Поняття менеджменту державного управління, історичні основи його походження, генеза теорії та сучасні підходиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття менеджменту державного управління, історичні основи його походження, генеза теорії та сучасні підходи 

Поняття менеджменту у вузькому і широкому розумінні. Співвідношення понять «менеджмент», «адміністрування» та «керівництво». Сутність та зміст менеджменту, його головне призначення. Менеджмент як результат економічного прогресу держави. Істотні ознаки менеджменту.

Різновиди функцій менеджменту: планування; організація тощо. Методи дослідження у менеджменті: системного аналізу; діалектичний та ін. Закони менеджменту, їх зміст та види: закон єдності та цілісності системи менеджменту; закон організації менеджменту соціальної роботи тощо. Головні закономірності менеджменту: управлінських рішень; розвитку менеджменту та ін. Основні принципи менеджменту, їх склад та зміст. Становлення і сутність управління як науки.

Передумови та причини виникнення менеджменту. Використання наукових методів управління як найважливіша історична умова виникнення й розвитку менеджменту. Основні школи менеджменту. Школа наукового менеджменту: поняття, роки формування, засновники та її головні концепції. Провідні напрямки діяльності класичної школи управління. Школа людських відносин, її основоположники й основні принципи. Школа поведінкових наук: роки заснування, прихильники, напрямки й мета дослідження. Особливості школи кількісного підходу та її внесок у розвиток менеджменту.

Розвиток управлінської науки та її сучасний стан в Україні. Етапи розвитку менеджменту. Поняття й види управлінських революцій. Релігійно-комерційна революція: особливості, час виникнення, значення для історичного розвитку управління. Світсько-адміністративна революція, її зміст й часові рамки. Зв’язок світсько-адміністративної революції з діяльністю вавилонського царя Хаммурапі. Принцип універсальності управління за Сократом та його значення. Поєднання державних методів управління з контролем за діяльністю в сфері виробництва та будівництва як основоположна ідея виробничо-будівельної революції. Зародження професійного управління як результат буржуазної революції. Індустріальна революція, її сутність й основоположні концепції. Інформаційна революція та її результат. Виникнення і розвиток раціоналістичного напряму в менеджменті.

Сучасні наукові підходи до управління. Процесний підхід, його сутність й ознаки. Поняття системного підходу та його зміст. Основні положення ситуаційного підходу. Менеджмент в працях вітчизняних та зарубіжних авторів. Поняття й зміст сучасного менеджменту. Порівняння основ теорії та практики традиційного й сучасного менеджменту. Типи моделей організації менеджменту.

Поняття «людський капітал» і його значення для ефективного розвитку й функціонування менеджменту державного управління. Поняття й ознаки об’єкту сучасного менеджменту державного управління. Місце й роль менеджменту державного управління в сучасній Українській державі.

 

 

Тема № 2.

Держава і державне управління

 

Визначення сутності держави, її призначення й функції. Управлінський характер і правова природа функцій держави. Поняття соціального управління і його види. Поняття, ознаки й сутність державного управління, його правова природа. Основні етапи розвитку державного управління. Історичний досвід державного управління в Україні.

Головне призначення і специфіка державного управління. Співвідношення понять державного управління й адміністративного регулювання. Зв’язок державного управління з реалізацією цілей і функцій держави. Характерні риси державного управління та його зміст. Функції державного управління: поняття, мета й класифікація: загальні; спеціальні тощо. Поняття «мистецтво управління».

Форми й методи здійснення державного управління. Класифікація методів управління за різними критеріями: за спрямованістю впливу; за змістом та ін. Поняття та види принципів державного управління: демократизм; публічність тощо. Суб’єкти державного управління, їх види й правовий статус. Характеристика об’єкту державного управління. Предмет державного управління та еволюція його дослідження. Структура державного управління, її види. Базова конструкція функціональної структури державного управління. Чинники, що впливають на характер і конфігурацію функціональної структури державного управління: форма державного устрою; розвиток місцевого самоврядування та ін. Місце й роль функціональної структури державного управління у становленні України як правової демократичної держави. Організаційна структура державного управління і особливості її елементів. Організаційні зв’язки між суб’єктами управління, їх види: субординаційні; реординаційні тощо.

Державний устрій як визначальний фактор побудови організаційної структури державного управління. Напрями й шляхи вдосконалення структури сучасного державного управління в Україні. Особливості процедурних аспектів державного управління та їх види: політичний; адміністративний тощо. Співвідношення понять державного управління з державною владою. Конституційна модель розподілу влади в Україні. Державне управління і виконавча влада: поняття, співвідношення, взаємозв’язок. Апарат державного управління. Класифікація органів державного управління. Поняття та правовий статус органів виконавчої влади. Зв’язок політичного режиму держави й державного управління. Спільне й відмінне між моделлю організації державної влади і системою державного управління.

Нормативно-правове забезпечення державного управління в Україні. Основні напрями державно-управлінської діяльності. Технології державного управління та їх системи: діяльності та взаємодії гілок влади; прийняття державних нормативно-правових актів тощо. Поняття деформацій державного управління та шляхи їх подолання. Специфіка юридичної відповідальності в державному управлінні.

Тема № 3.

Організація управління в державних
установах і організаціях

Поняття публічного сектора та його складових. Специфіка органів публічного управління. Поняття державних установ і організацій. Характерні ознаки державних установ та організацій. Відмінності між державними та недержавними організаціями. Сутність й зміст діяльності державних установ, необхідність їх створення і особливості фінансування. Державні організації: мета створення, зміст діяльності та роль у функціонуванні публічного сектора. Поняття державних й муніципальних послуг, відмінність між ними. Функції державних установ і організацій, їх класифікація. Класифікація державних організацій за різними критеріями. Цілі діяльності державних установ та організацій. Структура державних установ і організацій. Поняття вертикального поділу праці. Постановка завдань як один з напрямів поділу праці в державній установі чи організації. Формальна координація різних рівнів структури державних установ й організацій.

Організація державного управління: поняття, ознаки й мета. Особливості організації державного управління в державних установах і організаціях та її межі. Основні відмінності управління державними установами й організаціями та приватними і комерційними організаціями. Поняття організаційної структури управління. Взаємозв’язок і взаємозалежність функцій управління та організаційної структури управління. Основні етапи процесу формування організаційної структури. Види управлінських зв’язків. Поняття управлінської інформації. Класифікація інформації, що використовується в державних установах і організаціях.

Сутність та основні складові процесу підготовки, прийняття та реалізації управлінських рішень в державних установах і організаціях. Особливості управлінських рішень в державних установах й організаціях.

Поняття стратегічного управління. Причини, що зумовлюють необхідність його застосування у державних установах і організаціях. Складові стратегічного управління. Особливості процесу реалізації стратегії державних установ й організацій. Зміст та особливості стратегічного планування у діяльності державних установ і організацій. Принципи стратегічного планування діяльності державних установ і організацій: наступності; орієнтованості та ін.

Менеджмент персоналу державних установ і організацій, його цілі, принципи. Кадрова політики державних установ й організацій: поняття, цілі, завдання. Поняття державної служби, її функції. Формування персоналу державних установ та організацій. Кадровий резерв державних установ і організацій: поняття, проблеми формування і використання.

Правові засади організації державного управління в державних установах й організаціях. Оптимізація управління державними установами. Ефективність і якість управління державними установами й організаціями. Методи оцінки ефективності функціонування державних установ і організацій. Зв’язки з громадськістю як важливий напрям діяльності державних установ і організацій.

Тема №4.

Державне управління процесом
інтеграції України до ЄС

Поняття «інтеграція» та його зміст. Історичні аспекти євроінтеграції. Процес інтеграції України до ЄС: поняття, мета, цілі й сучасний стан. Державне управління процесом інтеграції до ЄС, його механізм та рівні. Предмет й ознаки державного управління у цій сфері. Специфіка державного управління в контексті євроінтеграції. Стратегія інтеграції України до ЄС та її значення для визначення напрямків державного управління.

Головні завдання й мета формування організаційно-правових механізмів державного управління в Україні. Методи державного управління процесом інтеграції України до ЄС, поняття й особливості використання. Види методів державного управління інтеграційним процесом: копіювання; адаптація тощо. Форми такої управлінської діяльності. Поняття управлінських технологій та їх значення для державного управління процесом євроінтеграції.

Стадії здійснення управлінської діяльності процесом інтеграції України до ЄС. Підходи до розуміння державного управління в контексті євроінтеграції. Державне управління євроінтеграційними процесами, спрямованими на вступ України до ЄС. Сутність державного управління як елементу передвступної європеїзації. Особливості реформування національних структур, інституцій та їх складових шляхом практичного впровадження європейських стандартів. Зумовленість потреби європеїзації державного управління.

Державне управління як частина загальної системи європейського управління. Формування базових засад державно-управлінської діяльності як важлива складова процесу інтеграції. Поняття та сутність координації політики європейської інтеграції як особливої управлінської функції держави. Міжвідомча координація процесу інтеграції України до ЄС. Діяльність Управління з питань європейської інтеграції. Особливості формування системи державного управління у сфері європейської інтеграції на національному рівні, її правова регламентація.

Структуризація системи державного управління процесом євроінтеграції. Суб’єкти державного управління процесом інтеграції. Місце й роль органів виконавчої влади у системі державного управління сферою європейської інтеграції. Планування державного управління в контексті євроінтеграції та його складові. Акти безпосереднього виконання як один з елементів такого планування. Удосконалення системи управління персоналом з питань європейської інтеграції. Поняття й проблемні аспекти ефективності державного управління процесом інтеграції України до ЄС. Чинники, що знижують рівень ефективності державного управління процесом євроінтеграції. Шляхи підвищення ефективності такого державного управління.

Тема № 5.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.005 с.)