АГРЕГОВАНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

АГРЕГОВАНИЙ ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНСНомер рядка   Стаття балансу На початок звітного періоду На кінець звітного періоду   Зміни за звітний період
тис. грн.. % тис. грн.. % Абсолютні (+/-), тис.грн. Гр5-гр3 Темп,%     (Гр7/гр3)*100% Структура,%   (за гр..7) Частка пунктів   Гр6-гр4
Актив
Майно разом +1667759    
1.1 Необоротні активи 42,68 41,36 +687788     -1,32
1.2 Оборотні активи: 57,32 58,64 +979971      
1.2.2 Запаси     +681513      
1.2.4 Грошові кошти та іх еквіваленти     +298458      
Пасив
Джерела майна разом            
2.1 Власний капітал                
2.1.1 Статутний капітал                
2.1.2 Нерозподілений прибуток                
2.1.3 Інші джерела                
Позиковий капітал                
2.2.1 Довгострокові зобов’язання                
2.2.2 Короткострокові позики та кридити                
2.2.3 Кредиторська заборгованість і поточні зобов’язання                

 

Показник Алгоритм розрахунку Реком. значення Коментар
І. Показники майнового стану підприємства.
1. Всього майна р 280, р 640 ф 1 (підсумок активу балансу (валюта балансу) і сума джерел утворення цього майна (підсумок пасиву балансу) на певну звітну дату   При аналізі співставляється величина на кінець періоду, що аналізується, з величиною на початок і робиться висновок. Якщо є дані за декілька років, то можливо зробити прогноз цього показника на майбутнє.

 

 

Далі визначається відхилення по кожному виду майна і джерелах його утворення, для чого зіставляються дані на кінець звітного періоду з його початком(колонки 3,5,7). Для вивчення структурних змін необхідно додатково визначити питому вагу кожного виду майна в загальній валюті балансу і вивчити причини змін структури майна і джерел їх утворення.

Детальний аналіз цього питання дозволяє встановити, до якої межі можна розраховувати на власні кошти, скільки треба взяти позики, а також наскільки ефективно використовуються кошти – власні і позичені. Це дозволить менеджеру вирішити, чи надійні джерела одержання коштів і що треба зробити, щоб в перспективі забезпечити грошові надходження, наскільки напрямки використання коштів відповідають стратегії підприємства з тим, щоб у разі необхідності вжити заходів для виправлення ситуації.

 

Модель і етапи аналізу складу і структури можуть бути такими:

Перший етап – загальна оцінка стану майна підприємства та його складових частин :

Аналіз структури майна підприємства може проводитися при згрупуванні майна порівнюючи питому вагу окремих складових майна що дозволить зробити висновки

щодо змін його структури( колонки 4,6).

Другий етап аналізу майна – аналіз виробничого потенціалу до якого відносяться основні засоби, виробничі запаси, незавершене виробництво.

Ці статті складають також реальні активи, що характеризують виробничу потужність підприємства. Виробничій потенціал підприємства аналізується шляхом визначення питомої ваги затрат у цьому показнику.

Третій етап аналізу майна підприємства – розрахунок і аналіз основних показників оцінки майнового стану підприємства.

 

 

2. Власні кошти р 380 ф 1    
3.Власні обігові кошти р 380 ф 1 – р 080 ф 1    
4. Позичкові кошти р 280 ф 1 - р 380 ф 1    
5. Обігові кошти, всього в т.ч.: р 260 ф 1 + р 270* ф 1    
5.1. – грошові кошти і їх еквіваленти р 230 ф 1 + р 240 ф 1    
5.2. – кошти в розрахунках за товари, роботи, послуги р 150 ф 1 + р 160 ф 1    
5.3. – запаси і товари р.р. з 100 до 140 ф 1    
6. Необоротні активи, в т.ч.: р 080 ф 1    
6.1. – основні засоби:      
6.1.1. а) первісна вартість р 031 ф 1    
6.1.2. б) знос р 032 ф 1    
6.2. – нематеріальні активи (залишкова вартість) р 010 ф 1    
6.3. – довгострокові фінансові інвестиції р 040 ф 1 + р 045 ф 1    
7. К1 – коефіцієнт зносу основних засобів   Збільшення коефіцієнта зносу є ознакою погіршення стану матеріально-технічної бази підприємства. Проте цей коефіцієнт не відображає фактичного зносу ОЗ з низки причин. Наприклад, на законсервоване обладнання і транспортні засоби нараховується амортизація на повне відновлення, тобто фізично ці засоби не зношуються, але загальна оцінка зносу цих ОЗ змінюється. р 032 ф 1 / р 031 ф 1 знос/первісну вартість основних засобів   Показує, яка частка основних засобів проамортизована.
8. К2 – частка реальної вартості основних засобів в майні підприємства р 030 ф 1 / р 280 ф 1   Показує, яку частку зі всіх активів складають основні засоби

Основні показники майнового стану підприємства і методика їх розрахунку такі:


Четвертим етапом в характеристиці змін у майновому стані підприємства є аналіз складу і динаміки мобільних (оборотних коштів).

Для цього порівнюються дані балансу на кінець звітного періоду з початком (підсумок розділів 2 і 3 активу) і вивчаються зміни, що відбулися в складі оборотних коштів у цілому, а після цього – в розрізі окремих статей оборотних коштів.

Надходження, набуття, створення майна підприємства здійснюється за власні та позичені кошти, співвідношення яких розкриває його фінансовий стан.

Отже, проаналізувавши склад, структуру майна підприємства і джерела їх утворення можна зробити висновок, що для вивчення цього питання застосовується наступна модель аналізу:

1) визначення питомих складників майна і джерела його набуття в загальній вартості майна на початок і кінець звітного періоду;

2) зіставлення даних на кінець звітного періоду з даними на початок і визначення причин модифікації;

3) визначення причин модифікації складу і структури майна, джерела його утворення і в першу чергу тих, що негативно позначаються на фінансовому стані підприємства;

4) доведення до відома керівництва підприємств інформації, яка вимагає прийняття управлінських рішень, спрямованих на усунення причин, що негативно впливають на фінансовий стан підприємства.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.019 с.)