ТОП 10:

Мета, завдання та зміст практики в територіальних органах Державної казначейської служби УкраїниУ результаті проходження практики студенти повинні:

1) знати:законодавчі й інструктивні документи, що стосуються доходів і видатків бюджетів; сучасні методи та форми фінансової роботи з мобілізації доходів бюджетів, фінансування виробничої та невиробничої сфер; організацію, методи бюджетного планування та фінансування, методи контролю; організацію та систему обліку з виконання кошторисів бюджетних установ;

2) уміти (залежно від місця проходження практики): дотримуватись державної фінансової та податкової дисципліни, використовувати прийоми економічної та контрольної роботи; здійснювати перевірки правильності складання та виконання кошторисів бюджетних установ, перевіряти розрахунки податкових платежів, проводити ревізії та перевірки повноти і правильності розрахунків із бюджетом, дотримання державної фінансової та податкової дисципліни тощо.

Зміст практики за окремими структурними підрозділами:

1. Відділ надходжень державного та місцевих бюджетів.

Ознайомитись зі структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Ознайомитись з організацією та здійсненням довготермінового й оператив­ного прогнозування та касового планування надходження коштів до державного та місцевих бюджетів.

Вивчити методику складання прогнозних розрахунків найважливіших видів доходів бюджету та прийняти участь у їх складанні.

Ознайомитись з організацією методичного забезпечення виконання дохідної частини Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Вивчити порядок зарахування надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів в умовах функціонування Єдиного казначейського рахунку.

Ознайомитись з організацією здійснення розмежування загальнодержавних податків, зборів й інших обов’язкових платежів між рівнями бюджетів відповідно до нормативів відрахувань, затверджених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.

Вивчити принципи та методи аналізу надходження доходів у процесі виконання бюджетів.

Взяти участь у складанні документів, згідно яких здійснюються операції по рахунках з обліку доходів бюджетів.

З’ясувати, яким чином забезпечується правильність зарахування податків, зборів й інших обов’язкових платежів на рахунки з обліку доходів бюджетів, відкриті в управлінні Державної казначейської служби України.

Ознайомитися з порядком перевірки правильності зарахування та відображення в обліку доходів бюджетів, правильності розмежування доходів між рівнями бюджетів.

Ознайомитись з особливостями проведення та взяти участь у звірці з відповідними органами Державної податкової служби України та фінансовими органами загальної суми надходжень податків, зборів і обов’язкових платежів.

Ознайомитись з порядком організації роботи відділу з питань повернення платежів з бюджетів (відшкодування ПДВ, повернення помилково та зайво внесених платежів), а також проведення перекидів переплат за одним видом платежу в рахунок оплати іншого на основі висновків податкових органів.

Ознайомитися з порядком зарахування на рахунки з обліку доходів бюджетів міжбюджетних трансфертів.

Ознайомитись з порядком формування інформації про стан надходження доходів до державного та місцевих бюджетів.

Взяти участь у проведенні аналізу виконання прогнозних показників надходження доходів до державного та місцевих бюджетів.

Ознайомитися з можливостями та взяти участь у мобілізації додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів.

2. Відділ видатків державного бюджету.

Ознайомитись зі сутністю, формами та методами економічної роботи відділу відповідно до положення про відділ і посадових інструкцій працівників відділу.

Ознайомитись із формуванням в управлінні Державної казначейської служби України мережі розпорядників бюджетних коштів і внесенням змін до неї, а також із доведенням даних про територіальне розташування мережі установ та організацій по відповідних районах.

На прикладі розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня провести звірку витягів з річних розписів призначень державного бюджету та помісячних асигнувань загального фонду державного бюджету, які надходять з Державної казначейської служби України, зі зведеними показниками кошторисів бюджетних установ і планів асигнувань, а також провести аналогічну роботу по уточнених витягах з річних призначень державного бюджету та помісячних розписах асигнувань загального фонду державного бюджету.

Ознайомитись із доведенням витягів із розписів призначень державного бюджету та помісячних розписів і змін до них до районних і міських відділень Державної казначейської служби України та розпорядників коштів, які обслуговуються у відділі видатків.

Ознайомитись із роботою по занесенню зведених кошторисних призначень і помісячних планів асигнувань по розпорядниках бюджетних коштів нижчого рівня в розрізі підвідомчих установ у програму по видатках «TACK» (AC «КАЗНА»), а також по занесенню індивідуальних кошторисних призначень у програму за видатками «ТАСК» по розпорядниках коштів, які не мають розпорядників коштів вищого рівня на обласному рівні й обслуговуються безпосередньо в управлінні Державної казначейської служби України.

Взяти участь у доведенні інформації до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня про надходження коштів з державного бюджету.

Ознайомитись із процесом розподілу коштів розпорядниками другого ступеня та перевіркою наявності залишку невикористаних коштів на особових рахунках розпорядників, наявності кошторисів і невиконаних зареєстрованих фінансових зобов’язань.

Ознайомитись із формуванням реєстрів на здійснення видатків по розпо­рядниках коштів і передачею їх до відділу внутрішніх казначейських операцій для формування розпоряджень на перерахування зазначених коштів.

Взяти участь у перевірці документів, поданих розпорядниками коштів щодо цільового направлення бюджетних коштів і прийняття рішень щодо проведення видатків по установах і організаціях, які обслуговуються на рівні управління Державної казначейської служби України. При цьому ознайомитись із наказом Державної казначейської служби України від 30.09.2011 р. № 1223 «Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету», наказом Міністерства фінансів України № 57 від 28.01.2002 р. «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету», Постановою Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.2002 р. «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Законом України № 2289-VІ від 01.06.2010 р. «Про здійснення державних закупівель».

3. Відділ видатків правоохоронних органів та силових структур.

Ознайомитись зі структурою, основними завданнями та функціями відділу.

Ознайомитись з особливостями касового виконання державного бюджету за видатками установ та організацій міністерств і відомств правоохоронних органів і силових структур.

Вивчити порядок обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів на підставі чинних законодавчих і нормативних документів.

Взяти участь у веденні обліку боргових і фінансових зобов’язань розпорядників коштів, які обслуговуються в органах Державної казначейської служби України.

Взяти участь у здійсненні контролю за взятими зобов’язаннями розпо­рядників коштів в межах кошторисних призначень і планів асигнувань, контролю за погашенням фінансових зобов’язань.

Взяти участь у перевірці документів, поданих розпорядниками коштів, щодо цільового направлення бюджетних коштів і прийняття рішень щодо проведення видатків установами й організаціями, які обслуговуються на рівні відділу.

4. Відділ видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Ознайомитись зі структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Вивчити порядок перерахування субвенцій із державного бюджету місцевим у розрізі кодів програмної класифікації видатків.

Ознайомитись із порядком відкриття рахунків усім учасникам розрахунків для здійснення операцій із надання субвенцій і веденням обліку руху коштів на даних рахунках.

Ознайомитись із видами субвенцій, що отримуються місцевими бюджетами з державного бюджету, порядком їх надання й обліку.

Взяти участь в обробці й аналізі інформації про перерахування між­бюджетних трансфертів і в поданні зазначеної інформації органам Державної казначейської служби України вищого рівня.

Ознайомитись із порядком взаємодії відділу видатків з місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин з іншими відділами управління, підвідомчими органами казначейської служби й іншими фінансовими органами, які залучені до процесу перерахування міжбюджетних трансфертів.

5. Операційний відділ.

Ознайомитись зі структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Ознайомитись із порядком опрацювання виписок за попередній операційний день по рахунках з обліку коштів загального та спеціального фондів державного бюджету з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк».

Взяти участь у перевірці правильності зарахування асигнувань загального фонду державного бюджету на особові та реєстраційні рахунки розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, надходжень доходів спеціального фонду на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів, а також правильності відображення операцій з оплати рахунків у розрізі кодів бюджетної класифікації по реєстраційних і спеціальних реєстраційних рахунках установ та організацій.

Ознайомитись із процесом отримання з відділу видатків державного бюджету та відділу видатків правоохоронних органів і силових структур платіжних документів і проведення видатків із реєстраційних рахунків установ.

Взяти участь у перевірці платіжних документів на правильність оформлення, а також наявності кошторисних призначень, зареєстрованих зобов’язань і залишків коштів на відповідних рахунках у розрізі кодів бюджетної класифікації.

Ознайомитись із особливостями функціонування внутрішньої платіжної системи Державної казначейської служби України, порядком введення платіжних документів і транспортування їх із внутрішньої платіжної системи в Систему електронних платежів Національного банку України з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-банк».

Ознайомитися з особливостями здійснення видатків і відображенням в обліку операцій із перерахування й отримання готівки установами та організаціями, що знаходяться на обслуговуванні в органах Державної казначейської служби.

Ознайомитись з формуванням щоденної оборотно-сальдової відомості руху коштів на реєстраційних рахунках, процесом підшивки та зберігання документів операційного дня, формуванням щомісячної звітності про рух коштів на рахунках установ та організацій і наданням її відділу звітності управління.

Вивчити порядок проведення операцій по закриттю бюджетного року.

6. Відділ внутрішніх казначейських операцій.

Ознайомитись зі структурою відділу, завданнями, функціями, організацією роботи та функціональними обов’язками його працівників.

Ознайомитись зі сутністю Єдиного казначейського рахунку, особливостями формування інформації на ньому та порядком управління в режимі операційного дня.

Взяти участь у проведенні щоденного аналізу стану кореспондентського рахунку на підставі єдиної інформаційної бази даних, зокрема, балансу Державної казначейської служби України.

Ознайомитись із процесом формування оперативної інформації про наявність фінансових ресурсів в управлінні Державної казначейської служби України.

Ознайомитися зі складанням і поданням заявки Державній казначейській службі України на підкріплення коштами кореспондентського рахунку.

Взяти участь у процесі обробки вхідних реєстрів на перерахування коштів, отриманих із Державної казначейської служби України (центральний рівень) і територіальних органів Державної казначейської служби.

Взяти участь у формуванні реєстрів і розпоряджень для перерахування коштів розпорядникам, що безпосередньо отримують кошти з Державної казначейської служби України.

Ознайомитись із порядком подання до Державної казначейської служби України зведеної інформації про непогашені фінансові зобов’язання на підставі інформації підвідомчих органів.

Вивчити порядок складання та подання до Державної казначейської служби України касових планів прогнозування дохідної та видаткової частин із виконання державного бюджету на рівні області.

Взяти участь у формуванні розпоряджень на перерахування коштів від управління Державної казначейської служби України до підвідомчих органів.

7. Відділ аналітичного обліку зобов’язань перед бюджетами.

Ознайомитись зі структурою відділу, завданнями, функціями, організацією роботи, функціональними обов’язками його працівників.

Взяти участь в опрацюванні розрахункових документів по надходженню та поверненню коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності, Фонду державного майна України та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Ознайомитись з порядком отримання коштів і проведення видатків на утримання органів державних цільових фондів.

8. Відділ звітності.

Ознайомитись зі структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу, функціональними обов’язками його працівників.

Ознайомитись із принципами та вимогами щодо здійснення бухгалтер­ського обліку зі складання звітності виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками, встановленими в Положенні про організацію бухгал­терського обліку і звітності в органах Державної казначейської служби.

Детально вивчити План рахунків бухгалтерського обліку з виконання державного та місцевих бюджетів та Інструкцію з його застосування як важливого засобу реєстрації в обліку операцій.

Оволодіти основами бухгалтерського, бюджетного й управлінського обліку. Вивчити загальні правила та порядок документального оформлення і відо­браження на рахунках територіальних органів Державної казначейської служби операцій, пов’язаних з рухом усіх бюджетних коштів і державних цільових фондів відповідно до порядку відображення в бухгалтерському обліку.

Ознайомитися з організацією бухгалтерського обліку та звітності, взяти участь у прийнятті звітних форм від бюджетних організацій.

Детально вивчити методику перевірки відповідності даних звітів бюджетних організацій з даними органів Державної казначейської служби України.

Вивчити порядок складання та подання в установлені строки фінансової та статистичної звітності з виконання Державного бюджету України на основі поданих розпорядниками коштів звітів. Прийняти участь у формуванні, а також у прийманні фінансової та статистичної звітності від розпорядників коштів.

Взяти участь у звірці отриманих асигнувань із інвентаризаційною відомістю, отриманою з органу Державної казначейської служби України вищого рівня.

Ознайомитись зі складанням і поданням органам Державної казначейської служби України вищого рівня щоденної та поточної звітності.

Вивчити систему взаємодії відділу звітності з іншими відділами управління.

9. Відділ внутрівідомчого контролю.

Ознайомитись зі структурою, завданнями, функціями, організацією роботи відділу та функціональними обов’язками його працівників.

Вивчити структуру взаємодії відділу внутрівідомчого контролю з іншими територіальними управліннями та відділами Державної казначейської служби України та регіональними підрозділами Державної фінансової інспекції України.

Ознайомитися з організацією роботи управління Державної казначейської служби України з іншими територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, пов’язаної з дотриманням чинного законодавства України з питань касового виконання державного бюджету, надходження та використання коштів державних цільових фондів. Вивчити методику проведення ревізій діяльності територіальних органів Державної казначейської служби України. Ознайомитися з механізмом здійснення контролю за надходженням, рухом і використання коштів державного бюджету та державних цільових фондів. Освоїти методику оформлення результатів проведених перевірок. Ознайомитись із механізмом реалізації наслідків проведених перевірок.

10. Розрахункова палата.

Ознайомитися з покладеними на розрахункову палату функціями й обов’язками працівників зі забезпечення обігу та захисту електронних платежів і платежів внутрішньої платіжної системи Державної казначейської служби України при обслуговуванні рахунків державного та місцевих бюджетів України. Вивчити порядок забезпечення проведення міжбанківських розрахунків і внутрішніх платежів у національній валюті через СЕП НБУ з відображенням підсумків розрахунків управління на технічному, кореспондентському рахунку в масштабі реального часу. Вивчити порядок забезпечення розрахунковою палатою обміну інформацією між внутрішньою платіжною системою Державної казначейської

служби України та СЕП НБУ.

Ознайомитися з програмним забезпеченням, яке використовується в розрахунковій палаті для забезпечення проходження електронних платежів СЕП НБУ та платежів внутрішньої платіжної системи.

Вивчити порядок взаємодії розрахункової палати з іншими відділами управління, підвідомчими органами та банківськими установами.

Ознайомитись з перспективами розвитку внутрішньої платіжної системи Державної казначейської служби України, СЕП НБУ та моделями обслуго­вування Єдиного казначейського рахунку.

11. Відділ прикладного програмного забезпечення.

Ознайомитися з основними напрямками роботи, завданнями, функціями відділу, його організаційною структурою та розподілом обов’язків між працівниками, зі специфікою роботи відділу прикладного програмного забез­печення. Вивчити порядок взаємодії відділу прикладного програмного забезпечення з іншими підрозділами управління. Детально ознайомитися з програмним забезпеченням, яке використовується при здійсненні покладених на органи Державної казначейської служби України завдань і функцій.Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.119.106 (0.011 с.)