Основні правові системи сучасності 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні правові системи сучасності 

Поняття, особливості, завдання та значення порівняльного правознавства. Процес виникнення і розвитку основних шкіл та ідей порівняльного правознавства, його предмет та методологія. Правова географія світу.

Поняття правової системи та сім’ї правових систем. Поняття типу й підтипу правових систем. Класифікація основних правових систем сучасності. Загальні тенденції їх розвитку. Основні риси та структура правових систем: суб’єкти права; правові норми і принципи тощо. Взаємодія елементів правової системи суспільства. Підсистеми правової системи суспільства: інституційна; нормативна та ін.

Поняття романо-германського типу правової системи. Формування романо-германського типу правової системи. Система права та її структура. Публічна і приватна підсистеми. Нормативно-правовий акт у системі джерела права. Делегована правотворчість. Правотворчість суб’єктів федерації. Правовий звичай. Правова доктрина. Принципи права. Роль судової практики як допоміжного джерела права. Особливості кодифікації у країнах романо-германського типу. Правова система України та основні перспективи її розвитку.

Поняття англосаксонської правової системи та її характерні ознаки. Поняття загального права і права справедливості. Судовий прецедент як найпоширеніше джерело права. Принципи й система права. Норма права в англосаксонській правовій системі. Дія прецедентної норми в часі та просторі. Поняття закону й співвідношення його з прецедентом. Поняття делегованої правотворчості. Правотворчі повноваження судді. Особливості судової системи.

Сім’я традиційного права: поняття й ознаки. Звичай як провідне джерело права. Законодавство як негативне явище традиційної правової системи. Ігнорування державних структур у процесі реалізації норм права. Поняття юридичної інфраструктури та рівень її розвитку. Система права та її елементи.

Релігійна правова сім’я: поняття та правові системи мусульманського, індуського, іудейського та канонічного права. Характерні риси релігійних правових систем. Поняття й джерела мусульманського права. Система мусульманського права та її структура. Мусульманське право в сучасних правових системах: загальна характеристика. Релігійні та ідеологічні джерела індуського права. Правовий звичай, закон і судовий прецедент. Персональний характер дії права. Особливості невизнання принципу формальної рівності прав людини. Характеристика інших правових систем сучасності.

Наступність у правовій системі суспільства: сутність та її межі. Співвідношення понять «наступність у правовій системі», «правонаступництво» та «правовий досвід».


 

Список рекомендованої літератури

Нормативна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502

3. Декларація прав національностей України від 01 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 799.

4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

5. Про правонаступництво: Закон України від 12 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 46. — Ст. 617.

6. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 93.

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13.

8. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35, 35-36, 37. — Ст. 446

9. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

10. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13-14. — Ст. 214.

11. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21. — Ст. 135.

12. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

13. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40. — Ст. 492.

14. Про Президента Української РСР: Закон Української РСР від 05 липня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 33. — Ст. 446.

15. Про Автономну Республіку Крим: Закон України від 17 березня 1995 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 11 — Ст. 69.

16. Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 06 червня 2011року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 51. — Ст. 2136.


17. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами і допов.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 11. — С. 354-374.

18. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим: Закон України від 10 лютого 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. — Ст. 191.

19. Про вибори Президента України: Закон України від 5 березня 1999 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 14. — Ст. 81.

20. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 30. — Ст. 260.

21. Про Вищу раду юстиції: Закон України від 15 січня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146.

22. Про відновлення довіри до судової влади в Україні: Закон України від 8 квітня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 23. — Ст. 870.

23. Про всеукраїнський референдум: Закон України від 6 листопада 2012 року // Офіційний вісник України. — 2012. — № 92.

24. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — Ст. 1.

25. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

26. Про Державний Гімн України: Закон України від 6 березня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 24. — Ст. 163.

27. Про державний кордон України: Закон України від 4 листопада 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 2. — Ст. 5.

28. Про Державний реєстр виборців: Закон України від 22 лютого 2007 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 20. — Ст. 282.

29. Про економічну самостійність Української РСР: Закон України від 3 серпня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 499.

30. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 51. — Ст. 716.

31. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України: Закон України від 15 квітня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 24. — Ст. 892.

32. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20 жовтня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 1. — Ст. 1.

33. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 52. — Ст. 561.

34. Про закордонних українців: Закон України від 04 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — Ст. 343.

35. Про засади державної мовної політики: Закон України від 3 липня 2012 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2012. — № 61.

36. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 грудня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5-6. — Ст. 43.

37. Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

38. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 13. — Ст. 222.

39. Про колективні договори і угоди: Закон України від 01 липня 1993 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361.

40. Про комітети Верховної Ради України: Закон України від 04 квітня 1995 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

41. Про Конституційний Суд України: Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

42. Про міжнародні договори України: Закон України від 22 червня 2004 року // Офіційний вісник України. — 2004. — № 35. — Ст. 2317.

43. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

44. Про місцеві вибори: Закон України від 14 липня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 37-38. — Ст. 366.

45. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

46. Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 1. — Ст. 2.

47. Про Національну поліцію: Закон України від 02 липня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 40-41. — Ст. 379.

48. Про оборону України: Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 106.

49. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 254.

50. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

51. Про очищення влади: Закон України від 16 вересня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 44. — Ст. 2041.

52. Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 23. — Ст. 118.

53. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 18. — Ст. 101.

54. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23 вересня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 49. — Ст. 299.

55. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 28. — Ст. 224.

56. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 23. — Ст. 176.

57. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22 вересня 2011 року // Офіційний вісник України. — 2011. — № 83.

58. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування: Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 38. — Ст. 249.

59. Про Рахункову палату: Закон України від 11 липня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212.

60. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: Закон України від 11 грудня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст. 232.

61. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

62. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України від 7 червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 33. — Ст. 175.

63. Про статус депутатів місцевих рад: Закон України від 11 липня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 40. — Ст. 290.

64. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 17.

65. Про столицю України місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

66. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-42, № 43, № 44-45. — Ст. 529.

67. Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

68. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.

69. Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 березня 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 38. — Ст. 385.

70. Про Центральну виборчу комісію: Закон України від 30 червня 2004 року // (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 36. — Ст. 81.

71. Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14-17. — Ст. 133.

 

– підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти центральних органів влади):

1. Питання Адміністрації Президента України: Указ Президента України від 18 березня 2010 року // Офіційний вісник України. — 2010. — № 21.

2. Про День місцевого самоврядування: Указ Президента України від 25 листопада 2000 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 10: Місцеве самоврядування в Україні. — С. 145.

3. Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню України: Указ Президента України від 24 червня 2010 року // Офіційний вісник України. — 2010. — № 49.

4. Про державні символи України: Постанова Верховної Ради України від 3 вересня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — Ст. 241.

5. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні: Указ Президента України від 30 серпня 2001 року (зі змінами і допов.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 10: Місцеве самоврядування в Україні. — С. 86-87.

6. Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України: Постанова Верховної Ради України від 4 січня 1992 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1999. — № 8. — С. 86.

7. Про комісію при Президентові України з питань громадянства: Указ Президента України від 30 квітня 2005 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 2005. — № 85.

8. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 грудня 2010 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2010. — № 94.

9. Про Положення про Державний комітет України у справах національностей та міграції: Указ Президента України від 19 березня 2002 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2002. — № 12.

10. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 107-108.

11. Про проголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

12. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 50.

13. Про склад Кабінету Міністрів України: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 1999. — № 237.

14. Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України: Указ Президента України від 9 квітня 1997 року // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 69.

15. Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань: Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 року // Офіційний вісник України. — 2012. — № 98. — Ст. 3991.

 

– рішення та постанови судів (конституційного, верховного):

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV // Офіційний вісник України від 1 жовтня 2010 року. — 2010. — № 72/1. Спеціальний випуск. — С. 7. — Ст. 2597.

2. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 50 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі, в навчальних закладах України // Право України. — 2000. — № 1. — С. 140.

3. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 року у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності положень Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Право України. — 2000. — № 3. — С. 125.

4. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) // Юридический вестник. — 2000. — № 1. — С. 27.

5. Рішення Конституційного Суду України від 28 березня 2001 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 93 Конституції України (справа про позачерговий розгляд законопроектів) // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1.

Основна:

1. Актуальні проблеми теорії держави та права: навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, Є. О. Гіда, А. М. Завальний та ін.; за заг. ред. Є. О. Гіди. — К.: О. С. Ліпкан, 2010. — 260 с.

2. Бабаев В. К. Теория государства и права: учебник / В. К. Бабаев и др.; под ред. В. К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 715 с.

3. Байниязов Р. С. Правовая политика. Право. Правовая система: монография / Р. С. Байниязов и др.; под ред. А. В. Малько. — М.: Юрлитинформ, 2013. — 342 с.

4. Бережнов А. Г. Теория государства и права: учебник / А. Г. Бережнов; под ред. М. Н. Марченко. — 6-е изд. — М.: Зерцало-М, 2013. — 708 с.

5. Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: проблеми історії, теорії, практики: [монографія] / С. К. Бостан. — Запоріжжя: Дике поле, 2005. — 540 с.

6. Братановский С. Н. Теория государства и права: курс лекций / С. Н. Братановский, Я. Р. Джамбалаев, А. Е. Епифанов. — М.: ЮНИТИ, 2013. — 214 с.

7. Великий енциклопедичний юридичний словник. А-Я / за ред. Ю. С. Шемшученка. — 2-е вид., переробл. і допов. — К.: Юридична думка, 2012. — 1017 с.

8. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник / А. Б. Венгеров. — 10-е изд., стер. — М.: Омега-Л, 2014. — 607 с.

9. Власов В. И. Теория государства и права: учеб. пособие / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко. — 4-е изд., перераб. и доп. — Ростов-н/Д: Феникс, 2015. — 332 с.

10. Головатий С. Верховенство права: [монографія]: в 3 кн. / С. Головатий. — кн. 3: Український досвід. — К.: Фенікс, 2006. — 1747 с.

11. Гриценко М. В. Теория государства и права: учебник / М. В. Гриценко, Н. И. Летушева. — 7-е изд., перераб. — М.: Академия, 2013. — 220 с.

12. Гуков А. С. Теория государства и права в схемах и определениях: учеб. пособие / А. С. Гуков. — М.: Финансовый ун-т, 2013. — 110 с.

13. Дорский Г. Ю. Теория государства и права: курс лекций / Г. Ю. Дорский и др.; под общ. ред. С. Л. Сергевнина, П. А. Оля. — СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2013. — 431 с.

14. Жинкин С. А. Теория государства и права: конспект лекций / С. А. Жинкин. — 18-е. изд. — Ростов-н/Д: Феникс, 2015. — 218.

15. Загальна теорія держави та права: навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. — К.: Атіка, 2013. — 412 с.

16. Зыков С. В. Актуальные проблемы правовой теории государства: учеб. пособие / С. В. Зыкова и др.; под ред. В. П. Малахова, А. И. Клименко. — М.: ЮНИТИ, 2013. — 181 с.

17. Кузьмін С. А. Теорія держави та права в питаннях і відповідях: посібник / С. А. Кузьмін, Д. М. Карпенко. — К.: Паливода А. В., 2010. — 128 с.

18. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права: навч.-метод. посібник (за кредитно-модульною системою) / Л. А. Луць. — К.: Атіка, 2013. — 412 с.

19. Лушников А. М. Теория государства и права: базовый курс: учеб. пособие / А. М. Лушников. — М.: Юрлитинформ, 2013. — 270 с.

20. Малько А. В. Теория государства и права: учебник / А. В. Малько и др.; отв. ред. А. В. Малько. – 4-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 400 с.

21. Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах: [учеб.-метод. пособ.] / А. В. Малько. — 5-е изд. — М.: Дело, 2014. — 350 с.

22. Марченко М. Н. Теория государства и права: схемы с комментариями: учеб. пособие / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. — М.: Проспект, 2015. — 198 с.

23. Марченко М. Н. Теория государства и права: учеб. для бакалав. / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. – М.: Проспект, 2014. – 432 с.

24. Матвієнко А. С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна: монографія / А.С. Матвієнко. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. — 376 с.

25. Матузов Н. И. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Дело, 2016. — 525 с.

26. Мухаев Р. Т. Теория государства и права: учебник / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2014. — 584 с.

27. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія / Л. Р. Наливайко. — Х.: Право, 2009. — 600 с.

28. Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації України: навч. посібник / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, О. С. Дніпров. — К.: Хай-Тек Прес, 2014. — 331 с.

29. Наливайко Л. Р. Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади: монографія / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К.: Хай-Тек Прес, 2013. — 316 с.

30. Наливайко Л. Р. Теорія держави і права в тестових завданнях: навч. посібник / Л. Р. Наливайко, С. С. Вітвіцький, Е. П. Полєшко, В. Є. Сліпенко, О. С. Чепік-Трегубенко; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. — Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. — 358 с.

31. Наливайко Л. Р. Теорія і практика правозастосування в тестових завданнях: навч. посібник / Л. Р. Наливайко, О. І. Наливайко, Е. П. Полєшко, О. С. Чепік-Трегубенко; за заг. ред. Л. Р. Наливайко. — Дніпропетровськ: ДДУВС, 2014. — 127 с.

32. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К.: Хай-Тек Пресс, 2013. — 408 с.

33. Нерсесянц В. С. Проблемы общей теории права и государства: учебник / В. С. Нерсесянц. — М.: Норма, 2008. — 460 с.

34. Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник / В. Д. Перевалов. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 428 с.

35. Попович В. М. Теорія держави і права: концепція, праксеологія та методологія розвитку: монографія / В. М. Попович. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 384 с.

36. Правові системи сучасності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: Юридична думка, 2012. — 490 с.

37. Радько Т. Н. Теория государства и права: учебник / Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова. — М.: Проспект, 2014. — 562 с.

38. Рассказов Л. П. Теория государства и права: учебник / Л. П. Рассказов. – 6-е изд. – М.: РИОР, 2014. – 473 с.

39. Рассолов М. М. Актуальные проблемы теории государства и права: учеб. пособие / М. М. Рассолов и др.; под ред. А. И. Бастрыкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. — 471 с.

40. Романенкова Е. Н. Теория государства и права: конспект лекций: [учеб. пособие] / Е. Н. Романенкова. — М.: Проспект, 2014. — 94 с.

41. Самоленский М. Б. Теория государства и права: учебник / М. Б. Смоленский. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 270 с.

42. Сиренко В. Ф. Государство: демократическое, правовое, социальное (Очерки. Дискуссионные вопросы) / В. Ф. Сиренко. — К.: Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2013. — 340 с.

43. Скакун О. Ф. Теорія права і держави: підручник. — 4-те вид., допов. і переробл. — К.: Правова єдність, 2013. — 524 с.

44. Теория государства и права: учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Дело, 2014. — 525 с.

45. Теорія держави і права: навч. посібник / [С. К. Бостан та ін.]. — К.: Академія, 2013. — 346 с.

46. Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин та ін.; за ред. О. В. Петришина. — Х.: Право, 2014. — 366 с.

47. Теорія держави і права: підручник / О. В. Петришин, С. П. Погребняк, В. С. Смородинський та ін.; за ред. О. В. Петришина. – Х.: Право, 2015. – 368 с.

48. Хропанюк В. Н. Теория государства и права: учебник / В. Н. Хропанюк. — 3-е изд. — М.: ОМЕГА-Л, 2008. — 336 с.

49. Чиркин В. Е. Государствоведение: учеб. для магистр. / В. Е. Чиркин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Московский психолого-социальный ун-т; Воронеж: МОДЭК, 2012. — 479 с.

50. Энциклопедический юридический словарь / [Додонов В. Н. и др.]. — 2-е. изд. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 367, [1] с.

51. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1: А-Г. — 672 с.

52. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. — Т. 2: Д-Й. — 744 с.

53. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3: К-М. — 792 с.

54. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 4: Н-П. — 720 с.

55. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 5: П-С. — 736 с.

56. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 6: Т-Я. — 768 с.

57. Юридичний енциклопедичний словник: в 6 т. / за заг. ред: Ю. С. Шемшученко. — К.: Юридична думка, 2012. — 1020 с.

58. Якушев А. В. Теория государства и права: лекции для подготовке к сдаче экзаменов / А. В. Якушев. — М.: А-Приор, 2007. — 192 с.

59. Ямбушев Ф. Ш. Теория государства и права: учеб. пособие / Ф. Ш. Ямбушев, Н. Г. Тараканова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Саранск: Принт-Издат, 2013. — 315 с.

 

Додаткова:

1. Абашидзе А. Х. Современное международное право об ответственности юридических лиц за правонарушения / А. Х. Абашидзе // Современное право. — 2013. — № 8. — С. 110-115.

2. Абрамов П. В. Правовые режимы социального государства в зарубежных странах / П. В. Абрамов // Закон и право. — 2013. — № 3. — С. 37-39.

3. Адашис Л. І. Теоретичні уявлення про політичні партії: історичний і методологічний аспекти / Л. І. Адашис // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 5. — С. 138-142.

4. Александров А. Антиметодологічна розвідка про ефективне і справедливе у праві / А. Александров // Право України. — 2014. — № 1. — С. 203-211.

5. Альбов А. П. Основания развития гражданского общества и правового государства / А. П. Альбов // Публичное и частное право. — 2012. — № 3. — С. 21-29.

6. Андреєв Д. Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації / Д. Андреєв // Юридична Україна. — 2013. — № 5. — С. 11-16.

7. Андреєв Д. Природне право у працях Лейбніца / Д. Андреєв, В. Вовк // Юридична Україна. — 2012. — № 5. — С. 12-15.

8. Андрианов Н. В. Модернизация правовых институтов: проблемы методологии / Н. В. Андрианов // Государство и право. — 2013. — № 6. — С. 5-17.

9. Андрущакевич Ю. В. Місце і роль конкретизації права у механізмі правового регулювання / Ю. В. Андрущакевич // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 55. — С. 88-94.

10. Антонов В. О. Методологія дослідження принципів системи забезпечення національної безпеки України / В. О. Антонов // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 104-108.

11. Антонов В. О. Суспільство як об’єкт національної безпеки Української держави / В. О. Антонов // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 60. — С. 79-84.

12. Антонов В. Політика національної безпеки України в сучасних умовах: проблеми та реалії / В. Антонов // Право України. — 2014. — № 5. — С. 106-114.

13. Антонов М. В. О системе и отраслях законодательства / М. В. Антонов // Право и экономика. — 2011. — № 3. — С. 53-57.

14. Анцупова Т. Система процесуальних норм права Ради Європи / Т. Анцупова // Право України. — 2012. — № 8. — С. 203-208.

15. Арабаджи Н. Б. Цілісність правового порядку як основа для його цінності / Н. Б. Арабаджи // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 1. — С. 51-55.

16. Багрій О. Сутність принципу верховенства Конституції України / О. Багрій // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 9. — С. 83-87.

17. Базов В. Актуальні питання забезпечення гласності судового процесу в адміністративному судочинстві України / В. Базов // Право України. — 2014. — № 3. — С. 38-46.

18. Байбурина Р. Р. Бланкетный способ изложения диспозиции нарушения требований пожарной безопасности / Р. Р. Байбурина // Евразийский юридический журнал. — 2012. — № 1. — С. 102-104.

19. Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України. — 2013. — № 5. — С. 63-76.

20. Байталюк З. В. Правове регулювання порядку створення та діяльності політичних партій в Україні / З. В. Байталюк // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 57. — С. 182-187.

21. Баклан О. В. Про контрольні функції громадськості у сфері підприємництва // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 8. — С. 92-99.

22. Бакумов О. Проблеми зловживання правами громадян у процесі реалізації форм безпосередньої демократії / О. Бакумов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 4. — С. 125-132.

23. Барабаш Ю. Конституційний вимір української демократії (історико-теоретичні нотатки) / Ю. Барабаш // Право України. — 2014. — № 7. — С. 137-145.

24. Барабаш Ю. Окремі питання модернізації конституційних засад виборчого права України / Ю. Барабаш // Право України. — 2013. — № 5. — С. 46-53.

25. Барабаш Ю. Президент у змішаних республіках: деякі питання конституційно-правової теорії та практики / Ю. Барабаш // Право України. — 2012. — № 8. — С. 93-99.


26. Барандич С. Загальнотеоретичні аспекти реалізації права / С. Барандич // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 5 (38). – С. 47-53.

27. Баранов А. В. Нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Баранов Александр Валентинович. — Волгоград, 2006. — 207 с.

28. Бевзенко В. Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості / В. Бевзенко // Право України. — 2014. — № 3. — С. 75-90.

29. Беззубов Д. О. Поняття безпеки держави як особливого суб’єкта права (юридичний аспект) / Д. О. Беззубов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 139-146.

30. Белкин Л. М. Возможности и проблемы участия институтов гражданского общества в обеспечении качества подзаконных нормативно-правовых актов по законодательству Украины / Л. М. Белкин // Государство и право. — 2013. — № 3. — С. 80-88.

31. Беляева Г. С. К вопросу о сущности правового режима / Г. С. Беляева // Гражданин и право. — 2013. — № 2. — С. 8-13.

32. Бережанський Г. І. Співвідношення легітимності та легальності державної влади: теоретико-правовий аспект / Г. І. Бережанський // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 7 — С. 36-42.

33. Бехруз Х. Конституціоналізм в ісламських державах: становлення, сучасний стан і напрями трансформації / Х. Бехруз // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 349-356.

34. Бехруз Х. Праворозуміння, розуміння права і правова система / Х. Бехруз // Право України. — 2010. — № 4. — С. 143-147.

35. Бєлая Л. В. Щодо багатоаспектності юридичної відповідальності / Південноукраїнський правничий часопис. — 2012. — № 1. — С. 118-121.

36. Бєлікова О. Адміністративне покарання як критерій адміністративної відповідальності / О. Бєлікова // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 2. — С. 122-125.

37. Бистрик Г. Механізм держави в системі сучасних теоретико-правових досліджень / Г. Бистрик // Юридична Україна. — 2013. — № 10. — С. 8-16.

38. Білоусов О. С. Доступ до публічної інформації як чинник формування громадянського суспільства в Україні / О. С. Білоусов // Актуальні проблеми політики. — 2013. — Вип. 50. — С. 18-25.

39. Блажівська Н. Практичне значення практики Європейського суду з прав людини для вирішення податкових спорів адміністративними судами України / Н. Блажівська // Право України. — 2014. — № 3. — С. 110-117.

40. Бобровник С. В. Позитивистский и естественно-правовой аспекты исследования компромисса и конфликта в праве / С. В. Бобровник // Современное право. — 2013. — № 3. — С. 3-7.

41. Бобровник С. Новітні методи дослідження компромісу і конфлікту як соціальних явищ / С. Бобровник // Право України. — 2014. — № 2. — С. 262-271.

42. Богуцький П. Правовий режим: методологічні рівні дослідження / П. Богуцький // Право України. — 2013. — № 1-2. — С. 317-323.

43. Богушова І. В. Методологічні засади визначення критеріїв типології держав / І. В. Богушова // Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2011. — Вип. 51. — С. 105-109.

44. Бондарева К. Правова інституціоналізація демократичних політичних режимів / К. Бондарева // Юридична Україна. — 2012. — № 8 — С. 28-35.

45. Бондарева К. Правовий вимір інституціоналізації транзитивних політичних режимів / К. Бондарева // Юридична Україна. — 2012. — № 9. — С. 23-30.

46. Бондаренко В. Громадське суспільство: питання термінології / В. Бондаренко // Юридична Україна. — 2014. — № 10. — С. 14-20.

47. Боняк В. Конституційно-правові основи взаємодії органів прокуратури України з суб’єктами громадянського суспільства / В. Боняк // Юридична Україна. — 2012. — № 12. — С. 21-27.

48. Борбунюк О. О. Регуляторні акти як різновид нормативно-правових актів / О. О. Борбунюк // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 46-52.

49. Борисенко М. О. Поняття та форми реалізації норм права / М. О. Борисенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 2. – С. 274-276.

50. Борисенков А. А. Политический режим – способ политического влияния / А. А. Борисенков // Социум и власть. — 2012. — № 2. — С. 38-42.

51. Босий В. П. Особливості набуття біженцями громадянства України / В. П. Босий // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 4. – С. 87-90.

52. Бостан С. К. Поняття «форма державного правління» в сучасній юридичній науці / С. К. Бостан // Вісник Одеського юридичного інституту. — 2005. — № 4. — С. 57-59.

53. Бочаров Д. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних – до фактів / Д. Бочаров // Право України. — 2012. — № 7. — С. 127-133.

54. Бредихин А. Л. К вопросу о понятии и элементах формы государства / А. Л. Бредихин // Государственная власть и местное самоуправление. — 2013. — № 5. — С. 3-6.

55. Буличев А. Проблемні питання встановлення взаємозв’язку понять «публічний службовець», «державний службовець» і «військовослужбовець» / А. Буличева // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 8. — С. 138-142.

56. Булкат М. С. Загальна характеристика форм та методів реалізацій функцій держави / М. С. Булкат // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2011. — Вип. 4. — С. 107-113.

57. Булкат М. С. Функції держави у взаємодії з категоріальним апаратом теорії держави / М. С. Булкат // Право і безпека. — 2011. — Вип. 2 (39). — С. 70-73.


58. Буховец А. Н. Идеологическая функция государства: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства, история правовых учений» / А. Н. Буховец. — М., 2002. — 18 с.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 256; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.26.176.111 (0.173 с.)