.

3. Назвіть основні групи показників, що характеризують фінансовий стан підприємства.

4. Назвіть основні моделі фінансового аналізу.

5. Які показники належать до групи показників ліквідності та платоспроможності?

6. Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів?

7. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення боргів?

8. До якої групи показників належать показник маневреності власного капіталу?

9. Які показники характеризують майновий стан підприємства?

10. Як визначається коефіцієнт автономії (незалежності)?

Домашнє завдання:

1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення показників фінансового стану підприємства.

2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

 

Практичне заняття № 14(2 год.)

Тема 12. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

1. Аналіз факторів, показників і кінцевих результатів господарської діяльності.

2. Загальна характеристика методів комплексної оцінки господарської діяльності.

Література: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32.

Ключові поняття: акціонерний капітал, аналіз фінансового стану, ділова активність підприємства, ліквідність підприємства, майновий стан підприємства, методи фінансового аналізу, платоспроможність підприємства, прийоми фінансового аналізу, фі­нансова звітність, фінансова стійкість підприємства, фінансовий аналіз, фінансовий стан підприємства, комплексна оцінка фінансового стану підприємства, методи комплексної оцінки господарської діяльності підприємства.

Контрольні запитання

1. Назвіть екзогенні та ендогенні фактори, які впливають на фінансовий стан підприємства.

2. Що відноситься до кінцевих результатів господарської діяльності підприємства?

3. Якими основними показниками характеризується господарська діяльність підприємства?

4. Які групи показників використовуються при здійсненні комплексної оцінки фінансового стану підприємства?

5. Назвіть та охарактеризуйте основні методи комплексної оцінки господарської діяльності підприємства.

Домашнє завдання:

1. Здійснити комплексну оцінку господарської діяльності самостійно обраного підприємства за три роки, використовуючи комплекс розглянутих показників фінансового стану.

2. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення ймовірності настання банкрутства підприємства.

3. Знайти та опрацювати наукові статті з вище зазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 15(2 год.)

Тема 13. Фінансове планування на підприємстві.

1. Сутність, принципи та методи фінансового планування.

2. Фінансова стратегія підприємства.

3. Порядок розробки фінансового плану.

4. Оперативне фінансове планування.

Література: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33

Ключові поняття: баланс доходів і витрат, бізнес-план, оперативний фінансовий план, перевірочна таблиця до фінансового плану (шахматка), платіжний календар, фінансовий план, фінансове планування, фінансова стійкість.

Контрольні запитання

1. Що таке фінансове планування?

2. Дайте визначення перспективного фінансового плану.

3. Що являє собою поточний фінансовий план?

4. Розкрийте суть та призначення оперативного фінансового плану?

5. Охарактеризуйте балансовий метод фінансового планування.

6. Вкажіть призначення оперативного фінансового планування?

7. У чому суть поточного фінансового планування?

8. Яка роль та призначення перспективного фінансового планування?

Домашнє завдання:

  1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо фінансового планування діяльності підприємства.
  2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 16(2 год.)

Тема 14. Фінансова санація підприємств та банкрутство.

1. Поняття „банкрутство”, його сутність та критерії.

2. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст та порядок проведення.

3. Фінансові джерела санації підприємств.

4. Необхідність, функції та завдання інституту банкрутства підприємств.

5. Порядок оголошення підприємства банкрутом та задоволення претензій кредиторів.

6. Фінансова санація на ухвалу господарського суду.

7. Мирова угода.

8. Санація через реорганізацію (реструктуризацію).

Література: 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33.

Ключові поняття: банкрутство, доарбітражне врегулювання фінансових спорів, джерела покриття збитків підприємств, зворотний лізинг, комітет кредиторів, контролінг, ліквідаційна комісія, ліквідаційний баланс, ліквідація підприємства (добровільна, примусова), мирова угода, модель санації, платоспроможність підприємства, проект фінансового оздоровлення підприємства, реорганізація, реструктуризація, реєстр неплатоспроможних підприємств, рефінансування заборгованості, санаційний аудит, санаційна спроможність, система раннього попередження та реагування, стратегія санації, фіктивне банкрутство, фінансова криза, фінансова санація, чиста санація, модель санації, платоспроможність підприємства, проект фінансового оздоровлення підприємства.

Контрольні запитання

1. Назвіть складові моделі проведення санації підприємств.

2. Які заходи включає в себе фінансова санація?

3. Що передбачає та включає в себе система раннього попередження та реагування?

4. Назвіть основні функції контролінгу.

5. Що належить до основних інструментів контролінгу?

6. За яких умов здійснюється примусова ліквідація підприємства?

7. Коли підприємство вважатиметься неплатоспроможним?

8. Що характеризує показник Cash-Flow?

9. Що може бути підставою для порушення справи про банкрутство підприємства?

10. Дайте визначення ліквідаційної комісії.

11. Ким, коли і для чого вона призначається?

12. Назвіть причини визнання боржника банкрутом.

13. Що передовсім відшкодовується за банкрутства підприємства під час задоволення претензій кредиторів?

14. За яких умов можна досягти збільшення суми грошових активів за рахунок внутрішніх фінансових джерел ?

15. З якою метою акціонерне товариство може викупити акції власного випуску?

16. Як і за рахунок яких джерел може здійснюватися збільшення статутного фонду акціонерного товариства ?

17. Розкрийте особливості порядку оголошення підприємства банкрутом та черговості задоволення претензій кредиторів.

18. Дайте визначення мирової угоди в процесі провадження справи про банкрутство.

19. Які санкції може застосувати до боржника господарський суд?

20. Який процес розуміють під реструктуризацією та реорганізацією підприємства?

21. Яке поняття ширше реструктуризація чи реорганізація?

22. Що передбачає реорганізація боржника злиттям або приєднанням його до іншого, більш стійкого підприємства?

Домашнє завдання:

1. Опрацювати Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом” від 30.06.1999 р. із змінами та доповненнями.

2. Навчитися розв’язувати задачі, щодо проведення фінансової санації підприємств.

3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 17(2 год.)

Написання контрольної роботи (Тема №1 – Тема №14).


Самостійна робота

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Основи фінансів підприємств
2. Грошові розрахунки на підприємстві
3. Грошові надходження підприємств
4. Прибуток підприємства
5. Собівартість продажів та їх оцінка
6. Оподаткування підприємств
7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
8. Організація оборотних коштів на підприємстві
9. Основи кредитування підприємств
10. Небанківське кредитування підприємств
11. Фінансовий стан підприємства та методи його оцінки
12. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
13. Фінансове планування на підприємстві
14. Фінансова санація підприємства
  Всього

Завдання для самостійної роботи - 106 год.

Перелік питань:

1. Організація фінансів у формі акціонерних товариств.

2. Організація фінансів у державних підприємствах.

3. Організація фінансів у казенних підприємствах.

4. Принцип діяльності неприбуткових організацій.

5. Методи нарахування амортизації.

6. Організація фінансового аналізу на підприємстві.

7. Методи та моделі фінансового аналізу підприємства.

8. Комплекс і класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства.

9. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.

10. Критерії і принципи оцінювання фінансових показників.

11. Методика підготовки аналітичного висновку і звіту про проведений аналіз.

12. Методика порівняльної рейтингової оцінки діяльності підприємств.

13. Податкова звітність як джерело фінансового аналізу.

14. Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підприємства.

15. Сутність та причини виникнення банкрутства підприємства.

16. Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємства, розповсюджені у вітчизняній і закордонній практиці.

17. Переваги та недоліки застосування різних методичних підходів при діагностиці банкрутства підприємства.

18. Взаємовідносини підприємств України з ЄБРР.

19. Кредитування малого бізнесу в Україні.

20. Оцінка фінансового стану комерційного банку.

21. Джерела фінансування санації.

22. Функціональні сфери та завдання менеджменту санації підприємства.

23. Санаційний контролінг: суть, інструменти та методи.

24. Санаційний аудит: роль, мета та методи.

25. Визначення санаційної спроможності підприємства.

26. Напрями поліпшення та відновлення платоспроможності підприємства.

27. Форми рефінансування дебіторської заборгованості.

28. Санація балансу.

29. Альтернативна санація.

30. Двоступінчаста санація.

31. Пролонгація та реструктуризація кредиторської за­боргованості.

32. Фінансова участь персоналу в санації підприємств.

33. Практика використання різних форм фінансової санації.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.182 (0.01 с.)