Державна влада та державно-владні відносиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Державна влада та державно-владні відносини 

Підходи до розуміння державної влади. Зміст державної влади з позицій теоретичних положень науки державного управління. Поняття й ознаки державної влади. Співвідношення державної влади та держави. Визначення суверенітету як характерної властивості державної влади. Класовий та загальносоціальний аспекти державної влади.

Сутність «первинної влади» як влади народу та її відмінність від «вторинної влади». Влада в державі як складова державно-владного механізму. Залежність ефективності державно-владного механізму від політичного режиму. Джерела державної влади та їх види. Специфіка й функції державної влади. Співвідношення понять «державна влада», «політична влада» і «публічна влада». Поняття неполітичної влади та її місце у суспільстві. Фундаментальні засади організації і функціонування державної влади. Верховенство державної влади: поняття, зміст й риси. Легальність і легітимність державної влади: поняття, ознаки і способи їх верифікації. Основоположні принципи функціонування державної влади: єдності та розподілу державної влади; суверенітету та ін. Форми реалізації державної влади: правотворча діяльність; установча діяльність тощо.

Методи здійснення державної влади та їх види: переконання; примус та ін. Державне управління як один із видів здійснення державної влади. Організаційно-правовий та соціальний аспект єдності й розподілу влади. Моделі поділу державної влади, їх види. Гілки державної влади: поняття, ознаки й види. Поняття державного апарату України та його соціальне призначення в суспільстві. Органи державної влади як структурні елементи державного апарату, їх ознаки та особливості. Класифікація державних органів за різноманітними критеріями. Поняття й характерні риси центральних й місцевих державних органів. Специфіка статусу законодавчих органів державної влади. Виконавчі і судові державні органи. Засоби втілення державної влади в діяльність органів державної влади. Система стримувань та противаг державної влади як конституційно-правовий інститут: поняття та сутність.

Суб’єкти державної влади, їх види. Проблема взаємодії органів державної влади і громадянського суспільства. Поняття пануючого суб’єкта державно-владних відносин. Об’єкт державної влади та його характеристика. Ефективність державної влади та критерії її оцінки. Поняття й зміст державно-владних відносин. Характерні риси державно-владних відносин. Нормативно-правове забезпечення системи державно-владних відносин. Поняття та ознаки механізму державно-владних відносин. Місце й роль Основного Закону України у функціонуванні механізму державно-владних відносин. Сутність поняття «громадянське суспільство», його вплив на оптимізацію розвитку державно-владних відносин. Особливості обмеження державної влади. Мета й завдання такого обмеження.

 

 

Тема №6.

СТРУКТУРА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Історичний аспект розвитку системи державної влади. Поняття державної виконавчої влади. Система органів державної виконавчої влади.

Конституційно-правовий статус Президента України та його місце в системі державного управління. Адміністрація Президента України: поняття, специфіка діяльності та структура. Департаменти й відділи Адміністрації Президента України. Рада національної безпеки й оборони України як координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України, її функції та структура.

Кабінет Міністрів України як вищий орган у системі органів виконавчої влади України, його відповідальність перед Президентом України та підконтрольність й підзвітність Верховній Раді України. Секретаріат Кабінету Міністрів і його уряди. Консультативно-дорадчі органи при Кабінеті Міністрів України. Система центральних органів виконавчої влади України. Міністерство як головний орган у системі центральних органів виконавчої влади. Види центральних органів виконавчої влади: агентство; служба тощо. Центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади та їх призначення. Урядові органи державного управління: департаменти; інспекції та ін.

Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, особливості їх правового статусу.

 

 


Тема №7.

Прийняття рішень у державному управлінні,
основні форми здійснення

 

Сутність управлінського рішення та його характерні риси. Поняття й мета управлінських рішень. Прийняття рішень як основний елемент управлінських функцій. Зміст управлінського рішення. Класифікація управлінських рішень за різними критеріями: за сферою охоплення; за тривалістю дії тощо. Вимоги, які пред’являють до управлінського рішення: всебічна обґрунтованість; своєчасність.

Поняття якості та ефективності управлінського рішення. Сутність правильності управлінського рішення. Принципи прийняття рішень. Умови прийняття управлінських рішень: повноваження; компетентність та ін. Організаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень. Методологічні основи підготовки й прийняття управлінських рішень. Евристичні, колективні та кількісні методи як складові технології прийняття управлінських рішень.

Суб’єкти прийняття управлінських рішень і їх види. Психологія особистості в системі розробки управлінських рішень. Зміст процесу підготовки та прийняття управлінського рішення. Індивідуальний та груповий підходи до прийняття рішень. Етапи і стадії, які складають процес підготовки, прийняття і реалізації управлінського рішення. Чинники, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

Вибір мети управлінського рішення. Джерела інформації, необхідної для прийняття управлінського рішення. Поняття, призначення, зміст та вимоги до управлінської звітності. Ухвалення рішення.

Поняття реалізації управлінського рішення та її суб’єкти. Процес реалізації управлінських рішень в державних органах і організаціях та його ознаки. Основні етапи та механізм процесу організації виконання управлінських рішень. Процедури організації виконання управлінського рішення.

Форми реалізації управлінських рішень: розпорядження; повідомлення тощо. Взаємозв’язок форм розробки і реалізації управлінських рішень. Поняття лобізму і його позитивні й негативні характеристики. Спектр форм і методів цивілізованої лобістської діяльності. Доведення управлінських рішень до виконавців. Кінцеві й проміжні терміни виконання управлінських рішень. Координація дій виконавців. Облік та контроль виконання управлінських рішень. Функції контролю за виконанням рішень. Різновиди такого контролю: попередній; поточний тощо. Сфера дії управлінського рішення. Причини невиконання управлінських рішень: нечітке формулювання рішення; погане усвідомлення виконавцем рішення тощо.

Результативність реалізації управлінського рішення та чинники, що на неї впливають. Взаємопов’язаність рішень і результатів їх реалізації. Відповідальність в системі розробки і реалізації управлінських рішень. Види відповідальності: соціальна; моральна та ін.

Тема №8.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ЇХ РОЗГЛЯД
ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Соціально-правова сутність інституту права громадян на звернення. Структура й роль інституту права громадян на звернення. Поняття й ознаки звернення громадян. Законодавче закріплення права громадян на звернення. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності й дисципліни в державному управлінні. Інформаційне забезпечення звернення громадян.

Подання звернення особами, які не є громадянами України. Співвідношення понять звернення громадян та запиту на інформацію. Мова звернень і рішень та відповідей на них. Класифікація звернень громадян за різними критеріями: за формою вираження; за метою подання тощо. Основні питання, що порушуються у зверненнях громадян. Індивідуальні та колективні звернення громадян. Масове звернення громадян і його специфіка. Особливості анонімного звернення. Відмінність між повторними і дублетними зверненнями. Поняття й ознаки пропозиції як форми звернення громадян. Заява і клопотання. Скарга та особливості її подання.

Вимоги до звернень. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення. Розгляд звернень громадян органами державної влади в Україні. Особливості звернення до об’єднань громадян.

Обов’язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб щодо розгляду заяв чи скарг. Безоплатність розгляду звернення громадян. Особливості особистого прийому громадян.

Умови й особливості припинення розгляду звернень громадян. Прийняття рішення про припинення розгляду звернення. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях. Терміни розгляду звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб.

Порядок розгляду звернень громадян та різновиди відповідей на звернення громадян. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги. Результати розгляду звернень громадян органами державної влади. Позитивне вирішення порушених у зверненні питань. Відмова у задоволенні як негативне вирішення питань звернення. Надання роз’яснення органами державної влади за зверненням громадян. Контроль за додержанням законодавства про звернення громадян і відповідальність за його порушення.

Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян. Відшкодування збитків громадянину у зв’язку з порушенням вимог розгляду звернень. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості.


Список рекомендованої літератури

 

Нормативна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

2. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502

3. Декларація прав національностей України від 01 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 53. — Ст. 799.

4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

5. Про правонаступництво : Закон України від 12 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 46. — Ст. 617.

6. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 93.

7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13.

8. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35, 35-36, 37. — Ст. 446

9. Кодекс законів про працю України : Кодекс України від 10 грудня 1971 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1971. — № 50. — С. 375.

10. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

11. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13-14. — Ст. 214.

12. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21. — Ст. 135.

13. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

14. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40. — Ст. 492.

15. Про Президента Української РСР : Закон Української РСР від 05 липня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 33. — Ст. 446.

16. Про Автономну Республіку Крим : Закон України від 17 березня 1995 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 11 — Ст. 69.

17. Про безоплатну правову допомогу : Закон України від 06 червня 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 51. — Ст. 2136.

18. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами і допов.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 11. — С. 354-374.

19. Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим : Закон України від 10 лютого 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 29. — Ст. 191.

20. Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 14. — Ст. 81.

21. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 30. — Ст. 260.

22. Про Вищу раду юстиції : Закон України від 15 січня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 25. — Ст. 146.

23. Про відновлення довіри до судової влади в Україні : Закон України від 8 квітня 2014 року // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 23. — Ст. 870.

24. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 року // Офіційний вісник України. — 2012. — № 92.

25. Про громадські об’єднання : Закон України від 22 березня 2012 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — Ст. 1.

26. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 13. — Ст. 65.

27. Про Державний Гімн України : Закон України від 06 березня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 24. — Ст. 163.

28. Про державний кордон України : Закон України від 04 листопада 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 2. — Ст. 5.

29. Про Державний реєстр виборців : Закон України від 22 лютого 2007 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2007. — № 20. — Ст. 282.

30. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року // Офіційний вісник України. — 2016. — № 3. — С. 28. — Ст. 149.

31. Про економічну самостійність Української РСР : Закон України від 03 серпня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 34. — Ст. 499.


32. Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус : Закон України від 20 листопада 2012 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 51. — Ст. 716.

33. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15 квітня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 24. — Ст. 892.

34. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 1. — Ст. 1.

35. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 вересня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 52. — Ст. 561.

36. Про закордонних українців : Закон України від 4 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 25. — Ст. 343.

37. Про засади державної мовної політики : Закон України від 03 липня 2012 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2012. — № 61.

38. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим : Закон України від 23 грудня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 5-6. — Ст. 43.

39. Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

40. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 27 лютого 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 13. — Ст. 222.

41. Про колективні договори і угоди : Закон України від 01 липня 1993 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 36. — Ст. 361.

42. Про комітети Верховної Ради України : Закон України від 4 квітня 1995 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19. — Ст. 134.

43. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

44. Про міжнародні договори України: Закон України від 22 червня 2004 року // Офіційний вісник України. — 2004. — № 35. — Ст. 2317.

45. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

46. Про місцеві вибори : Закон України від 14 липня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 37-38. — Ст. 366.

47. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09 квітня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

48. Про молодіжні та дитячі громадські організації : Закон України від 1 грудня 1998 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 1. — Ст. 2.

49. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2015. — № 40-41. — Ст. 379.

50. Про оборону України : Закон України від 06 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 106.

51. Про органи самоорганізації населення : Закон України від 11 липня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 254.

52. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

53. Про очищення влади : Закон України від 16 вересня 2014 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 44. — Ст. 2041.

54. Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168.

55. Про політичні партії в Україні : Закон України від 5 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 23. — Ст. 118.

56. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України : Закон України від 21 січня 1994 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 18. — Ст. 101.

57. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації : Закон України від 23 вересня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 49. — Ст. 299.

58. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 28. — Ст. 224.

59. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 16 березня 2000 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 23. — Ст. 176.

60. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 року // Офіційний вісник України. — 2011. — № 83.

61. Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування : Закон України від 15 липня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 38. — Ст. 249.

62. Про Рахункову палату : Закон України від 11 липня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212.

63. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11 грудня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 15. — Ст. 232.

64. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 23 квітня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 25. — Ст. 283.

65. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 33. — Ст. 175.

66. Про статус депутатів місцевих рад : Закон України від 11 липня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 40. — Ст. 290.

67. Про статус народного депутата України : Закон України від 17 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 3. — Ст. 17.

68. Про столицю України місто-герой Київ : Закон України від 15 січня 1999 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 11. — Ст. 79.

69. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-42, № 43, № 44-45. — Ст. 529.

70. Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21 грудня 1993 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 10. — Ст. 43.

71. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.

72. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 38. — Ст. 385.

73. Про Центральну виборчу комісію : Закон України від 30 червня 2004 року // (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 36. — Ст. 81.

74. Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10 лютого 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 14-17. — Ст. 133.

 

підзаконні акти (укази, постанови та нормативно-правові акти центральних органів влади):

 

1. Питання Адміністрації Президента України : Указ Президента України від 18 березня 2010 року // Офіційний вісник України. — 2010. — № 21.

2. Про Воєнну доктрину України : Указ Президента України від 24 травня 2005 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2004. — № 30.

3. Про День місцевого самоврядування : Указ Президента України від 25 листопада 2000 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 10 : Місцеве самоврядування в Україні. — С. 145.

4. Про Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню України : Указ Президента України від 24 червня 2010 року // Офіційний вісник України. — 2010. — № 49.

5. Про державні символи України : Постанова Верховної Ради України від 3 вересня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 45. — Ст. 241.

6. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні : Указ Президента України від 30 серпня 2001 року (зі змінами і допов.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2002. — № 10 : Місцеве самоврядування в Україні. — С. 86-87.

7. Про забезпечення, обслуговування та охорону Президента України : Постанова Верховної Ради України від 4 січня 1992 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 1999. — № 8. — С. 86.

8. Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 року. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

9. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України : Указ Президента України від 06 квітня 2011 року. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

10. Про комісію при Президентові України з питань громадянства : Указ Президента України від 30 квітня 2005 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур'єр. — 2005. — № 85.

11. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 9 грудня 2010 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2010. — № 94.

12. Про Положення про Державний комітет України у справах національностей та міграції : Указ Президента України від 19 березня 2002 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2002. — № 12.

13. Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України : Указ Президента України від 15 листопада 2006 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2006. — № 47.

14. Про Положення про Раду з питань розвідки : Указ Президента України від 11 березня 1999 року // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 10.

15. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 107-108.

16. Про поширення чинності Указів Президента України : Указ Президента України від 14 лютого 1996 року № 128 та від 13 травня 1996 року № 341 // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 142.

17. Про проголошення незалежності України : Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

18. Про систему центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Офіційний Вісник України. — 1999. — № 50.

19. Про склад Кабінету Міністрів України : Указ Президента України від 15 грудня 1999 року (зі змінами і допов.) // Урядовий кур’єр. — 1999. — № 237.

20. Про щорічні послання Президента України до Верховної Ради України : Указ Президента України від 9 квітня 1997 року // Урядовий кур’єр. — 1997. — № 69.

 

рішення та постанови судів (конституційного, верховного):

 

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV // Офіційний вісник України від 1 жовтня 2010 року. — 2010. — № 72/1. Спеціальний випуск. — С. 7. — Ст. 2597.

2. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 50 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі, в навчальних закладах України // Право України. — 2000. — № 1. — С. 140.

3. Рішення Конституційного Суду України від 9 лютого 2000 року у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо конституційності положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» // Право України. — 2000. — № 3. — С. 125.

4. Рішення Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови) // Юридический вестник. — 2000. — № 1. — С. 27.

5. Рішення Конституційного Суду України від 28 березня 2001 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 93 Конституції України (справа про позачерговий розгляд законопроектів) // Вісник Конституційного Суду України. — 2001. — № 1.


Основна:

1. Аніщук Н. В. Основи гендерного права України : підручник / Н. В. Аніщук. — О. : Фенікс, 2013. — 207 с.

2. Бакуменко В. Д. Основи адміністративного менеджменту : навч. посібник / В. Д. Бакуменко [та ін.]. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 147 с.

3. Балабанова Л. В. Конфліктологія : навч. посіб. для вузів / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва. — К. : Професіонал, 2009. — 280 с.

4. Битяк Ю. П. Публічна служба в Україні: організаційно-правові засади : монографія / Ю. П. Битяк. — Х. : Право, 2005. — 303 с.

5. Буник М. З. Концептуальні засади взаємодії політики і управління : навч. посібник / М. З. Буник. — Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — 136 с.

6. Вісящев В. А. Маркетинговий менеджмент : навч. посібник / В. А. Вісящев, Л. І. Антошкіна, І. О. Тарлопов. — Д. : Норд-Прес, 2005. — 440 с.

7. Вітер Д. В. Державне управління та європейська інтеграція: еволюція поглядів : навч. посібник / Д. В. Вітер [та ін.]. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 152 с.

8. Воронкова О. М. Податковий менеджмент в Україні: особливості, проблеми, перспективи : монографія / О. М. Воронкова. — Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2012. — 391 с.

9. Державне та регіональне управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [І. Т. Кіщак та ін.]. — Миколаїв : Іліон, 2013. — 308 с.

10. Державне управління у сфері паливно-енергетичного комплексу: навч.посіб. /Г.Л. Рябцев, О.Д. Брайченко. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

11. Державне управління у сфері сільського господарства: навч.посіб. /О.В. Жемойда; уклад. О.В. Ярошенко. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

12. Діденко В. М. Менеджмент : підруч. для вузів / В. М. Діденко. — К. : Кондор, 2008. — 584 с.

13. Енциклопедичний словник з державного управління / Ю. П. Сурмін та ін. ; за ред. : Ю. В. Ковбасюка. — К. : НАДУ, 2010. — 819 с.

14. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В.Ковбасюк (голова та ін.). – К.: НАДУ, 2011. –

15. Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: зб. навч.-метод. матеріалів: у 2 т. Т.ІІ. Професійна програма та програми тематичних короткострокових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування / За заг. ред. д.політ.н., проф. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – 360 с.

16. Іванова Т. В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування : навч. посіб. для вуз. / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. — К. : Центр. учб. л-ри, 2007. — 360 с.

17. Іжа М. М. Організаційно-правові засади державного управління : навч. посібник / М. М. Іжа, Т. І. Пахомова, Я. О. Різникова. — О. : ОРІДУ НАДУ, 2008. — 380 с.

18. Лазор О. Д. Основи державного управління та місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор, І. Г. Юник. — 5-те вид., допов. і переробл. — Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. — 519 с.

19. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібник / В. Я. Малиновський. — 2-ге вид., доп. та перероб. — К. : Атіка, 2003. — 576 с.

20. Мельник А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій : навч. посібник / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська. — К. : Професіонал, 2006. — 464 с.

21. Менеджмент для публічної влади : навч. посібник / [М. П. Бутко та ін.] ; за ред. М. П. Бутка. — Ніжин : Аспект-Поліграф, 2011. — 359 с.

22. Менеджмент організацій і адміністрування : навч. посібник / [Є. В. Лазарєва та ін.] ; за ред. А. Г. Гончарука. — О. : Фенікс, 2013. — 299 с.

23. Менеджмент персонала : учеб. пособие / В. Л. Дидык [и др.]. — Кривой Рог : Чернявский Д. А., 2013. — 282 с.

24. Мошок Г. Є .Менеджмент : навч. посіб. для дистан. навч. / Г. Є. Мошок. — К. : Кондор, 2009. — 388 с.

25. Наливайко Л. Р. Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій : монографія / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай. — К. : Хай-Тек Прес, 2013. — 272 с.

26. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. — Х. : Право, 2009. — 600 с.

27. Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації України : навч. посібник / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, О. С. Дніпров. — К. : Хай-Тек Прес, 2014. — 331 с.

28. Наливайко Л. Р. Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади : монографія / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К. : Хай-Тек Прес, 2013. — 316 с.

29. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К. : Хай-Тек Пресс, 2013. — 408 с.

30. Оболенський О. Ю. Державна служба : навч. посібник / О. Ю. Оболенський. — К. : КНЕУ, 2012. — 344 с.

31. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / За заг. ред. В. А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. – 408 с.

32. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / За заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2012. – Т. 2. – 340 с.

33. Пєтков С. В. Менеджмент у державному управлінні: загальна частина : навч. посібник / С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, О. Г. Комісаров та ін. ; за заг. ред. С. В. Пєткова. — К., 2011. — 312 с.

34. Політологічні аспекти державного управління : навч. посібник / М. П. Вавринчук. — Хмельницький : Поліграфіст-2, 2012. — 268 с.

35. Поняття та принципи місцевого управління: питання теорії і практики: монографія / І. П. Сторожук. — Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. — 211 с.

36. Правове забезпечення державного управління і місцевого самоврядування : навч.-метод. посіб. / М. П. Іщенко, Б. М. Гук. — Черкаси : Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. — 228 с.

37. Правове забезпечення державного управління в Україні : навч. посібник / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. — Сімф. : ДІАЙПІ, 2013. — 239 с.

38. Правові основи формування та функціонування органів державної влади у контексті євроінтеграції : монографія / Ю. П. Битяк, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань та ін. ; за ред. Ю. П. Битяка, О. Г. Данильяна. — Х. : Право, 2010. — 384 с.

39. Радченко А. В. Общий менеджмент : учеб. пособие / А. В. Радченко. — М. : Инфа-М, 2009. — 384 с.

40. Результативність та ефективність державного управління і місцевого самоврядування : навч. посібник / В. М. Сороко. — К. : НАДУ, 2012. — 259 с.

41. Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи : навч. посібник / [укл. О. Л. Леонов, І. Л. Тимошенко, В. Л. Савченко]. — Донецьк : ДОЦППК, 2013. — 59 с.

42. Сельский А. А. Теоретико-методологічні засади стратегічного управління в державному управлінні : монографія / А. А. Сельский. — К. : НАДУ, 2013. — 238 с.

43. Система і стратегія НR-менеджменту для державного управління : навч. посібник / О. М. Руденко, Л. М. Усаченко, С. В. Штурхецький. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 132 с.

44. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник / Г. П. Ситник. — К. : НАДУ, 2012. — 544 с.

45. Суший О. В. Психосоціальна культура державного управління : монографія / О. В. Суший. — К. : Світогляд, 2012. — 344 с.

46. Теорія та історія державного управління : навч. посіб. для вуз. / Г. С. Одінцова, В. Б.Дзюндзюк, Н. М. Мельтюхова та ін. ; за заг. ред. Г. С. Одінцової, О. Ю. Амосова. — К. : Професіонал, 2008. — 288 с.

47. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : підруч. для вузів / Є. Б. Тихомирова, С. Р. Постоловський. — Суми : Університет. книга, 2008. — 240 с.

48. Тіллі Р. Телефонні переговори / Р. Тіллі. — К. : Знання, 2010. — 160 с.

49. Управління змінами в публічному адмініструванні: навч. посібник / Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко, Т. В. Маматова [та ін.]. — Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2011. — 144 с.

50. Управління персоналом ОВС : навч. посібник / С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко, В. П. Столбовий та ін. / за заг. ред. С. В. Пєткова. — К. : КНТ, 2010. — 280 с.

51. Усаченко Л. М. Історія державного управління в Україні : навч. посібник / Л. М. Усаченко, В. І. Тимцуник. — 2-е вид., випр. та допов. — К. : Інтерсервіс, 2013. — 293 с.

52. Флемінг П. Р. Успішне ведення переговорів / П. Р. Флемінг. — К. : Британська Рада в Україні, 2000. — 96 с.

53. Халипов В. Ф. Кратология – наука о власти: концепция / В. Ф. Халипов. — М. : Экономика, 2002. — 367 с.

54. Чернов Ю. В. Управленческое консультирование : учеб. пособ. для вузов / Ю. В. Чернов, С. В. Комишин, Л. И. Тищенко. — Х. : ОЛДИ-ПЛЮС, 2009. — 272 с.

55. Шевчук С. П. Управління сучасним офісом : навч. посіб. для вуз. / С. П. Шевчук. — К. : Професіонал ; Центр учеб. л-ри, 2010. — 184 с.

56. Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення / Н. М. Оніщенко [та ін.]. — Донецьк : Кальміус, 2013. — 424 с.

57. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1 : А-Г. — 672 с.

58. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. — Т. 2 : Д-Й. — 744 с.

59. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3 : К-М. — 792 с.

60. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 4 : Н-П. — 720 с.

61. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 5 : П-С. — 736 с.

62. Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 6 : Т-Я. — 768 с.

 

Додаткова:

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.110.106 (0.026 с.)