Прибуток/збиток від операційної діяльності (ф.№2 р.170/175)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прибуток/збиток від операційної діяльності (ф.№2 р.170/175)+/-

Зменшення/збільшення статей оборотних активів(ф№1 р. 100-140,р.150,р.160,р.170,р.180,р.200,р.210,р.250)

+/-

Збільшення/зменшення поточних зобов’язань (ф№1 р.520,530,540,550,560,570,580,600,610)

+/-

коригування на не грошові статті і результат від не операційної діяльності:

ü амортизацію необоротних активів (ф.№2р.260)

ü збільшення/зменшення забезпечень (ф.31 р.400,410,420)

ü збиток/прибуток від нереалізованих курсових різниць (ф32 р.090,160,060,130)

ü збиток/прибуток від не операційної діяльності(ф.№2 ).

Тобто алгоритм показує, що прибуток(збиток) від звичайної діяльності, тобто вся сума прибутку, отримана підприємством, коригується в два етапи:

1. на не грошові статті і результат від не операційної діяльності;

2. на суму змін в чистих оборотних активах, тому що їх збільшення або зменшення теж впливає на надходження чи витрачання грошей.

Існує кілька способів визначення фінансової потреби підприємства. Одним із поширених є метод визначення мінімальної суми грошових коштів, необхідної підприємству для здійснення запланованих господарських процесів.

За цим методом мінімальна сума грошових коштів визначається як відношення операційних витрат за рік до обертання гро­шових коштів.

Операційні витрати визначаються як сума затрат грошей, або витрати на покупку товарів і сировини, заробітної плати, процентів і дивідендів.

Обертання грошових коштів — це кількість оборотів грошей підприємства за аналізований період. Для його визначення необхідно обсяг реалізації продукції поділити на середній залишок грошей за такий же період.

Порядок розрахунку мінімально необхідної суми грошей агрофірми наведено в табл.

Таблиця

РОЗРАХУНОК МІНІМАЛЬНО НЕОБХІДНОЇ СУМИ ГРОШЕЙ НА НАСТУПНИЙ РІК

№ п/п Показник Сума, тис. грн.
Операційні витрати
Обсяг реалізації продукції за мінусом ПДВ та АЗ
  Середні залишки грошових коштів та дебіторської за­боргованості  
Обертання грошових коштів, разів (ряд 2 : ряд 3) 3,0
Мінімально необхідна сума грошей (ряд 1 : ряд 4)

Отже, для успішної діяльності агрофірми на наступний рік їй потрібно як мінімум 3333 тис. грн.

П оказники рентабельності

 

Множинність показників прибутку безумовно відображається на інформаційній корисності повідомлень, в яких прибуток використовується як основа для прийняття управлінського рішення. Безумовно здатність отримувати прибуток впливає на короткострокову і довгострокову платоспроможність підприємства.

Рентабельність - це прибутковість , це якісний показник ефективності роботи підприємства.

Формула

42. К32 – коефіцієнт рентабельності продукції р 050 ф 2 / р 040 ф 2 валовий прибуток / собівартість реалізованої продукції Показує, скільки прибутку в операційній діяльності підприємство отримує з кожної гривні витрат.

корисна тим, що дозволяє визначити відносну величину прибутку, одержаного на кожну гривню, що була витрачена (точніше, вкладена) у виробництві кінцевого продукту. Так визначається рентабельність (прибутковість) понесених витрат.

Проте лише показника рентабельності витрат замало для аналізу, результатами якого користуються керівники або інвестори (замовники, акціонери).

Рентабельність як показник дає уявлення про достатність (недостатність) прибутку порівняно з іншими окремими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію і взагалі на фінансово-господарську діяльність підприємства. При визначенні показника рентабельності прибуток (у чисельнику) співвідноситься з чинниками, які мають найбільший вплив на його отримання. Безумовно, одним з таких чинників є витрати. Адже від того, що і скільки ми вкладаємо, залежить величина прибутку, який нам надходить у ціні реалізації разом з компенсацією понесених витрат.

Загальноприйнятих значень рентабельності, на які можна орієнтуватися при аналізі, не існує, тому зростання вищезгаданих показників у динаміці за періодами звітності розглядається як позитивна тенденція.

А отже, в залежності з чим порівнюється обраний показник прибутку розрізняють :

§ Рентабельність продажу;

§ Рентабельність активів;

§ Рентабельність інвестицій.

Розглянемо показники рентабельності.

1.Рентабельність продажу ще називають маржею прибутку (profit margin) або коефіцієнт „прибуток/продаж”, норма чистого прибутку. Вона показує, скільки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації. Маржу прибутку, як правило, визначають окремо за кожним видом діяльності або за кожною групою реалізованої продукції.

37. К27 – коефіцієнт валового прибутку р 050 ф 2 / р 035 ф 2 валовий прибуток/чистий дохід від реалізації Характеризує прогресивність техніки і технології.
38. К28 – прибутковість операційної діяльності р 100 ф 2 / р 035 ф 2 прибуток операційної діяльності /чистий дохід від реалізації Характеризує ступінь прибутковості всієї операційної діяльності.
39. К29 – прибутковість звичайної діяльності р 170 ф 2 / р 035 ф 2 прибуток звичайної діяльності /чистий дохід від реалізації Характеризує ступінь прибутковості всієї звичайної діяльності підприємства
43. К32 – коефіцієнт рентабельності продаж рентабельність підприємства р 190 ф 2 / р 035 ф 2= прибуток від реалізації продукції/виручка від реалізації Показує, скільки прибутку підприємство отримує з 1 грн. виручки від реалізації.

Наприклад,для підприємства А рентабельність продажу в 2002 році склала:

Рентабельність продажу = 52500 : 350000 = 0,15 (15 %). Це означає, що після вирахування з отриманого доходу всіх витрат залишається 15 копійок від кожної гривні продажу.

Рентабельність продажу
прибуток звичайної діяльності
чистий дохід від реалізації
Рентабельність продажу 0,16 0,15

З таблиці видно, що рентабельність продажу знизилась з 16 % у 2001 році до 15% у 2002р.

2. Перш ніж розглянути рентабельність активів нагадаємо коефіцієнт оборотності активів – він характеризує наскільки ефективно використовуються активи з точки зору обсягів реалізації, оскільки показує скільки гривень реалізації припадає на кожну гривню, вкладену в активи підприємства. Іншими словами, скільки разів за звітний період активи обернулися у процесі реалізації продукції. Чим вищий оборот, тим ефективніше використовуються активи.

Даний коефіцієнт може бути визначений як відношення чистої виручки від реалізації /(Активи на початок періоду + Активи на кінець періоду):2 =

= (035 ф.2)/ (р.080 +260+270 гр.3 ф.1 + р.080 +260+270 гр.4 ф.1):2

Зміна коефіцієнта оборотності активів :

коефіцієнт оборотності активів
чистий дохід від реалізації
Середньорічна вартість активів
коефіцієнт оборотності активів 2,13 1,86

З таблиці видно, що оборотність активів зменшилась, тобто знизилась ефективність їх використання.

Рнтабельність активів

33. К23 – коефіцієнт ефективності (рентабельності) використання активів (ROA – Retun on aassets р 190 ф 2 (або р 220 ф 2 ) /½×(р 280 ст 3 ф 1 + р 280 ст 4 ф 1) Показує, скільки прибутків підприємство отримує з 1 грн. активів.

Для підприємства А рентабельність активів:

рентабельність активів
прибуток звичайної діяльності
Середньорічна вартість активів
рентабельність активів 0,34 0,28

Дані таблиці свідчать про зниження коефіцієнта ROA.

Хто погодиться з тим, що активи підприємства - це різні форми вкладеного (інвестованого) в бізнес власного і запозиченого капіталу разом, тому цікаво буде визначити його прибутковість (рентабельність).

Показник рентабельності сумарного інвестованого капіталу визначає продуктивність усього капіталу, яким володіє підприємство, незалежно від джерел його надходження. Він показує, скільки прибутку приносить кожна гривня, інвестована (вкладена) в активи.

Зазначимо, що коефіцієнт ROA об’єднує два показники : частку прибутку в одній гривні реалізації (рентабельність продаж) та оборот активів, тобто добуток цих коефіцієнтів дорівнює значенню коефіцієнта ROA:

рентабельність активів (ROA) = Рентабельність продажу х коефіцієнт оборотності активів =прибуток звичайної діяльності/ чистий дохід від реалізації х чистий дохід від реалізації / активи = прибуток звичайної діяльності / активи.

ROЕ Дану залежність можна використати для аналізу причин зміни рентабельність активів:

Роки рентабельність активів(3х4) Рентабельність продажу коефіцієнт оборотності активів
0,34 0,16 2,13
0,28 0,15 1,86

На зниження рентабельності активів у 2002 році вплинуло як зменшення рентабельності продажу, так і зменшення оборотності активів.

3.Рентабельність капіталу (ROE – return on equity)/

Однак ми знаємо, що витрачатися на виробництво (торгівлю чи інший вид звичайної діяльності) можна лише за умови наявності коштів для здійснення таких витрат. Кошти, вкладені в бізнес, називаються інвестиціями. Зрозуміло, що кожному з інвесторів набагато цікавіше знати прибутковість (рентабельність) його власних інвестицій, аніж рентабельність понесених підприємством витрат.

Слід зазначити, що слова "інвестиція" і "вкладення" - синоніми. Тому собівартість готової продукції - це не що інше, як вкладення (інвестиції) підприємства у вже виготовлену ним продукцію. А власний капітал підприємства - це вкладення (інвестиції) в діяльність підприємства в цілому. Засновники (акціонери) інвестують свої кошти в підприємство, а підприємство, своєю чергою, як самостійна інституція інвестує як ці, так і інші фінансові ресурси в продукт своєї діяльності.

Якщо досі серед показників рентабельності найбільш поширеним був згаданий вище показник прибутковості інвестицій підприємства у вже виготовлений, а іноді навіть реалізований кінцевий продукт, то нині дедалі більшого значення набуває показник прибутковості коштів, інвестованих засновниками (акціонерами) в діяльність підприємства загалом.

Річ у тім, що перший з цих показників, як би він не задовольняв керівника, не дає уявлення про ефективність використання капіталу. Адже значна його частина залишилася за межами витрат на реалізовану продукцію: в товарах, запасах, коштах і дебіторах. Розмір оборотного (робочого) капіталу не повинен бути ні великим, ні малим, він має бути оптимальним. Можна досягти великої рентабельності витрат на готову (або реалізовану) продукцію - і водночас мати вельми низьку рентабельність власного капіталу через те, що значна його частина не працює, а здебільшого лежить на складах або ж (чого доброго!) надто довго кредитує покупців.

Кожен інвестор має право сказати: "Мене мало цікавить, скільки прибутку приносять кошти, інвестовані підприємством у виготовлення того чи іншого продукту, я хочу знати, скільки прибутку приносять підприємству мої власні вкладення у бізнес".

У зв'язку з такою постановкою питання розглянемо кілька окремих показників рентабельності інвестицій (капіталу).Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.034 с.)