ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЯ ДЕРЖАВИ 

Плюралізм поглядів щодо визначення поняття держави, їх історична еволюція. Класичний підхід до визначення змісту поняття держави. Загальне визначення поняття держави. Основні ознаки держави: суверенітет; офіційний статус; територіальність тощо. Характеристика поняття суверенітету як однієї з головних її ознак. Внутрішній і зовнішній суверенітет. Суверенітет народу і його втілення у демократичних державах. Національний суверенітет і право нації на самовизначення. Особливості суверенітету у федеративній державі. Соціальне призначення держави. Співвідношення понять «держава» та «суспільство». Виникнення держави як наслідок розпаду первісного ладу. Поняття й ознаки первісного ладу. Передумови й причини виникнення держави. Історичний розвиток держави. Держави античного світу. Держави феодального середньовіччя. Станова держава. Сучасна держава. Роль права у виникненні та зміцненні державної організації суспільства.

Висвітлення основних найпоширеніших теорій походження держави. Історичні та політичні чинники, які впливали на створення та розвиток держави. Зміст та основні прибічники теологічної теорії походження держави. Позитивні й негативні риси теологічної теорії. Патріархальна теорія: сутність, ознаки та прибічники. Проведення аналогії держави із родиною, а правителя – із головою родини. Договірна теорія: її зміст та основні риси. Абстрактність поняття суспільного договору. Позитивна роль договірної теорії у питанні визначення обумовленості державної влади народом, її залежності від волі народу та можливості зміни влади, у тому числі, і насильницьким шляхом. Відмежування поняття первинного договору від вторинного договору. Сутність теорії насильства та її напрями: теорія зовнішнього насильства й теорія внутрішнього насильства. Зміст й прихильники зовнішньої теорії насильства. Війни і територіальні завоювання як головні чинники державотворення за цією теорією. Прихильники й основна ідея внутрішньої теорії насильства. Спільне та відмінне між внутрішньою і зовнішньою теоріями насильства. Марксистська теорія походження держави: сутність, прибічники та її значення в сучасних умовах. Основні положення менш поширених теорій походження держави: іригаційної; органічної; природного права та ін. Пізнавальна цінність теорій походження держави та чинники, що зумовлюють їх розмаїття.

Визначення сутності держави. Загальносоціальний та класовий аспекти сутності держави. Дискусійність питання сутності держави. Відмінність держави від інших організацій суспільства.


Поняття «тип держави» та його ознаки. Чинники, що впливають на віднесення держав до того чи іншого типу. Найпоширеніші підходи до типології держав. Формаційний підхід до типології держав: поняття, риси, критерії поділу держав та їх види. Цивілізаційний підхід до типології держав: сутність, ознаки, критерії класифікації держав. Порівняння формаційного та цивілізаційного підходів до типології держав, визначення переваг і недоліків кожного з них.

 

 

ТЕМА №3.

ФОРМА ДЕРЖАВИ

 

Загальне визначення поняття форми держави. Історія його виникнення й змістовної трансформації. Структура форми держави та її складові: форма державного правління; форма державно-територіального устрою; форма державно-правового режиму. Правове закріплення форми держави.

Зміст і поняття форми державного правління. Основні сучасні форми державного правління: монархії та республіки. Позитивні та негативні аспекти цих видів форм державного правління. Поняття й юридичні ознаки монархій. Класифікація монархій. Обмежена монархія: сутність та види. Необмежена монархія: поняття й різновиди. Особливості сучасних монархій. Поняття й ознаки республіки як форми державного правління. Порівняння президентської, змішаної та парламентської республік. Характеристика чинників, що впливають на становлення тієї чи іншої форми правління.

Поняття форми державного устрою. Передумови виникнення і розвитку держав певної форми устрою. Проста й складна форма державного устрою. Поняття й особливості унітарних держав як простої форми державного устрою. Ознаки й види унітарних держав: централізовані; децентралізовані тощо. Поняття федеративної держави як складної форми державного устрою та її юридичні ознаки. Суб’єкти федерації і особливості їх суверенітету. Класифікація федеративних держав за різними критеріями: за способом утворення; за змістовним критерієм тощо. Визначення й ознаки конфедеративної держави. Перехідний характер конфедерацій. Поняття, види та загальна характеристика міждержавних об’єднань. Приклади сучасних міждержавних об’єднань. Співвідношення понять «співдружність» та «співтовариство». Імперія як історична форма державного устрою: поняття та юридичні ознаки.

Визначення державного режиму як складової форми держави. Співвідношення понять «державний режим» та «політичний режим». Види державних режимів. Поняття тоталітарного режиму і його ознаки. Характеристика авторитарного режиму та його співвідношення з тоталітарним. Демократичний державний режим: поняття, ознаки й види. Консервативно-демократичний режим. Ліберально-демократичний режим. Радикально-демократичний режим. Поняття політичного плюралізму. Чинники, що впливають на становлення певних режимів.

Визначення форми держави України, через розкриття форми державного правління України, форми територіального устрою України та форми державно-правового режиму України.

ТЕМА №4.

ТЕОРІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

Поняття «функція» та його співвідношення з поняттям «завдання». Визначення функцій держави. Характерні ознаки притаманні функціям держави. Соціальна обумовленість функцій держави. Співвідношення функцій держави із завданнями і цілями держави. Відмінність поняття функцій держави від функцій гілок державної влади. Процес впливу держави через практичну діяльність її відповідних структур на певні суспільні відносини як зміст функції держави.

Об’єктні функції сучасної держави. Технологічні функції держави. Класифікація функцій держави за різними критеріями: за спрямованістю діяльності держави на вирішення внутрішніх чи зовнішніх завдань; за соціальною значимістю тощо. Практичне значення класифікації функцій держави. Внутрішні й зовнішні функції держави. Взаємозв’язок між внутрішньою і зовнішньою функціями та їх реалізацією. Внутрішні функції держави: сутність, ознаки, місце і роль у процесі діяльності держави. Основні види цих функцій: політична; охорони прав і свобод людини і громадянина; економічна тощо. Зовнішні функції: зміст, ознаки й значення у процесі діяльності держави. Види зовнішніх функцій: оборонна; забезпечення миру і підтримки світового порядку; співробітництва держав та ін. Особливості такої зовнішньої функції держави як європейської та світової інтеграції, її сучасна актуальність та проблематика реалізації. Порівняльна характеристика внутрішніх і зовнішніх функцій держави.

Здійснення функцій держави. Форми й методи здійснення функцій держави. Основні наукові підходи до визначення поняття та видів форм реалізації функцій держави. Правові та організаційні форми реалізації функцій держави. Види правових форм: законодавча; виконавчо-розпорядча тощо. Різновиди організаційних форм: організаційно регламентуюча; організаційно-ідеологічна та ін. Методи реалізації функцій держави та їх види з точки зору різних науковців. Загальні (загальнофункціональні) методи – переконання, стимулювання, примус; спеціальні – методи, необхідні для здійснення конкретно визначеної функції держави. Визначення найбільш ефективних методів реалізації функцій держави.

Поняття механізму реалізації функцій держави та його ознаки. Складові механізму реалізації функцій держави. Нормативно-правова та інституціональна складові механізму реалізації функцій держави.


Функції Української держави відповідно до Конституції України. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення економічної та інформаційної безпеки як найважливіші функції Української держави. Основні внутрішні функції Української держави: політична; економічна тощо. Зовнішні функції Української держави: економічного співробітництва; оборони та ін. Проблемні аспекти сучасного стану забезпечення функцій Української держави.

ТЕМА №5.

МЕХАНІЗМ ТА АПАРАТ ДЕРЖАВИ

Поняття механізму держави та його загальні ознаки. Складові механізму держави: державний апарат; державні установи тощо. Поняття і ознаки державного апарату. Структура державного апарату. Зміст поняття «державний орган» та його ознаки. Класифікація державних органів за різноманітними критеріями: за порядком утворення; за способом формування та ін. Первинні та вторинні органи державної влади. Компетенція органів державної влади та її правова регламентація. Принципи діяльності державного апарату: законність; відповідальність; гласність тощо.

Поняття поділу влади як принципу організації і діяльності державного апарату. Історія становлення принципу поділу влади. Види основних моделей поділу влади: жорстка; м’яка та ін. Поділ державної влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки. Визначення кожної з гілок державної влади, їх ознак та структури на прикладі Української держави. Характеристика механізму стримувань і противаг як необхідної умови ефективного функціонування всіх гілок державної влади, і як основи демократичного політичного режиму. Інститути системи «стримувань і противаг», які передбачені Конституцією України: право «вето» Президента України на законопроект, прийнятий Верховною Радою України; імпічмент Президента України з боку Верховної Ради України та ін. Функції органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади. Представницький характер законодавчої влади. Види і повноваження органів сучасної Української держави. Верховна Рада України як єдиний орган законодавчої влади в Україні. Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади. Конституційний Суд України, суди загальної юрисдикції та спеціалізовані суди як представники судової влади в Україні. Організація влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів і органів місцевого самоврядування. Поняття делегованих повноважень.

Державні підприємства: поняття, ознаки і сфера їх дальності. Поняття державних установ як неприбуткових організацій. Ознаки державних установ й напрямки їх діяльності. Поняття невиробничої діяльності. Зміст діяльності державних установ та їх види. Організаційна структура державних підприємств й державних установ. Відмінність державних підприємств і державних установ від органів державної влади. Поняття владних повноважень та їх суб’єкти. Поняття збройних сил та їх місце в механізмі держави.

Поняття державної служби її ознаки й правова регламентація. Принципи державної служби: служіння народу України; професіоналізм та ін. Класифікація держаної служби відповідно до різних критеріїв: залежно від гілок влади; залежно від управлінських цілей тощо. Політична державна служба та адміністративна державна служба. Завдання державної служби. Право на державну службу. Основи правового статусу державного службовця. Види державних службовців. Поняття посади. Посадова особа державного апарату: поняття й ознаки. Співвідношення понять «державний службовець» і «посадова особа». Державна політика у сфері державної служби. Напрями вдосконалення функціонування сучасного механізму держави.

 

 

ТЕМА №6.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 477; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.168.16 (0.005 с.)