ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 5. Прибуток підприємства.1. Сутність, види та функції прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Етапи формування прибутку підприємства.

3. Розподіл і використання прибутку підприємства.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27.

Ключові поняття: прибуток, валовий прибуток, прибуток від реалізації продукції, собівартість продукції, методи розрахунку прибутку від реалізації продукції (метод прямого розрахунку, розрахунок прибутку на підставі показника витрат на одну гривню продукції, економічний (аналітичний) метод (розрахунок прибутку за порівнянною та непорівнянною продукцією)), фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, фінансовий результат від звичайної діяльності, чистий прибуток (збиток), рентабельність, розподіл та використання прибутку, нерозподілений прибуток, резервний капітал, дивіденди, фонд нагромадження, фонд споживання.

Контрольні запитання

1. Розкрийте економічну сутність прибутку як результату фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Охарактеризуйте сутність та склад чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

3. Дайте характеристику формування прибутку від реалізації продукції.

4. Назвіть методи розрахунку прибутку від реалізації продукції та розкрийте їх зміст.

5. Назвіть фактори, що не впливають на обсяг прибутку від реалізації товарної продукції.

6. Назвіть витрати підприємств, які не можна відносити на собівартість товарної продукції.

7. Охарактеризуйте сутність та склад фінансового результату від операційної діяльності.

8. Охарактеризуйте сутність та склад фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування.

9. Охарактеризуйте сутність та склад фінансового результату від звичайної діяльності.

10. Дайте визначення й охарактеризуйте економічну сутність рентабельності.

11. Сформулюйте визначення чистого прибутку підприємства.

12. Назвіть показники, які слід використати для обчислення чистого прибутку підприємства.

13. Охарактеризуйте зміст розподілу і використання прибутку.

14. Дайте характеристику розподілу і використання прибутку відповідно до стандартів бухгалтерського обліку.

15. Дайте визначення нерозподіленого прибутку та охарактеризуйте його використання.

16. Дайте характеристику використання прибутку для виплати дивідендів.

Домашнє завдання:

  1. Опрацювати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №3 «Звіт про фінансові результати».
  2. Навчитися заповнювати Звіт „Про фінансові результати” та розв’язувати задачі з визначення та планування прибутку на підприємстві.
  3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 6(2 год.)

Тема 6. Оподаткування підприємств.

1. Сутність і призначення системи оподаткування підприємств.

2. Пряме оподаткування підприємств.

3. Платежі за ресурси, обов’язкові платежі з підприємств.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29.

Ключові поняття: система оподаткування підприємств, загальнодержавні податки і збори, прямі податки, внески, збори, місцеві податки і збори, база оподаткування, фіскальна функція податків, регулювальна функція податків, штрафні санкції за порушення податкового законодавства, оподаткування прибутку підприємств, амортизаційні відрахування, пільги за оподатковування прибутку, податковий тиск, ставки оподаткування, термін сплати податку, оподаткування дивідендів, платежі за ресурси (плата за землю, фіксований сільського господарський податок, податок із власників транспортних засобів, податок на нерухоме майно), внески в державний інноваційний фонд, цільові державні фонди, внески (відрахування) підприємств на загальнообов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування.

Контрольні запитання

1. Дайте характеристику регулювальної функції податків та особливостей впливу на діяльність суб’єктів господарювання.

2. Який із елементів оподаткування забезпечує в найбільшій мірі здійснення регулювальної функції податків?

3. Яке джерело сплати податків найбільше сприяє здійсненню регулювальної функції податків?

4. Яка з методик визначення ставок оподаткування більш позитивно впливає на фінансово-господарську діяльність підприємства?

5. Який метод надання податкових пільг більш позитивно впливає на здійснення регулювальної функції податків?

6. За якого порушення податкового законодавства встановлено підвищену відповідальність платника податків?

7. Назвіть надходження коштів, які не включаються до складу валового доходу платника податку на прибуток.

8. Назвіть витрати, що не включаються до складу валових витрат платника податку за обчислення оподаткованого прибутку.

9. Що відноситься до джерел сплати податку на прибуток ?

10. Назвіть витрати платника податку, які зменшують суму обчисленого податку на прибуток, що буде перерахований у бюджет.

11. Назвіть показники, які будуть використані за обчислення суми податку на прибуток.

12. Назвіть фактори, що впливають на розмір ставки податку на землю, яка використовується для сільськогосподарського виробництва (ставка з одиниці земельної площі).

13. Назвіть фактори, що впливають на розмір ставки податку на землю в населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі).

14. Яке основне призначення податку із власників транспортних засобів?

15. Які фактори впливають на розмір ставки податку із власників транспортних засобів (автомобілів)?

16. Охарактеризуйте участь суб’єктів господарювання у формуванні державного пенсійного фонду: визначення об’єкта оподаткування; нормативи, терміни і джерела здійснення відрахувань.

17. Дайте характеристику відрахувань суб’єктів господарювання на обов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття: визначення об’єкта оподаткування; нормативи, терміни і джерела здійснення відрахувань.

18. Розкрийте механізм впливу відрахувань суб’єктів господарювання на обов’язкове державне пенсійне і соціальне страхування на їх фінансово-господарську діяльність.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати Податковий кодекс України (статті, що стосуються оподаткування підприємств).

2. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення величин податкових платежів підприємства та відрахувань на загальнообов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування.

3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 7(2 год.)

Тема 6. Оподаткування підприємств.

1. Система непрямих податків ті їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.

2. Місцеві податки і збори.

3. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29.

Ключові поняття: непрямі податки, регулювальна функція податків, система оподаткування, скоригований валовий дохід, ставки податків, суспільне призначення податків, термін сплати податків, функції податків, база оподаткування, акцизний збір, універсальні акцизи, податок з продажу, податок з обороту, податок на додану вартість, специфічні акцизи, митна вартість, валові витрати виробництва й обігу, валовий дохід, джерела сплати податків, мито (ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне), місцеві податки і збори (комунальний податок, податок з реклами, збір за право використання місцевої символіки, ринковий збір, збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, готельний збір, збір за проїзд по території прикордонних областей автомобільним транспортом, що проїжджає за кордон, збір за проведення гастрольних заходів), нульова ставка оподаткування, об’єкт оподаткування, податковий кредит, податкові пільги, суб’єкт малого підприємництва, оподаткування суб’єктів малого підприємництва.

Контрольні запитання

1. Охарактеризуйте економічну сутність непрямих податків та механізм їх впливу на діяльність суб’єктів підприємницької діяльності.

2. Назвіть платників, об’єкт оподаткування, терміни сплати до бюджету ПДВ.

3. Назвіть об’єкт оподаткування за обчислення ПДВ на вироблену продукцію.

4. Що відноситься до джерел відшкодування вхідного ПДВ на підприємстві ?

5. Назвіть наслідки негативного впливу сплати вхідного ПДВ для фінансової діяльності підприємства-платника податку (вхідний ПДВ відшкодовується підприємством).

6. У чому полягає позитивний вплив застосування нульової ставки ПДВ для підприємства — платника податку?

7. Дайте характеристику сутності податкового кредиту, його формування та відшкодування суб’єктами підприємництва.

8. Розкрийте сутність та механізм впливу ПДВ на результати фінансово-господарської діяльності та фінансовий стан підприємства.

9. Дайте характеристику податку «акцизний збір» (платники податку до бюджету, підакцизні товари, визначення об’єкта оподаткування, строки сплати до бюджету).

10. Які фактори впливають на термін сплати податку «акцизний збір»?

11. Назвіть об’єкт оподаткування за обчислення акцизного збору на основі використання відсоткової ставки.

12. Розкрийте механізм впливу сплати податку «акцизний збір» суб’єктами підприємницької діяльності на їхню фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан.

13. Дайте характеристику податку «мито» та його впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів підприємництва.

14. Дайте характеристику місцевих податків і зборів, що їх сплачують суб’єкти господарювання.

15. Охарактеризуйте сутність і значення спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва: умови переведення, визначення об’єкта оподаткування, ставки податку, терміни сплати.

16. Розкрийте механізм впливу спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва на їх фінансово-господарську діяльність.

Домашнє завдання:

1. Опрацювати Податковий кодекс України щодо сплати підприємством непрямих податків. Ознайомитися із Законом України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р. та «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 р.

2. Опрацювати діючу нормативно-законодавчу базу щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення величин податкових платежів підприємства, місцевих податків та зборів.

4. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 8(2 год.)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.007 с.)