Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.1. Сутність необоротних активів та їх відтворення.

2. Показники стану та ефективності використання основних засобів.

3. Знос і амортизація основних засобів.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 32.

Ключові поняття: необоротні активи, відтворення необоротних активів, основні засоби, знос, амортизація, групи основних засобів, норми амортизації, методи нарахування амортизаційних відрахувань, прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод, виробничий метод, метод «50% на 50%», метод «відразу 100%».

Контрольні запитання

1. Які фактори впливають на структуру основних засобів?

2. Які є групи основних засобів?

3. Дайте визначення зносу та амортизації.

4. Назвіть норми амортизаційних відрахувань для кожної з груп основних засобів.

5. Які є методи нарахування амортизації?

6. Охарактеризуйте прямолінійний метод нарахування амортизації.

7. Розкрийте суть методу зменшення залишкової вартості основних засобів.

8. У чому особливості застосування методу прискореного зменшення залишкової вартості?

9. Охарактеризуйте кумулятивний метод нарахування амортизації.

10. В чому виявляються особливості застосування виробничого методу нарахування амортизації?

Домашнє завдання:

1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення величин амортизаційних відрахувань за різними бухгалтерськими методами.

2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 9(2 год.)

Тема 7. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

1. Сутність і склад капітальних вкладень.

2. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень.

3. Визначення мобілізації фінансових ресурсів підприємства.

4. Фінансування витрат на поліпшення основних засобів.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 32.

Ключові поняття: капітальні вкладення, джерела капітальних вкладень, порядок фінансування капітальних вкладень, мобілізація фінансових ресурсів підприємства, витрати на поліпшення основних засобів.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення капітальних вкладень і охарактеризуйте їх склад.

2. Назвіть джерела капітальних вкладень.

3. Розкрийте порядок фінансування капітальних вкладень.

3. Що розуміють під мобілізацією фінансових ресурсів підприємства?

4. Що являє собою процес іммобілізації фінансових ресурсів підприємства?

5. Розкрийте сутність фінансування витрат на поліпшення основних засобів.

Домашнє завдання:

1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення величин фінансування капітальних вкладень.

2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 10(2 год.)

Тема 8. Організація оборотних коштів на підприємстві.

1. Сутність і основи організації оборотних коштів.

2. Джерела формування оборотних засобів.

3. Визначення потреби в обігових коштах.

4. Показники стану і ефективності використання оборотних коштів.

Література: 3, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29.

Ключові поняття: брак власних оборотних коштів, власні оборотні кошти, вивільнення оборотних коштів, дебіторська заборгованість, джерела формування оборотних коштів, економічний метод розрахунку оборотних коштів, залучені оборотні кошти, кредиторська заборгованість, надлишок власних оборотних коштів, наявність власних оборотних коштів, норма оборотних коштів, норматив оборотних коштів, оборотний капітал, оборотні виробничі фонди, показники використання оборотних коштів, показники стану оборотних коштів, розміщення оборотних коштів, склад оборотних коштів, структура оборотних коштів, фонди обігу.

Контрольні запитання

 1. Дайте визначення оборотних коштів підприємства.
 2. Що розуміють під оборотними виробничими фондами підприємства?
 3. Яка частина оборотних коштів обслуговує сферу обігу?
 4. Назвіть принципи організації оборотних коштів.
 5. Відповідно до чого здійснюється планування оборотних коштів?
 6. Які оборотні фонди слід віднести до нормованих?
 7. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємства в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах?
 8. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємств у оборотних коштах у незавершеному виробництві?
 9. Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової продукції?
 10. Які показники треба використовувати, визначаючи потребу в оборотних коштах економічним методом?
 11. Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них?
 12. Які існують показники використання оборотних фондів?
 13. Які оборотні кошти можна віднести до високоліквідних активів?
 14. Які оборотні кошти можна віднести до середньоліквідних активів?
 15. Які оборотні кошти можна віднести до низьколіквідних активів?
 16. Які показники можна вважати прийнятнішими для визначення впливу розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства?

Домашнє завдання:

  1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення показників стану і ефективності використання оборотних коштів.
  2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 11(2 год.)

Тема 9. Основи кредитування підприємств.

1. Кругообіг коштів підприємств та необхідність залучення кредитів.

2. Методи фінансування і кредитування.

3. Види кредитів, що надаються підприємствам.

4. Банківське кредитування підприємств.

Література: 2, 5, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31.

Ключові поняття: авальний кредит, акцептний кредит, банківський кредит, відсотки за кредит, дисконтний кредит, комерційний кредит, консигнація, консорціональний кредит, контокорентний кредит, кредитна лінія, кредитоспроможність, кредитування.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення комерційного кредиту.

2. Що належить до об’єктивних факторів індивідуального кругообороту коштів підприємства?

3. Що належить до суб’єктивних факторів індивідуального кругообороту коштів підприємства?

4. Як визначається період залучення кредиту?

5. За яких умов надаються кредити за рахунок Державного позабюджетного фонду приватизації ?

6. Які особливості здійснення контролю за цільовим використанням кредиту?

7. Яких умов повинно дотримуватися підприємство для отримання кредитів у вільно конвертованій валюті в іноземного кредитора?

8. На що спрямовуються кредитні кошти ЄБРР?

Домашнє завдання:

 1. Навести конкретний приклад кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.
 2. Скласти порівняльну таблицю вартості банківського кредитування підприємств.
 3. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 12(2 год.)

Тема 10. Небанківське кредитування підприємств.

1. Комерційне кредитування підприємств.

2. Лізингове кредитування підприємств.

3. Кредитування малих та середніх підприємств.

Література: 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32.

Ключові поняття:комерційний кредит, кредит із фіксованим терміном погашення, кредит із погашенням після фактичної реалізації позичальником одержаних товарів, кредитування за відкритим рахунком, коли постачання наступної партії товарів на умовах комерційного кредиту, здійснюється до моменту погашення попередньої заборгованості, бюджетні позики, державний кредит, лізинг, лізинговий кредит, об’єкти кредитування, овердрафт, сезонний кредит, факторинг.

Контрольні запитання

1. Дайте визначення небанківського кредитування підприємств.

2. Що являє собою комерційний кредит?

3. Які є види комерційного кредиту та в чому їх особливості?

4. Як визначається відсоткова ставка за користування бюджетними коштами ?

5. Що не належить до об’єктів лізингу?

6. На кого покладається організація роботи з обслуговування бюджетних кредитів, їх обліку і проведення розрахунків з позичальниками?

7. Назвіть особливості кредитування малих та середніх підприємств.

Домашнє завдання:

 1. Навчитися розв’язувати задачі, щодо визначення особливостей небанківського кредитування підприємств.
 2. Знайти та опрацювати наукові статті з вищезазначеної тематики, використовуючи періодичні видання, наукові вісники та електронні ресурси.

Практичне заняття № 13(2 год.)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.233.139 (0.008 с.)