Тема 4. Система і методи обліку та калькулювання витратМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Система і методи обліку та калькулювання витратЗаняття 1 до теми 4.

Завдання 1. Питання для обговорення:

Поняття собівартості. Види собівартості.

Калькулювання. Види калькулювання.

Прогнозування собівартості продукції та етапах її розроблення та освоєння виробництва.

Завдання 2. Аналіз практичних завдань

рішення завдань з практикуму ( задачі );

практичне ситуаційне завдання.

Завдання 3. Тестові завдання.

Література: 7 – 15; 21 – 28.

 

Заняття 2 до теми 4.

Завдання 1. Питання для обговорення:

сутність системи АВС;

- характеристика методів розподілу матеріальних витрат.

Завдання 2. Аналіз практичних завдань:

рішення задач з теми дослідження;

- практичне ситуаційне завдання.

Завдання 3. Тестові завдання.

Література: 7 – 15; 21 – 28; 40 – 42.

 

Заняття 3 до теми 4.

Завдання 1. Питання для обговорення

Порівняльна характеристика нормативного методу обліку затрат і методу " Стандарт – Кост ".

- Особливості контролю рівня витрат за нормативної системи обліку ( " Стандарт – Кост ". )

Завдання 2. Презентувати доповідь на тему:

Стимулювання економії ресурсів.

- Порівняльна характеристика вітчизняної системи обліку та обліку за системою " Директ – Костинг ".

Завдання 3. Аналіз практичних занять:

рішення задач з теми дослідження;

- практичне ситуаційне завдання.

Завдання 4. Тестові завдання.

Література: 5 – 18; 42 – 48.

 

Виконання модульної контрольної роботи 1 за темами 1 – 7.

 

 

Змістовний модуль 2.

Прийняття поточний та довгострокових рішень на основі аналізу інформації управлінського обліку

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку " витрати – обсяг – прибуток "

Заняття 1 до теми 8.

Завдання 1. Питання для обговорення:

" Оцінка життєвого циклу продукції "

" Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та фінансового результату при калькулювання на основі діяльності ".

Завдання 2. Вирішити практичну ситуацію щодо визначення маржинального доходу на одиницю продукції, точки беззбитковості, запасі міцності та операційного прибутку.

Література: 6 – 15; 18; 23; 60 – 63.

 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень.

Заняття 1 до теми 9.

Завдання 1. Питання для обговорення:

" Моделі прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності "

" Роль бухгалтера-аналітика в прийнятті ділових рішень "

Завдання 2 . Вирішити практичну ситуацію щодо:

доцільності прийняття додаткового замовлення;

виготовляти чи купувати?

Завдання 3. Тестові завдання.

Література: 7 – 15; 22 – 31; 60 – 65.

 

Заняття 2 до теми 9.

Завдання 1. Презентувати доповідь на тему : " Комерційна таємниця "

Завдання 2. Питання для обговорення

" Релевантний підхід до прийняття управлінський рішень "

Завдання 3. вирішити практичну ситуацію щодо прийняття рішень:

- щодо ціни реалізації продукції;

- щодо вибору найвигідніших покупців, сегментів ринку та видів продукції на основі АВС- аналізу.

Завдання 4. Тестові завдання

Література: 9 – 12; 17 – 25; 50 – 52.

Тема 10. Бюджетування і контроль.

Заняття 1 до теми 10.

Завдання 1. Питання для обговорення:

" Планування діяльності підприємства ".

" Кошторис виробничого підприємства ".

Завдання 2. Вирішити практичну ситуацію щодо:

- розробки бюджету виробництва.

Завдання 3. Тестові завдання.

Література: 15 – 27; 29 – 33; 45 – 55.

 

Заняття 2 до теми 10.

Завдання 1. Питання для обговорення:

" Контроль за виконанням бюджетів і аналіз відхилень "

Завдання 2. Вирішити практичну ситуацію:

визначити показники гнучкого бюджету;

- проаналізувати вплив окремих фактові на відхилення суми прибутку.

Завдання 3. Тестові завдання.

Література: 18 – 31; 22 – 30; 41 – 50.

 

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності.

Заняття 1 до теми 11.

Завдання 1. Питання для обговорення:

"Прийняття рішень про ціноутворення "

Завдання 2. Презентувати доповідь на тему:

" Центри відповідальності та об’єктивна необхідність децентралізації управління "

Завдання 3. Аналіз практичних завдань:

- практичне ситуаційне завдання;

- рішення завдань ( задачі ).

Література: 30 – 37; 42 – 48; 55 – 60.

 

Виконання модульної контрольної роботи за темами 8 – 12.

7. Завдання для самостійної роботи студентів

Самостійна робота – ефективна форма поглибленого вивчення предмету, її виконання передбачає вихід за межі підручника, вимагає дослідження певної проблеми на основі ознайомлення, аналізу і узагальнення широкого кола монографічної, періодичної і навчально-методичної літератури.

Самостійна робота є важливим елементом навчального процесу і сприяє підготовці фахівців-економістів вищої кваліфікації.

Згідно з навчальними планами вищих навчальних закладів освіти, студенти займаються самостійною роботою, зокрема з дисципліни «Управлінський облік».

Самостійна робота сприяє:

поглибленню, систематизації і закріпленню теоретичних знань з дисципліни;

відпрацюванню навиків з елементами творчого пошуку, ініціативності;

виробленню вміння узагальнювати теоретичні матеріали, аналізувати практичну інформацію, працювати зі спеціальною літературою, довідковими виданнями тощо;

розвитку навиків формування власних висновків, чіткої аргументації, обґрунтування рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення існуючої практики господарювання.

Самостійна робота студента – основний засіб оволодіння матеріалом дисципліни, засвоювання необхідних вмінь: навичок у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Специфічною формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань:

- розв’язування задач;

- аналіз ситуацій;

- написання рефератів;

- аналітичних оглядів.

Реферат – один із видів самостійної роботи.

Зміст реферату повинен передбачати наявність вступу, питань основної частини, висновків, перелік використаних літературних джерел.

Тему реферату студент обирає із запропонованого переліку або обирає самостійно за згодою керівника.

Рекомендована тематика рефератів з дисципліни «Управлінський облік»

1.Методологічні і організаційні принципи обліку затрат і калькулювання собівартості продукції.

2.Маркетингові дослідження і калькулювання.

3.Калькуляція як інструмент ціноутворення.

4.Релевантність, ціноутворення і процес прийняття управлінських рішень.

5.Стратегічне управління як метод досягнення цілей.

6.Стратегічний управлінський облік як зовнішній фактор аналізу прибутковості конкурентів.

7.Аналіз акціонерної вартості – показник стратегічних управлінських питань.

8.Калькулювання собівартості за видами діяльності як новий напрям дослідження.

9.Цільове калькулювання – стратегія прийнятної ціни нового виробу.

10.Метод «Кайзен» - особливість покращення процесу виробництва.

11.Комплексне управління якістю – успішність ринкової конкуренції.

12.Система «якраз вчасно» та її вплив на облік.

13.Економічна модель ціноутворення.

14.Ціноутворення за принципом «витрати плюс».

15.Ціноутворення за вартістю часу та матеріалів – один із різновидів ціноутворення на основі витрат.

16.Внутрішня і зовнішня звітність та її використання у системі управління підприємствами.

17.Основні завдання і проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України.

18.Аналіз витрат і доходів для прийняття інвестиційних рішень.

19.Класифікація витрат та дослідження їхньої поведінки в системі управлінського обліку.

20.Аналіз витрат і доходів для прийняття операційних рішень.

21.Організація контролю витрат на виготовлення продукції.

22.Особливості обліку витрат у комерційних банках.

23.Стратегічний управлінський облік в обліковій системі підприємства.

24.Методи оцінки виробничих запасів та їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства.

25.Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів.

26.Оптимізація операційної системи підприємства за критерієм витрат.

27.Аналіз системи «витрат-випуск-прибуток» як інструмент обґрунтування виробничо-маркетингових рішень.

28.Сучасні стратегії управління затратами і доходами.

29.Динамічні методи оцінки інвестицій.

30.Затрати і доходи – важливі об’єкти управлінського обліку.

 

Карта самостійної роботи студента (СРС) з дисципліни «Управлінський облік»

Вид самостійної роботи Термін виконання Форма контролю і звіту Максимальна кількість балів

1.Обов´язкові завдання

Опрацювання: -лекційного матеріалу; -навчальної літератури; Практичні заняття: 1.Розв’язування задач 2.Аналіз ситуаційних завдань 3.Відповіді на тестові завдання 4.Активність на семінарах 5.Підготовка до модульних контрольних робіт 6.Відвідування практичних та семінарських занять   1-ий семестр (за графіком деканату) Контрольна робота модуль 1. Контрольна робота модуль 2.  

2.Виконання додаткових завдань (самостійна робота)

1.Написання реферату за поданою тематикою. 2.Участь у засіданнях наукового гуртка із презентацією доповіді. 3.Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за проблематикою 4. Виконання домашнього індивідуального завдання тощо 5.Знання ключових понять і термінів 6.Участь у студентських конференціях, олімпіадах, конкурах Відповідно до затвердженого графіка (протягом семестру) 1.Розгляд підготовлених матеріалів;(захист рефератів) 2.Презентація доповіді;(у вигляді тез, статті) 3.Ознайомлення із літературними джерелами та їх обговорення 4.Індивідуальні консультації.  

Разом балів за обов’язкові завдання

Разом балів за вибіркові види завдань

Всього балівПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 183; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.165.57.161 (0.008 с.)