Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовцівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Матеріальне та соціально-побутове забезпечення державних службовців 

Сутність матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців. Основні напрями матеріального забезпечення державних службовців. Нормативно-правові засади соціального забезпечення державних службовців.

Оплата праці державного службовця: поняття й зміст. Умови оплати праці державних службовців. Заробітна плата державного службовця та її складові: посадовий оклад; надбавки до окладу тощо. Схема посадових окладів на посадах державної служби. Встановлення мінімального та максимального розмірів посадових окладів для кожної підгрупи посад державної служби. Право державних службовців на гарантії та компенсації у сфері оплати праці. Ефективність реалізації гарантій та заохочень державних службовців в Україні. Доплата за ранг державного службовця.

Місце й роль Кабінету Міністрів України у механізмі оплати праці державних службовців. Преміювання та інші види заохочення державних службовців. Заохочення за сумлінну працю. Державна нагорода за особливі трудові заслуги державного службовця. Присвоєння почесного звання. Державний бюджет України як джерело формування фонду оплати праці державних службовців. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців. Соціально-побутове забезпечення державного службовця. Напрями соціально-побутового забезпечення державних службовців в Україні. Забезпечення державних службовців житлом. Безплатне медичне обслуговування у закладах охорони здоров’я державних службовців та членів їх сімей.

Пенсійне забезпечення та грошова допомога державного службовця. Пенсійний вік для державних службовців. Позбавлення права державного службовця на одержання пенсії після його звільнення у зв’язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення або за вчинення адміністративного корупційного правопорушення. Порядок і умови перерахунку пенсій державних службовців.

Поняття престижу державної служби та його відмінність від поняття авторитету. Різновиди престижу державної служби. Шляхи підвищення престижу державної служби та статусу державного службовця в Україні. Сутність й складові іміджу державного службовця. Сучасні підходи до формування позитивного іміджу державного службовця. Мотивація трудової діяльності державних службовців, її проблемні аспекти. Особливості морального стимулювання діяльності державних службовців. Сучасний стан реалізації гарантованого в Україні матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців: проблемні аспекти й шляхи вдосконалення.

Тема №7.

Особливості спеціалізованої
державної служби в Україні

Класифікація видів державної служби. Поняття й сутність спеціалізованої державної служби. Особливості становлення та розвитку спеціалізованої державної служби в Україні. Основні спеціальні види державної служби в Україні. Підсистеми спеціалізованої державної служби та їх різновиди: служба в органах Міністерства внутрішніх справ; в судових органах тощо. Нормативно-правове регулювання діяльності спеціалізованої державної служби.

Службовці спеціалізованої державної служби, їх правовий статус. Військові посадові особи. Відмінні ознаки мілітаризованої державної служби від інших видів спеціалізованої служби. Система військових звань та посад Збройних сил України. Особливості звань військовослужбовців. Присвоєння та позбавлення військових звань службовців. Пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців. Служба в податкових органах: в податковій міліції; в контролюючих органах та ін. Службові особи органів доходів і зборів та їх спеціальні звання. Служба у спеціалізованих митних органах.

Поняття дипломатичної служби України та її кадровий склад. Правовий статус дипломатичних працівників і види їх посад. Дипломатичні ранги. Процедура призначення на дипломатичні посади та звільнення з них. Проходження дипломатичної служби. Специфіка служби в міліції. Особовий склад міліції. Умови прийняття на службу до міліції. Проходження служби в міліції. Правове становище працівників міліції та їх соціальний захист. Відповідальність працівників міліції. Служба в органах прокуратури. Посади і класні чини працівників прокуратури.

Особливості правового статусу Генерального прокурора України. Державна служба в Службі безпеки України. Склад кадрів Служби безпеки України. Обмеження щодо роботи близьких осіб працівників Служби безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України і їх правовий статус. Соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби безпеки України. Відповідальність співробітників Служби безпеки України.

Правовий та організаційний статус Верховної Ради України, її завдання й повноваження. Організація роботи народних депутатів України. Нормативно-правове забезпечення правового статусу народних депутатів. Державні службовці у законодавчій гілці влади. Організаційні засади діяльності Рахункової палати Верховної Ради України. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, його правовий статус.

Державна служба у судовій гілці влади. Структура судової системи України та характеристика її елементів. Класифікація посад в органах судової влади. Припинення спеціалізованої державної служби та підстави такого припинення. Звільнення службовця з посади в спеціалізованому державному органі. Загальні й додаткові підстави звільнення. Відставка окремих категорій державних службовців. Органи управління спеціалізованою державною службою. Особливості матеріально-побутового забезпечення службовців деяких видів спеціалізованої державної служби.

Тема №8.

Етика та естетична культура
державних службовців

 

Сутність й поняття моралі, її співвідношення з моральною свідомістю. Моральна діяльність: поняття й ознаки. Зміст моральних відносин. Співвідношення понять «мораль» та «етика». Моральні засади службової дисципліни. Поняття етики державного управління та історія її розвитку. Співвідношення понять «етика» й «етикет». Поняття ділової етики. Етика державного службовця, її характерні риси. Етичні стандарти державної служби. Загальні правила поведінки державного службовця: об’єктивність; толерантність тощо.

Правове регулювання відносин щодо етичної поведінки. Вимоги до поведінки державного службовця. Етичні норми поведінки державного службовця. Поняття й зміст професійного призначення державного службовця. Поняття етичної інфраструктури та її механізм. Політична воля і публічне визнання вищим політичним керівництвом етичних норм основою демократичних трансформацій у державі. Етичне законодавство. Механізм звітності та нагляду за виконанням етичних норм. Кодекси поведінки, які встановлюють правила ділової поведінки державних службовців у кожній конкретній державній установі.

Механізм професійної соціалізації. Належні умови організації праці державних службовців в органах державної служби. Координуючі етичні органи державної служби для вирішення етичних проблем. Громадський нагляд за діяльністю державних службовців. Сутність етичної експертизи. Поняття професіоналізму й професіонала. Знання службового етикету як показник професіоналізму державного службовця. Необхідність врегулювання конфлікту інтересів. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або дарунка. Декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру. Принципи службового етикету: гуманізму; доцільності дій тощо.

Взаємозалежність і взаємопроникнення етики державного управління та юридичної відповідальності. Репутація державного службовця. Формування довіри до влади. Толерантність державних службовців у спілкуванні з громадянами. Комунікативна компетентність державного службовця. Конфіденційність інформації, отриманої державним службовцем у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень.

Політична неупередженість державних службовців. Необхідність розроблення та прийняття етичних кодексів. Основні напрями поліпшення етичних показників діяльності державної служби. Відповідальність за порушення правил етичної поведінки: дисциплінарна; адміністративна тощо. Особливості етики кадрового менеджменту в органах державної влади. Естетична культура державних службовців. Світовий досвід реалізації етичних норм державних службовців.

 


Список рекомендованої літератури

 

Нормативна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

3. Декларація прав національностей України від 01 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 799.

4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

5. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 93.

6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35, 35-36, 37. — Ст. 446

7. Кодекс Законів про працю України 10 грудня 1971 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50. — Ст. 375.

8. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

9. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. — 1998 р. — № 13.

10. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13-14. — Ст. 214.

11. Про Антимонопольний комітет України : Закон України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 472.

12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 30. — Ст. 260.

13. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146.

14. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

15. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року // Офіційний вісник України. — 2016. — № 3. — С. 28. — Ст. 149.

16. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 08 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 52. — Ст. 561.

17. Про засади державної мовної політики : Закон України від 03 липня 2012 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2012. — № 61.

18. Про Збройні Сили України : Закон України від 06 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 108.

19. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 13. — Ст. 222.

20. Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 04 квітня 1995 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

21. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

22. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квітня 1999 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

23. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 40-41. — Ст. 379.

24. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 254.

25. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23 вересня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 49. — Ст. 299.

26. Про прокуратуру : Закон України від 14 жовтня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 2-3. — Ст. 15.

27. Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон України від 05 березня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 35. — Ст. 237.

28. Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212.

29. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-42, № 43, № 44-45. — Ст. 529.

30. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 38. — Ст. 385.

31. Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 червня 2004 року // (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 36. — Ст. 81.

Основна:

1. Аристотель. Афинская демократия. — М. : Мысль ; Век грядущий, 1996. — 242 с.

2. Берлач А. І. Конфліктологія : навч. посіб. для дистан. навч. / А. І. Берлач, В. В. Кондрюкова. — К. : Ун-т «Україна», 2007. — 204 с.

3. Битяк Ю. П. Публічна служба в Україні: організаційно-правові засади : монографія / Ю. П. Битяк. — Х. : Право, 2005. — 303 с.

4. Блюмкин В. А. Категории достоинства и чести в этике / В. А. Блюмкин. — М. : Политиздат, 1983. — 196 с.

5. Воронько О. Л. Керівні кадри: Державна політика та система управління : навч. посібник / О. Л. Воронько. — К. : Вид-во УАДУ, 2000. — 156 с.

6. Державне управління та державна служба : словник-довідник / уклад. О. Ю. Оболенський. — К. : КНЕУ, 2005. — 480 с.

7. Державна служба : підручник : у 2 т. / Редкол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; Одеса : НАДУ, 2012. — Т. 1. — 372 с.

8. Желюк Т. Л. Державна служба : навч. посіб. для вузів / Т. Л. Желюк. — К. : Професіонал, 2005. — 576 с.

9. Історія державної служби в Україні : у 5-ти т. / Г. В. Боряк (кер. кол.) та ін.]. — К. : Ніка-Центр : Інтерпрес ЛТД, 2009. — Т. 5 : Документи і матеріали, Кн. 1 : 1914-1991. — 824 с.

10. Старилов Ю. Н. Государственная служба и служебное право : учеб. пособие / Ю. Н. Старилов. — М. : Норма ; ИНФРА-М, 2015. — 239 с.

11. Косарев А. И. История государства и права зарубежных стран : учеб. для вузов. — М. : НОРМА, 2002. — 464 с.

12. Лазор О.Д. Публічна служба в Україні : навч. посібник / О. Лазор, О. Лазор. — 3-тє вид., доп. і перероб. — К. : Дакор, 2009. — 560 с.

13. Лазор О. Д. Публічна служба в Україні : навч. посіб. для вузів / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. — К. : Дакор ; КНТ, 2006. — 472 с.

14. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління : навч. посібник / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. — К. : УАДУ, 1998. — 160 с.

15. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / за ред. Ф. М. Рудича. — К. : Парламентське вид-во, 2002. — 327 с.

16. Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. — Х. : Право, 2010. — 384 с.

17. Пронкин С. В. Государственное управление зарубежных стран : учеб. пособие / С. В. Пронкин, О. Е. Петрунина. — М. : Аспект-Пресс, 2001. — 416 с.

18. Публічна служба в Україні : підручник / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. — О. : Фенікс, 2009. — 684 с.

19. Серьогін С. Влада і держслужба. Історичний аспект : навч. посібник / С. Серьогін. — К. : Основа, 1998. — 165 с.

20. Тихомирова Є.Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підруч. для вуз. / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. — Суми : Університет. книга, 2008. — 240 с.

21. Тіллі Р. Телефонні переговори / Р. Тіллі. — К. : Знання, 2010. — 160 с.

22. Черноног Є. С. Державна служба. Історія, теорія і практика : навч. посібник / Є. С. Черноног. — К. : Знання, 2008. — 464 с.

23. Шевчук С. П. Управління сучасним офісом : навч. посіб. для вузів / С. П. Шевчук. — К. : Професіонал ; Центр учеб. л-ри, 2010. — 184 с.

24. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1 : А-Г. — 672 с.

25. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. — Т. 2 : Д-Й. — 744 с.

26. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К-М. — 792 с.

27. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 4 : Н-П. — 720 с.

28. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 5 : П-С. — 736 с.

29. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 6 : Т-Я. — 768 с.

 

Додаткова:

 

1. Авер’янов В. Б. «Подвійний» центр виконавчої влади: особливості взаємовідносин глави держави і уряду в Україні / В. Б. Авер’янов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 4-5. — С. 21-32.

2. Авер’янов В.Б. Закон про Кабінет Міністрів України у світлі Конституції України / В.Б. Авер’янов // Часопис Київського університету права. — 2007. — № 2. — С. 3-8.

3. Авер’янов В. Державне управління та виконавча влада: зміст і співвідношення / В. Авер’янов // Вісник Державної служби України. — 2004. — № 1. — С. 13-16.

4. Авер’янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування / В. Авер’янов, В. Дерець, А. Пухтецька // Право України. — 2009. — № 12. — С. 39-46.

5. Авер’янов В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей / В. Авер’янов // Право України. — 2009. — № 5. — С. 30-34.

6. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. — 2010. — № 3. — С. 72-75.


7. Авер’янов В. Удосконалення побудови та діяльності вітчизняних органів державного управління з урахуванням Європейських принципів і стандартів / В. Аве’янов, А. Пухтецька // Юридична Україна. — 2010. — № 11. — С. 4-14. ‘

8. Авраменко Н. В. Вітчизняний та зарубіжний досвід державного управління в сфері контролю за якістю медичної допомоги / Н. В. Авраменко // Економіка та держава. — 2010. — № 12. — С. 78-80.

9. Аніщенко Т. С. До питання про право публічної служби як елемента особливого адміністративного права та предмет його правовового регулювання / Т. С. Аніщенко / Национальный юридический журнал: теория и практика (Республика Молдова). – 2014. - № 4 (8). – С. 56-60.

10. Аніщенко Т. С. Публічне право як фундамент становлення і розвитку права публічної служби / Т. С. Аніщенко / Журнал східноєвропейського права. – 2014. - № 3. – С. 80-89.

11. Бабенко К. А. Конституційно-правовий вимір реалізації принципу поділу державної влади / К.А. Бабенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 7 (105). — С. 19-27.

12. Бабенко К. Проблема забезпечення цілісності державної влади в контексті розвитку системи конституційно-правового регулювання в Україні / К. Бабенко // Юридична Україна. — 2009. — № 7. — С. 22-27.

13. Барило О. Г. Оцінювання обсягу корисної інформації органами державного управління у надзвичайних ситуаціях / О. Г. Барило // Економіка та держава. 2011. № 3. С. 147-148.

14. Битяк Ю. Виконавча влада в Україні / Ю. Битяк, О. Святоцький // Право України. — 2009. — № 12. — С. 30-38.

15. Битяк Ю. Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні / Ю. Битяк // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2. — С. 75-79.

16. Бичков І. Конституція в системі чинників обмеження державної влади / І. Бичков // Вісник академії правових наук України. — 2012. — № 1. — С. 242-249.

17. Бідей О. Деякі проблеми розвитку державної служби / О. Бідей // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 6. С. 7-11.

18. Богатир В.В. Пошук Концепції побудови держави в сучасній Україні / В. В. Богатир // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2009. — № 12 (98). — С. 29-38.

19. Веніславський Ф. Зловживання правом у публічно-правовій сфері як державно-правова проблема / Ф. Веніславський // Право України. — 2010. — № 4. — С. 249-252.

20. Веніславський Ф. Правове обмеження державної влади – необхідна передумова стабільності конституційного ладу / Ф. Веніславський // Право України. — 2010. — № 6. — С. 108-111.

21. Вовк Ю. Розмежування сфери компетенції між Президентом і Прем’єр-міністром в Україні / Ю. Вовк // Право України. — 2009. — № 5. — С. 51-59.

22. Волинець В. Функції держави і проблеми організації публічної влади у правовій державі (Б. Кістяківський) / В. Волинець // Юридична Україна. — 2012. — № 6 (114) — С. 4-10.

23. Гаганова Н. А. Концепция разделения властей и идея субсидиарности / Н. А. Гаганова // Государство и право. — 2003. — № 3. — С. 88-92.

24. Галай А. Умови взаємодії органів місцевої влади та недержавних організацій у контексті децентралізації влади в Україні / А. Галай // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 7. — С. 30-33.

25. Ганжа Н. Механізми реалізації Регламенту Верховної Ради України / Н. Ганжа // Життя и право. — 2005. — № 5. — С. 40-43.

26. Ганоцька С. О. Стандарти управління якістю як інструмент мотивації в професійній діяльності державних службовців / С. О. Ганоцька // Економіка та держава. 2011. № 5. С. 147-150.

27. Гонтаренко Н. Нормативно-правове регулювання державного управління у сфері використання та розпорядження нерухомим майном / Н. Гонтаренко // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 2. С. 73-76.

28. Горбатенко В. Конституційні засади проведення адміністративної реформи в Україні та удосконалення системи органів виконавчої влади / В. Горбатенко // Юридична Україна. — 2003. — № 3. — С. 59-62.

29. Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади в системі державних органів / Л. Грицаєнко // Прокуратура. Людина. Держава. — 2005. — № 6. — С. 84-90.

30. Гриценюк О. В. Проблема державного управління у сфері розвитку інформаційного суспільства в Україні / О. В. Гриценюк // Економіка та держава. 2011. № 10. С. 126-128.

31. Гришко Є. М. Органи державного управління в сфері примусового виконання рішень юрисдикційних органів в Україні / Є. М. Гришко // Економіка та держава. 2010. № 9. С. 95-98.

32. Гудима Н. В. Проблеми нормативної реалізації принципів відкритості та прозорості діяльності органів державного управління в Україні / Н.В. Гудима // Статистика України. 2007. № 3. С. 57-61.

33. Гук А.С. Шляхи та напрями підвищення ефективності державного управління / А.С. Гук // Держава та регіони. Серія: Державне управління, 2011. — № 3. — С. 20-26.

34. Гулєвська Г. Ю. Становлення та розвиток правового регулювання інституту державної служби: окремі теоретичні та практичні питання / Г. Ю. Гулєвська // Влада. Людина. Закон. — 2006. — № 6. — С. 60-64.

35. Даниляк О. О. Порівняльний аналіз компетенції органів державного управління у сфері природно-заповідної справи Білорусі, Казахстану, Росії / О. О. Даниляк // Стратегічні пріоритети. — 2008. — № 3 (8). — С. 170-176.

36. Данильян О. Впровадження інноваційних технологій у сфері державного управління: аналіз досвіду провідних країн світу / О. Данильян // Вісник Академії правових наук України. — 2008. — № 1 (52). — С. 200-208.

37. Дейнега Х.М. Особливості підготовки державних службовців у Республіці Польща / Х.М. Дейнега // Економіка та держава. — 2011. — № 2. — С. 156-158.

38. Дейнега Х. М. Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні / Х. М. Дейнега // Економіка та держава. — 2011. — № 1. — С. 151-153.

39. Дем’янчук О. Проблеми реформування виконавчої влади в Україні: завдання, підходи і процедури / О. Дем’янчук // Вибори та демократія. — 2005. — № 3. — С. 34-40.

40. Державна служба статистики України оприлюднює звіт про використання коштів державного бюджету у 2011 році // Статистика України. — 2012. — № 1. — С. 95-97.

41. Деркач М. І. Сучасна аксіоматика фіскальної децентралізації державного управління / М. І. Деркач // Формування ринкових відносин в Україні. — 2011. — № 5. — С. 54-57.

42. Єремійчук О. Д. Досвід регулювання процедур проходження цивільної служби в країнах Європи як чинник вдосконалення державної служби в Україні / О. Д. Єремійчук // Економіка та держава. — 2011. — № 3. — С. 152-154.

43. Жарковська І. Державна влада як детермінант соціального, публічно-правового конфлікту / І. Жарковська / Право України. — 2011. — № 5. — С. 196-203.

44. Жаровська І. Відкритість та доступність діяльності органів державної влади як складова конституція правової держави / І. Жаровська // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 6. — С. 126-129.

45. Жуган М. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації / М. Жуган, В. Марченко // Право України. — 2011. — № 2. — С. 193-200.

46. Заболотний А. Удосконалення правового регулювання служби в органах місцевого самоврядування в умовах трансформації законодавства // Вісник Державної служби України. — 2013. — № 4. — С. 43-45.

47. Заїка О. В. Державне управління підготовкою кадрів державної служби: основи формування професіоналізму / О. В. Заїка // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2007. — № 1. — С. 67-71.

48. Заїка О.В. Підготовка кадрів державної служби: зарубіжний досвід: (Франція, Німеччина, Великобританія, США, Японія, Іспанія) / О. В. Заїка // Держава та регіони.Серія: Державне управління. — 2006. — № 4. — С. 70-75.

49. Зінкевич Н. І. Збереження трудового потенціалу України в умовах фінансової кризи та роль державної служби зайнятості / Н. І. Зінкевич // Економіка та держава. — 2010. — № 3. — С. 8-10.

50. Іщенко М. П. Основні шляхи оптимізації системи державного управління та місцевого самоврядування в Україні / М. П. Іщенко, Л. Я. Самойленко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. — 2012. — № 1. — С. 88-93.

51. Кірмач А. Дисциплінарна відповідальність та службове розслідування щодо державних службовців / А. Кірмач // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 12 (169). — С. 37-41.

52. Кірмач А. Поняття й основи правового регулювання проходження державної служби / А. Кірмач // Підприємництво, господарство і право, 2009. — № 12. — С. 46-49.

53. Клименко О. Деонтологія державної служби як наука про обов’язок та гідну поведінку державних службовців / О. Клименко // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 6. — С. 119-121.

54. Ковальчук В. Проблема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека / В. Ковальчук // Юридична Україна. — 2011. — № 8 (104). — С. 32-38.

55. Корнієнко М. Територіальна організація влади в Україні : якою вона має бути? / М. Корнієнко / Право України. — 2010. — № 4. — С. 239-248.

56. Косінов С. Контроль над публічною владою як форма юридичної діяльності / С. Косінов // Право України. — 2013. — № 12. — С. 249-255.

57. Кравчук В. Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського суспільства / В. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 1. — С. 7-9.

58. Кременовська І. В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань і захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / І. В. Кременовська, І. В. Золотухін // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 8. — С. 64.

59. Куян І. До питання про публічність і суверенність державної влади / І. Куян // Право України. — 2009. — № 11. — С. 52-55.

60. Ладиченко В. Конституційні основи єдності державної влади / В. Ладиченко // Юридична Україна. — 2011. — № 5 (101). — С. 20-25.

61. Майданник О. Парламентський контроль за функціонуванням виконавчої влади в Україні: питання теорії / О. Майданник / Право України. — 2010. — № 5. — С. 102-108.

62. Майданник О. Про контроль у здійсненні державної влади / О. Майданник // Юридична Україна. — 2006. — № 5. — С. 4-7.

63. Максакова Р. Сучасний конституційний процес і реалізація установчої влади в Україні / Р. Максакова // Право України. — 2012. — № 8. — С. 78-85.

64. Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. Мартинюк // Право України. — 2011. — № 1. — С. 200-208.

65. Матвійчук Р. Про окремі питання ефективності надання адміністративних послуг // Вісник Державної служби України. — 2013. — № 3. — С. 16-18.

66. Миронюк Р. В. Місце публічної служби в системі сучасного адміністративного права [Електронний ресурс] / Р. В. Миронюк // Порівняльно-аналітичне право. — 2014. — № 7. — С. 128-131. — Режим доступу: http://www.pap.in.ua/7_2014/37.pdf.


67. Наливайко Л. До питання про визначення поняття «механізм Української держави» / Л. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — № 10. — С. 92-96.

68. Наливайко Л. Р. Конституційно-правові засади державного управління в контексті європейського законодавства / Л. Р. Наливайко // Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції : матеріали наук.-практ. конф. / за заг. ред. В. І. Лугового, В. М. Князєва. — К. : Вид-во НАДУ, 2003. — С. 27-28.

69. Наливайко Л. Р. Реформування механізму держави в контексті євроінтеграційної орієнтованості зовнішньої політики України / Л. Р. Наливайко // Наук. вісн. Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ : зб. наук. праць. — 2007. — № 2. — С. 48-53.

70. Наливайко Л.Р. Структурованість як невід’ємний атрибут конституційного механізму Української держави / Л. Р. Наливайко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005. — №8. — С. 5-15.

71. Наливайко Л. Р. Прокуратура в механізмі Української держави / Л. Р. Наливайко, О. Р. Мала // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. — 2007. — Спец. вип. № 3 : Ідея права і держава : у 4 ч., Ч. 3. — С. 108-118.

72. Наливайко Л. Конституційно-правові основи механізму Української держави та його принципів / Л. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. — 2005. — №11. — С. 8-11.

73. Неліпа Д. Концепція «нової державної служби» Джанет і Роберта Денхардт // Вісник Державної служби України. — 2013. — № 3. — С. 12-15.

74. Озерський І. Конфлікти в управлінській сфері органів прокуратури: соціально-психологічний аналіз / І. Озерский // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 4. — С. 166-169.

75. Парпан Т. Стан і перспективи правового регулювання трудових відносин державних службовців / Т. Парпан // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 7. — С. 87-90.

76. Пахомов І. Механізм підвищення ефективності системи державної служби в нових умовах розвитку держави / І. Пахомов, Т. Пахомова // Право України. — 2009. — № 10. — С. 102-107.

77. Петришин О. Публічна служба в Україні: особливості загальної теорії права / О. Петришин // Вісник Академії правових наук України. — 2001. — № 2. — С. 34-37.

78. Петришин О. Поняття посадової особи державного апарату / О. Петришин // Вісник Академії правових наук України. — 2000. — № 2. — С. 37-42.

79. Поклонська О. Співвідношення влади і права / О. Поклонська / Право України. — 2010. — № 4. — С. 225-230.

80. Прокопов Д. Правовий вимір функціонування публічної влади у політичній системі сучасної України / Д. Прокопов, В. Скрипнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 1. — С. 41-50.

81. Попова О. В. Поняття та ознаки публічної служби в Україні / О. В. Попова // Форум права. – 2011. – № 4. – С. 583-587.

82. Романюк І. Щодо ролі правоохоронних органів України у забезпеченні права особи на безпеку / І. Романюк // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 9. — С. 9-11.

83. Скрипнюк В. Конституційно-правові основи взаємодії органів державної влади і забезпечення верховенства права / В. Скрипнюк // Право України. — 2010. — № 3. — С. 80-84.

84. Соболь В. А. Суспільні конфлікти у державному управлінні: аналітико-теоретичні основи / В. А. Соболь // Економіка та держава. — 2009. — № 2. — С. 114-116.

85. Совгиря О. Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України / О. Совгиря // Юридична Україна. — 2011. — № 8 (104). — С. 39-45.

86. Соколова Т. А. Підвищення ролі кадрових служб у процесі реалізації кар’єрного потенціалу державних службовців України / Т. А. Соколова // Економіка та держава. — 2011. — № 3. — С. 143-146.

87. Старицька О. Проблемні питання довіри до державної влади в Україні / О. Старицька // Підприємництво, господарство і право. — 2011. — № 1. — С. 71-75.

88. Стельмащук Л. С. Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах: досвід для України / Л. С. Стельмащук // Економіка та держава. — 2012. — № 4. — С. 125-129.

89. Сурай І.Г. Суб`єкти управління кадрами державної служби України / І. Г. Сурай // Статистика України. — 2009. — № 1. — С. 109-113.

90. Синявіна М. В. Публічне управління та публічна служба як результат демократизації державного управління / М. В. Синявіна // Публічне управління: теорія і практика. – 2011. – № 3 (7) – С. 48-53.

91. Теплюк М. Публічна влада в Україні: визначення поняття і конституційно-правова природа / М. Теплюк // Право України. — 2009. — № 5. — С. 6-9.

92. Тертишник В. Концептуальні проблеми розподілу влади: до становлення сучасної моделі правової держави в контексті політичної реформи в Україні / В. Тертишник // Юридична Україна. — 2003. — № 3. — С. 13-16.

93. Толкованов В.В. Формування та розвиток кадрового резерву як важливий елемент модернізації державної служби / В.В. Толкованов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2012. № 2. С. 122-130.

94. Федоренко В. Г. Державна служба зайнятості в ринковому вимірі функціональної ефективності / В. Г. Федоренко, О. В. Мельник, А. В. Казановський // Економіка та держава. 2010. № 2. С. 4-6.

95. Француз А. Політичні партії і проблеми посилення їх ролі у здійсненні державної влади в Україні / А. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2004. — № 8. — С. 5-10.

96. Француз-Яковець Т.А. Особливості взаємодії двопалатного парламенту з органами виконавчої влади в практиці сучасних демократичних держав / Т.А. Француз-Яковець // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — № 7. — С. 27-33.

97. Фрицький Ю. Конституційно-правові засади становлення державної влади в Україні / Ю. Фрицький // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 3. — С. 107-109.

98. Фролов Ю. Держава — основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні / Ю. Фролов // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 4. — С. 57-60.

99. Цесар І. Принципи правової визначеності у діяльності органів державної влади / І. Цесар // Юридична Україна. — 2011. — № 1. — С. 36-42.

100. Цокур Є. Політико-правові концепції феномену політичної влади / Є. Цокур // Право України. — 2009. — № 11. — С. 132-136.

101. Чечерський В. Повноваження прокурора при виконанні судових рішень / В. Чечерський // Вісник прокуратури. — 2006. — № 8. — С. 22-25.

102. Шевчук О. Правовий статус Державної служби України з лікарських засобів / О. Шевчук // Підприємництво, господарство і право. 2012. № 9. С. 94-96.

103. Шумило М. Пенсійне забезпечення державних службовців: спроба «реформування» / М. Шумило // Право України. 2012. № 6. С. 86-92.

104. Щербакова Н. Сучасні методи управління персоналом на державній службі // Вісник Державної служби України. — 2013. — № 3. — С. 22-24.

Інтернет-ресурси:

26. http://www.president.gov.ua/ – Офіційний сайт Президента України.

27. http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України.

28. http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів України.

29. http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

30. http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного реєстру судових рішень України».

31. http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів державних органів на сайті Верховної Ради України.

32. http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду України.

33. http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

34. http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного Суду України.

35. http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої комісії.

36. http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm – Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія.

37. www.library.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

38. httПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.026 с.)